elen
elen

Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας (ΕΓΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Η Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων της Σχολής Οικονομικών Επιστημών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών οργανώνουν και λειτουργούν το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» (ΕΓΑ).

Σκοπός – Περιγραφή

Αντικείμενο του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων σε θέματα που αφορούν την εφαρμογή σύγχρονων και καινοτόμων τεχνολογιών στην πρωτογενή γεωργική παραγωγή. Ειδικότερα, το πρόγραμμα παρέχει βασικές γνώσεις εφαρμογών Γεωργίας Ακριβείας (ΓΑ) με έμφαση την ορθολογικότερη διαχείριση των συντελεστών παραγωγής (αρδευτικό νερό, λιπάσματα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα κ.α) τη μείωση του κόστους παραγωγής και τελικά την αύξηση της ανταγωνιστικότητας της γεωργικής παραγωγής.

Ο ρυθμός επέκτασης και διείσδυσης των νέων τεχνολογιών στη Γεωργική παραγωγή εμφανίζεται αλματώδης, συμβάλλοντας στη ραγδαία αύξηση ζήτησης επιστημόνων με εξειδίκευση στο εν λόγω τομέα. Επιπλέον, η Γεωργία Ακριβείας ως μία νέα αντίληψη και ουσιαστικά μία νέα μέθοδος γεωργικής πρακτικής αποτελεί τεχνολογία αιχμής για τον αγροτικό χώρο η οποία προσφέρει λύσεις σε σημαντικά προβλήματα παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας του κλάδου. Η νέα αυτή προσέγγιση δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας με διεπιστημονικές και διατομεακές προσεγγίσεις.

Το προτεινόμενο ΠΜΣ έρχεται να καλύψει το κενό που υπάρχει στην ολοκληρωμένη κατάρτιση επιστημόνων στη Γεωργία Ακριβείας.

Στόχοι

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στοχεύει να καλύψει τη σύγχρονη ανάγκη να ανταποκριθούν οι πτυχιούχοι στις νέες ανάγκες της διαρκώς εξελισσόμενης αγροτικής δραστηριότητας με μειωμένες εισροές αλλά και της αγοράς εργασίας όπως αυτή διαμορφώνεται με την τεχνολογική εξέλιξη.

Βασική επιδίωξη του συγκεκριμένου ΔΠΜΣ είναι να προσφέρει τις απαραίτητες θεωρητικές γνώσεις, την πρακτική (εργαστηριακή και πεδίου) κατάρτιση, την εξάσκηση στη χρήση των νέων τεχνολογιών και την αφομοίωση της εφαρμοσμένης έρευνας στο πλαίσιο της προετοιμασίας πτυχιούχων σχετικών με το αντικείμενο.

H γενική στοχοθέτηση του ΔΠΜΣ είναι:

 • Η δημιουργία ικανού ανθρώπινου δυναμικού εξειδικευμένων επιστημόνων που θα μπορέσει αφενός να στελεχώσει υπάρχουσες μονάδες παραγωγής προϊόντων, μελετητικά γραφεία, αγροτικά ερευνητικά κέντρα και υπηρεσίες του δημοσίου.
 • Η κατάρτιση επιστημόνων στις αρχές, τις μεθόδους και τον εξοπλισμό καλλιέργειας σε για την εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας με βάση τα ελληνικά δεδομένα.
 • Η επιστημονική και τεχνολογική κατάρτιση επιστημόνων αναφορικά με τις εφαρμογές των σύγχρονων μεθόδων καλλιέργειας μέσω της Γεωργίας Ακριβείας
 • Η εξοικείωση των μεταπτυχιακών φοιτητών με σύγχρονο σχετικό εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό.
 • Η κατάρτιση των μεταπτυχιακών φοιτητών σε θέματα οργάνωσης και λειτουργίας αγροτικών μονάδων με χρήση μεγάλου όγκου δεδομένων

Επιπλέον, στο πλαίσιο φοίτησης θα αξιοποιηθούν εργαστηριακοί χώροι με σύγχρονο εξοπλισμό του εργαστηρίου Φυτικής Παραγωγής (με διακριτό τίτλο PlantLab) του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων Πανεπιστημίου Πατρών (ΔΕΑΠΤ – ΠΠ) που θα διατεθούν για την πραγματοποίηση του ΔΠΜΣ.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι 90 ECTS.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

-με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος ή τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS. Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ, όπως και η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Δ.Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. αναμένεται:

 • Να αναγνωρίζουν και να υιοθετούν τις τεχνικές, τα εργαλεία και τη τεχνολογία που χρησιμοποιεί η Γεωργία Ακριβείας (ΓΑ).
 • Να κατανοούν τη σημαντικότητα της ΓΑ για τη διαχείριση των φυσικών πόρων.
 • Να αναλύουν και να τεκμηριώνουν τη χρησιμότητα της ΓΑ για το περιβάλλον και την αγροτική παραγωγή,
 • Να αξιολογούν τα οικονομικά αποτελέσματα εφαρμογής της ΓΑ.
 • Να αναγνωρίζουν, συλλέγουν, κατηγοριοποιούν και χειρίζονται δεδομένα Γεωργίας ακριβείας.
 • Να τεκμηριώνουν τη συμβολή της ΓΑ στην αειφόρο ανάπτυξη.
 • Να επικαιροποιούν τυχόν γνώσεις τους για τη ΓΑ.

Από το σύνολο του ΔΠMΣ (τόσο από το περιεχόμενο του προγράμματος όσο και από τη μεθοδολογία προσέγγισης) οι συμμετέχοντες θα αποκτήσουν τη δυνατότητα ανάπτυξης δεξιοτήτων (soft skills) όπως:

 • Αποτελεσματική επικοινωνία με διδάσκοντες και άλλους συμμετέχοντες.
 • Υπευθυνότητα και αποτελεσματικότητα στη διαχείριση του χρόνου και την τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων.
 • Αυτενέργεια και συλλογική δράση (κυρίως μέσω της επικοινωνίας των συμμετεχόντων).

 

Στο ΔΠΜΣ γίνονται δεκτοί/ές:

 1. Απόφοιτοι των Γεωπονικών & Δασολογικών Επιστημών
 2. Απόφοιτοι Πολυτεχνικών Επιστημών
 3. Απόφοιτοι των Θετικών και Οικονομικών Επιστημών
 4. Απόφοιτοι αντίστοιχων ή συγγενών, με τις παραπάνω, σχολών των Πανεπιστημίων, Πολυτεχνείων και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής.

Απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας για το σύνολο των φοιτητών. 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι Τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω Τμημάτων ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής* ή

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή ΤΕΙ/AΤΕΙ, εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής * ή

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Διευκρινίζεται ότι στο Π.ΜΣ. γίνονται δεκτοί κάτοχοι πρώτου τίτλου σπουδών Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε ενενήντα (90 ECTS). Το Δ.Π.Μ.Σ. «Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), μία (1) Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα (Ε.Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ). Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι ενάμισι  (1 ½) ακαδημαϊκό έτος.  Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση οκτώ (8) Θ.Ε., μίας (1) Ε.Θ.Ε. καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Το πρόγραμμα διαμορφώνεται ανά εξάμηνο ως εξής:

Θ.Ε.

Α’ Εξάμηνο

ECTS

ΕΓΑ50

Εισαγωγή στη Γεωργία Ακριβείας

Υ¹, 7 ECTS

ΕΓΑ51

Τηλεπισκόπηση- Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

Υ, 8 ECTS

ΕΓΑ52

Σύγχρονες τάσεις στη Φυτική Παραγωγή

Υ, 8 ECTS

ΕΓΑ53

Οικονομικά της Γεωργίας Ακριβείας

Υ, 7 ECTS

 

Θ.Ε.

Β’ Εξάμηνο

ECTS

ΕΓΑ54

Ολοκληρωμένη Διαχείριση Εχθρών και Ασθενειών

Υ, 8 ECTS

ΕΓΑ55

Ορθολογική Διαχείριση Υδατικών Πόρων στη Γεωργία

Υ, 8 ECTS

ΕΓΑ56

Ανάλυση Δεδομένων μεγάλου Όγκου

Υ, 7 ECTS

ΕΓΑ57

Περιβαλλοντική Πολιτική / Διαχείριση Αποβλήτων 

Υ, 7 ECTS

 

Θ.Ε.

Γ’ Εξάμηνο

ECTS

ΕΓΑΕΘΕ

Πρακτικές Εφαρμογές Γεωργίας Ακριβείας

Υ, 10 ECTS

ΕΓΑΔΕ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ, 20 ECTS

 

Σημείωση:

Υ¹: Υποχρεωτική

Οδηγίες επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τέσσερις (4) Θ.Ε. (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε τέσσερις (4) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να δηλώσετε τις τρεις (3) Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο (με τον περιορισμό των 30 ECTS ανά εξάμηνο) κ.ο.κ..

Η πραγματοποίηση της Εργαστηριακής Θεματικής Ενότητας γίνεται μετά την επιτυχή παρακολούθηση των οκτώ (8) Θ.Ε. του προγράμματος.

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος και της Εργαστηριακής Ενότητας.    

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση των οκτώ (8) Θεματικών Ενοτήτων, της Εργαστηριακής Ενότητας, καθώς επίσης η εκπόνηση – παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

Ειδική Διιδρυματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) του Δ.Π.Μ.Σ.:

Ιωάννης Καλαβρουζιώτης, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Πρόεδρος Ε.Δ.Ε. & Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.).

Αχιλλέας Καμέας, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μέλος).

Βασίλειος Βερύκιος, Καθηγητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μέλος).

Πέτρος Κόκκινος, Μέλος ΣΕΠ & Μεταδιδακτορικός ερευνητής Σχολής Θετικών Επιστημών & Τεχνολογίας, Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Μέλος).

Άγγελος Πατάκας, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Αντιπρόεδρος ΕΔΕ & Αναπληρωτής Διευθυντής του Δ.Π.Μ.Σ.).

Αθανάσιος Λάνταβος, Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος).

Βασίλειος Τριανταφυλλίδης, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων Αγροτικών Προϊόντων και Τροφίμων, Πανεπιστημίου Πατρών (Μέλος).

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 400€ ανά Θ.Ε. Ε.Θ.Ε. και Μ.Δ.Ε. αντιστοίχως. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΔΠΜΣ είναι 4.000€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

Τηλ.: 2610367332-E-mail: ega@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 -E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο