el
el

Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Τέχνες» είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Το Πρόγραμμα απευθύνεται  σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, εντός και εκτός Ελλάδας, που θέλουν να μυηθούν βαθύτερα στη σχέση της Φιλοσοφίας και των Τεχνών. Θα δώσει τη δυνατότητα παράλληλης και επάλληλης μελέτης και των δύο πεδίων.

Ένας βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να αναδείξει τις σχέσεις Φιλοσοφίας και Τεχνών οι οποίες αναμφίβολα  υπήρξαν σημαντικότατες ήδη από την εποχή της αρχαίας τραγωδίας και συνεχίζουν να είναι σημαντικές μέχρι σήμερα.  Από το σύνολο των Τεχνών το ΠΜΣ  πέρα από τη γενική θεωρητική προσέγγιση επικεντρώνεται ειδικότερα στη μελέτη των σχέσεων της Φιλοσοφίας με το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και τη Μουσική. Επιπλέον στοχεύει στο να προσεγγίσει τις Τέχνες και  τον θεωρητικό περί τέχνης λόγο ως δραστηριότητες, οι οποίες συντελούνται εντός συγκεκριμένων θεσμικών και θεωρητικών πλαισίων. Παράλληλα, το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύει να αναδείξει το γεγονός ότι ο δημόσιος, θεωρητικός λόγος γύρω από τις Τέχνες μπορεί να είναι ελκυστικός και ενημερωτικός. Ένας ακόμα στόχος είναι η ανάδειξη των πολύπλοκων και πολυδιάστατων θεσμικών σχέσεων που συγκροτούν την τέχνη, των καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων που μπορεί να εισάγουν στους θεσμικούς ρόλους οι αισθητικές πρακτικές και οι καλλιτεχνικές καινοτομίες, του ρόλου που διαδραματίζει η αισθητική και η Τέχνη στη συγκρότηση, αναπαραγωγή και αναμόρφωση κοινωνικών διακρίσεων και πολιτισμικών προτύπων (για παράδειγμα, ο ρόλος του φύλου). Τέλος στοχεύει στη μελέτη ειδικών περιπτώσεων που αναδεικνύονται στο παραπάνω πλαίσιο όπως για παράδειγμα η σχέση της Φιλοσοφίας και των Επιστημών με τη Λογοτεχνία.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Literature and linguistics

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0223 – Philosophy

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος, ήτοι τρία (3) εξάμηνα.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής έγκυρων και τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών για τη φιλοσοφία και των σε αυτό διδασκόμενων τεχνών.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στο ευρύ κοινό και επικοινωνίας με αυτό.
 • Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται, με βάση τον ορθό λόγο και τα υφιστάμενα πραγματικά δεδομένα, αντικρουόμενες απόψεις και διαμάχες για αμφιλεγόμενα ζητήματα από τον χώρο των εδώ διδασκόμενων τεχνών και της αισθητικής.
 • Να μπορούν να αξιοποιήσουν την αισθητική και φιλοσοφία των τεχνών για τη συγκρότηση της δημόσιας επικοινωνίας και ανάλυσης.
 • Να κατανοούν και να διαχειρίζονται τους τρόπους με τους οποίους το πλαίσιο παραγωγής της αισθητικής γνώσης συνδέεται με ευρύτερες πολιτισμικές διεργασίες.
 • Να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή τους στον σχεδιασμό και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής, όσο και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 • Να είναι σε θέση να δημιουργούν ντοκιμαντέρ και εκπομπές επικοινωνίας της φιλοσοφίας, των τεχνών και της αισθητικής.
 • Να επιμελούνται αισθητικές δράσεις και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες (π.χ. φεστιβάλ κινηματογράφου).
 • Να διευθύνουν άλλες διαδραστικές εκδηλώσεις και δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης στην ειδικότητά τους (π.χ. σεμινάρια).
 • Να συμμετέχουν σε        επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση αισθητικής και καλλιτεχνικής πολιτικής.
 • Να είναι εκπρόσωποι τύπου και υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων στην ειδικότητά τους.

Γίνονται δεκτοί:

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Τέχνες» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΦΙΤ50 Φιλοσοφία-Επιστήμη και Λογοτεχνία (Υ¹,10 ECTS)
ΦΙΤ51 Φιλοσοφία και Θέατρο (Υ,10 ECTS)
ΦΙΤ52 Φιλοσοφία και Κινηματογράφος (Υ,10 ECTS)

 

B’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΦΙΤ53 Φιλοσοφία και Μουσική (Υ,10 ECTS)
ΦΙΤ54 Αισθητική και Επιστημολογία (Υ,10 ECTS)
ΦΙΤ55 Φιλοσοφία, Φύλο και Τέχνες (Υ,10 ECTS)

 

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Μ.Δ.Ε. Τίτλος ECTS
ΦΙΤΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ,30 ECTS)

 

Σημείωση:
Υ¹: Υποχρεωτική

Γεώργιος Βλαχάκης, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΕΑΠ) (Προέδρος ΕΑΕ)

Ελένη Μπολιάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΕΑΠ)

Γεώργιος Αραμπατζής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε.. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.000€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

 Τηλ.: 2610367321 – E-mail: fit@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο