elen
elen

Δημόσια Ιστορία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) > Δημόσια Ιστορία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΣ 50: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η δημόσια ιστορία είναι η ιστορία που παράγεται για το ευρύτερο κοινό και διαχέεται σε γραπτή, οπτική, ακουστική, ψηφιακή μορφή στη δημόσια σφαίρα. Η δημόσια ιστορία είναι συστατικό στοιχείο της ιστορικής κουλτούρας μιας κοινωνίας και γι’ αυτό θα πρέπει να αποτελέσει τόσο αντικείμενο μελέτης όσο και πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης. Η δημόσια ιστορία ενώ ακολουθεί τις επιστημονικές και μεθοδολογικές προδιαγραφές της ακαδημαϊκής ιστορίας απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό και από αυτήν την άποψη, η δημόσια ιστορία έχει το χαρακτήρα της εκπαίδευσης των ιστορικών ώστε να απευθυνθούν σε ευρύτερα ακροατήρια. Η Θεματική Ενότητα έχει ως σκοπό να εξοικειώσει τους φοιτητές με τους τρόπους με τους οποίους το παρελθόν αποκρυσταλλώνεται, θεσμοποιείται και μετατρέπεται σε αντικείμενο, έκθεμα, θέαμα και ανάγνωσμα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης 
 1. Η ιστορία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν 
 1. Ιστορία, μνήμη και συλλογικές ταυτότητες 
 1. Η ιστορία στη δημόσια σφαίρα και οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και φοιτητές αναμένεται: 

 • να έχουν κατανοήσει το πεδίο της δημόσιας ιστορίας και το ρόλο του «δημόσιου ιστορικού» 
 • να έχουν αντιληφθεί τη σχέση μεταξύ ακαδημαϊκής ιστορίας και δημόσιας ιστορίας 
 • να γνωρίζουν τη διαφορά μεταξύ παρελθόντος και ιστορίας και τη διαδικασία μέσα από την οποία το παρελθόν μπορεί να μετατραπεί σε ιστορική αφήγηση 
 • να έχουν κατανοήσει τη σημασία της μνήμης στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας και των συλλογικών ταυτοτήτων.  

 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα τηνυποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 51: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Σκοπός της εν λόγω ΘΕ είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση των ρευμάτων που καθόρισαν τον τρόπο ερμηνείας και συγγραφής της ιστορίας, από την εποχή της διαμόρφωσης της σύγχρονης «επαγγελματικής» ιστοριογραφίας στις αρχές του 19ου αι. μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή τα σύγχρονα ρεύματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται το αντικείμενο των ερευνών τους και το επάγγελμά τους. Έμφαση δίνεται στις ιδεολογικές προκείμενες κάθε ιστοριογραφικού ρεύματος, με σκοπό να αναδειχθούν τα σημεία έντασης ή/και «σύμπτωσης» μεταξύ των επιστημονικών και των ιδεολογικών αιτημάτων κάθε εποχής και κάθε διανοητικής τάσης, με ιδιαίτερη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας που σημάδεψαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Επίσης, η ΘΕ περιλαμβάνει την ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας, από την εποχή της κατίσχυσης του τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας μέχρι σήμερα. 

Γνωστικά Αντικείμενα: 

 1. Η συγγραφή της ιστορίας στον 19ο αι.: ιστορισμός, εθνικές  ιστοριογραφίες, θετικιστική σχολή 
 1. Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού  αι.: Σχολή των Annales, οικονομική ιστορία, μαρξιστική ιστοριογραφία 
 1. Σύγχρονα ρεύματα στην ιστορική επιστήμη 
 1. Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες 
 1. Η ελληνική ιστοριογραφία στον 19ο και τον 20ό αι. 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 • να έχουν μια σφαιρική θεώρηση της εξέλιξης της ιστοριογραφίας 
 • να είναι σε θέση να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές επιστήμες έχουν συμβάλει στην ανανέωση και τον αναπροσανατολισμό της προβληματικής και των μεθόδων των ιστορικών, αλλά και, αντίστροφα, έχουν δεχθεί την επίδραση της ιστορικής επιστήμης προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της ιστορικότητας των φαινομένων που μελετούν. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 52ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η επεξεργασία των πηγών, ο εντοπισμός, ο έλεγχος και η ερμηνεία τους, αποτελεί μια από τις πιο κομβικές διαδικασίες της ιστορικής επιστήμης. Η ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων για την αξιοποίησή τους, καθώς και η εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με το τι θεωρείται ιστορική πηγή, συμβαδίζει με τη συγκρότηση της ίδιας της ιστορίας σε επιστημονική πειθαρχία και την εξέλιξη της. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιστορικές πηγές, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, δηλαδή τη διερεύνηση, θεωρητικοποίηση, ανάλυση και σχολιασμό των τρόπων χρήσης και αξιοποίησης πηγών στη σύγχρονη εποχή, διατρέχοντας ποικίλα ιστοριογραφικά ρεύματα και τους τρόπους με τους οποίους το κάθε ένα από αυτά αντιμετώπισε το ζήτημα των πηγών –από τον θετικισμό του 19ου αιώνα ως την πολιτισμική ιστορία και τον μεταμοντερνισμό του 21ου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας καθώς η λήψη συνεντεύξεων και γενικότερα οι προφορικές μαρτυρίες αποτελούν ένα από τα πεδία ενασχόλησης όσων δραστηριοποιούνται στη δημόσια ιστορία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Είδη και εντοπισμός πηγών  
 1. Προσέγγιση και ανάλυση πηγών 
 1. Προφορική ιστορία 
 1. Πηγές και δημόσια ιστορία 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτήτριες/τές:  

 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή ενός ιστορικού έργου κατανοώντας έτσι τον πυρήνα της ιστορικής έρευνας, πώς δηλαδή ένα γεγονός, αφότου επιλεγεί, εντάσσεται οργανικά σε μία περιγραφή, εξήγηση και ευρύτερο ερμηνευτικό σχήμα. 
 • Θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν κριτικά ένα ιστορικά τεκμήριο, να το συνδέσουν με την εποχή του και να επισημάνουν πιθανά στοιχεία που συμβάλουν στην προώθηση της ιστορικής έρευνας.  
 • Θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ένα ευρύ φάσμα τεκμηρίων, από γραπτά κείμενα μέχρι εικόνες και προφορικές μαρτυρίες και να υποδεικνύουν τις διαφορετικές ποιότητες ιστορικής μαρτυρίας που το κάθε ένα μπορεί να προσφέρει στον ερευνητή. 
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ένα τεκμήριο σε ένα αρχείο, μία βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο και να εκφέρουν γνώμη σχετικά με τον βαθμό αυθεντικότητάς του. 
 • Θα είναι σε θέση να διαξαγάγουν συνεντεύξεις για τις ανάγκες μιας ιστορικής έρευνας 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και τηνεπάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 53ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η σχολική Ιστορία κινείται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη δημόσια Ιστορία.  Σε γενικές γραμμές, παρακολουθεί τις προόδους της ιστοριογραφίας και ανανεώνεται περιοδικά ενσωματώνοντας όσα από τα νέα ευρήματα και τα νέα εξηγητικά σχήματα γίνονται ευρύτερα αποδεκτά στο πεδίο της ακαδημαϊκής Ιστορίας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αναγκασμένη να προσαρμόζεται στα κρατικά αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τείνουν να αποτυπώνουν είτε στενά την επίσημη κρατική ιδεολογία, είτε ευρύτερα τις κυρίαρχες παραδοχές μιας κοινωνίας για το παρελθόν της. Συνεπώς, ο φυσικός χώρος της σχολικής Ιστορίας είναι εκείνη η ασαφής και αενάως μεταβαλλόμενη επικράτεια, στην οποία οι δύο διανοητικές πρακτικές (η ακαδημαϊκή και η δημόσια Ιστορία) συναντιώνται, διεισδύουν η μία στην άλλη, αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται. Υπ’ αυτήν την οπτική, η σχολική ιστορία θα μπορούσε να ιδωθεί ως η επίσημη δημόσια Ιστορία. Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει πότε, πως και γιατί η σχολική Ιστορία παρήγαγε και διέδωσε τις κεντρικές αναπαραστάσεις για το εθνικό μας παρελθόν και πως, στη συνέχεια, εγκλωβίστηκε η ίδια στον ρόλο της αναπαραγωγής των κυρίαρχων πλέον αναπαραστάσεων. Για το σκοπό αυτό θα σκιαγραφηθεί μία Ιστορία της σχολικής Ιστορίας, θα δειχθεί πότε και γιατί περιορίστηκε σε μία υμνητική βιογραφία του έθνους και ποιες είναι οι δυνατότητες σήμερα να απεγκλωβιστεί από τον φρονηματιστικό ρόλο και να γίνει όχημα για την καλλιέργεια μιας αναστοχαστικής ιστορικής συνείδησης. Δεύτερος, εξίσου κεντρικός σκοπός, να μεταδώσει τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι απόφοιτοι να κατασκευάζουν σενάρια διδασκαλίας περισσότερο εύληπτα, πολυτροπικά και ελκυστικά από όσα παρέχουν τα συμβατικά σχολικά εγχειρίδια. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας 
 1. Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής ιστορίας 
 1. Διδακτικά σενάρια Ιστορίας 
 1. Διεθνείς ενώσεις για την ιστορική εκπαίδευση 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και φοιτητές αναμένεται: 

 • να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις βασικές τομές και συνέχειες στην ιστορία της σχολικής Ιστορίας. 
 • να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις κεντρικές διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, όπως εκτυλίχθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα ως σήμερα. 
 • να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε αφηγήσεις του ίδιου ιστορικού θέματος σε διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια· να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές ενθέτοντας τις αφηγήσεις στο ιστορικό τους πλαίσιο. 
 • να είναι σε θέση να διακρίνουν τις κρίσιμες διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζεται και αναλύεται ένα θέμα σε μια ιστορική μελέτη και σε ένα εγχειρίδιο Ιστορίας· να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές. 
 • να είναι σε θέση να αναζητούν και να εντοπίζουν κριτικά κείμενα για σχολικά εγχειρίδια και να προτείνουν ερμηνείες για τις διαφορετικές αξιολογήσεις. 
 • να μπορούν να συγκρίνουν πανηγυρικούς λόγους που εκφωνούνται από εκπαιδευτικούς σε σχολικές γιορτές και να διακρίνουν τις κεντρικές αλλαγές από εποχή σε εποχή. Να μπορύν να γράψουν έναν πανηγυρικό περισσότερο έγκυρο, εύληπτο και ελκυστικό από τους υπάρχοντες. 
 • Να μπορούν να κατασκευάσουν ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο για κάποιο από τα μαθηματα της σχολικής Ιστορίας, το οποίο, σε σύγκριση με το συμβατικό μάθημα, να είναι περισσότερο εύληπτο και ελκυστικό. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 54ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Η σχέση ιστορίας και ΜΜΕ είναι μια σχέση πολύπλευρη και πολύπλοκη αλλά και δυναμική. Ο Τύπος και τα παραδοσιακά πλέον ηλεκτρονικά ΜΜΕ, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση απετέλεσαν μέχρι πρόσφατα, εξακολουθούν δε να αποτελούν ακόμη τους βασικούς διαμορφωτές και εκφραστές της δημόσιας ιστορίας: η Ιστορία στον πολιτικό και εν γένει δημόσιο λόγο παράγεται και εκφράζεται μέσω αυτών διαμορφώνοντας με καθοριστικό τρόπο την πολιτική και ιστορική κουλτούρα μιας κοινωνίας. Ο Τύπος και τα υπόλοιπα ΜΜΕ καταγράφουν αλλά και διαμορφώνουν την σχέση των νεωτερικών κοινωνιών με την ιστορία και την διαχείριση της συλλογικής τους μνήμης, διαχέουν και παράγουν ιστορική γνώση, αντιλήψεις και στερεότυπα. Θα εξετασθούν: η λειτουργία τους ως παραγόντων διαμόρφωσης πολιτικής κουλτούρας και ιστορικής συνείδησης, ο διαμεσολαβητικός ρόλος τους μεταξύ πολιτικής και ιστορίας και οι ιδιοτελείς χρήσεις της ιστορίας. Ο Τύπος αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται σε μία κοινωνία, τις προσδοκίες των συγχρόνων αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Παρά τις αποσιωπήσεις, η συστηματική μελέτη του και η συγκρότηση των κειμένων σε  corpus αποτυπώνει όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας που δεν είναι σε άλλες πηγές ανιχνεύσιμες από τον ιστορικό.   

Σκοπός της ΘΕ είναι αφενός μεν να μελετήσει τις ιστορικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, αφετέρου δε να αναδείξει τους τρόπους που λειτουργεί στην σημερινή πραγματικότητα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Τύπος και Νεωτερικότητα. Θέματα ιστορίας του ευρωπαϊκού και ελληνικού Τύπου (15ος-20ος αι.) 
 • Ο Τύπος ως ιστορική πηγή. 
 • Θέματα ιστορίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.  
 • Η ιστορία του 20ου αι. και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ. 
 • Η ιστορία στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ σήμερα (ένθετα, ντοκυμαντέρ, ραδιοφωνικές εκπομπές) 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 • να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της συλλογικής ιστορικής κουλτούρας· 
 • να κατανοούν την σημερινή πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα. 
 • να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη και να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 55ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η χρήση του χώρου ως πεδίου ιστορικής έρευνας και ο μετασχηματισμός της σε πρακτικές δημόσιας ιστορίας, σε μεθόδους και τρόπους που μετατρέπουν την επιστημονική έρευνα σε πράξη στο δημόσιο χώρο. Επικεντρώνοντας στις πόλεις θα εξετάσουμε την κοινωνική διάσταση του χώρου, τον χώρο δηλαδή ως δημιούργημα της κοινωνίας και ταυτόχρονα ως πεδίο εκδήλωσης των κοινωνικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο μας ενδιαφέρει να δούμε την ιστορικότητα του χώρου, τους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μηχανισμούς παραγωγής του, τη δημόσια και ιδιωτική του χρήση, τη βιωματική σχέση των ανθρώπων με αυτόν και τις αντιλήψεις που συγκροτούνται για αυτόν. Μας ενδιαφέρει ο χώρος ως δομικό υλικό συγκρότησης εθνικής, ταξικής και πολιτισμικής ταυτότητας και ως πεδίο εκδήλωσης-δημόσιας τέλεσης των χαρακτηριστικών της.  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της πόλης 
 1. Τοπική ιστορία και ιστορία του «τοπικού» 
 1. Χώρος και προφορική ιστορία 
 1. Χώρος και μνήμη 
 1. Πολιτικές του πολιτισμού, πολιτιστική κληρονομιά και χώρος 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της ανωτέρω Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να: 

 • χρησιμοποιούν τον χώρο ως πεδίο ιστορικής έρευνας αναδεικνύοντας τη σημασία του στη διαμόρφωσης της ιστορικής κουλτούρας, 
 • εντοπίζουν στο χώρο τα ίχνη της μνήμης, επίσημης και μη,  
 • σχεδιάζουν ιστορικές διαδρομές στην πόλη για εκπαιδευτική και τουριστική χρήση,  
 • διενεργούν προφορικές συνεντεύξεις με στόχο την ανάδειξη της μνήμης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, φοιτητές κ.α.), 
 • επεξεργάζονται μεθόδους ανάδειξης της Ιστορίας στη δημόσια σφαίρα, 
 • εντοπίζουν και να επεξεργάζονται αρχειακές πηγές τοπικής ιστορίας (αρχεία δήμων, σωματείων, συλλόγων, αθλητικών σωματείων κ.α.), 
 • δημιουργούν ψηφιακές βάσεις δεδομένων,  
 • επιλέγουν αρχειακό υλικό για τη διενέργεια ιστορικών εκθέσεων, ιστορικών ντοκιμαντέρ ή ιστορικών site στο διαδίκτυο,  
 • χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής δικτύωσης για ν’ αναδεικνύουν την ιστορική έρευνα, 
 • διακρίνουν τα ποικίλα κινήματα πολιτικής διαμαρτυρίας και να εντάξουν τη δράση τους στο ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό της πλαίσιο, 
 • συνεργάζονται με άτομα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, εικαστικούς, δημοσιογράφους) στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων Δημόσιας Ιστορίας, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση και πράξη. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και τηνεπάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 60ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

H ιστορία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο άσκησης πολιτικής για κάθε κράτος τόσο για εξωτερικούς, όσο και εσωτερικούς λόγους. Η νομιμοποίηση της εξουσίας του, η εμπέδωση των απαιτήσεων του έναντι άλλων κρατών, η ενοποίηση των πληθυσμών του (πολιτικές της εθνικής ταυτότητας) είναι μόνο μερικοί από τους λόγους αυτούς.  

Η ενότητα αυτή εστιάζει στο φάσμα των τρόπων με τους οποίους η κρατική μηχανή, η κυβέρνηση ενός κράτους και οι επιμέρους θεσμοί του παράγουν ιστορία μέσα από ένα πλήθος περιπτώσεων από όλο τον κόσμο που αφορούν τόσο τη νεωτερική όσο και την προνεωτερική περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εικοστό αιώνα και κυρίως στις εξελίξεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις μέρες μας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Η τελετουργία ως μέσο σφυρηλάτησης της επίσημης ιστορίας 
 1. Το μουσείο ως μηχανισμός διάπλασης του ιδανικού πολίτη 
 1. Μνημεία και ονοματοθεσίες: η κατασκευή του εθνικού τοπίου 
 1. Νομοθεσία και Ιστορία 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 • να έχουν εξοικειωθεί με βασικά θεωρητικά εργαλεία και έννοιες που είναι απαραίτητα για την ερμηνεία των κρατικών πολιτικών για την ιστορία. 
 • να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια κρατική εξουσία μπορεί να διαμορφώσει την ιστορική αφήγηση. 
 • να διακρίνουν τις διαφορετικές κρατικές ιστορικές πολιτικές που αναπτύσσονται από χώρα σε χώρα ανάλογα με το διαφορετικό κοινωνικό – ιστορικό πλαίσιο, καθώς και την εκάστοτε πολιτική συγκυρία. 
 • να είναι σε θέση να βρουν ποικίλα τεκμήρια στο διαδίκτυο και να τα σχολιάσουν κριτικά. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 64: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η προφορική ιστορία είναι ταυτόχρονα μια ερευνητική μεθοδολογία, με επίκεντρο τη συνέντευξη/αφήγηση ζωής, και ένα πολιτισμικό προϊόν – η μελέτη του παρελθόντος  από τη σκοπιά των, συχνά αφανών, πρωταγωνιστών της ιστορίας. Μελετά ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις βιωμένων εμπειριών εκ μέρους αυτών που τις έζησαν από πρώτο χέρι.  Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών στη δημόσια σφαίρα καθιστά την προφορική ιστορία συστατικό στοιχείο της δημόσιας ιστορίας. Επιπλέον η αυξανόμενη  χρήση της προφορικής ιστορίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δημιουργεί νέες ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό. Η θεματική ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις κεντρικές θεωρητικές έννοιες της προφορικής ιστορίας, στις εξειδικευμένες ερευνητικές της τεχνικές, στα ειδικά δεοντολογικά ζητήματα που συνεπάγεται η διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στις πολλαπλές δυνατότητες πρακτικών εφαρμογών της προφορικής ιστορίας στη δημόσια σφαίρα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

-να έχουν κατανοήσει τη σημασία της προφορικής ιστορίας στην αναπαράσταση του βιωμένου παρελθόντος στη δημόσια σφαίρα

-να έχουν αντιληφθεί την έννοια του υποκειμένου και της δι-υποκειμενικής σχέσης στη διαδικασία της αφήγησης ζωής μέσω της προφορικής ιστορίας

-να γνωρίζουν τις τεχνικές, μεθοδολογικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις της προφορικής ιστορίας, καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής της

-να έχουν κατανοήσει τη σχέση προφορικής και δημόσιας ιστορίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 1. Η προφορική ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης
 2. Η προφορική ιστορία ως ερευνητική μεθοδολογία
 3. Εφαρμογές της προφορικής ιστορίας/Η προφορική ιστορία στην πράξη

Αναλυτική διάρθρωση

 1. Η προφορική ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης

Προσδιορισμός του αντικειμένου της προφορικής ιστορίας και αναφορά στις σημαντικότερες θεωρητικές εξελίξεις μέχρι σήμερα. Η μοναδικότητα της προφορικής πηγής και η διάκριση της προφορικής ιστορίας από άλλα συγγενικά πεδία.  Η αφήγηση ζωής ως προνομιούχο εργαλείο έρευνας και η διεπιστημονικότητα στην επιλογή ερμηνευτικών εργαλείων. Η προφορική μνήμη ως «πρώτη ύλη» της αφήγησης, αυτοβιογραφική, ατομική και συλλογική μνήμη.  Υποκειμενικότητα και διυποκειμενικότητα στη συνέντευξη.

 1. Η προφορική ιστορία ως ερευνητική μεθοδολογία

Η συνέντευξη προφορικής ιστορίας. Τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, από την οργάνωση της προετοιμασίας μέχρι την ίδια την καταγραφή της μαρτυρίας. Οι διαφορετικές τεχνικές της συνέντευξης και ο ρόλος του/της ερευνητή/ριας. Οι πρακτικές αρχειοθέτησης των προφορικών μαρτυριών και η σημασία των μεταδεδομένων. Γραπτές και προφορικές πηγές. Ζητήματα δεοντολογίας, πνευματική ιδιοκτησία και διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 1. Εφαρμογές της προφορικής ιστορίας/ Η προφορική ιστορία στην πράξη

Η επιτέλεση του παρελθόντος στο δημόσιο χώρο και η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην ατομική και την κοινωνική μνήμη. Η εισαγωγή της προφορικής ιστορίας στα μουσεία στο πλαίσιο της «Νέας Μουσειολογίας». Εφαρμογές, με χρήση προφορικού υλικού, σε μουσειακά περιβάλλοντα. Η αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών στο θέατρο και το «ζωντάνεμα» της μνήμης. Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση, ως εργαλείο καλλιέργειας κριτικής σκέψης και μύησης στην έρευνα. Οι ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής ιστορίας) και η κοινωνική σημασία της προφορικής ιστορίας. Η σχέση της προφορικής ιστορίας με την κοινότητα.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

 

ΔΙΣ 62ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Τα έργα της τέχνης, σε όλες τις μορφές τους, υπήρξαν ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους φορείς μετάδοσης πληροφοριών, μηνυμάτων και ερμηνειών σχετικά με την Ιστορία. Αυτή η διαπίστωση ισχύει, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, για τον κινηματογράφο, μια από τις νεότερες ως προς τη γένεσή τους τέχνες, η οποία έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με την Ιστορία, τόσο ως μέσο παραγωγής ταινιών ιστορικού ή ιστορικοφανούς περιεχομένου, όσο και ως μέσο διαμόρφωσης της ιστορικής συνείδησης σε ένα ευρύτατο μέρος της κοινής γνώμης κατά τη διάρκεια του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Διαχρονική σχέση ιστορίας και κινηματογράφου 
 1. Η  ιδιαίτερη δυναμική του κινηματογραφικού μέσου 
 1. Ο κινηματογράφος ως φορέας διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 • να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού γύρω από τη σχέση Ιστορίας και κινηματογράφου, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών. 
 • να γνωρίζουν τη σημασία και τα κύρια διακυβεύματα της σχέσης Ιστορίας και κινηματογράφου, με έμφαση στην ικανότητα διάκρισης μεταξύ της ιστορικής αλήθειας και της κινηματογραφικής εκδοχής που εντάσσεται στο πεδίο –και τους περιορισμούς– της Δημόσιας ιστορίας. 
 • να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν την κινηματογραφική εικόνα και, ειδικότερα, να μπορούν να διακρίνουν τα στοιχεία μυθοπλασίας και την ιδιαίτερη ματιά του παραγωγού και του σκηνοθέτη σε μια κινηματογραφική ταινία ιστορικού περιεχομένου. 
 • να είναι σε θέση να παράγουν μια ταινία μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο. 
 • να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία της Δημόσιας ιστορίας μέσα από το μείζον παράδειγμα του κινηματογράφου, κάτι που θα λειτουργήσει και ως οδηγός για την αντίστοιχη δυναμική συναφών διαύλων, όπως είναι η λογοτεχνία και άλλες μορφές εικαστικών, παραστατικών και σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνών. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάταιαπό τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣ 63H ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Σκοπός-περιγραφή 

Το πεδίο της ψηφιακής καθημερινότητας – στο βαθμό και στην ένταση που αυτό αναδιαμορφώνεται διαρκώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως τις μέρες μας – συγκροτεί μια από τις πιο κρίσιμες επιφάνειες της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας: Στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, στις ψηφιακές επιστρώσεις του σύγχρονου αστικού τοπίου, στα απειράριθμα ηλεκτρονικά δίκτυα που οριοθετούν τη δυτική καθημερινότητα δεν επιτελείται μονάχα η παραγωγή κι η κατανάλωση κεφαλαίου, αγαθών, συναισθημάτων ή λόγου για το παρόν και το μέλλον· διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό κι οι πληροφορίες, οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι κριτικές και τα αφηγήματα για το παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό, η Δημόσια Ψηφιακή Ιστορία (digital public history) αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο παραγωγής ιστορικής συνείδησης για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στόχος της παρούσας Θεματικής Ενότητας είναι να εμβαθύνει στο εσωτερικό αυτού του πεδίου και να αναδείξει τις ποικιλόμορφες διαδικασίες, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η σύγχρονη ψηφιακή ιστορική κουλτούρα.  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 1. Το παρελθόν στον κυβερνοχώρο 
 1. Ψηφιακή αναμεσοποίηση και Δημόσια Ιστορία 
 1. Κοινωνικά δίκτυα, πληθοπορισμός (crowdsourcing), ανοιχτός κώδικας, creative commons  και Δημόσια Ιστορία 

Μαθησιακά αποτελέσματα 

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται: 

 • να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ψηφιακών μέσων στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας· 
 • να είναι σε θέση να αξιολογήσουν (και να εξηγήσουν) την αξία και τη σημασία της Ιστορίας στην καθημερινή ψηφιακή ζωή· 
 • να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη, να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα και, συνακόλουθα, να αναλύουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα φαινόμενα και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις· 
 • να είναι σε θέση να παραγάγουν οι ίδιοι Δημόσια Ιστορία, όπως π.χ. να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο ενός ιστορικού ιστολογίου (ή να κατασκευάσουν ένα νέο), να γράψουν ή να διορθώσουν το λήμμα μιας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, να γράψουν ένα άρθρο με ιστορικό θέμα στον Τύπο κ.τ.ό. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.: 

Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς μια Θεματική Ενότητα θα πρέπει: 

 1. Να συμμετέχετε στις εβδομαδιαίες Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες που συνοδεύουν κάθε μάθημα στην πλατφόρμα εκπαίδευσης· η συμμετοχή δεν είναι υποχρεωτική, μα αποτιμάται από τον καθηγητή ή την καθηγήτριά σας και επηρεάζει τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας στη συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα σε ποσοστό 20%.
 2. Να εκπονήσετε δύο Γραπτές Εργασίες έκτασης 500-600 λέξεων η καθεμία· η αξιολόγησή τους συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού σας κατά 30%. Δεν μπορείτε να περάσετε στο επόμενο βήμα αν στις δύο Γραπτές Εργασίες δεν έχετε πιάσει τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5 κατά μέσο όρο).
 3. Να εκπονήσετε την Τελική Εξαμηνιαία Εργασία, έκτασης 3500-4000 λέξεων· η αξιολόγησή της συνεισφέρει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού κατά 50%. Την εργασία αυτή θα την υποστηρίξετε σε μια διά ζώσης συνάντηση με τον καθηγητή σας και μια μικρή ομάδα (6-8 άτομα) συμφοιτητών και συμφοιτητριών σας. Η υποστήριξη επέχει θέση γραπτής εξέτασης, γίνεται άπαξ για κάθε ακαδημαϊκό εξάμηνο, και δεν προβλέπεται «επαναληπτική» εξέταση. Ο βαθμός στην Τελική Εργασία αποτυπώνει τόσο την ποιότητα της εργασίας σας όσο και την επάρκεια της υποστήριξης. Για να ολοκληρώσετε επιτυχώς τη Θεματική Ενότητα, θα πρέπει στην Τελική Εργασία να πιάσετε τουλάχιστον τη βαθμολογική βάση (5).

Ο τελικός βαθμός, δηλαδή, εξάγεται ως εξής: 

Θ.Ε. ΔΙΣ  Αξιολόγηση 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες                  20%  
Γραπτή Εργασία        15%   30%(≥5) 
Γραπτή Εργασία                15% 

Τελική Εξαμηνιαία Εργασία 

(παράδοση και υποστήριξη) 

                50% (≥5) 
Σύνολο 
 1.  

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΔΙΣΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Πληροφορίες: 

Το αντικείμενό της θα πρέπει σχετίζεται με τις Θεματικές Ενότητες και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν, ενώ μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της υπάρχουσας βιβλιογραφίας. Σε κάθε περίπτωση, όμως, θα πρέπει να έχει κάποια εφαρμοσμένη πτυχή -ακριβώς γι’ αυτό σε όλες σχεδόν τις θεματικές ενότητες δίνεται μικρότερη έμφαση στη θεωρία και μεγαλύτερη στις εφαρμογές. 

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων σύμφωνα με τις Οδηγίες Επιλογής. 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο