el
el

Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Φιλοσοφία και Τέχνες (ΦΙΤ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Τέχνες» είναι καινοτόμο και πρωτοποριακό. Το Πρόγραμμα απευθύνεται  σε πτυχιούχους Ανώτατης Εκπαίδευσης, εντός και εκτός Ελλάδας, που θέλουν να μυηθούν βαθύτερα στη σχέση της Φιλοσοφίας και των Τεχνών. Θα δώσει τη δυνατότητα παράλληλης και επάλληλης μελέτης και των δύο πεδίων.

Ένας βασικός στόχος του ΠΜΣ είναι να αναδείξει τις σχέσεις Φιλοσοφίας και Τεχνών οι οποίες αναμφίβολα  υπήρξαν σημαντικότατες ήδη από την εποχή της αρχαίας τραγωδίας και συνεχίζουν να είναι σημαντικές μέχρι σήμερα.  Από το σύνολο των Τεχνών το ΠΜΣ  πέρα από τη γενική θεωρητική προσέγγιση επικεντρώνεται ειδικότερα στη μελέτη των σχέσεων της Φιλοσοφίας με το Θέατρο, τον Κινηματογράφο και τη Μουσική. Επιπλέον στοχεύει στο να προσεγγίσει τις Τέχνες και  τον θεωρητικό περί τέχνης λόγο ως δραστηριότητες, οι οποίες συντελούνται εντός συγκεκριμένων θεσμικών και θεωρητικών πλαισίων. Παράλληλα, το συγκεκριμένο ΠΜΣ στοχεύει να αναδείξει το γεγονός ότι ο δημόσιος, θεωρητικός λόγος γύρω από τις Τέχνες μπορεί να είναι ελκυστικός και ενημερωτικός. Ένας ακόμα στόχος είναι η ανάδειξη των πολύπλοκων και πολυδιάστατων θεσμικών σχέσεων που συγκροτούν την τέχνη, των καλλιτεχνικών αναπαραστάσεων που μπορεί να εισάγουν στους θεσμικούς ρόλους οι αισθητικές πρακτικές και οι καλλιτεχνικές καινοτομίες, του ρόλου που διαδραματίζει η αισθητική και η Τέχνη στη συγκρότηση, αναπαραγωγή και αναμόρφωση κοινωνικών διακρίσεων και πολιτισμικών προτύπων (για παράδειγμα, ο ρόλος του φύλου). Τέλος στοχεύει στη μελέτη ειδικών περιπτώσεων που αναδεικνύονται στο παραπάνω πλαίσιο όπως για παράδειγμα η σχέση της Φιλοσοφίας και των Επιστημών με τη Λογοτεχνία.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Arts (MA)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0223 – Philosophy

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι το ενάμισι (1 ½) ακαδημαϊκό έτος, ήτοι τρία (3) εξάμηνα.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2023

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να αναπτύξουν δεξιότητες συγγραφής έγκυρων και τεκμηριωμένων επιστημονικών μελετών για τη φιλοσοφία και των σε αυτό διδασκόμενων τεχνών.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων της επιστημονικής έρευνας στο ευρύ κοινό και επικοινωνίας με αυτό.
 • Να είναι σε θέση να διαχειρίζονται, με βάση τον ορθό λόγο και τα υφιστάμενα πραγματικά δεδομένα, αντικρουόμενες απόψεις και διαμάχες για αμφιλεγόμενα ζητήματα από τον χώρο των εδώ διδασκόμενων τεχνών και της αισθητικής.
 • Να μπορούν να αξιοποιήσουν την αισθητική και φιλοσοφία των τεχνών για τη συγκρότηση της δημόσιας επικοινωνίας και ανάλυσης.
 • Να κατανοούν και να διαχειρίζονται τους τρόπους με τους οποίους το πλαίσιο παραγωγής της αισθητικής γνώσης συνδέεται με ευρύτερες πολιτισμικές διεργασίες.
 • Να αξιοποιήσουν την εκπαίδευσή τους στον σχεδιασμό και εκτέλεση εκπαιδευτικών προγραμμάτων, τόσο στο πλαίσιο της τυπικής, όσο και της μη τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης.
 • Να είναι σε θέση να δημιουργούν ντοκιμαντέρ και εκπομπές επικοινωνίας της φιλοσοφίας, των τεχνών και της αισθητικής.
 • Να επιμελούνται αισθητικές δράσεις και καλλιτεχνικές πρωτοβουλίες (π.χ. φεστιβάλ κινηματογράφου).
 • Να διευθύνουν άλλες διαδραστικές εκδηλώσεις και δράσεις μη τυπικής εκπαίδευσης στην ειδικότητά τους (π.χ. σεμινάρια).
 • Να συμμετέχουν σε        επιτροπές εμπειρογνωμόνων για τη διαμόρφωση αισθητικής και καλλιτεχνικής πολιτικής.
 • Να είναι εκπρόσωποι τύπου και υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων στην ειδικότητά τους.

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Φιλοσοφία και Τέχνες» διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).

Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΦΙΤ50 Φιλοσοφία-Επιστήμη και Λογοτεχνία (Υ¹,10 ECTS)
ΦΙΤ51 Φιλοσοφία και Θέατρο (Υ,10 ECTS)
ΦΙΤ52 Φιλοσοφία και Κινηματογράφος (Υ,10 ECTS)

 

B’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΦΙΤ53 Φιλοσοφία και Μουσική (Υ,10 ECTS)
ΦΙΤ54 Αισθητική και Επιστημολογία (Υ,10 ECTS)
ΦΙΤ55 Φιλοσοφία, Φύλο και Τέχνες (Υ,10 ECTS)

 

Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Μ.Δ.Ε. Τίτλος ECTS
ΦΙΤΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ,30 ECTS)

 

Σημείωση:
Υ¹: Υποχρεωτική

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Βλαχάκης Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ (Προέδρος ΕΑΕ)

Σταυριανέας Στασινός, Επίκουρος Καθηγητής της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του ΕΑΠ

Αραμπατζής Γεώργιος, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήμα Φιλοσοφίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΦΙΤ50 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΙΤ51 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΙΤ52 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΙΤ53 ΣΤΑΥΡΙΑΝΕΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ  ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΙΤ54 ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΦΙΤ55 ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε.. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το ΠΜΣ είναι 3.000€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

 Τηλ.: 2610367427 – E-mail: fit@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο