elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού
elen

Περισσότερα...

Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Filter by Categories
Εκπροσώπηση Φοιτητών/τριων
Σύλλογος Συμβασιούχων Εργαζομένων ΕΑΠ
Φοιτητικές
Erasmus
Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων
Προκηρύξεις μελών ΔΕΠ και μελών ΣΕΠ
Τρέχουσες
Ανακοινώσεις
Ακαδημαϊκές
Τμήμα Προσωπικού

Δημόσια Ιστορία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Δημόσια Ιστορία (ΔΙΣ) > Δημόσια Ιστορία – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΔΙΣ 50: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή:

Βασικός σκοπός της Θεματικής Ενότητας είναι η εξοικείωση των φοιτητών-τριών με το επιστημονικό πεδίο της δημόσιας ιστορίας. Επειδή η συγκεκριμένη Θεματική Ενότητα έχει εισαγωγικό χαρακτήρα, οι πρώτες εβδομάδες είναι αφιερωμένες στη συζήτηση της σχέσης μεταξύ δημόσιας και ακαδημαϊκής ιστορίας και το έργο που επιτελούν ο δημόσιος και ο ακαδημαϊκός ιστορικός αντίστοιχα. Επόμενος σκοπός του μαθήματος είναι να εξοικειώσει τους-τις φοιτητές-τριες με θέματα και έννοιες που θα συναντήσουν στη συνέχεια των σπουδών τους. Ξεκινώντας από τη διαφορά μεταξύ ιστορίας και παρελθόντος, οι φοιτητές-τριες έρχονται σε επαφή με τις τρέχουσες συζητήσεις σχετικά με την παράδοση, τη μνήμη και την ταυτότητα, οι οποίες βρίσκονται στον πυρήνα του ενδιαφέροντος της δημόσιας ιστορίας.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να έχουν κατανοήσει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία της δημόσιας ιστορίας και τον ρόλο του δημόσιου ιστορικού
 • να έχουν αντιληφθεί τη σημασία της μνήμης στη διαμόρφωση των συλλογικών ταυτοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες
 • να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις, σε ένα σύγχρονο γνωστικό πεδίο αιχμής, και να μπορούν να υιοθετούν μια κριτική προσέγγιση στη γνώση και την ερευνητική διαδικασία
 • να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την ικανότητα να ενσωματώνουν τις νέες γνώσεις που προκύπτουν από την πρόοδο της έρευνας
 • να έχουν αναπτύξει τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να προσαρμόζονται σε σύνθετες προκλήσεις και να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους σε περιβάλλοντα ομαδικής συνεργασίας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Η δημόσια ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης
 • Η ιστορία ανάμεσα στο παρελθόν και το παρόν
 • Ιστορία, μνήμη και συλλογικές ταυτότητες
 • Η ιστορία στη δημόσια σφαίρα και οι πολιτικές χρήσεις του παρελθόντος

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 51: ΘΕΩΡΙΕΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΟΓΡΑΦΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή

Σκοπός της εν λόγω ΘΕ είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση των ρευμάτων που καθόρισαν τον τρόπο ερμηνείας και συγγραφής της ιστορίας, από την εποχή της διαμόρφωσης της σύγχρονης «επαγγελματικής» ιστοριογραφίας στις αρχές του 19ου αι. μέχρι σήμερα, μέχρι δηλαδή τα σύγχρονα ρεύματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο οι ιστορικοί αντιλαμβάνονται το αντικείμενο των ερευνών τους και το επάγγελμά τους. Έμφαση δίνεται στις ιδεολογικές προκείμενες κάθε ιστοριογραφικού ρεύματος, με σκοπό να αναδειχθούν τα σημεία έντασης ή/και «σύμπτωσης» μεταξύ των επιστημονικών και των ιδεολογικών αιτημάτων κάθε εποχής και κάθε διανοητικής τάσης, με ιδιαίτερη αναφορά στα ιστορικά γεγονότα παγκόσμιας εμβέλειας που σημάδεψαν τον 19ο και τον 20ό αιώνα. Επίσης, η ΘΕ περιλαμβάνει την ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας, από την εποχή της κατίσχυσης του τρισήμου σχήματος του ελληνικού ιστορισμού στο πλαίσιο της ακαδημαϊκής ιστοριογραφίας μέχρι σήμερα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να έχουν μια σφαιρική θεώρηση της εξέλιξης της ιστοριογραφίας
 • να είναι σε θέση να κατανοούν τον τρόπο με τον οποίο οι κοινωνικές επιστήμες έχουν συμβάλει στην ανανέωση και τον αναπροσανατολισμό της προβληματικής και των μεθόδων των ιστορικών, αλλά και, αντίστροφα, έχουν δεχθεί την επίδραση της ιστορικής επιστήμης προς την κατεύθυνση της αναγνώρισης της ιστορικότητας των φαινομένων που μελετούν.

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Η συγγραφή της ιστορίας στον 19ο αι.: ιστορισμός, εθνικές ιστοριογραφίες, θετικιστική σχολή
 • Οι εξελίξεις στην ευρωπαϊκή ιστοριογραφία στο πρώτο μισό του 20ού αι.: Σχολή των Annales, οικονομική ιστορία, μαρξιστική ιστοριογραφία
 • Σύγχρονα ρεύματα στην ιστορική επιστήμη
 • Ιστορία και κοινωνικές επιστήμες
 • Η ελληνική ιστοριογραφία στον 19ο και τον 20ό αι.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 52ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή:

Η Θ.Ε. ‘ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΠΗΓΕΣ’ ασχολείται  με τον εντοπισμό, την επεξεργασία, τον έλεγχο και την ερμηνεία των πηγών της ιστορίας. Στο πλαίσιο της Θ.Ε., εξετάζεται τι αποτελεί πηγή της ιστορίας και πώς μπορούμε να την αξιοποιήσουμε. Παρουσιάζονται  διαφορετικά είδη και κατηγορίες πηγών αλλά και διαφορετικά θεωρητικά εργαλεία και μεθόδους ανάλυσης. Μελετάται ο κόσμος των αρχείων και των αρχειακών συλλογών. Διερευνάται ο ρόλος των σύγχρονων τεχνολογικών εξελίξεων και δυνατοτήτων σε σχέση με τις πηγές της ιστορίας. Αναλύεται , τέλος, η μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας καθώς οι προφορικές πηγές και μαρτυρίες οι οποίες αποτελούν σημαντικό πεδίο ενασχόλησης όσων δραστηριοποιούνται στη δημόσια ιστορία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να έχουν εξοικειωθεί με το εύρος και την ποικιλία των ιστορικών πηγών και να έχουν διερευνήσει το χαρακτήρα και τις ιδιαιτερότητές τους.
 • Να έχουν αποκτήσει  εργαλεία και γνώσεις για να εντοπίσουν και να μελετήσουν τις πηγές
 • Να έχουν μελετήσει μεθόδους και τρόπους προσέγγισης, κριτικής ανάλυσης αλλά και αξιοποίησης των πηγών στο πεδίο της δημόσιας ιστορίας, εστιάζοντας τόσο σε σύγχρονες τεχνο-επιστημονικές εξελίξεις όσο και σε είδη πηγών όπως τα οπτικο-ακουστικά τεκμήρια και οι προφορικές μαρτυρίες σε συνάρτηση όμως με τις άλλες ιστορικές πηγές

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Είδη και εντοπισμός πηγών
 • Προσέγγιση και ανάλυση πηγών
 • Προφορική ιστορία
 • Πηγές και δημόσια ιστορία

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

ΔΙΣ 53ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 53 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή

Η σχολική Ιστορία κινείται ανάμεσα στην ακαδημαϊκή και τη δημόσια Ιστορία.  Σε γενικές γραμμές, παρακολουθεί τις προόδους της ιστοριογραφίας και ανανεώνεται περιοδικά ενσωματώνοντας όσα από τα νέα ευρήματα και τα νέα εξηγητικά σχήματα γίνονται ευρύτερα αποδεκτά στο πεδίο της ακαδημαϊκής Ιστορίας. Ταυτόχρονα, όμως, είναι αναγκασμένη να προσαρμόζεται στα κρατικά αναλυτικά προγράμματα, τα οποία τείνουν να αποτυπώνουν είτε στενά την επίσημη κρατική ιδεολογία, είτε ευρύτερα τις κυρίαρχες παραδοχές μιας κοινωνίας για το παρελθόν της. Συνεπώς, ο φυσικός χώρος της σχολικής Ιστορίας είναι εκείνη η ασαφής και αενάως μεταβαλλόμενη επικράτεια, στην οποία οι δύο διανοητικές πρακτικές (η ακαδημαϊκή και η δημόσια Ιστορία) συναντιώνται, διεισδύουν η μία στην άλλη, αλληλεπιδρούν και συναλλάσσονται. Υπ’ αυτήν την οπτική, η σχολική ιστορία θα μπορούσε να ιδωθεί ως η επίσημη δημόσια Ιστορία. Πρώτος σκοπός του μαθήματος είναι να καταδείξει πότε, πως και γιατί η σχολική Ιστορία παρήγαγε και διέδωσε τις κεντρικές αναπαραστάσεις για το εθνικό μας παρελθόν και πως, στη συνέχεια, εγκλωβίστηκε η ίδια στον ρόλο της αναπαραγωγής των κυρίαρχων πλέον αναπαραστάσεων. Για το σκοπό αυτό θα σκιαγραφηθεί μία Ιστορία της σχολικής Ιστορίας, θα δειχθεί πότε και γιατί περιορίστηκε σε μία υμνητική βιογραφία του έθνους και ποιες είναι οι δυνατότητες σήμερα να απεγκλωβιστεί από τον φρονηματιστικό ρόλο και να γίνει όχημα για την καλλιέργεια μιας αναστοχαστικής ιστορικής συνείδησης. Δεύτερος, εξίσου κεντρικός σκοπός, να μεταδώσει τις αναγκαίες δεξιότητες που απαιτούνται ώστε οι απόφοιτοι να κατασκευάζουν σενάρια διδασκαλίας περισσότερο εύληπτα, πολυτροπικά και ελκυστικά από όσα παρέχουν τα συμβατικά σχολικά εγχειρίδια.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και φοιτητές αναμένεται:

 • να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις βασικές τομές και συνέχειες στην ιστορία της σχολικής Ιστορίας.
 • να είναι σε θέση να παρουσιάζουν τις κεντρικές διαμάχες για τα σχολικά εγχειρίδια Ιστορίας, όπως εκτυλίχθηκαν από τις αρχές του 20ού αιώνα ως σήμερα.
 • να είναι σε θέση να διακρίνουν τις διαφορές ανάμεσα σε αφηγήσεις του ίδιου ιστορικού θέματος σε διαφορετικά σχολικά εγχειρίδια· να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές ενθέτοντας τις αφηγήσεις στο ιστορικό τους πλαίσιο.
 • να είναι σε θέση να διακρίνουν τις κρίσιμες διαφορές στον τρόπο που παρουσιάζεται και αναλύεται ένα θέμα σε μια ιστορική μελέτη και σε ένα εγχειρίδιο Ιστορίας· να είναι σε θέση να προτείνουν εξηγήσεις για τις διαφορές αυτές.
 • να μπορούν να συγκρίνουν πανηγυρικούς λόγους που εκφωνούνται από εκπαιδευτικούς σε σχολικές γιορτές και να διακρίνουν τις κεντρικές αλλαγές από εποχή σε εποχή. Να μπορύν να γράψουν έναν πανηγυρικό περισσότερο έγκυρο, εύληπτο και ελκυστικό από τους υπάρχοντες.
 • Να μπορούν να κατασκευάσουν ένα ψηφιακό διδακτικό σενάριο για κάποιο από τα μαθηματα της σχολικής Ιστορίας, το οποίο, σε σύγκριση με το συμβατικό μάθημα, να είναι περισσότερο εύληπτο και ελκυστικό.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Αναλυτικά προγράμματα ιστορίας
 • Διαμάχες για εγχειρίδια σχολικής ιστορίας
 • Διδακτικά σενάρια Ιστορίας
 • Διεθνείς ενώσεις για την ιστορική εκπαίδευση

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 54ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΜΕ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 54 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή

Η σχέση ιστορίας και ΜΜΕ είναι μια σχέση πολύπλευρη και πολύπλοκη αλλά και δυναμική. Ο Τύπος και τα παραδοσιακά πλέον ηλεκτρονικά ΜΜΕ, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση απετέλεσαν μέχρι πρόσφατα, εξακολουθούν δε να αποτελούν ακόμη τους βασικούς διαμορφωτές και εκφραστές της δημόσιας ιστορίας: η Ιστορία στον πολιτικό και εν γένει δημόσιο λόγο παράγεται και εκφράζεται μέσω αυτών διαμορφώνοντας με καθοριστικό τρόπο την πολιτική και ιστορική κουλτούρα μιας κοινωνίας. Ο Τύπος και τα υπόλοιπα ΜΜΕ καταγράφουν αλλά και διαμορφώνουν την σχέση των νεωτερικών κοινωνιών με την ιστορία και την διαχείριση της συλλογικής τους μνήμης, διαχέουν και παράγουν ιστορική γνώση, αντιλήψεις και στερεότυπα. Θα εξετασθούν: η λειτουργία τους ως παραγόντων διαμόρφωσης πολιτικής κουλτούρας και ιστορικής συνείδησης, ο διαμεσολαβητικός ρόλος τους μεταξύ πολιτικής και ιστορίας και οι ιδιοτελείς χρήσεις της ιστορίας. Ο Τύπος αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται σε μία κοινωνία, τις προσδοκίες των συγχρόνων αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Παρά τις αποσιωπήσεις, η συστηματική μελέτη του και η συγκρότηση των κειμένων σε  corpus αποτυπώνει όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας που δεν είναι σε άλλες πηγές ανιχνεύσιμες από τον ιστορικό. 

Σκοπός της ΘΕ είναι αφενός μεν να μελετήσει τις ιστορικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, αφετέρου δε να αναδείξει τους τρόπους που λειτουργεί στην σημερινή πραγματικότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της συλλογικής ιστορικής κουλτούρας·
 • να κατανοούν την σημερινή πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.
 • να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη και να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Τύπος και Νεωτερικότητα. Θέματα ιστορίας του ευρωπαϊκού και ελληνικού Τύπου (15ος-20ος αι.)
 • Ο Τύπος ως ιστορική πηγή.
 • Θέματα ιστορίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
 • Η ιστορία του 20ου αι. και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
 • Η ιστορία στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ σήμερα (ένθετα, ντοκυμαντέρ, ραδιοφωνικές εκπομπές)

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 55ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΧΩΡΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 55 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει την πολύπλοκη και πολυεπίπεδη σχέση μνήμης και αστικού χώρου μέσα από τις πολιτικές της μνήμης που σκοπεύουν να καταστήσουν τη μνήμη ορατή στο δημόσιο χώρο, δηλαδή δημόσια (τόποι μνήμης, ανδριάντες, γλυπτά, ονοματοθεσίες δρόμων και πλατειών, μουσεία, δρώμενα, δράσεις Δημόσιας Ιστορίας). Αφετηρία τη προσέγγισής μας αποτελεί η παραδοχή ότι η δημόσια μνήμη είναι ιστορικά προσδιορισμένη και για το λόγο αυτό ανοικτή σε νέες ερμηνείες, αντικαταστασάσεις και βανδαλισμούς ανάλογα με τις ιδεολογικές προτεραιότητες της εκάστοτε εξουσίας, τις διεκδικήσεις των κοινωνικών ομάδων για τη συμπεριλήψη τους στη δημόσια μνήμη καθως επίσης τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτισμικούς μετασχηματισμούς που συμβαίνουν σε μια κοινωνία. Τα ζητήματα που θα μας απασχολήσουν είναι: οι υλικές αναπαραστάσεις της μνήμης σε σχέση με τον τύπο της εκάστοτε εξουσίας αλλά και η τροπικότητα της αναπαράστασης, οι ανταγωνισμοί γύρω από τη μνημονική συγκρότηση του χώρου εξαιτίας ανταγωνιστικών ερμηνειών του παρελθοντος, οι χωρικότητες της μνήμης σε σχέση με τις καθημερινές γεωγραφίες των πολιτών, οι αποκλεισμοί της μνήμης ομάδων από αυτόν, η αλληλόδραση μνήμης και χώρου σε σχέση με τη συγκρότηση εθνικών, εθνοπολιτισμικών, πολιτικών, έμφυλων, φυλετικών και ταξικών ταυτοτήτων. Παράλληλα, εξετάζονται οι τρόποι μέσω των οποίων ο κλάδος της δημόσιας ιστορίας μπορεί να εμπλέξει τους πολίτες σε μια δυναμική σχέση με το αστικό παρελθόν δίνοντας τους τη δυνατότητα να γίνουν οι ίδιοι παραγωγοί μνήμης, στην κλίμακα της γειτονιάς και της πόλης τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της ανωτέρω Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να εξοικειωθούν µε την κεντρική σηµασία του χώρου στην παραγωγή της κοινωνικής και συλλογικής µνήµης και της ιστορίας
 • να προβληµατιστούν πάνω στη σχέση του χώρου µε τις πολιτικές κατασκευής της επίσηµης µνήµης
 • να σκεφτούν τη συλλογική µνήµη και την παραγωγή της σε σχέση µε τη γειτονιά, τη συνοικία και την πόλη τους
 • να κατανοήσουν το γεγονός ότι οι υλικές αποτυπώσεις της µνήµης στον δημόσιο χώρο, όπως για παράδειγμα τα µνηµεία, δεν χαρακτηρίζονται από καθολική αποδοχή των µελών της κοινωνίας, αλλά συχνά καθίστανται αμφισβητούμενοι τόποι και πεδία συγκρούσεων γύρω από τη µνήµη µεταξύ κοινωνικών ομάδων
 • να κατανοήσουν τη συμβολή του χώρου στη διαμόρφωση της ιστορικής κουλτούρας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της πόλης
 • Τοπική ιστορία και ιστορία του «τοπικού»
 • Χώρος και προφορική ιστορία
 • Χώρος και μνήμη
 • Πολιτικές του πολιτισμού, πολιτιστική κληρονομιά και χώρος

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 60ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΡΑΤΙΚΟΙ ΘΕΣΜΟΙ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή:

Σκοπός της εν λόγω ΘΕ είναι η αναλυτική και κριτική παρουσίαση της σχέσης των κρατικών και όχι μόνο θεσμών με την ιστορία. Η ιστορία αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο άσκησης κρατικής εξωτερικής και εσωτερικής πολιτικής. Η νομιμοποίηση της εξουσίας του, η εμπέδωση των απαιτήσεων του έναντι άλλων κρατών, η ενοποίηση των πληθυσμών του (πολιτικές της εθνικής ταυτότητας) είναι μόνο μερικοί από τους λόγους αυτούς.

Η ενότητα αυτή εστιάζει στο φάσμα των τρόπων με τους οποίους η κρατική μηχανή, η κυβέρνηση ενός κράτους και οι επιμέρους θεσμοί του παράγουν ιστορία μέσα από ένα πλήθος περιπτώσεων από όλο τον κόσμο που αφορούν τόσο τη νεωτερική όσο και την προνεωτερική περίοδο. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον εικοστό αιώνα και κυρίως στις εξελίξεις από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μέχρι και τις μέρες μας.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να έχουν εξοικειωθεί με βασικά θεωρητικά εργαλεία και έννοιες που είναι απαραίτητα για την ερμηνεία των κρατικών πολιτικών για την ιστορία.
 • να αναγνωρίζουν τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μια κρατική εξουσία μπορεί να διαμορφώσει την ιστορική αφήγηση.
 • να διακρίνουν τις διαφορετικές κρατικές ιστορικές πολιτικές που αναπτύσσονται από χώρα σε χώρα ανάλογα με το διαφορετικό κοινωνικό – ιστορικό πλαίσιο, καθώς και την εκάστοτε πολιτική συγκυρία.
 • να είναι σε θέση να βρουν ποικίλα τεκμήρια στο διαδίκτυο και να τα σχολιάσουν κριτικά.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Η τελετουργία ως μέσο σφυρηλάτησης της επίσημης ιστορίας
 • Το μουσείο ως μηχανισμός διάπλασης του ιδανικού πολίτη
 • Μνημεία και ονοματοθεσίες: η κατασκευή του εθνικού τοπίου
 • Νομοθεσία και Ιστορία

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 62ΙΣΤΟΡΙΑ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή:

Τα έργα της τέχνης, σε όλες τις μορφές τους, υπήρξαν ανέκαθεν ένας από τους βασικότερους φορείς μετάδοσης πληροφοριών, μηνυμάτων και ερμηνειών σχετικά με την Ιστορία. Αυτή η διαπίστωση ισχύει, σε ακόμα μεγαλύτερο βαθμό, για τον κινηματογράφο, μια από τις νεότερες ως προς τη γένεσή τους τέχνες, η οποία έχει συνδεθεί ποικιλοτρόπως με την Ιστορία, τόσο ως μέσο παραγωγής ταινιών ιστορικού ή ιστορικοφανούς περιεχομένου, όσο και ως μέσο διαμόρφωσης της ιστορικής συνείδησης σε ένα ευρύτατο μέρος της κοινής γνώμης κατά τη διάρκεια του εικοστού και του εικοστού πρώτου αιώνα.

Το πρώτο μέρος της θεματικής ενότητας αφιερώνεται στη διαπραγμάτευση σημαντικών θεωρητικών ζητημάτων, όπως είναι η πολύπλευρη σύνδεση της ιστορίας με το κινηματογραφικό προϊόν, καθώς και η σημασία της διάκρισης μύθου και ιστορικών στοιχείων στις ταινίες που αναφέρονται στο παρελθόν. Στο δεύτερο μέρος συζητείται η έννοια του εθνικού κινηματογράφου και αναλύονται συγκεκριμένα παραδείγματα που παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τη διαχείριση πτυχών του πρόσφατου ιστορικού παρελθόντος. Στο τελευταίο μέρος της ενότητας γίνεται λόγος για τη δυνατότητα αξιοποίησης των ταινιών ιστορικού περιεχομένου (μυθοπλασίας ή τεκμηρίωσης) στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ γίνεται αναφορά στις προκλήσεις και τις δυσκολίες με τις οποίες βρίσκονται αντιμέτωποι οι δημιουργοί τους.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να γνωρίζουν τους κύριους άξονες του θεωρητικού προβληματισμού γύρω από τη σχέση Ιστορίας και κινηματογράφου, μέσα από τη μελέτη επιλεγμένης ελληνικής και διεθνούς βιβλιογραφίας και την εκπόνηση ερευνητικών εργασιών.
 • να γνωρίζουν τη σημασία και τα κύρια διακυβεύματα της σχέσης Ιστορίας και κινηματογράφου, με έμφαση στην ικανότητα διάκρισης μεταξύ της ιστορικής αλήθειας και της κινηματογραφικής εκδοχής που εντάσσεται στο πεδίο –και τους περιορισμούς– της Δημόσιας ιστορίας.
 • να είναι σε θέση να αποκωδικοποιήσουν την κινηματογραφική εικόνα και, ειδικότερα, να μπορούν να διακρίνουν τα στοιχεία μυθοπλασίας και την ιδιαίτερη ματιά του παραγωγού και του σκηνοθέτη σε μια κινηματογραφική ταινία ιστορικού περιεχομένου.
 • να είναι σε θέση να παράγουν μια ταινία μικρού μήκους με ιστορικό περιεχόμενο.
 • να είναι σε θέση να κατανοήσουν τη λειτουργία της Δημόσιας ιστορίας μέσα από το μείζον παράδειγμα του κινηματογράφου, κάτι που θα λειτουργήσει και ως οδηγός για την αντίστοιχη δυναμική συναφών διαύλων, όπως είναι η λογοτεχνία και άλλες μορφές εικαστικών, παραστατικών και σύγχρονων οπτικοακουστικών τεχνών.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Διαχρονική σχέση ιστορίας και κινηματογράφου
 • Η ιδιαίτερη δυναμική του κινηματογραφικού μέσου
 • Ο κινηματογράφος ως φορέας διαμόρφωσης ιστορικής συνείδησης

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 63H ΔΗΜΟΣΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΣΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΟΧΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣ 63 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Σκοπός-περιγραφή

Το πεδίο της ψηφιακής καθημερινότητας – στο βαθμό και στην ένταση που αυτό αναδιαμορφώνεται διαρκώς από τα τέλη της δεκαετίας του 1980 ως τις μέρες μας – συγκροτεί μια από τις πιο κρίσιμες επιφάνειες της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας: Στις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών και των κινητών τηλεφώνων, στις ψηφιακές επιστρώσεις του σύγχρονου αστικού τοπίου, στα απειράριθμα ηλεκτρονικά δίκτυα που οριοθετούν τη δυτική καθημερινότητα δεν επιτελείται μονάχα η παραγωγή κι η κατανάλωση κεφαλαίου, αγαθών, συναισθημάτων ή λόγου για το παρόν και το μέλλον· διαμορφώνονται σε μεγάλο βαθμό κι οι πληροφορίες, οι γνώσεις, οι αντιλήψεις, οι κριτικές και τα αφηγήματα για το παρελθόν. Με τον τρόπο αυτό, η Δημόσια Ψηφιακή Ιστορία (digital public history) αποτελεί ένα κρίσιμο πεδίο παραγωγής ιστορικής συνείδησης για τις σύγχρονες κοινωνίες. Στόχος της παρούσας Θεματικής Ενότητας είναι να εμβαθύνει στο εσωτερικό αυτού του πεδίου και να αναδείξει τις ποικιλόμορφες διαδικασίες, μέσα από τις οποίες διαμορφώνεται η σύγχρονη ψηφιακή ιστορική κουλτούρα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ψηφιακών μέσων στη διαμόρφωση της σύγχρονης ιστορικής κουλτούρας
 • να είναι σε θέση να αξιολογήσουν (και να εξηγήσουν) την αξία και τη σημασία της Ιστορίας στην καθημερινή ψηφιακή ζωή
 • να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη, να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα και, συνακόλουθα, να αναλύουν αποτελεσματικά τα σύγχρονα φαινόμενα και να λαμβάνουν υπεύθυνες αποφάσεις
 • να είναι σε θέση να παραγάγουν οι ίδιοι Δημόσια Ιστορία, όπως π.χ. να συνεισφέρουν στο περιεχόμενο ενός ιστορικού ιστολογίου (ή να κατασκευάσουν ένα νέο), να γράψουν ή να διορθώσουν το λήμμα μιας ψηφιακής εγκυκλοπαίδειας, να γράψουν ένα άρθρο με ιστορικό θέμα στον Τύπο κ.τ.ό.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Το παρελθόν στον κυβερνοχώρο
 • Ψηφιακή αναμεσοποίηση και Δημόσια Ιστορία
 • Κοινωνικά δίκτυα, πληθοπορισμός (crowdsourcing), ανοιχτός κώδικας, creative commons και Δημόσια Ιστορία

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣ 64: ΠΡΟΦΟΡΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ: 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η προφορική ιστορία είναι ταυτόχρονα μια ερευνητική μεθοδολογία, με επίκεντρο τη συνέντευξη/αφήγηση ζωής, και ένα πολιτισμικό προϊόν – η μελέτη του παρελθόντος από τη σκοπιά των, συχνά αφανών, πρωταγωνιστών της ιστορίας. Μελετά ηχογραφημένες ή βιντεοσκοπημένες αφηγήσεις βιωμένων εμπειριών εκ μέρους αυτών που τις έζησαν από πρώτο χέρι. Η ραγδαία αναπτυσσόμενη αξιοποίηση προφορικών μαρτυριών στη δημόσια σφαίρα καθιστά την προφορική ιστορία συστατικό στοιχείο της δημόσιας ιστορίας. Επιπλέον η αυξανόμενη χρήση της προφορικής ιστορίας ως εκπαιδευτικού εργαλείου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δημιουργεί νέες ανάγκες επιστημονικής εξειδίκευσης των εκπαιδευτικών στον τομέα αυτό. Η θεματική ενότητα εισάγει τους φοιτητές στις κεντρικές θεωρητικές έννοιες της προφορικής ιστορίας, στις εξειδικευμένες ερευνητικές της τεχνικές, στα ειδικά δεοντολογικά ζητήματα που συνεπάγεται η διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων και στις πολλαπλές δυνατότητες πρακτικών εφαρμογών της προφορικής ιστορίας στη δημόσια σφαίρα.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της θεματικής ενότητας, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • να έχουν κατανοήσει τη σημασία της προφορικής ιστορίας στην αναπαράσταση του βιωμένου παρελθόντος στη δημόσια σφαίρα
 • να έχουν αντιληφθεί την έννοια του υποκειμένου και της δι-υποκειμενικής σχέσης στη διαδικασία της αφήγησης ζωής μέσω της προφορικής ιστορίας 
 • να γνωρίζουν τις τεχνικές, μεθοδολογικές και δεοντολογικές προϋποθέσεις της προφορικής ιστορίας, καθώς και τις δυνατότητες εφαρμογής της
 • να έχουν κατανοήσει τη σχέση προφορικής και δημόσιας ιστορίας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ:

 • Η προφορική ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης
 • Η προφορική ιστορία ως ερευνητική μεθοδολογία
 • Εφαρμογές της προφορικής ιστορίας/Η προφορική ιστορία στην πράξη

Αναλυτική διάρθρωση

 • Η προφορική ιστορία ως διακριτό πεδίο επιστημονικής εξειδίκευσης

Προσδιορισμός του αντικειμένου της προφορικής ιστορίας και αναφορά στις σημαντικότερες θεωρητικές εξελίξεις μέχρι σήμερα. Η μοναδικότητα της προφορικής πηγής και η διάκριση της προφορικής ιστορίας από άλλα συγγενικά πεδία. Η αφήγηση ζωής ως προνομιούχο εργαλείο έρευνας και η διεπιστημονικότητα στην επιλογή ερμηνευτικών εργαλείων. Η προφορική μνήμη ως «πρώτη ύλη» της αφήγησης, αυτοβιογραφική, ατομική και συλλογική μνήμη. Υποκειμενικότητα και διυποκειμενικότητα στη συνέντευξη.

 • Η προφορική ιστορία ως ερευνητική μεθοδολογία

Η συνέντευξη προφορικής ιστορίας. Τα διαφορετικά στάδια της διαδικασίας, από την οργάνωση της προετοιμασίας μέχρι την ίδια την καταγραφή της μαρτυρίας. Οι διαφορετικές τεχνικές της συνέντευξης και ο ρόλος του/της ερευνητή/ριας. Οι πρακτικές αρχειοθέτησης των προφορικών μαρτυριών και η σημασία των μεταδεδομένων. Γραπτές και προφορικές πηγές. Ζητήματα δεοντολογίας, πνευματική ιδιοκτησία και διαχείριση ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων.

 • Εφαρμογές της προφορικής ιστορίας/ Η προφορική ιστορία στην πράξη

Η επιτέλεση του παρελθόντος στο δημόσιο χώρο και η διαλεκτική σχέση ανάμεσα στην ατομική και την κοινωνική μνήμη. Η εισαγωγή της προφορικής ιστορίας στα μουσεία στο πλαίσιο της «Νέας Μουσειολογίας». Εφαρμογές, με χρήση προφορικού υλικού, σε μουσειακά περιβάλλοντα. Η αξιοποίηση των προφορικών μαρτυριών στο θέατρο και το «ζωντάνεμα» της μνήμης. Η προφορική ιστορία στην εκπαίδευση, ως εργαλείο καλλιέργειας κριτικής σκέψης και μύησης στην έρευνα. Οι ΟΠΙ (Ομάδες Προφορικής ιστορίας) και η κοινωνική σημασία της προφορικής ιστορίας. Η σχέση της προφορικής ιστορίας με την κοινότητα.

Αξιολόγηση φοιτητριών/τών: Εκπόνηση γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού εξαμήνου με συντελεστή βαρύτητας στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 40%. Τελική Γραπτή Εργασία, ο βαθμός της οποίας συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 60%. Για περαιτέρω πληροφορίες μεταβείτε στον Οδηγό Σπουδών του ΕΑΠ.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ.

 

ΔΙΣΔΕ: ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΙΣΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της ΘΕ:

Η διπλωματική εργασία μπορεί να στηρίζεται σε πρωτογενή εμπειρική έρευνα ή σε πρωτότυπη κριτική ανασκόπηση της σχετικής βιβλιογραφίας ή σε πρότζεκτ δημόσιας ιστορίας (π.χ. δημιουργία ταινίας-ντοκιμαντέρ) και να αφορά σε ζητήματα συναφή με τις Θεματικές Ενότητες του Προγράμματος και τους επιμέρους άξονες που τις συγκροτούν. Το θέμα της προτείνεται από τον φοιτητή ή τη φοιτήτρια και διαμορφώνεται στην τελική του μορφή σε συνεργασία με τον επιβλέποντα καθηγητή-σύμβουλο.

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να μεταβούν στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης https://courses.eap.gr/course/index.php?categoryid=9 και δη στην ενότητα ΔΙΣΔΕ: Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΜΔΕ) οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να:

 • να έχουν κατανοήσει την ιδιαιτερότητα και τη σημασία της δημόσιας ιστορίας και τον ρόλο του δημόσιου ιστορικού
 • να έχουν αντιληφθεί τη σημασία της μνήμης στη διαμόρφωση των συλλογικών ταυτοτήτων στις σύγχρονες κοινωνίες
 • να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες γνώσεις, σε ένα σύγχρονο γνωστικό πεδίο αιχμής, και να μπορούν να υιοθετούν μια κριτική προσέγγιση στη γνώση και την ερευνητική διαδικασία
 • να έχουν αποκτήσει εξειδικευμένες δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων και την ικανότητα να ενσωματώνουν τις νέες γνώσεις που προκύπτουν από την πρόοδο της έρευνας
 • να έχουν αναπτύξει τις ικανότητες που απαιτούνται ώστε να προσαρμόζονται σε σύνθετες προκλήσεις και να συνεισφέρουν τις γνώσεις τους σε περιβάλλοντα ομαδικής συνεργασίας.

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών.

Προαπαιτούμενα: Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο