elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Τρέχουσες
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (ΠΣΑ) (ΔΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (ΠΣΑ) (ΔΠΜΣ με το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο – Σκοπός του Διιδρυματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών με τίτλο: «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» είναι η καλλιέργεια και η ανάπτυξη της διεπιστημονικής προσέγγισης στην αναγνώριση, ανάλυση και κατανόηση των διεθνών εξελίξεων με τη χρήση αναλυτικών μεθόδων και εργαλείων από τη διοίκηση της διακινδύνευσης και την ανάλυση δεδομένων.

Χαρακτηρισμός Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών

Master of Science (MSc)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO

Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

Με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0388 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving social sciences, journalism and information

Το Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) είναι διαθεματικό στους ακόλουθους τομείς:

 • 0312 Political sciences and civics (International relations)
 • 0541 Mathematics [Data analysis (mathematics)]
 • 0611 Computer use (Use of software for data processing)

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των Πιστωτικών Μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μ.Δ.Ε. αντιστοιχεί σε ενενήντα (90 ECTS).

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την απονομή του Διιδρυματικού Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) ορίζεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας

Γλώσσα διδασκαλίας όλων των Θεματικών Ενοτήτων και των Εργαστηριακών Θ.Ε. είναι η ελληνική.

Πολιτική Ποιότητας
Στοχοθεσία Ποιότητας 2025

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. οι απόφοιτοι θα μπορούν να:

 • εντοπίζουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν σε βάθος την αλληλεπίδραση πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών εξελίξεων στο εθνικό ή διεθνές επίπεδο,
 • εφαρμόζουν ολοκληρωμένα τη διοικητική της διακινδύνευσης στη μελέτη διεθνών περιστατικών και εξελίξεων,
 • χρησιμοποιούν αναλυτικές τεχνικές και συναφείς τεχνολογίες λογισμικού για να συλλέξουν, επεξεργαστούν, αναλύσουν και να απεικονίσουν στοιχεία και δεδομένα στα παραπάνω, μεμονωμένα ή συνδυαστικά.

 

Αποκτηθέντα προσόντα

Τα προσόντα που αποκτώνται από την παρακολούθηση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Παγκόσμιες Προκλήσεις & Συστήματα Αναλύσεων” είναι πολυδιάστατα και διεπιστημονικά, καλύπτοντας τόσο τη διαχείριση κινδύνου όσο και την ανάλυση δεδομένων στο πεδίο της διεθνούς πολιτικής. Συγκεκριμένα, το πρόγραμμα εφοδιάζει τους αποφοίτους με την κρίσιμη ικανότητα να διακρίνουν, να κατανοούν και να ερμηνεύουν το περίπλοκο δίκτυο των σχέσεων μεταξύ πολιτικών, οικονομικών και κοινωνικών μεταβλητών, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Επιπλέον, το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να τους παρέχει εξειδίκευση στη διαχείριση κινδύνου, επιτρέποντάς τους να διερευνήσουν και να αντιμετωπίσουν τις πολύπλευρες προκλήσεις που προκύπτουν στη διεθνή σκηνή. Παράλληλα, το πρόγραμμα περιλαμβάνει ενδελεχή εκπαίδευση σε πρωτοποριακές τεχνολογίες και τεχνικές ανάλυσης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, οι φοιτητές μαθαίνουν πώς να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να απεικονίζουν σχετικά δεδομένα αποτελεσματικά, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων σε ένα περίπλοκο και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Αυτή η ολοκληρωμένη εκπαιδευτική εμπειρία τοποθετεί μοναδικά τους αποφοίτους ως ιδιαίτερα ελκυστικούς υποψηφίους για μια σειρά από ρόλους που απαιτούν λεπτομερή κρίση και πολύπλοκες αναλυτικές ικανότητες.

Στο Δ.Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί/ές πτυχιούχοι ΑΕΙ της ημεδαπής ή αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής με προτεραιότητα σε στελέχη μονάδων και υπηρεσιών που ερευνούν, αναλύουν και διαχειρίζονται θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος και εξωτερικής πολιτικής, όπως στελέχη ασφαλείας και άμυνας, στελέχη της διπλωματικής υπηρεσίας, στελέχη της δημόσιας διοίκησης, στελέχη εταιρειών και πολυεθνικών επιχειρήσεων, ερευνητές και αναλυτές διεθνούς πολιτικής και διεθνών, ευρωπαϊκών και περιφερειακών σχέσεων, κ.ά..

Απαιτείται η πολύ καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας. Με εισήγηση της Επιτροπής Προγράμματος Σπουδών και απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του Ε.Α.Π. δύναται να εξειδικεύονται οι κατηγορίες πτυχιούχων.

Είκοσι (20) από τις προσφερόμενες θέσεις ανά εξάμηνο εισαγωγής καταλαμβάνονται από απασχολούμενους/ες στο Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

 

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

 

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Δ.Π.Μ.Σ. «Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων» προσφέρει τις ακόλουθες δύο (2) ειδικεύσεις:

1η Ειδίκευση: «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική»

2η Ειδίκευση: «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική»

Το Δ.Π.Μ.Σ. διαρθρώνεται σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν συνολικά:

 • πέντε (5) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.)
 • τέσσερις (4) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.)
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.) δύο (2) ειδικεύσεων.

Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα (1 ½ ακαδημαϊκό έτος).

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 90 ECTS.

1ο Eξάμηνο

ΠΣΑ50

Διεθνής Πολιτική

(Υ¹, 10 ECTS)

ΠΣΑ51

Διοίκηση της διακινδύνευσης

(Υ, 10 ECTS)

ΠΣΑ52

Ανάλυση Δεδομένων

(Υ, 10 ECTS)

2ο Εξάμηνο

ΠΣΑ53

Ειδικά θέματα στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 10 ECTS)

ΠΣΑ54 ΕΘΕ

Ανάλυση διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 10 ECTS)

ΠΣΑ55 ΕΘΕ

Ανάλυση δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 10 ECTS)

3ο Εξάμηνο²

1η Ειδίκευση: «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική»

Διάρθρωση χωρίς εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

ΠΣΑ60

Προηγμένα θέματα και εφαρμογές στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 15 ECTS)

ΠΣΑ61 ΕΘΕ

Εμπειρική μελέτη διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 15 ECTS)

Διάρθρωση με εκπόνηση Μ.Δ.Ε.³

ΠΣΑΔΕΔ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης στη Διοίκηση της διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 30 ECTS)

2η Ειδίκευση: «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική»

Διάρθρωση χωρίς εκπόνηση Μ.Δ.Ε.

ΠΣΑ60

Προηγμένα θέματα και εφαρμογές στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 15 ECTS)

ΠΣΑ62 ΕΘΕ

Εμπειρική μελέτη Ανάλυσης δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 15 ECTS)

Διάρθρωση με εκπόνηση Μ.Δ.Ε.³

ΠΣΑΔΕΑ

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης στην Ανάλυση δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική

(Υ, 30 ECTS)

 

Σημειώσεις:

Υ¹: Υποχρεωτική

3ο Εξάμηνο²: Οι φοιτητές/ήτριες του Δ.Π.Μ.Σ. που κατά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα είχαν εκπονήσει Μ.Δ.Ε. (π.χ. σε άλλο ΠΜΣ) έχουν τη δυνατότητα: (α) είτε να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα επιλέγοντας, κατά το 3ο εξάμηνο, μία υποχρεωτική ΘΕ και μία ΕΘΕ ανάλογα με την ειδίκευση της επιλογής τους, (β) είτε να εκπονήσουν ΜΔΕ στην ειδίκευση της επιλογής τους.

Εκπόνηση Μ.Δ.Ε.³: Οι φοιτητές/ήτριες του Δ.Π.Μ.Σ. που κατά την εισαγωγή τους στο πρόγραμμα δεν έχουν εκπονήσει Μ.Δ.Ε. (π.χ. σε προηγούμενο ΠΜΣ) πρέπει υποχρεωτικά, κατά το 3ο εξάμηνο, να εκπονήσουν Μ.Δ.Ε. στην ειδίκευση της επιλογής τους.

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.-Ε.Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. το εξάμηνο (έως 30 ECTS).

Η επιλογή των Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. συνιστάται να γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση.

Για παράδειγμα, στο α’ εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., συνιστάται ισχυρά να δηλώσετε την ΠΣΑ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., συνιστάται ισχυρά να δηλώσετε την ΠΣΑ50 και την ΠΣΑ51 κ.ο.κ..

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου.

Στο γ’ εξάμηνο επιλέγετε είτε την ΠΣΑ60 και μία (1) εκ των ΠΣΑ61 ΕΘΕ ή ΠΣΑ62 ΕΘΕ ανάλογα με την ειδίκευση της επιλογής σας, είτε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΣΑΔΕΔ/ΠΣΑΔΕΑ) ανάλογα με την ειδίκευση της επιλογής σας.

Ωστόσο, σε περίπτωση που κατά την εισαγωγή σας στο Δ.Π.Μ.Σ. δεν είχατε εκπονήσει Διπλωματική Εργασία (π.χ. σε άλλο ΠΜΣ), τότε υποχρεωτικά στο γ’ εξάμηνο επιλέγετε τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΠΣΑΔΕΔ/ΠΣΑΔΕΑ) ανάλογα με την ειδίκευση της επιλογής σας.

Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΠΣΑΔΕΔ/ΠΣΑΔΕΑ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των έξι (6) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε..

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο Διιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών είναι τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του Δ.Π.Μ.Σ. σε τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα,  πρέπει να ολοκληρώνονται όλες οι απαιτούμενες Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. ή και Μ.Δ.Ε. που παρέχονται ανά εξάμηνο σπουδών (30 ECTS).

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση:

(α.) είτε πέντε (5) Θ.Ε. και τριών (3) Ε.Θ.Ε.∙

(β.) είτε τεσσάρων (4) Θ.Ε., δύο (2) Ε.Θ.Ε., καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΠΣΑΔΕΔ ή ΠΣΑΔΕΑ).

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών:

Μιχιώτης Αθανάσιος, Καθηγητής ΣΚΕ ΕΑΠ

Διακάκη Χριστίνα, Αν. Καθηγήτρια ΣΚΕ ΕΑΠ

Δασακλής Θωμάς, Επ. Καθηγητής ΣΕΤ ΕΑΠ

Φακιολάς Ευστάθιος, Επ. Καθηγητής ΠΑΠΕΛ

Κλάψης Αντώνιος, Επ. Καθηγητής ΠΑΠΕΛ

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Δ.Π.Μ.Σ. προκύπτει ως ακολούθως:

 • 450€ (400€ αντίστοιχα για την κατηγορία ΥΠ.ΕΘ.Α.*) για κάθε μία από τις Θ.Ε./Ε.Θ.Ε.: ΠΣΑ50, ΠΣΑ51, ΠΣΑ52, ΠΣΑ53, ΠΣΑ54 ΕΘΕ, ΠΣΑ55 ΕΘΕ
 • 675€ (600€ αντίστοιχα για την κατηγορία ΥΠ.ΕΘ.Α.) για κάθε μία από τις Θ.Ε./Ε.Θ.Ε.: ΠΣΑ60, ΠΣΑ61 ΕΘΕ, ΠΣΑ62 ΕΘΕ
 • 1.350€ (1.200€ αντίστοιχα για την κατηγορία ΥΠ.ΕΘ.Α.) για κάθε μία από τις ΠΣΑΔΕΔ και ΠΣΑΔΕΑ.

Η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Δ.Π.Μ.Σ. αντιστοιχεί σε 4.050€ (3.600€ αντίστοιχα για την κατηγορία ΥΠ.ΕΘ.Α.).

*Φοιτητές που προέρχονται από το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367337 & 2610 367323
Ε-mail: psa@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο