elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Ανακοινώσεις προς τα μέλη ΔΕΠ
Τμήμα Προσωπικού

Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ)

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές (ΨΑΕ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Γνωστικό Αντικείμενο ΠΜΣ
Οι ψηφιακές μέθοδοι στις Ανθρωπιστικές, Κοινωνικές Επιστήμες (ΑΚΕ) και τις τέχνες και οι νέες προοπτικές που αυτές ανοίγουν στην έρευνα και τη δημιουργία, διάδοση και προβολή της γνώσης.

Αντικείμενο – Σκοπός
Αντικείμενο του Προγράμματος είναι οι Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες, οι οποίες ως κλάδος περιλαμβάνουν την έρευνα με ψηφιακά εργαλεία και μεθόδους, όπως και την πρακτική εφαρμογή της στις ανθρωπιστικές, κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες. Το Π.Μ.Σ. βασίζεται σε μια συνδυαστική θεωρητική και πρακτική προσέγγιση του αντικειμένου με βάση τρεις άξονες:

 • την ανάπτυξη τεχνικών δεξιοτήτων για τη δημιουργία, χρήση, διάδοση και διαφύλαξη της ψηφιακής γνώσης στα συγκεκριμένα πεδία,
 • τον κριτικό αναστοχασμό πάνω στις μεθόδους και τις πρακτικές παραγωγής, χρήσης και διάδοσης της γνώσης στον ψηφιακό πολιτισμό,
 • την πρακτική εφαρμογή των ψηφιακών μεθόδων στην έρευνα, την εκπαίδευση και τους νέους τομείς απασχόλησης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Arts (MA)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0288 (Inter-disciplinary programmes and qualifications involving arts and humanities)

Το πρόγραμμα είναι διαθεματικό στους ακόλουθους τομείς:

0111 Education science
0210 Arts not further defined
0220 Humanities (except languages) not further defined
0222 History and archaeology
0230 Languages not further defined
0231 Language acquisition
0232 Literature and linguistics
0300 Social sciences, journalism and information not further defined
0610 Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
0611 Computer use

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Πολιτική Ποιότητας

Στοχοθεσία Ποιότητας 2025

Με την ολοκλήρωση του ΠΜΣ, οι φοιτητές/ριες αναμένεται να έχουν αναπτύξει

α. γενικές δεξιότητες που θα τους επιτρέπουν:

 • να κατανοούν τον ρόλο της ψηφιακότητας στον μετασχηματισμό της γνώσης,
 • να εργάζονται διεπιστημονικά στο πλαίσιο ψηφιακών έργων,
 • να προσαρμόζονται στις διαρκώς εξελισσόμενες απαιτήσεις της ψηφιακότητας, να εντοπίζουν και να αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά τα νέα διακυβεύματα,
 • να εντοπίζουν τα ηθικά ζητήματα στη δημιουργία, χρήση και διάδοση της ψηφιακής γνώσης και να γνωρίζουν τις υφιστάμενες σχετικές ρυθμίσεις,
 • να προωθούν τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες και τις τέχνες με κριτική γνώση και οπτική,

β. ειδικές δεξιότητες, οι οποίες θα τους επιτρέπουν:

 • να προσαρμόζουν τη θεωρία, τις μεθόδους και τα εργαλεία των ΨΑΕ στις ανάγκες του επαγγελματικού τους χώρου,
 • να σχεδιάζουν και να υλοποιούν έργα στον χώρο τους που θα προάγουν την ανθρωπιστική γνώση και εκπαίδευση,
 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται έργα πολιτιστικής κληρονομιάς,
 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται ψηφιακά έργα στην εκπαίδευση,
 • να χρησιμοποιούν ψηφιακές τεχνολογίες και μεθόδους στη δημιουργία, συλλογή, επεξεργασία, διάδοση και διαφύλαξη διαφόρων τύπων δεδομένων,
 • να συγκροτούν και να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικά σώματα κειμένων (ΗΣΚ) στις ΑΚΕ και τις τέχνες,
 • να αναλύουν και να οπτικοποιούν δεδομένα,
 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται βάσεις δεδομένων,
 • να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και να διαχειρίζονται πολυμεσικούς πόρους,
 • να χρησιμοποιούν και να διαχειρίζονται τις ψηφιακές πλατφόρμες και υποδομές.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Γίνονται δεκτοί/ές κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Πολυτεχνείων ή Ανώτατης Σχολής Καλών Τεχνών ή Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή Ανώτατων Τεχνολογικών  Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (ΑΤΕΙ) ή οι έχοντες/ουσες ακαδημαϊκά ισοδύναμους τίτλους πρώτου κύκλου σπουδών αναγνωρισμένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με τους τίτλους σπουδών που απονέμονται από τα ελληνικά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 304 του ν. 4957/2022 (ΦΕΚ 141/21.07.2022, τ. Α΄).

Επισήμανση:

Για την αξιολόγηση της αίτησης στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών θα εξεταστεί εάν το ίδρυμα φοίτησης του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της αλλοδαπής και εάν ο τίτλος του υποψηφίου/της υποψήφιας εντάσσεται ή δύναται να ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Τύπων Τίτλων Σπουδών Αναγνωρισμένων Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, εφόσον ο τίτλος σπουδών συμπεριλαμβάνεται στον κατάλογο του άρθρου 307 του ν. 4957/2022, οφείλει να ζητήσει «Βεβαίωση Τόπου Σπουδών», η οποία εκδίδεται και αποστέλλεται από το πανεπιστήμιο της αλλοδαπής. Αν ως τόπος σπουδών ή μέρος αυτών βεβαιώνεται η ελληνική επικράτεια, ο τίτλος σπουδών δεν αναγνωρίζεται, εκτός αν το μέρος σπουδών που έγιναν στην ελληνική επικράτεια βρίσκεται σε δημόσιο Α.Ε.Ι. ή σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα της αλλοδαπής κατά την έννοια της παρ. β) του άρθρου 299 του ν. 4957/2022.

Το Π.Μ.Σ. «Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: μέθοδοι, εργαλεία, πρακτικές» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν:

 • οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.): πέντε (5) υποχρεωτικές και τρεις (3) επιλογής,
 • δύο (2) υποχρεωτικές Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) και
 • Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Μ.Δ.Ε.).
Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΨΑΕ50 Εισαγωγή στις Ψηφιακές Ανθρωπιστικές Επιστήμες: θεωρία και πράξη (Υ¹,10 ECTS)
ΨΑΕ51 Συλλογή και ανάλυση κειμενικών δεδομένων (Υ,10 ECTS)
ΨΑΕ62 Νέες τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση (Ε²,10 ECTS)
ΨΑΕ63 Εισαγωγή στον προγραμματισμό για μη πληροφορικούς (Ε,10 ECTS)
Β’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΨΑΕ52 Ψηφιακοί πόροι και μαζικά δεδομένα (Υ,10 ECTS)
ΨΑΕ53 (ΕΘΕ) Δημιουργία και επεξεργασία πολυμεσικών πόρων (Υ,10 ECTS)
ΨΑΕ54 (ΕΘΕ) Ψηφιακά εργαλεία στην επεξεργασία της γλώσσας (Υ,10 ECTS)
Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΨΑΕ60 Ψηφιακή διαχείριση της πολιτιστικής κληρονομιάς (Υ,10 ECTS)
ΨΑΕ61 Ψηφιακά κείμενα: επεξεργασία, επιμέλεια, δημοσίευση (Υ,10 ECTS)
ΨΑΕ62 Νέες τεχνολογίες και γλωσσική εκπαίδευση (Ε,10 ECTS)
ΨΑΕ63 Εισαγωγή στον προγραμματισμό για μη πληροφορικούς (Ε,10 ECTS)
ΨΑΕ64 Αναδυόμενες τεχνολογίες ιστού και ψηφιακά παιχνίδια (Ε,10 ECTS)
Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Μ.Δ.Ε. Τίτλος ECTS
ΨΑΕΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική εργασία (Υ,30 ECTS)

 

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS).

Η επιλογή των Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. γίνεται με τη σειρά που ακολουθεί η διάρθρωση.

Για παράδειγμα, στο α’ εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΨΑΕ50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την ΨΑΕ50 και την ΨΑΕ51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε., πρέπει να δηλώσετε τις ΨΑΕ50, ΨΑΕ51 και είτε την ΨΑΕ62, είτε την ΨΑΕ63.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου εξαμήνου και κατόπιν να δηλώνονται οι Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΨΑΕΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των επτά (7) Θ.Ε. και των δύο (2) Ε.Θ.Ε..

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων και Εργαστηριακών Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση επτά (7) Θ.Ε., δύο (2) Ε.Θ.Ε., καθώς επίσης η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Διπλωματικής Εργασίας.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ
Ξανθίππη (Τιτίκα) Δημητρούλια, Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Θεωρία και Πράξη της Μετάφρασης.

e-mail: dimitroulia.xanthippi@ac.eap.gr

 

Συντονιστές Θ.Ε.

ΨΑΕ50 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ51 ΓΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ52 ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ53 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ54 ΦΡΑΓΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ60 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ61 ΤΙΚΤΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ62 ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ63 ΤΑΝΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ
ΨΑΕ64 ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΙΑ ΞΑΝΘΙΠΠΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή έως το ακαδημαϊκό έτος 2023-2024:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε., 400€ ανά Ε.Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε..

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 4.100€.

Οικονομική συμμετοχή για φοιτητές/ήτριες με εισαγωγή από το ακαδημαϊκό έτος 2024-2025:

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 400€ ανά Θ.Ε. και Ε.Θ.Ε. και 400€ η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Επομένως, η συνολική οικονομική συμμετοχή για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών ανέρχεται στις 4.000€. 

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών:

Τηλ.: 2610367429, 2610367320 – E-mail: psae@eap.gr    

Γραφείο εξυπηρέτησης Υποψηφίων φοιτητών:

Τηλ.: 2610367600 – E-mail: info@eap.gr  

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο