elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις
Τμήμα Προσωπικού
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ

Παγκόσμιες Προκλήσεις και Συστήματα Αναλύσεων (PSA) – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΣΑ50: Διεθνής Πολιτική

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΑ50
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο προσφοράς: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική»

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική»

Σκοπός Περιγραφή Θ.Ε.: Η «Διεθνής Πολιτική» εξετάζει πως οι άνθρωποι, τόσο ως διακριτές προσωπικότητες όσο και, βασικά, ως μέρος ευρύτερων κοινωνικών συνόλων, δρουν και συμβιώνουν στο γεωφυσικό χώρο του πλανήτη Γη. Ουσιαστικά, διερευνά και συζητά το γίγνεσθαι της Πολιτικής στο Διεθνές εστιάζοντας στις σχέσεις μεταξύ κρατικών και μη κρατικών δρώντων, όπως και τη δυναμική των αντίστοιχων δομών που δημιουργούνται, σε πεδία της ανθρώπινης δράσης τα οποία διαπερνούν εδαφικά σύνορα και γεωγραφικές περιοχές.

Η Διεθνής Πολιτική είναι ένα γνωστικό αντικείμενο που συνομιλεί με το σύνολο των αντίστοιχων αντικειμένων της πειθαρχίας των Διεθνών Σχέσεων και του οποίου το πεδίο έρευνας διαμορφώνεται από το διάλογο των Διεθνών Σχέσεων με τις κοινωνικές επιστήμες, κυρίως, της Ιστορίας, της Πολιτικής, της Οικονομίας, της Κοινωνιολογίας και της Νομικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Η Θ.Ε. χαρτογραφεί  τις κινητήριες δυνάμεις της διεθνούς πολιτικής αξιοποιώντας την εμπειρία της πρακτικής των κρατικών και μη κρατικών δρώντων που συμβιώνουν στα χρονικά και χωρικά όρια του Διεθνές με (ανά)στοχαστικές αναζητήσεις της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων. Κεντρική επιδίωξη είναι η εμβάθυνση σε εννοιολογικές και αναλυτικές κατηγορίες της πειθαρχίας των  Διεθνών Σχέσεων που επιτρέπουν, μέσω της επιλεκτικής αλλά ενδελεχούς μελέτης χαρακτηριστικών περιπτωσιολογικών γεγονότων, την ανίχνευση και ανάδειξη των πολύπλευρων εκφάνσεων των δρώμενων της συλλογικής ανθρώπινης παρουσίας στη διεθνή σκηνή.

Δεξιότητες

Απ’ αυτήν την οπτική, η Θ.Ε. επιχειρεί να ενισχύσει την αναλυτική σκέψη του κάθε εκπαιδευόμενου, ώστε να:

 • περιδιαβεί κριτικά σημαντικό μέρος του κεκτημένου γνώσης για το Διεθνές που έχει κατακτήσει η ακαδημαϊκή κοινότητα μέχρι σήμερα,
 • ιχνηλατήσει τα κύρια θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία οι ειδήμονες και οι μαθητές των Διεθνών Σχέσεων παράγουν, συνομιλούν και κοινωνούν τη σκέψη τους,
 • συνθέσει τη θεωρητική συζήτηση με τη συστηματική περισκόπηση συμβάντων του γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής και,
 • (ανά)στοχαστεί και να (από) ή (ανά)δομήσει το Διεθνές με τη μύχια φιλοδοξία να προσφέρει το δικό του μικρό λιθαράκι στην εναργή ανάλυση της θεωρίας και της πράξης της διεθνούς πολιτικής, ώστε να αναδείξει τον πολύ-επίπεδο και πολυδιάστατο χαρακτήρα διαφόρων παγκόσμιων προκλήσεων.

Ικανότητες

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να αποκτήσουν:

 • επαρκή εξοικείωση με τις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής,
 • επαρκή ικανότητα ώστε να εφαρμόζουν έννοιες και αναλυτικές κατηγορίες της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων για τη συστηματική, επιστημονική διερεύνηση των διεθνών εξελίξεων,
 • επαρκή εμπειρία στη συλλογή και σύνθεση πραγματολογικών στοιχείων από ποικίλες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης,
 • επαρκή αυτονομία στην προφορική ανάπτυξη επιχειρημάτων και τη διαλογική συζήτηση, όπως και στη γραπτή καταγραφή, αξιολόγηση και παρουσίαση της (από) ή (ανά) δομημένης γνώσης και, συνολικά,
 • επαρκή δεξιότητα στην τεκμηριωμένη και κριτική ανάλυση των γεγονότων που στοιχειοθετούν το Διεθνές και τις ποικίλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στη διεθνή πολιτική
 • Βασική θεώρηση Διεθνούς Πολιτικής
 • Άλλες θεωρητικές προσεγγίσεις στη Διεθνή Πολιτική

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΠΣΑ51: Διοίκηση της διακινδύνευσης

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΑ51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο προσφοράς: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική»

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική»

Σκοπός Περιγραφή Θ.Ε.: Η ΘΕ επικεντρώνεται στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις  της διοικητικής της διακινδύνευσης και της διαχείρισης κινδύνων για οργανισμούς και επιχειρήσεις.

Επιστημολογικά, ως προς τη διοικητική της διακινδύνευσης, εξετάζονται οι πολλαπλές αναγνώσεις της διακινδύνευσης (π.χ. χρηματοοικονομική, ασφάλειας, προστασίας, διοικητική) καθώς και η συνάφειά της με τη διαχείριση κρίσεων και τη διαχείριση καταστροφικών γεγονότων.

Μεθοδολογικά, ως προς τη διαχείριση κινδύνων, έμφαση δίνεται στην εκμάθηση και την εξοικείωση τεχνικών αναγνώρισης, ανάλυσης και βαθμονόμησης κινδύνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Οι φοιτητές αποκτούν γνώσεις σχετικά με τις έννοιες της διακινδύνευσης και την γενικευμένη διαδικασία που ακολουθείται στη διοικητική της διακινδύνευσης, όπως αναγνώριση, ανάλυση, χειρισμός και επικοινωνία ενός κινδύνου.

Δεξιότητες

Μέσα από την ανάλυση περιπτώσεων και πρακτικές ασκήσεις οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες σε όλα τα στάδια της διαδικασίας διαχείρισης κινδύνων. Ιδίως για την ανάλυση και την ταξινόμηση κινδύνων οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στη χρήση μεθόδων όπως η μήτρα κινδύνων, η ανάλυση αστοχιών, η δενδροειδής ανάλυση σφαλμάτων, η ανάλυση περιστατικών και η ανάλυση αποφάσεων.

Ικανότητες

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς το μάθημα θα είναι σε θέση αν συμμετέχουν σε ομάδες έργου με αντικείμενο τη διαχείριση κινδύνων ή τη διοίκηση της διακινδύνευσης σε έναν οργανισμό όπως και να πραγματοποιήσουν αυτόνομα τον κύκλο διαχείρισης κινδύνων σε οποιονδήποτε οργανισμό, με τη χρήση σχετικών μεθοδολογικών και λογισμικών εργαλείων.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγή στη Διακινδύνευση
 • Πρότυπα Διαχείρισης Κινδύνων
 • Τεχνικές ανάλυσης κινδύνων

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΠΣΑ52: Ανάλυση δεδομένων

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΑ52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο προσφοράς: Πρώτο (1ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική».

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική».

Σκοπός Περιγραφή Θ.Ε.: Σκοπός είναι η εκμάθηση τεχνικών ανάλυσης δεδομένων με εκτενή χρήση προηγμένων λογισμικών εργαλείων. Σκοπός είναι η εξειδίκευση στην ανάκτηση, επεξεργασία, σύνθεση, ανάλυση και παρουσίαση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων με σκοπό τη ενημερωμένη λήψη αποφάσεων. Επικεντρώνεται στους εξής πυλώνες: (α) επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, (β) κατηγορίες και τεχνικές ανάλυσης ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων (γ) ερμηνεία και απεικόνιση ευρημάτων.

Κάθε διδακτική ενότητα αποτελείται από θεωρητικό σκέλος, στο οποίο γίνεται περιεκτική επισκόπηση της σκοπιμότητας, της λειτουργίας και των χρήσεων της στατιστικής τεχνικής και εφαρμοσμένο μέρος/εφαρμογή της τεχνικής με χρήση φύλλων εργασίας ή παρόμοιο λογισμικό ανάλυσης δεδομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Οι φοιτητές θα αποκτήσουν θεωρητικές γνώσεις για την ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων. Θα μπορούν να επεξεργάζονται και να αναλύσουν ποιοτικές και ποσοτικές μεταβλητές μέσα από αρχεία δεδομένων και να ερμηνεύσουν τα ευρήματα της ανάλυσής τους.

Δεξιότητες

Θα αποκτήσουν δεξιότητες στην αυτόνομη χρήση λογισμικών εργαλείων επεξεργασίας και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων. Μέσω των εργαλείων αυτών θα μπορούν να επεξεργάζονται δεδομένα, να πραγματοποιούν στατιστικές αναλύσεις, να δημιουργούν γραφήματα απεικόνισης των δεδομένων και να παράγουν τυποποιημένες ή ad hoc αναφορές χρησιμοποιώντας προηγμένες λογισμικές εφαρμογές επεξεργασίας και ανάλυσης δεδομένων.

Ικανότητες

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν επιτυχώς θα είναι σε θέση να πραγματοποιούν αναλύσεις ποσοτικών ή ποιοτικών μεταβλητών, αυτόνομα ή σε συνεργασία με άλλους και να εργαστούν σε φορείς και θέσεις εργασίας όπου η ανάλυση δεδομένων με τη χρήση στατιστικών μεθόδων είναι μία από τις κύριες διεργασίες.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Εισαγωγικές έννοιες
 • Συσχέτιση και παλινδρόμηση
 • Ανάλυση διακύμανσης

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΠΣΑ53: Ειδικά θέματα στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΑ53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο προσφοράς: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική».

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική».

Σκοπός Περιγραφή Θ.Ε.: Τα «Eιδικά Θέματα στη Διεθνή Πολιτική» επιδιώκουν να εξετάσουν κεντρικά,  αυτοτελή θέματα που συνθέτουν το γνωστικό αντικείμενο της Διεθνούς Πολιτικής. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να διαπιστώσουν το εύρος και τον πλουραλισμό αυτού του αντικειμένου και να εξοικειωθούν με ορισμένα από τα θέματα της διεθνούς πολιτικής.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Αυτή η Θ.Ε. παρουσιάζει και αναλύει κρίσιμες πτυχές και πρακτικές διαστάσεις της διεθνούς πολιτικής αξιοποιώντας το εννοιολογικό και θεωρητικό κεκτημένο γνώσης που αποκτήθηκε κατά τη διδασκαλία της Θ.Ε. «Διεθνή Πολιτική» του προηγούμενου εξαμήνου. Κεντρική επιδίωξη είναι η εμβάθυνση, μέσω της παρουσίασης πραγματολογικών παραδειγμάτων, σε θέματα της διεθνούς πολιτικής, που επιτρέπουν την ανάδειξη και ανάλυση πρόσθετων πολύπλευρων εκφάνσεων των δρώμενων της συλλογικής ανθρώπινης παρουσίας στη διεθνή σκηνή.

Δεξιότητες

Στη Θ.Ε. ενισχύεται περαιτέρω η αναλυτική σκέψη του κάθε εκπαιδευόμενου, ώστε να:

 • περιδιαβεί κριτικά το κεκτημένο γνώσης για το Διεθνές που έχει ήδη αποκτήσει,
 • εμπεδώσει τα κύρια θεωρητικά και μεθοδολογικά εργαλεία τα οποία έχει ήδη διδαχθεί,
 • συνθέτει πιο συστηματικά τη θεωρητική συζήτηση με τη συστηματική περισκόπηση συμβάντων του γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής και,
 • (ανά)στοχαστεί και να (από) ή (ανά)δομήσει το Διεθνές με περισσότερη αναλυτική ενάργεια.

Ικανότητες

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. εκτιμάται ότι θα βοηθήσει τους εκπαιδευόμενους να εμβαθύνουν περαιτέρω:

 • στις βασικές θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής,
 • στις κεντρικές έννοιες και αναλυτικές κατηγορίες της θεωρίας των Διεθνών Σχέσεων για τη συστηματική, επιστημονική διερεύνηση των διεθνών εξελίξεων,
 • στη συλλογή και σύνθεση πραγματολογικών στοιχείων από ποικίλες έντυπες και ηλεκτρονικές πηγές πληροφόρησης και ενημέρωσης,
 • στην προφορική ανάπτυξη επιχειρημάτων και τη διαλογική συζήτηση, όπως και στη γραπτή καταγραφή, αξιολόγηση και παρουσίαση της (από) ή (ανά) δομημένης γνώσης και, συνολικά,
 • στην τεκμηριωμένη και κριτική ανάλυση των γεγονότων που στοιχειοθετούν το Διεθνές και τις ποικίλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Παγκόσμια Διακυβέρνηση και Αναδυόμενες Δυνάμεις
 • Η Τρομοκρατία στη Διεθνή Πολιτική
 • Επίκαιρα ζητήματα

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΠΣΑ54ΕΘΕ: Ανάλυση διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΠΣΑ54ΕΘΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο προσφοράς: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική».

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική».

Σκοπός Περιγραφή Ε.Θ.Ε.: Σκοπός της ΕΘΕ είναι να εξοικειωθούν οι φοιτητές με χρήση αναλυτικών εργαλείων της διακινδύνευσης για να αναλύσουν, περιπτωσιολογικά, ιστορικά και τρέχοντα ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

Στόχος είναι οι φοιτητές να μπορούν να μελετήσουν τις διεθνείς συγκυρίες, (α) ως προς τα αίτια, (β) ως προς τις δυνητικές επιπτώσεις και (γ) ως προς την πιθανότητα εξέλιξής τους προς μία ή άλλη κατεύθυνση – όπως είναι αναμενόμενο από ένα διαχειριστή κινδύνων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Στη ΕΘΕ «Ανάλυση διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική» οι φοιτητές συνθέτουν την εμπειρική με τη θεωρητική προσέγγιση εφαρμόζοντας αναλυτικές τεχνικές στης διακινδύνευσης σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής.

Δεξιότητες

Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες στο σχεδιασμό και την εκπόνηση εμπειρικών μελετών σε ζητήματα διεθνούς πολιτικής και την εφαρμογή αναλυτικών τεχνικών της διακινδύνευσης επ’ αυτών.

Ικανότητες

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την ενότητα θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν να εκπονούν και να ερμηνεύουν εμπεριστατωμένα ζητήματα Διεθνούς πολιτικής με χρήση αναλυτικών τεχνικών της διακινδύνευσης.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Μελέτη αιτιών και συνεπειών
 • Μελέτες στρατηγικής – δυνητικών εξελίξεων
 • Μελέτη δυσχερειών

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις ή παράδοση τελικής γραπτής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

 

ΠΣΑ55ΕΘΕ: Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΠΣΑ55ΕΘΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική
Εξάμηνο προσφοράς: Δεύτερο (2ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική».

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική».

Σκοπός Περιγραφή Ε.Θ.Ε.: Σκοπός της ΕΘΕ είναι οι φοιτητές να μάθουν αν αξιοποιούν επί του πρακτέου τις τεχνικές της στατιστικής. Δηλ. με επίκεντρο (α) στην εξοικείωση τους στην εφαρμογή των τεχνικών σε νέα, άγνωστα δεδομένα και (β) στην ερμηνεία των ευρημάτων από τις αναλύσεις.

Για το σκοπό αυτό έμφαση δίνεται (α) στην ανάκτηση δεδομένων από δημόσιες πηγές και (β) στην εφαρμογή των τεχνικών ανάλυσης στα ανακτημένα δεδομένα.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Στην ΕΘΕ «Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική» οι φοιτητές επικεντρώνονται στην εφαρμογή ποσοτικών τεχνικών από το χώρο της ανάλυσης δεδομένων για την εμπειρική ανάλυση επίκαιρων και σύγχρονων θεμάτων διεθνούς πολιτικής.

Δεξιότητες

Οι κύριες δεξιότητες που αναπτύσσονται αφορούν τη συλλογή και τη στατιστική επεξεργασία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων στην θεματολογία της Διεθνούς Πολιτικής

Ικανότητες

Οι φοιτητές θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να εκπονούν και να ερμηνεύουν εμπεριστατωμένα ζητήματα Διεθνούς πολιτικής με χρήση αναλυτικών τεχνικών από το πεδίο της ανάλυσης δεδομένων.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Ανάκτηση στατιστικών/ποσοτικών δεδομένων από δημόσιες πηγές δεδομένων
 • Ανάλυση δεδομένων
 • Σχεδιασμός τυποποιημένων αναφορών

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις ή παράδοση τελικής γραπτής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

 

ΠΣΑ60: Προηγμένα θέματα και εφαρμογές στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΣΑ60
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική για την 1η και 2η ειδίκευση (χωρίς εκπόνηση ΜΔΕ)
Εξάμηνο προσφοράς: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση:

α) «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική».

β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική».

Σκοπός Περιγραφή Θ.Ε.: Τα «Προηγμένα Θέματα και Εφαρμογές στη Διεθνή Πολιτική» επιχειρούν να  εντρυφήσουν τους εκπαιδευόμενους  στην περιπτωσιολογική ανάλυση με τη χρήση των θεωρητικών εργαλείων και των αναλυτικών κατηγοριών  του γνωστικού αντικειμένου της Διεθνούς Πολιτικής. Σκοπός είναι οι εκπαιδευόμενοι να εμβαθύνουν, μέσω της ανάλυσης περιπτωσιολογικών μελετών διεθνών συγκρούσεων και κρίσεων  στις γνώσεις και να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τις ικανότητες που  έχουν ήδη κατακτήσει κατά τα δύο προηγούμενα εξάμηνα στις αντίστοιχες Θ.Ε. «Διεθνής Πολιτική» και «Ειδικά Θέματα στη Διεθνή Πολιτική».

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Αυτή η Θ.Ε. εστιάζει σε περιπτωσιολογικές μελέτες που είναι χαρακτηριστικά δεικτικές της δυναμικής που αναπτύσσει το γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής. Κεντρική επιδίωξη είναι η αξιοποίηση του κεκτημένου γνώσης των δύο προηγούμενων Θ.Ε. ώστε, μέσω της ανάλυσης συγκεκριμένων περιπτώσεων, να συζητηθούν επισταμένως οι ποικίλες μορφές της βίας και της σύγκρουσης, καθώς και οι προεκτάσεις του ανταγωνισμού και της συνεργασίας, για τη διεθνή τάξη και ασφάλεια.

Δεξιότητες

Η Θ.Ε. εμβαθύνει την αναλυτική κριτική σκέψη του κάθε εκπαιδευόμενου ώστε να:

 • αξιολογήσει την ‘επεξηγηματική δύναμη’ του κεκτημένου γνώσης για το Διεθνές που έχει ήδη αποκτήσει,
 • αξιοποιήσει ως εργαλεία έρευνας τις κύριες έννοιες και θεωρίες που έχει διδαχθεί,
 • να συνθέσει για τους σκοπούς της ανάλυσης και της επίλυσης προβλημάτων τη θεωρητική συζήτηση με τη συστηματική περιπτωσιολογική μελέτη συμβάντων του γίγνεσθαι της διεθνούς πολιτικής και,
 • (ανά)στοχαστεί και να (από) ή (ανά)δομήσει το Διεθνές με περισσότερη ερευνητική οξυδέρκεια και αξιόπιστη εμπειρική τεκμηρίωση.

Ικανότητες

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. θα συμβάλλει, ώστε οι εκπαιδευόμενοι να εδραιώσουν επαρκή επιστημονική εξοικείωση με:

 • τις βασικές αναλυτικές κατηγορίες και μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διεθνούς πολιτικής,
 • την έρευνα και την εμπειρική τεκμηρίωση με αξιόπιστες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές αναφοράς και πληροφόρησης, έντυπης και ηλεκτρονικής,
 • το διάλογο και την αντιπαράθεση λόγου και αντιλόγου, όπως και με τη συγγραφή της (από) ή (ανά) δομημένης γνώσης και, συνολικά,
 • την κριτική μελέτη των γεγονότων που στοιχειοθετούν το Διεθνές και τις ποικίλες παγκόσμιες προκλήσεις.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Κλασσικές περιπτώσεις
 • Επίκαιρες περιπτώσεις
 • Ιδιόμορφες περιπτώσεις

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ).

 

ΠΣΑ61ΕΘΕ: Εμπειρική μελέτη διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΠΣΑ61ΕΘΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική για την 1η Ειδίκευση (χωρίς εκπόνηση ΜΔΕ)
Εξάμηνο προσφοράς: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση: α)«Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική»
Σκοπός Περιγραφή Ε.Θ.Ε.: Στην ΕΘΕ «Εμπειρική μελέτη διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική» οι φοιτητές μαθαίνουν μία ακολουθία τεχνικών ανάλυσης της διακινδύνευσης που καλύπτουν όλα τα βήματα της διαδικασίας ISO31000, επιλεγμένες μέσα από τον οδηγό ISO 31010 και στη συνέχεια καλούνται να μελετήσουν μία περίπτωση διεθνούς πολιτικής σε πλήρη αντιστοιχία με τη διαδικασία ISO 31000.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την ενότητα εξοικειώνονται με τον πλήρη κύκλο και περαιτέρω τεχνικές ανάλυσης κινδύνων σύμφωνα με τη διαδικασία ISO 31000.

Δεξιότητες

Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες αφενός σε πρόσθετες τεχνικές ανάλυσης κινδύνων και αφετέρου στην συμπληρωματική χρήση τους σε μία ολοκληρωμένη ανάλυση κατά ISO 31000.

Ικανότητες

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή οι φοιτητές έχουν αναπτύξει την ικανότητά τους να εφαρμόζουν τον πλήρη κύκλο της διαδικασίας ανάλυσης κινδύνων κατά ISO 31000 γενικώς και ειδικώς σε θέματα Διεθνούς Πολιτικής.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Τεχνικές αναγνώρισης κινδύνων
 • Τεχνικές ανάλυσης κινδύνων
 • Τεχνικές αξιολόγησης και επικοινωνίας κινδύνων

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις ή παράδοση τελικής γραπτής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας:Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

 

ΠΣΑ62ΕΘΕ: Εμπειρική μελέτη Ανάλυσης δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: ΠΣΑ62ΕΘΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος Ε.Θ.Ε.: Υποχρεωτική για τη 2η Ειδίκευση (χωρίς εκπόνηση ΜΔΕ)
Εξάμηνο προσφοράς: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση: β) «Ανάλυση δεδομένων στη διεθνή πολιτική»

Σκοπός Περιγραφή Ε.Θ.Ε.: Σκοπός της ΕΘΕ «Εμπειρική μελέτη Ανάλυσης δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική» είναι η περιπτωσιολογική εμπειρική μελέτη θεμάτων Διεθνούς Πολιτικής με αναλυτικές τεχνικές ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων από δημόσιες πηγές.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις

Οι φοιτητές μαθαίνουν να εντοπίζουν ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα σε ζητήματα που απασχολούν τη διεθνή σφαίρα. Επί αυτών εφαρμόζουν αναλυτικές τεχνικές που τους επιτρέπουν να ερμηνεύουν εμπεριστατωμένα το διεθνές «γίγνεσθαι».

Δεξιότητες

Οι φοιτητές αποκτούν δεξιότητες στην αναζήτηση και αντιστοίχιση ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων στο αντικείμενο ενδιαφέροντος από δημόσιες πηγές, την ανάκτησή τους. Ακολούθως εξασκούνται στη χρήση διαφορετικών αναλυτικών τεχνικών επί των δεδομένων και την ερμηνεία των ευρημάτων τους.

Ικανότητες

Οι φοιτητές ενδυναμώνουν την ικανότητά τους να σχεδιάζουν και να εκπονούν ολοκληρωμένες εμπειρικές μελέτες σε θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος με χρήση ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων από δημόσιες πηγές.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Τεχνικές αυτόματης άντλησης δεδομένων από δημόσιες ροές δεδομένων
 • Ανάλυση ποσοτικών δεδομένων
 • Ανάλυση ποιοτικών δεδομένων

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 40%. Τελικές γραπτές εξετάσεις ή παράδοση τελικής γραπτής εργασίας με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της Ε.Θ.Ε. 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (ΟΣΣ)

 

ΠΣΑΔΕΔ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία ειδίκευσης στη Διοίκηση της διακινδύνευσης στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΠΣΑΔΕΔ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική – Ειδίκευση μέσω Έρευνας – 1η Ειδίκευση
Εξάμηνο προσφοράς: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση: α) Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική

Περιγραφή Μ.Δ.Ε.: Η Μ.Δ.Ε αποτελεί κύριο και ουσιαστικό τεκμήριο της ικανότητας του/της φοιτητή/τριας στην ειδίκευση που έχει επιλέξει.

Για το λόγο αυτό, μία ολοκληρωμένη διπλωματική θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν και στοιχειοθετούν την εν λόγω ικανότητα.

Δύο είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση:

 • Ουσιαστικό κριτήριο: Τεκμηριώνεται επαρκώς, στο πόνημα της διπλωματικής εργασίας, η ικανότητα φοιτητή/τριας στην ειδίκευση της επιλογής του;
 • Ακαδημαϊκό κριτήριο: Το πόνημα της διπλωματικής εργασίας πληροί επαρκώς τα ακαδημαϊκά κριτήρια που στοιχειοθετούν μία ολοκληρωμένη επιστημονική εργασία;

Η  Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει δύο διακριτά εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Υποχρεωτικό σεμινάριο εξΑΕ – κοινό για όλους όσους εκπονούν ΜΔΕ παράλληλα με την εκπόνηση
 • Την εκπόνηση με επίβλεψη

Το σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Σχεδιασμός της έρευνας – σχέδιο έρευνας
  • Οργάνωση χώρου εργασίας
  • Αρχική αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας
  • Διαχείριση βιβλιογραφίας μέσω λογισμικού
  • Ερευνητικό ερώτημα και στοχοθεσία εργασίας
  • Διάρθρωση
  • Αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός
 • Εστιάζοντας στο ουσιαστικό κριτήριο της ΜΔΕ:
  • Εμβάθυνση βιβλιογραφίας
  • Η εμπειρική προσέγγιση
  • Επιλογή μεθοδολογίας
  • Ευρήματα vs Συμπεράσματα
 • Εστιάζοντας στο Ακαδημαϊκό κριτήριο της ΜΔΕ –  Συγγραφή-Σύνταξη εργασίας
  • Διάρθρωση
  • Σύνταξη: Οικονομία του λόγου
  • Αποφυγή λογοκλοπής
 • Αποτελεσματική χρήση κειμενογράφου
  • Διάρθρωση αρχείου
  • Δομημένη συγκρότηση – χρήση στυλ.
  • Αρίθμηση
  • Λίστες
  • Απεικονίσεις
  • Πίνακες και ευρετήρια
  • Έλεγχοι ποιότητας

Η εκπόνηση με επίβλεψη:

Στη ΜΔΕ στην κατεύθυνση «Διοικητική της διακινδύνευσης στη διεθνή πολιτική (μέσω έρευνας)» θα πρέπει ο φοιτητής να επικεντρωθεί σε ένα σύγχρονο ή ιστορικό θέμα σε επίπεδο Διεθνούς Πολιτικής και να το αναλύσει χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες αναλυτικές μεθόδους από τη φαρέτρα της Διοικητικής της Διακινδύνευσης.

Για το ουσιαστικό κριτήριο ο/η φοιτητής φοιτήτρια θα πρέπει να αξιοποιήσει επαρκώς τις αναλυτικές τεχνικές από τη διοίκηση της διακινδύνευσης.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις:

Οι φοιτητές που ολοκληρώνουν την ενότητα αποκτούν μια βαθιά κατανόηση της διοίκησης κινδύνων στη διεθνή πολιτική. Αυτό περιλαμβάνει την εκμάθηση του πώς να διεξάγουν μια αρχική αναζήτηση για επιστημονική βιβλιογραφία και άρθρα, τη διαχείριση βιβλιογραφίας και τη διάκριση μεταξύ ευρημάτων και συμπερασμάτων. Αυτή η γνώση είναι κρίσιμη για το ουσιαστικό κριτήριο που αποδεικνύει την ικανότητα του φοιτητή στην επιλεγμένη ειδίκευσή του.

Δεξιότητες:

Οι φοιτητές αναπτύσσουν δεξιότητες στον σχεδιασμό της έρευνας, περιλαμβανομένης της οργάνωσης του χώρου εργασίας, της διατύπωσης της ερευνητικής ερώτησης, του καθορισμού των στόχων της διπλωματικής εργασίας και του αποτελεσματικού προγραμματισμού του χρόνου. Επίσης, αναπτύσσονται δεξιότητες στη διαρθρωτική και συγγραφική σύνθεση της διατριβής, περιλαμβανομένης της οικονομίας των λέξεων και της αποφυγής της λογοκλοπής. Αυτές οι δεξιότητες είναι ζωτικές για την ικανοποίηση του ακαδημαϊκού κριτηρίου ενός περιεκτικού επιστημονικού έργου.

Ικανότητα:

Ολοκληρώνοντας την ενότητα αυτή οι φοιτητές αποκτούν ικανότητες ως προς την εφαρμογή διαφόρων αναλυτικών μεθόδων από τη διοίκηση κινδύνων σε ένα σύγχρονο ή ιστορικό ζήτημα στη Διεθνή Πολιτική. Αυτό περιλαμβάνει την ικανότητα αναγνώρισης κινδύνων, τη χρήση μιας μήτρας κινδύνων και, πιθανώς, άλλων μεθόδων όπως η Ανάλυση αστοχιών (FMEA), η Ανάλυση Δένδρου Γεγονότων (ETA), η Ανάλυση Δένδρου Σφαλμάτων (FTA), τα Δένδρα Αποφάσεων, τα Δένδρα Επίθεσης ή η ανάλυση τύπου CORAS. Αυτή η ανάλυση αντανακλά την ικανότητα του φοιτητή να εφαρμόζει πρακτικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές του σε πραγματικά ζητήματα, ικανοποιώντας και τα δύο ουσιαστικά και ακαδημαϊκά κριτήρια της Διπλωματικής Εργασίας του Μεταπτυχιακού.

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

 

ΠΣΑΔΕΑ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία Ειδίκευσης στην Ανάλυση δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική

Κωδικός Μ.Δ.Ε.: ΠΣΑΔΕΑ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος Μ.Δ.Ε.: Υποχρεωτική – Ειδίκευση μέσω Έρευνας – 2η Ειδίκευση
Εξάμηνο προσφοράς: Τρίτο (3ο )
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική
Περίγραμμα Θ.Ε.

Ειδίκευση: β) Ανάλυση Δεδομένων στη διεθνή πολιτική

Περιγραφή Μ.Δ.Ε.: Η Μ.Δ.Ε αποτελεί κύριο και ουσιαστικό τεκμήριο της ικανότητας του/της φοιτητή/τριας στην ειδίκευση που έχει επιλέξει.

Για το λόγο αυτό, μία ολοκληρωμένη διπλωματική θα πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία που συνθέτουν και στοιχειοθετούν την εν λόγω ικανότητα.

Δύο είναι τα βασικά κριτήρια που πρέπει να πληρούνται σε κάθε περίπτωση:

 • Ουσιαστικό κριτήριο: Τεκμηριώνεται επαρκώς, στο πόνημα της διπλωματικής εργασίας, η ικανότητα φοιτητή/τριας στην ειδίκευση της επιλογής του;
 • Ακαδημαϊκό κριτήριο: Το πόνημα της διπλωματικής εργασίας πληροί επαρκώς τα ακαδημαϊκά κριτήρια που στοιχειοθετούν μία ολοκληρωμένη επιστημονική εργασία

Η  Μ.Δ.Ε. περιλαμβάνει δύο διακριτά εκπαιδευτικά αντικείμενα:

 • Υποχρεωτικό σεμινάριο – κοινό για όλους όσους εκπονούν ΜΔΕ παράλληλα με την εκπόνηση
 • Την εκπόνηση με επίβλεψη

Το υποχρεωτικό σεμινάριο περιλαμβάνει τις εξής διδακτικές ενότητες:

 • Σχεδιασμός της έρευνας – σχέδιο έρευνας
  • Οργάνωση χώρου εργασίας
  • Αρχική αναζήτηση επιστημονικής βιβλιογραφίας-αρθρογραφίας
  • Διαχείριση βιβλιογραφίας μέσω λογισμικού
  • Ερευνητικό ερώτημα και στοχοθεσία εργασίας
  • Διάρθρωση
  • Αποτελεσματικός χρονοπρογραμματισμός
 • Εστιάζοντας στο ουσιαστικό κριτήριο της ΜΔΕ:
  • Εμβάθυνση βιβλιογραφίας
  • Η εμπειρική προσέγγιση
  • Επιλογή μεθοδολογίας
  • Ευρήματα vs Συμπεράσματα
 • Εστιάζοντας στο Ακαδημαϊκό κριτήριο της ΜΔΕ – Συγγραφή-Σύνταξη εργασίας
  • Διάρθρωση
  • Σύνταξη: Οικονομία του λόγου
  • Αποφυγή λογοκλοπής
 • Αποτελεσματική χρήση κειμενογράφου
  • Διάρθρωση αρχείου
  • Δομημένη συγκρότηση – χρήση στυλ.
  • Αρίθμηση
  • Λίστες
  • Απεικονίσεις
  • Πίνακες και ευρετήρια
  • Έλεγχοι ποιότητας

Εκπόνηση με επίβλεψη:

Στη ΜΔΕ στην κατεύθυνση «Ανάλυση Δεδομένων στη Διεθνή Πολιτική (μέσω έρευνας)» θα πρέπει ο φοιτητής να επικεντρωθεί σε ένα σύγχρονο ή ιστορικό θέμα σε επίπεδο Διεθνούς Πολιτικής και να το αναλύσει χρησιμοποιώντας μία ή περισσότερες αναλυτικές μεθόδους από τη φαρέτρα της Διοικητικής της Διακινδύνευσης.

Για το ουσιαστικό κριτήριο ο/η φοιτητής/τρια θα πρέπει να αξιοποιήσει επαρκώς τις αναλυτικές τεχνικές από τη Ανάλυση δεδομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Γνώσεις:

 • Κατανόηση της αναγκαιότητας εφαρμογής συγκεκριμένων αναλυτικών τεχνικών σε ποιοτικά και ποσοτικά δεδομένα, που αφορούν θέματα διεθνούς ενδιαφέροντος.
 • Ανάπτυξη γνώσεων στην ανάλυση και ερμηνεία δεδομένων, παράγοντας ποιοτικές και ποσοτικές ερμηνείες σε διεθνή θέματα.

Δεξιότητες:

 • Αναζήτηση και αντιστοίχιση δεδομένων από δημόσιες πηγές, καθώς και με την ανάκτηση και επεξεργασία αυτών των δεδομένων για τη στήριξη της έρευνάς.
 • Ανάπτυξη δεξιοτήτων στην ακαδημαϊκή γραφή, διάρθρωση και σύνταξη της εργασίας, καθώς και στην προφορική παρουσίαση.

Ικανότητες:

 • Ενδυνάμωση της ικανότητας για σχεδιασμό και εκπόνηση ολοκληρωμένων εμπειρικών μελετών σε διεθνή θέματα.
 • Ενίσχυση της ικανότητας για κριτική αξιολόγηση του έργου βάσει των κριτηρίων ουσιαστικότητας και ακαδημαϊκότητας.
 • Ενίσχυση των ικανοτήτων στην αποτελεσματική διαχείριση χρόνου και στον προγραμματισμό για την ολοκλήρωση των εργασιών.
 • Ανάπτυξη της ικανότητας στην αποτελεσματική επικοινωνία ιδεών και ευρημάτων, τόσο γραπτώς όσο και προφορικά.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο