elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ

Καλλιέργειες υπό κάλυψη-Υδροπονία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΚΥΚ50 Περιβάλλον Καλλιεργειών υπό Κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Η θεματική αυτή ενότητα έχει σαν σκοπό να παράσχει ένα υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με το περιβάλλον του θερμοκηπίου, τις κυριότερες κλιματικές παραμέτρους που το διαμορφώνουν, τον τρόπο μέτρησης τους και τους βασικούς τύπους αισθητήρων καθώς και τα βασικά ισοζύγια ενέργειας και μάζας του θερμοκηπίου και πως μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην επιλογή του κατάλληλου συστήματος ελέγχου περιβάλλοντος θερμοκηπίου. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους ενότητες:

 • Γενικά περί καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Απόκριση της καλλιέργειας στους περιβαλλοντικούς παράγοντες
 • Ακτινοβολία σε θερμοκήπια
 • Στοιχεία ηλιακής τεχνικής
 • Υπολογισμός ηλιασμού και σκίασης επιφανειών Ηλιακοί Χάρτες (Sun Charts)
 • Κλιμογράφημα κλιματικής καταλληλότητας για καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • Υλικά κάλυψης θερμοκηπίων
 • Χρήση διχτύων σε καλλιέργειες υπό κάλυψη – Διχτυοκήπια
 • Ενεργειακό ισοζύγιο καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Υδατικό ισοζύγιο καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων υπό κάλυψη Ι. Θερμοκρασία και ηλιακή ακτινοβολία
 • Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων υπό κάλυψη ΙΙ. Υγρασία, Ταχύτητα και διεύθυνση ανέμου

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τους βασικούς λόγους ανάπτυξης των καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • την επίδραση της ηλιακής ακτινοβολίας (ένταση και φάσμα) στην αύξηση και στη μορφολογία των φυτών
 • αναγνωρίζουν τις περιοχές του φάσματος της ηλιακής ακτινοβολίας και τη σχέση τους με τη γεωργική παραγωγή καθώς και τον τρόπο μέτρησης
 • Κατανοούν και να υπολογίζουν βασικά στοιχεία ηλιακής τεχνικής
 • Κατανοούν τους ηλιακές χάρτες και να τους χρησιμοποιούν για προσδιορισμό περιόδων σκίασης
 • Υπολογίζουν τις περιόδους θέρμανσης-αερισμού και ψύξης με τη χρήση του κλιματογραφήματος
 • Γνωρίζουν τα υλικά κάλυψης θερμοκηπίων, τις ιδιότητες αυτών και το τρόπο επιλογής τους ανάλογα με τον τύπο του θερμοκηπίου και την καλλιέργεια
 • Ενημερωθούν για τη χρήση των διχτύων ως εξοπλισμό σκίασης αλλά και γενικότερα τη χρήση των διχτυοκηπίων για παραγωγή αγροτικών προϊόντων
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες του ενεργειακού ισοζυγίου του θερμοκηπίου και να το χρησιμοποιούν για την επιλογή του κατάλληλου συστήματος κλιματισμού του θερμοκηπίου.
 • Κατανοούν τις βασικές έννοιες του υδατικού ισοζυγίου του θερμοκηπίου και πως αυτό επηρεάζει την υγρασία στο εσωτερικό του θερμοκηπίου
 • Ενημερωθούν για τους αισθητήρες μέτρησης της θερμοκρασίας και της ηλιακής ακτινοβολίας , τις αρχές λειτουργίας τους και για την επιλογή διαφόρων τύπων αισθητήρων.

Ενημερωθούν για τους αισθητήρες μέτρησης  της υγρασία, ταχύτητας και διεύθυνσης ανέμου, τις αρχές λειτουργίας τους και για την επιλογή διαφόρων τύπων αισθητήρων

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Στοιχεία ηλιακής τεχνικής
 • Υλικά κάλυψης θερμοκηπίων
 • Υλικά κάλυψης διχτυοκηπίων
 • Ενεργειακό ισοζύγιο καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Κλιμογράφημα κλιματικής καταλληλότητας για καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • Υδατικό ισοζύγιο υπό κάλυψη
 • Αισθητήρες μέτρησης περιβαλλοντικών παραμέτρων υπό κάλυψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

ΚΥΚ51 Φυτοπροστασία καλλιεργειών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Η θεματική αυτή ενότητα έχει σαν σκοπό να παράσχει ένα υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με τις ασθένειες και τους εχθρούς σε φυτά καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη, επιβίωση και παραγωγή των φυτών. Η απόκτηση του υποβάθρου αυτού επιτρέπει την διάγνωση εχθρών και ασθενειών βάσει των συμπτωμάτων που παρατηρούνται αλλά κυρίως δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης στρατηγικών για την αντιμετώπισή τους στο πλαίσιο της ολοκληρωμένης διαχείρισης. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους ενότητες:

 • Εισαγωγή στους ζωικούς εχθρούς των καλλιεργειών των φυτών
 • Ολομετάβολα Έντομα: Κυριότερα Λεπιδόπτερα-Δίπτερα-Κολεόπτερα σχετικά με τις προσβολές που προκαλούνται στα καλλιεργούμενα φυτά
 • Ετερομετάβολα Έντομα: Κυριότερα Παουρομετάβολα, Ημιμετάβολα και Νεομετάβολα σχετικά με τις προσβολές που προκαλούνται στα καλλιεργούμενα φυτά
 • Ακάρεα-Νηματώδεις-Τρωκτικά των καλλιεργειών των φυτών
 • Ολοκληρωμένη Καταπολέμηση των σημαντικών εχθρών των καλλιεργειών των φυτών: Κατανόηση της οικονομικής διάστασης της αντιμετώπισης των Ζωικών εχθρών και γενικότερα της θεωρητικής της βάσης. Κυριότερες μέθοδοι αντιμετώπισης, πλεονεκτήματα και μειονέκτηματά τους. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Αντιμετώπιση ειδικών ομάδων εντόμων. Σύγχρονες μέθοδοι αντιμετώπισης εχθρών των καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Εισαγωγή στις ασθένειες των καλλιεργειών των φυτών
 • Ασθένειες κηπευτικών καλλιεργειών που προκαλούνται από φυτοπαθογόνους μύκητες, βακτήρια, ιούς και μη-μεταδοτικά αίτια.
 • Ασθένειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς και μπάμιας (Ι).
 • Μυκητολογικές ασθένειες: Ασθένειες υπέργειου τμήματος. Προσβολές ριζών, λαιμού και καρπών. Αδρομυκώσεις.
 • Ασθένειες τομάτας, μελιτζάνας, πιπεριάς και μπάμιας (ΙΙ)
 • Βακτηριολογικές, ιολογικές και μη-παρασιτικές ασθένειες. Απουσία υπεριώδους και τα μορφογενετικά αποτελέσματα
 • Ασθένειες σταυρανθών
 • Μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές και μη-παρασιτικές ασθένειες σταυρανθών (λάχανο, κουνουπίδι, μπρόκολο).
 • Ασθένειες κολοκυνθοειδών.
 • Μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές και μη-παρασιτικές ασθένειες κολοκυνθοειδών (αγγουριά, κολοκυθιά, καρπουζιά, πεπονιά).
 • Ασθένειες βολβωδών και φυλλωδών λαχανικών.

Μυκητολογικές, βακτηριολογικές, ιολογικές και μη-παρασιτικές ασθένειες βολβωδών (κρεμμύδι, σκόρδο, πράσο) και φυλλωδών λαχανικών (μαρούλι, σέλινο, μαϊντανός, σέσκουλο, αντίδι, σπανάκι, ραδίκι, αγκινάρα). Οι δυνατότητες αξιοποίησης ήπιας μορφής καταπονήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των καλλιεργούμενων φυτών, η απόδοση και η ποιότητα των προϊόντων.  

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις σχετικά με τις προσβολές που προκαλούνται στα καλλιεργούμενα φυτά από τους ζωικούς εχθρούς (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις).
 • Αναγνωρίζουν τα συμπτώματα που προκαλούνται στα φυτά από ζωικούς εχθρούς. Να γνωρίζουν βασικά στοιχεία της ταξινόμησης τους, της βιολογίας τους και οικολογίας τους
 • Κατανοήσουν την οικονομική διάσταση της αντιμετώπισης των Ζωικών εχθρών. Θεωρητική προσέγγιση της αντιμετώπισής. Μέθοδοι εκτίμησης της πυκνότητας των πληθυσμών. Βιολογική καταπολέμηση. Φυσικές Μέθοδοι Καταπολέμησης, Βιοτεχνολογικές μέθοδοι (Χρήση ανθεκτικών ποικιλιών , ανάπτυξη και συμπεριφορά εντόμων, εξαπόλυση στειρωμένων εντόμων). Η Χημική καταπολέμηση στα πλαίσια της ολοκληρωμένης αντιμετώπισης. Σχεδιασμός Προγραμμάτων Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (case studies). Αλληλεπίδραση του ζωικού εχθρού με το περιβάλλον και με άλλους μικροοργανισμούς.
 • Κατανοήσουν τους κινδύνους από την αλόγιστη χρήση των φυτοπροστατευτικών προϊόντων και να γνωρίζουν μεθόδους και κανόνες για την ασφάλεια χρήσης προς τον χρήστη τον καταναλωτή αγροτικών προϊόντων και το περιβάλλον. Να έχουν εκπαιδευτεί στις αρχές της φυτοπροστασίας γεωργικών καλλιεργειών και στα χρησιμοποιούμενα μέσα και μεθόδους στην ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των φυτοπαράσιτων, ώστε να διασφαλίζεται φυτοϋγεία των καλλιεργειών, με την ελάχιστη δυνατή διαταραχή στο οικοσύστημα
 • Περιγράφουν τη συμπτωματολογία, αιτιολογία, βιολογία και επιδημιολογία των κυριότερων μυκητολογικών, προκαρυωτικών, ιολογικών και μη μεταδοτικών ασθενειών των κηπευτικών (τομάτα, σταυρανθή, κολοκυνθοειδή, βολβώδη και φυλλώδη λαχανικά)
 • Γνωρίζουν τις αρχές ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των ασθενειών κηπευτικών φυτών (καλλιεργητικά μέτρα, χημική, βιολογική και συνδυασμένη αντιμετώπιση).
 • Έχουν κατανοήσει τη βιολογία και την επιδημιολογία των ασθενειών των παραπάνω αναφερομένων κηπευτικών φυτών
 • Να κατέχουν δεξιότητες που αφορούν σε παρατήρηση συμπτωμάτων, αναγνώριση σημείων (μέσω στερεοσκοπικής και μικροσκοπικής παρατήρησης), σπορίων και καρποφοριών, προκειμένου να οδηγηθούν στη ορθή διάγνωση και αντιμετώπιση των αντίστοιχων ασθενειών.
 • Έχουν τη δυνατότητα να ενημερώνονται και να αξιολογούν θέματα αιχμής που αφορούν σε ασθένειες κηπευτικών φυτών

Γνωστικά αντικείμενα:

I.Εχθροί

 • Ζωικοί εχθροί καλλιεργειών υπό κάλυψη (έντομα, ακάρεα, νηματώδεις, τρωκτικά).
 • Μορφολογία, βιο-οικολογία.
 • Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης εχθρών των καλλιεργειών υπό κάλυψη.
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση εχθρών των καλλιεργειών υπό κάλυψη.

II.Ασθένειες

 • Σύγχρονες μέθοδοι διάγνωσης ασθενειών των καλλιεργειών υπό κάλυψη
 • Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση ασθενειών των καλλιεργειών
 • Μοριακή Φυτοπαθολογία ασθενειών των καλλιεργειών
 • Γεωργική φαρμακολογία-υπολείμματα φυτοπροστατευτικών προϊόντων
 • Αλληλεπίδραση φυτών-παθογόνων
 • Οικοτοξικολογία περιβάλλοντος

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ52 Ολοκληρωμένη και Βιολογική Καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. ΚΥΚ 52 είναι να γνωρίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές την υφιστάμενη κατάσταση και τις προοπτικές της παραγωγής κηπευτικών στην Ελλάδα και διεθνώς, καθώς και τον τρόπο με τον οποίο οι παράγοντες του περιβάλλοντος επιδρούν στην παραγωγή και ποιότητα των κηπευτικών στα θερμοκήπια, και να εκπαιδευτούν στις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας των κηπευτικών σε χαμηλές καλύψεις, θερμοκήπια και δικτυοκήπια που είναι συμβατές με μία βιώσιμη γεωργία και προστατεύουν το περιβάλλον και την υγεία των καταναλωτών.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση και την επιτυχή εξέταση του μαθήματος ο μεταπτυχιακός φοιτητής θα γνωρίζει:

 • ποια είναι τα σημαντικά καλλιεργούμενα κηπευτικά,
 • ποια είναι η διατροφική τους αξία,
 • ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική λαχανοκομία (όσον αφορά εκτάσεις, παραγωγικότητα, εισαγωγές & εξαγωγές, οικονομικότητα καλλιέργειας),
 • ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες εγκατάστασης και παραγωγής κηπευτικών (φυτώρια, τεχνικές πρωίμισης, θερμοκήπια, υδροπονική καλλιέργεια) σύμφωνα με τις αρχές της ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής καθώς και σύμφωνα με τις αρχές και τα πρωτόκολλα βιολογικής γεωργίας,
 • ποιες μεταχειρίσεις υφίστανται τα κηπευτικά μετά την συγκομιδή τους, συμπεριλαμβανόμενης και της διακίνησής τους στην αγορά.

Με βάση το παραπάνω υπόβαθρο γνώσεων, ο μεταπτυχιακός φοιτητής που θα έχει ολοκληρώσει επιτυχώς την φοίτησή του στο μάθημα θα είναι σε θέση να συντάξει μία τεχνική μελέτη για καλλιέργεια κηπευτικών, να καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο κηπευτικό ως παραγωγός, να παρέχει συμβουλές σε παραγωγούς για την καλλιέργεια κηπευτικών, να εργασθεί σε πιστοποιητικούς οργανισμούς βιολογικών κηπευτικών καθώς και κηπευτικών ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής και να απασχοληθεί σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με τα κηπευτικά.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Ταξινόμηση και συνοπτική παρουσίαση των κηπευτικών
 • Επίδραση ριζικού και εναέριου περιβάλλοντος στις καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη
 • Πολλαπλασιασμός κηπευτικών – Πολλαπλασιαστικό υλικό, Φυτώρια, αγενής αναπαραγωγή
 • Καλλιέργεια κηπευτικών σε χαμηλή κάλυψη
 • Καλλιέργεια κηπευτικών σε θερμοκήπια
 • Καλλιέργεια κηπευτικών σε διχτυοκήπια
 • Ολοκληρωμένη διαχείριση άρδευσης και λίπανσης κηπευτικών υπό κάλυψη
 • Σύγχρονες τεχνικές ολοκληρωμένης διαχείρισης της παραγωγής στις κηπευτικές καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • Βιολογική καλλιέργεια κηπευτικών υπό κάλυψη
 • Συγκομιδή – μετασυλλεκτικοί χειρισμοί στις καλλιέργειες κηπευτικών υπό κάλυψη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ)

 

ΚΥΚ53 Κατασκευές και εξοπλισμός καλλιεργειών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ53

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με τον σχεδιασμό και εξοπλισμό των θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων, με ιδιαίτερη έμφαση στους τύπους και τα υλικά κατασκευής θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων και στις τεχνικές διαστασιολόγησης των συστημάτων ελέγχου του μικροκλίματος των θερμοκηπίων και του αρδευτικού δικτύου θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων .

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Κατανοούν τα βασικά και κρίσιμα χαρακτηριστικά των υλικών που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή του σκελετού των διαφόρων τύπων θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων.
 • Αναλύουν τα επιμέρους βήματα σχεδιασμού ενός θερμοκηπίου ή/και διχτυοκηπίου
 • Διαστασιολογούν τα συστήματα θέρμανσης, αερισμού, δροσισμού, εμπλουτισμού σε CO2 των θερμοκηπίων και τα συστήματα άρδευσης θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων.
 • Να αξιοποιούν τεχνικές και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Τύποι, υλικά, τεχνικές προδιαγραφές θερμοκηπίων και διχτυοκηπίων
 • Θέρμανση θερμοκηπίων
 • Αερισμός
 • Δροσισμός θερμοκηπίων
 • «Εμπλουτισμός θερμοκηπίου με CO2»
 • Εξοικονόμηση ενέργειας και χρήση Α.Π.Ε.
 • Άρδευση διχτυοκηπίων
 • Κλειστές εγκαταστάσεις παραγωγής φυτών εργοστασιακού τύπου (plant factories)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ54 Υδροπονικές καλλιέργειες υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της ΚΥΚ54 είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές ένα πλήρες και ολοκληρωμένο υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με τις υδροπονικές καλλιέργειες κηπευτικών, δρεπτών ανθέων και λοιπών φυτών που καλλιεργούνται υπό κάλυψη με έμφαση στα υδροπονικά συστήματα, τον εξοπλισμό των υδροπονικών καλλιεργειών, τα υποστρώματα καλλιέργειας υπό κάλυψη, την θρέψη και την άρδευση των φυτών στα ανοιχτά και κλειστά υδροπονικά συστήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Αντικείμενο της Θ.Ε. ‘Υδροπονικές Καλλιέργειες υπό Κάλυψη’ είναι η εξοικείωση των φοιτητών σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο με τα συστήματα, τον εξοπλισμό και τα υποστρώματα των υδροπονικών καλλιεργειών, καθώς και με την παρασκευή θρεπτικών διαλυμάτων. Έμφαση δίνεται επίσης στην άρδευση υδροπονικών καλλιεργειών, καθώς και στις ανάγκες θρέψης των κυριότερων λαχανικών και δρεπτών ανθέων που καλλιεργούνται υδροπονικά στο θερμοκήπιο.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • πραγματοποιήσουν μία τεχνική μελέτη για υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών και δρεπτών ανθέων στο θερμοκήπιο,
 • καλλιεργήσουν οι ίδιοι κάποιο κηπευτικό ή δρεπτό άνθος ως παραγωγοί σε υδροπονικά συστήματα,
 • υπολογίζουν θρεπτικά διαλύματα και αναπροσαρμόζουν την σύνθεσή τους στη διάρκεια της καλλιέργειας,
 • παρέχουν συμβουλές σε παραγωγούς για την υδροπονική καλλιέργεια κηπευτικών και δρεπτών ανθέων,
 • εργάζονται σε θερμοκήπια που καλλιεργούν κηπευτικά ή δρεπτά άνθη σε ανοιχτά ή κλειστά υδροπονικά συστήματα.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγικές έννοιες και ορισμοί. Ιστορική ανασκόπηση. Σκοπιμότητα καλλιέργειας σε υδροπονικά συστήματα
 • Υποστρώματα υδροπονικών καλλιεργειών
 • Εξοπλισμός υδροπονικών καλλιεργειών
 • Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών σε καθαρό θρεπτικό διάλυμα (συστήματα επίπλευσης, NFT, DFT, αεροπονία)
 • Συστήματα υδροπονικών καλλιεργειών σε υποστρώματα (καλλιέργεια σε σάκους, γλάστρες, φυτοδοχεία, υδροπονικά κανάλια)
 • Παρασκευή θρεπτικού διαλύματος
 • Έλεγχος και αναπροσαρμογές θρεπτικού διαλύματος σε ανοιχτά υδροπονικά συστήματα
 • Έλεγχος και αναπροσαρμογές θρεπτικού διαλύματος σε κλειστά υδροπονικά συστήματα
 • Άρδευση υδροπονικών καλλιεργειών
 • Ειδικό μέρος: Επιλογή συστήματος υδροπονικής καλλιέργειας, τοποθέτηση φυτών, τεχνική καλλιέργειας εκτός εδάφους, θρέψη και άρδευση για τα σημαντικότερα φυτά θερμοκηπίου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ55 Φυσιολογία καταπόνησης

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.:

Η θεματική αυτή ενότητα έχει σαν σκοπό να παράσχει ένα υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες καταπόνησης που κάνουν συνήθως την εμφάνισή τους σε φυτά καλλιεργούμενα σε θερμοκήπια και τις επιπτώσεις τους στην ανάπτυξη και επιβίωση των φυτών. Η απόκτηση του υποβάθρου αυτού επιτρέπει την κατανόηση των μηχανισμών που κρύβονται πίσω από τα συμπτώματα που εμφανίζονται, αλλά και την αντιμετώπιση των πιθανών επιπτώσεων. Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους ενότητες:

 • Εισαγωγή στη βασική δομή και τις βασικές λειτουργίες των φυτών
 • Κλιματική αλλαγή και οι αλληλεπιδράσεις της με τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες: τα σενάρια
 • υπερθέρμανσης και οι επιπτώσεις της
 • Συσσώρευση αλάτων στο έδαφος ή στο θρεπτικό διάλυμα
 • Έλλειψη νερού
 • Χαμηλή ένταση ακτινοβολίας
 • Απουσία υπεριώδους και τα μορφογενετικά αποτελέσματα
 • Οι διακυμάνσεις της συγκέντρωσης CO2
 • Ανεπαρκής αερισμός του εδάφους ή του θρεπτικού διαλύματος
 • Οξειδωτική καταπόνηση: Το σταυροδρόμι συνάντησης των ανεπιθύμητων παρενεργειών των καταπονήσεων
 • Το χημικό οπλοστάσιο των φυτών έναντι παθογόνων και εντόμων
 • Οι αμυντικοί μηχανισμοί των φυτών έναντι παθογόνων και εντόμων

Οι δυνατότητες αξιοποίησης ήπιας μορφής καταπονήσεων προκειμένου να βελτιωθεί η ανθεκτικότητα των καλλιεργούμενων φυτών, η απόδοση και η ποιότητα των προϊόντων.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν τις βασικές έννοιες και την ορολογία της Φυσιολογίας Καταπονήσεων
 • Γνωρίζουν τις επιπτώσεις των αβιοτικών παραγόντων καταπόνησης (έλλειψη περίσσεια νερού, αλατότητα, ακραίες θερμοκρασίες, προβληματικό φωτεινό καθεστώς, ανεπάρκεια CO2 ή Ο2) στη δομή και λειτουργία των καλλιεργούμενων φυτών
 • Γνωρίζουν τις επιπτώσεις των βιοτικών παραγόντων καταπόνησης (παθογόνα και εχθροί) στη δομή και λειτουργία των καλλιεργούμενων φυτών
 • Αξιοποιήσουν τις επωφελείς επιδράσεις των παραγόντων καταπόνησης στη παραγωγή και ποιότητα των προϊόντων
 • Γνωρίζουν τις αλληλεπιδράσεις των θερμοκηπιακών καλλιεργειών με τη κλιματική αλλαγή

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στη βασική δομή και τις βασικές λειτουργίες των φυτών
 • Κλιματική αλλαγή και οι πιθανές επιπτώσεις της στη γεωργική παραγωγή: τα σενάρια
 • Υπερθέρμανση και οι επιπτώσεις της
 • Συσσώρευση αλάτων στο έδαφος ή στο θρεπτικό διάλυμα
 • Έλλειψη νερού
 • Χαμηλή ένταση ακτινοβολίας
 • Απουσία υπεριώδους και τα μορφογενετικά αποτελέσματα
 • Οι διακυμάνσεις της συγκέντρωσης CO2
 • Ανεπαρκής αερισμός του εδάφους ή του θρεπτικού διαλύματος
 • Οξειδωτική καταπόνηση: Το σταυροδρόμι συνάντησης των ανεπιθύμητων παρενεργειών των καταπονήσεων
 • Το χημικό οπλοστάσιο των φυτών έναντι παθογόνων και εντόμων
 • Οι αμυντικοί μηχανισμοί των φυτών έναντι παθογόνων και εντόμων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ56 Παραγωγή δρεπτών ανθέων, γλαστρικών φυτών και φυτωριακού υλικού υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ56

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. ΚΥΚ56 είναι να γνωρίσουν οι μεταπτυχιακοί φοιτητές τις σύγχρονες τεχνικές καλλιέργειας ανθοκομικών φυτών σε θερμοκήπια και δικτυοκήπια που αποσκοπούν στην παραγωγή δρεπτών ανθέων, γλαστρικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομίας και είναι συμβατές με μία βιώσιμη γεωργία που προστατεύει το περιβάλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • ποιοι είναι οι επιμέρους κλάδοι της Ανθοκομίας και ποια είναι τα σημαντικότερα καλλωπιστικά φυτά ανά κλάδο,
 • ποια είναι η υφιστάμενη κατάσταση στην ελληνική ανθοκομία (όσον αφορά εκτάσεις, παραγωγικότητα, εισαγωγές & εξαγωγές, οικονομικότητα καλλιέργειας),
 • ποιες είναι οι σύγχρονες τεχνολογίες εγκατάστασης και παραγωγής δρεπτών ανθέων, γλαστρικών φυτών και πολλαπλασιαστικού υλικού για κηποτεχνία – αρχιτεκτονική τοπίου.
 • Επίσης, η φοιτήτρια/ο φοιτητής θα είναι σε θέση να:
 • πραγματοποιήσει μία τεχνική μελέτη για μία θερμοκηπιακή μονάδα παραγωγής δρεπτών ανθέων, γλαστρικών φυτών ή πολλαπλασιαστικού υλικού ανθοκομίας,
 • καλλιεργήσει ο ίδιος κάποιο ανθοκομικό φυτό ως παραγωγός,
 • παρέχει συμβουλές σε παραγωγούς για την καλλιέργεια ανθοκομικών ειδών υπό κάλυψη,
 • εργασθεί σε ερευνητικά προγράμματα σχετικά με την Ανθοκομία.

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Σημασία και προοπτικές της σύγχρονης επιχειρηματικής ανθοκομίας
 • Βοτανική και καλλιεργητική ταξινόμηση των καλλωπιστικών φυτών
 • Κλάδοι ανθοκομικής παραγωγής υπό κάλυψη (δρεπτά άνθη, γλαστρικά φυτά, πολλαπλασιαστικό υλικό ανθοκομικών φυτών)
 • Επίδραση περιβαλλοντικών παραγόντων στην ανθοκομική παραγωγή υπό κάλυψη (ριζικό περιβάλλον, ηλιακή ακτινοβολία και φωτισμός, θερμοκρασία, υγρασία αέρα)
 • Πολλαπλασιασμός καλλωπιστικών φυτών. Κλασσικές μέθοδοι (εγγενής αναπαραγωγή με σπόρο, αγενής αναπαραγωγή με διαίρεση, παραφυάδες, καταβολάδες, μοσχεύματα, υπόγεια βλαστικά όργανα). Ιστοκαλλιέργεια. Εμβολιασμοί καλλωπιστικών φυτών. Ανθοκομικά φυτώρια.
 • Σύγχρονες τεχνικές παραγωγής δρεπτών ανθέων υπό κάλυψη
 • Σύγχρονες τεχνικές παραγωγής γλαστρικών φυτών υπό κάλυψη
 • Εφαρμογή χημικών ρυθμιστών αύξησης στις ανθοκομικές καλλιέργειες υπό κάλυψη
 • Μετασυλλεκτικοί χειρισμοί (τυποποίηση συντήρηση και εμπορία ανθοκομικών προϊόντων).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

 

ΚΥΚ57 Περιβαλλοντική πολιτική, περιβαλλοντικές μελέτες και ανακύκλωση αποβλήτων καλλιεργειών υπό κάλυψη

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚ57

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός της Θ.Ε.: Η θεματική αυτή ενότητα έχει σαν σκοπό να παράσχει ένα υπόβαθρο γνώσεων σχετικά με τους παράγοντες, τις παραμέτρους και τις μεθοδολογίες που θα αφορούν κυρίως τις δυνατότητες για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση υγρών επεξεργασμένων λυμάτων και βιοστερεών στην γεωργία.

Πιο συγκεκριμένα, περιλαμβάνει τις εξής επί μέρους ενότητες:

 • Εφαρμογή των οδηγιών των Διεθνών οργανισμών όπως του FAO, EPA των ΗΠΑ και των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Πολιτεία με βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η πολιτική και το νομικό πλαίσιο της χώρας μας που διέπει την εφαρμογή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος στη γεωργία και το περιβάλλον
 • Σύνθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ιλύος
 • Παράμετροι ποιότητας (α)-Οργανική ουσία (BOD, COD) (β)-Μικροοργανισμοί (γ)-χημικά στοιχεία (μακρο-, μικροθρεπτικά, βαρέα μέταλλα)
 • Τοξικές οργανικές ενώσεις, ξενοβιοτικά, φαρμακευτικές ουσίες, μικροπλαστικά
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων και της ιλύος στις υπό κάλυψη καλλιέργειες
 • Επιπτώσεις των υγρών επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων στο έδαφος και στα φυτά
 • Πρόβλεψη του κινδύνου ρύπανσης του εδάφους με βαρέα μέταλλα με τη βοήθεια των δεικτών ρύπανσης
 • Διαχειριστικές μέθοδοι αποτελεσματικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος
 • Συστήματα διαχείρισης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις υπό κάλυψη καλλιέργειες
 • Κομποστοποίηση της ιλύος

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να γνωρίζουν:

 • Γνωρίζουν τις περιβαλλοντικές πολιτικές σε διεθνές και εθνικό επίπεδο που αφορούν την επαναχρησιμοποίηση των υγρών λυμάτων και των βιοστερεών στην γεωργία
 • Γνωρίζουν τη σύνθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και βιοστερεών
 • Γνωρίζουν τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων και βιοστερεών
 • Αξιοποιήσουν τις δυνατότητες για την ασφαλή επαναχρησιμοποίηση των υγρών λυμάτων και των βιοστερεών
 • Αξιοποιήσουν την κομποστοποίηση των βιοστερεών στην γεωργία

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Εφαρμογή των οδηγιών των Διεθνών οργανισμών όπως του FAO, EPA των ΗΠΑ και των κανόνων που έχει θεσπίσει η Ελληνική Πολιτεία με βάση τις Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
 • Η πολιτική και το νομικό πλαίσιο της χώρας μας που διέπει την εφαρμογή των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος στη γεωργία και το περιβάλλον
 • Σύνθεση των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και ιλύος
 • Παράμετροι ποιότητας (α)-Οργανική ουσία (BOD, COD) (β)-Μικροοργανισμοί (βακτηρίδια, μύκητες, ιοί, πρωτόζωα, ελμίνθες, κ.λπ.) (γ)-χημικά στοιχεία (μακρο-, μικροθρεπτικά, βαρέα μέταλλα)
 • Τοξικές οργανικές ενώσεις, ξενοβιοτικά, φαρμακευτικές ουσίες, μικροπλαστικά και λοιπές τοξικές ουσίες
 • Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αστικών αποβλήτων και της ιλύος στις υπό κάλυψη καλλιέργειες
 • Επιπτώσεις των υγρών επεξεργασμένων αστικών αποβλήτων στο έδαφος και στα φυτά και πρόβλεψη του κινδύνου ρύπανσης του εδάφους με βαρέα μέταλλα με τη βοήθεια των δεικτών ρύπανσης
 • Διαχειριστικές μέθοδοι αποτελεσματικής επαναχρησιμοποίησης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων και της ιλύος για την άμβλυνση των κινδύνων σε βάρος του εδάφους των φυτών και της υγείας του ανθρώπου και της ποιότητας του περιβάλλοντος
 • Συστήματα διαχείρισης των επεξεργασμένων υγρών αποβλήτων στις υπό κάλυψη καλλιέργειες όπως: μεταφοράς, αποθήκευσης, διανομής και εφαρμογής τους, στις θερμοκηπιακές καλλιέργειες
 • Κομποστοποίηση της ιλύος με ανάμειξη με διάφορα φυτικά υπολείμματα προς δημιουργία οργανικών λιπασμάτων καταλλήλων για τις θερμοκηπιακές καλλιέργειες

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

 

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΗΛΕ-ΟΣΣ).

ΚΥΚΠΑ Πρακτική Άσκηση

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚΠΑ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Περιεχόμενο: Η Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει 15νθήμερη πρακτική άσκηση σε θερμοκηπιακές μονάδες και διχτυοκήπια δημόσιων φορέων (Ερευνητικών Ινστιτούτων, Πανεπιστημίων) ή/και σε ιδιωτικές οργανωμένες επιχειρήσεις καλλιεργειών υπό κάλυψη υπό την εποπτεία και καθοδήγηση επιβλέποντα Καθηγητή. Η ΘΕ Πρακτική Άσκηση περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια.

α. Πρώτη φάση πριν την έναρξη του εξαμήνου.

 • Αναζήτηση από τον φοιτητή του φορέα υλοποίησης της πρακτικής άσκησης.
 • Επικοινωνία με γραφείο πρακτικής άσκηση
 • Έγκριση από Συντονιστή ΚΥΚΠA
 • Δήλωση του φορέα Πρακτικής Άσκησης στο Γραφείο Πρακτικής Άσκησης του ΕΑΠ
 • Συμφωνητικό μεταξύ φοιτήτριας/τη και φορέα

β. Δεύτερη φάση

1 Ο.Σ.Σ. :καθοδήγηση για πρακτική άσκηση.

 • Υλοποίηση πρακτικής άσκησης 15νθήμερης διάρκειας:

             Κατά τη διάρκεια της 15νθήμερης πρακτικής άσκησης οι φοιτητές καλούνται:

 • Να ενημερωθούν για τις δραστηριότητες του φορέα σχετικά με τις Καλλιέργειες Υπό Κάλυψη, τα προβλήματα του τομέα, τις προοπτικές και τα προγράμματα επιδοτήσεων για τον κλάδο.
 • Να παρακολουθήσουν εργασίες πεδίου σε θερμοκήπιο της περιοχής και να καταγράψουν τον εξοπλισμό του.
 • Να ενημερωθούν για θέματα εμπορίας προϊόντων καλλιεργειών υπό κάλυψη.
 • Να συνεργασθούν με στελέχη του φορέα σε τεχνικές αναζήτησης εργασία στον τομέα των Καλλιεργειών Υπό Κάλυψη.

2η Ο.Σ.Σ. απολογισμός Πρακτικής άσκησης και καθοδήγηση για τη συγγραφή της τελικής γραπτής εργασία.

γ. Τρίτη φάση

 • Παράδοση Τελικής Γραπτής Εργασίας.
 • Προφορική Παρουσίαση/Εξέταση Τελικής Γραπτής Εργασίας.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΚΥΚΠΑ, οι φοιτήτριες/τές θα έχουν αποκτήσει μία πρώτη εικόνα του επαγγελματικού τους αντικειμένου ως εξειδικευμένα στελέχη για τον κλάδο των καλλιεργειών υπό κάλυψη και της υδροπονίας και θα έχουν αντιληφθεί πως συνδέονται οι θεωρητικές γνώσεις που αποκόμισαν στις προηγούμενες Θ.Ε. με την πρακτική τους εφαρμογή.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για την Ε.Π.Α..

 

ΚΥΚΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός Θ.Ε.: ΚΥΚΔΕ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή: Η διπλωματική εργασία είναι επιστημονική εργασία βιβλιογραφικού χαρακτήρα ή/και ερευνητική εργασία και αφορά στην εις βάθος διερεύνηση ενός θέματος όπως διαμορφώνεται σήμερα. Το συγκεκριμένο θέμα άπτεται του Μ.Π.Σ και κάποιας Θ.Ε ενώ δίνεται και δυνατότητα στον φοιτητή να ασχοληθεί διεξοδικά με ένα υποσύνολο της επιστήμης που τον ενδιαφέρει περισσότερο. Ορίζεται επιβλέπων – σύμβουλος που συνεργάζεται και συμβουλεύει τον φοιτητή καθώς και τριμελής επιτροπή που αξιολογεί τη Διπλωματική Εργασία. Υπάρχουν συχνές δια ζώσης συναντήσεις ή τηλεσυναντήσεις του επιβλέποντα καθηγητή με τον φοιτητή μέχρι να εκπληρωθούν οι διδακτικοί στόχοι της ΔΕ. Ο φοιτητής συγγράφει τη διατριβή ~80-100 σελίδες, ενώ στο τέλος, ενώπιον της τριμελούς εξεταστικής επιτροπής, σε ανοικτό σεμινάριο, παρουσιάζει τη ΔΕ υπό μορφή διάλεξης. Έχει διάρκεια ενός ακαδημαϊκού εξαμήνου.

Οι γενικές κατηγορίες των θεμάτων για τις Μ.Δ.Ε. καθορίζονται από το Διευθυντή  του ΠΜΣ έπειτα από συνεννόηση με τους Συντονιστές των Θ.Ε. και αναρτώνται στον δικτυακό τόπο του Ε.Α.Π, πριν την έναρξη της περιόδου υποβολής της σχετικής δήλωσης από τους φοιτητές.

Τα θεματικά πεδία είναι ενδεικτικά και συνδέονται με τις εξειδικευμένες γνωστικές περιοχές των Θεματικών Ενοτήτων του μεταπτυχιακού προγράμματος σπουδών ΚΥΚ. Τα θέματα που θα προτείνουν οι φοιτήτριες/τές μπορεί να συνδυάζουν διαστάσεις από δύο ή και περισσότερα από αυτά τα θεματικά πεδία.

Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Αποτελεσματικότητα χρήσης ενέργειας σε θερμοκήπια διαφόρων τύπων και καλλιεργειών
 • Επίδραση του κλίματος του θερμοκηπίου στη διαπνοή και στην κατανάλωση νερού σε θερμοκήπιο.. -Επίδραση του αερισμού (φυσικού και δυναμικού) των θερμοκηπίων στο μικροκλίμα και τη συμπεριφορά της καλλιέργειας
 • Αξιολόγηση ανθεκτικότητας ποικιλιών μαρουλιού υδροπονικής καλλιέργειας θερμοκηπίου σε προσβολές από φυτοπαθογόνους μύκητες.
 • Χρήση ενδοφυτικών μικροοργανισμών για την αντιμετώπιση μυκητολογικών προσβολών σε υδροπονική καλλιέργεια μαρουλιού
 • Ποσότητα (ένταση) και ποιότητα (φασματική κατανομή) φωτισμού σε θερμοκήπια
 • Παράγοντες που επηρεάζουν τη συγκέντρωση CO2 στα θερμοκήπια
 • Αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαινολικών συστατικών και ανάπτυξης (φωτοσύνθεση, συγκέντρωση αζώτου) σε θερμοκηπιακά φυτά: Μια μετα-ανάλυση

Μαθησιακά αποτελέσματα:  Με την ολοκλήρωση της ΜΔΕ οι φοιτητές/τριες αναμένεται να:

 • χρησιμοποιούν τις μεθόδους και τον εξοπλισμό που απαιτούνται για την καλλιέργεια σε θερμοκήπια και διχτυοκήπια
 • είναι σε θέση να αξιοποιήσουν τις σύγχρονες τεχνολογίες των υδροπονικών καλλιεργειών
 • εφαρμόζουν σύγχρονες μεθόδους καλλιέργειας και βιοκλιματικού σχεδιασμού στην έρευνα, στη βιομηχανία γεωργικού εξοπλισμού και αγροτικών εφοδίων.
 • εξοικειωμένοι με σύγχρονο σχετικό εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό
 • είναι εξοικειωμένοι σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας θερμοκηπιακών μονάδων και μονάδων διχτυοκηπίων
 • στελεχώσουν υπάρχουσες μονάδες παραγωγής προϊόντων υπό κάλυψη, μελετητικά γραφεία, αγροτικά ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου
 • εργαστούν ως αυτοαπασχολούμενοι σε δικές τους σχετικές μονάδες  παραγωγής προϊόντων υπό κάλυψη.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Προαπαιτούμενα: Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων και της Πρακτικής Άσκησης του Προγράμματος.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο