elen
elen

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά Αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος σπουδών είναι να καλύψει κατά ενιαίο τρόπο το χώρο των φυσικών επιστημών, δηλαδή τις βασικές γνωστικές περιοχές από τις επιστήμες της Φυσικής, της Xημείας και της Bιολογίας, προβάλλοντας την ενότητα των επιστημών αυτών και αναδεικνύοντας σημαντικές διεπιστημονικές περιοχές τους. Το πρόγραμμα στοχεύει, επίσης, στην κατανόηση αρχών, εννοιών, θεωριών αλλά και των κυριότερων εφαρμογών, καθώς και την ανάπτυξη της ικανότητας επίλυσης προβλημάτων

 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΦΥΕ – pdf 
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2020 – pdf
ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ 2021 – pdf

 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • κατανοεί και να περιγράφει την αναγκαιότητα και το ρόλο των βασικών επιστημονικών κατευθύνσεων των Φυσικών Επιστημών στην ενοποιημένη επιστημονική αντίληψη του κόσμου μας,
 • περιγράφει τις βασικές αρχές, έννοιες, επιστημονικές θεωρίες και νόμους της Φυσικής, της Χημείας και της Βιολογίας, καθώς και την εξέλιξή τους μέχρι τη σύγχρονη εποχή, 
 • κατανοεί τις βασικές μαθηματικές έννοιες και να χρησιμοποιεί τα  θεωρήματα της ανάλυσης και της άλγεβρας του απειροστικού και διανυσματικού λογισμού,  για την επίλυση προβλημάτων φυσικών επιστημών και να περιγράφει τη συμπεριφορά φυσικών και βιολογικών συστημάτων και φαινομένων με μαθηματικούς όρους και εξισώσεις,
 • εφαρμόζει αναλυτικές και προσεγγιστικές  τεχνικές και μεθόδους για την παραγωγή λύσεων των διαφορικών εξισώσεων που περιγράφουν τα φυσικά φαινόμενα και τις βιολογικές και  χημικές διαδικασίες
 • εφαρμόζει τους θεμελιώδεις νόμους της Φυσικής για την επίλυση προβλημάτων Μηχανικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κυματικής, Θερμοδυναμικής, Κβαντομηχανικής, και Ατομικής Φυσικής.
 • εφαρμόζει τους νόμους της Χημείας για την επίλυση προβλημάτων Γενικής και Ανόργανης Χημείας, Φυσικοχημείας και Οργανικής Χημείας.
 • περιγράφει τις αρχές και τους μηχανισμούς της Βιοχημείας και Μοριακής Βιολογίας, της Κυτταρικής Λειτουργίας, της Γενετικής, της Φυσιολογίας και της Εξέλιξης των ζωντανών οργανισμών
 • χρησιμοποιεί την Πειραματική Διαδικασία και Μεθοδολογία για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πειραματικών δεδομένων και εργαστηριακών μετρήσεων.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 240

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco:

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 44 Physical Sciences
 • με βάση το επίπεδο σπουδών: 6

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco:

 • με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0538 Physical Sciences

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι Λυκείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ή ισότιμου ή αντίστοιχου τίτλου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του εσωτερικού ή εξωτερικού.

Η γνώση μιας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

3ο έτος σπουδών

4ο έτος σπουδών

Και επιλογή μία εκ των παρακάτω Θ.Ε.:

Κανονισμός Εργαστηρίων ΦΥΕ

Οι Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (ΕΘΕ) Εργαστήρια Φυσικής, Χημείας και Βιολογίας, διάρκειας δύο εργαστηριακών κύκλων η κάθε μία, είναι υποχρεωτικές και διεξάγονται αποκλειστικά στην Πάτρα.

Οδηγίες για την επιλογή Θ.Ε.

Οι Θ.Ε. των τριών πρώτων ετών είναι υποχρεωτικές.

– Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 24, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 14.

– Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 22, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 12.

– Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 20, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 10.

– Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 34, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 24.

– Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 40, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 34.

– Για να εγγραφεί ο/η φοιτητής/ήτρια στη Θ.Ε. ΦΥΕ 43, πρέπει να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31.

Συνιστάται εντόνως ο/η φοιτητής/ήτρια να παρακολουθήσει τη Θ.Ε. ΦΥΕ 30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ 31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ 31/2).

Από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους ο/η φοιτητής/ήτρια πρέπει να παρακολουθήσει υποχρεωτικά τις Θ.Ε. ΦΥΕ 43 και ΦΥΕ 40 και να επιλέξει μία ακόμα από τις Θ.Ε. του τέταρτου έτους.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ63 ‘Διδακτική των Φυσικών Επιστημών’ αποδίδει παιδαγωγική και διδακτική επάρκεια στους αποφοίτους του προγράμματος (αφορά τους εισαχθέντες από το ακ. έτος 2015-16 και έπειτα, καθώς οι εισακτέοι φοιτητές έως το ακ. έτος 2014-15 έχουν διδακτική και παιδαγωγική επάρκεια εκ του νόμου).

Από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, επιτρέπεται στους/στις φοιτητές/ήτριες του ΠΣ ΦΥΕ στους/στις οποίους/ες απομένουν μόνο δύο (2) Θ.Ε., ακόμα και αν η μία (1) είναι προαπαιτούμενη της άλλης, να μπορούν να τις δηλώνουν ταυτόχρονα.

Επίσης, σε όσες/σους φοιτήτριες/φοιτητές απομένουν μόνο τρεις (3) ΘΕ για να ολοκληρώσουν τις σπουδές τους, μπορούν να δηλώνουν και τις τρεις (3) ΘΕ ταυτόχρονα ακόμα και αν η μία ΘΕ είναι προαπαιτούμενη μιας άλλης.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. επόμενου έτους.

Μετά την αποφοίτησή του/της, ο/η φοιτητής/ήτρια μπορεί να συνεχίσει τις σπουδές του/της σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα της Σχολής Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας.

Ειδικός Κανονισμός – Οδηγίες για τις γραπτές εξετάσεις

Σε συνέχεια της απόφασης διαχωρισμού της διδακτέας και εξεταστέας ύλης Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος «Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες», σε δύο μέρη: α΄ και β΄ δίνεται δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετάσχουν προαιρετικά σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης. Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα.

Ο βαθμός της εξέτασης του α΄ μέρους θα προσμετρείται σε ποσοστό:

 • 40% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ22,
 • 30% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ34 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά το ακ. έτος 2018-2019 στη ΘΕ ΦΥΕ34 που θα αποτύχουν, θα εξεταστούν την επομένη ακ. χρονιά (2019-2020) με τον ισχύοντα κατά το έτος 2018-2019 καταμερισμό του Α΄ μέρους, ήτοι 35% του συνολικού βαθμού,
 • 35% του συνολικού βαθμού στις υπόλοιπες Θ.Ε. που διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση.

με αντίστοιχη κατοχύρωσή του και για το επόμενο έτος, εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο βαθμό στο σύνολο των γραπτών εργασιών, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής δεν επιτύχει (ελάχιστη βαθμολογία 5) στην εξέταση του α΄ μέρους, η φοίτησή του στη Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε. συνεχίζεται κανονικά. Οι αποτυχόντες στην εξέταση αυτή, θα μπορούν να συμμετέχουν μόνο στην επαναληπτική εξέταση του α’ μέρους, η οποία διεξάγεται στα τέλη της ακαδημαϊκής χρονιάς.

Όσοι φοιτητές δεν προσέλθουν στην ενδιάμεση εξέταση του α’ μέρους, συμμετέχουν κανονικά, στην τελική εξέταση του α’ μέρους που διεξάγεται την περίοδο Ιουνίου-Ιουλίου.

Η εξέταση για το β΄ μέρος της ύλης, διεξάγεται την περίοδο Μαΐου-Ιουλίου μετά την ολοκλήρωση του β΄ μέρους της ύλης.

Ο βαθμός της εξέτασης του β΄ μέρους θα προσμετρείται σε ποσοστό:

 • 30% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ22,
 • 40% του συνολικού βαθμού της Θ.Ε. ΦΥΕ34 από το ακαδημαϊκό έτος 2019-20. Οι εγγεγραμμένοι φοιτητές κατά το ακ. έτος 2018-2019 στη ΘΕ ΦΥΕ34 που θα αποτύχουν, θα εξεταστούν την επομένη ακ. χρονιά (2019-2020) με τον ισχύοντα κατά το έτος 2018-2019 καταμερισμό του Β΄ μέρους, ήτοι 35% του συνολικού βαθμού,
 • 35% του συνολικού βαθμού στις υπόλοιπες Θ.Ε. που διεξάγεται ενδιάμεση εξέταση.

με αντίστοιχη κατοχύρωση του και για το επόμενο έτος, εφόσον ο φοιτητής έχει συγκεντρώσει τον απαραίτητο βαθμό στις γραπτές εργασίες, ανάλογα με τις απαιτήσεις της Θ.Ε. ή Ε.Θ.Ε., σύμφωνα με τον Κανονισμό Σπουδών.

Οι αποτυχόντες είτε του α’ είτε του β’ μέρους των τελικών εξετάσεων συμμετέχουν στην αντίστοιχη επαναληπτική εξέταση.

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση κάθε μέρους της εξέτασης – βαθμολογία μεγαλύτερη ή ίση του πέντε (5).

Η ενδιάμεση εξέταση εφαρμόζεται για τις Θ.Ε.: ΦΥΕ10, ΦΥΕ12, ΦΥΕ14, ΦΥΕ20, ΦΥΕ22, ΦΥΕ24, ΦΥΕ30, ΦΥΕ31, ΦΥΕ34, ΦΥΕ40, ΦΥΕ42 και ΦΥΕ43.

Επίσης, η ενδιάμεση εξέταση εφαρμόζεται και στη ΘΕ ΠΛΗ21 (για τους φοιτητές που έχουν εισαχθεί στο πρόγραμμα σπουδών έως το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018) σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εν λόγω Θεματική Ενότητα και στο Πρόγραμμα Σπουδών «Πληροφορική»

Επαγγελματικά Δικαιώματα αποφοίτων

Για να ενημερωθείτε για τα Επαγγελματικά Δικαιώματα των αποφοίτων του Προγράμματος πιέστε εδώ.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαρία Χατζηνικολάου, Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Γενικά Μαθηματικά

e-mail: hadjinicolaou@eap.gr

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

 

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΕΝΟΤΗΤΩΝ

ΦΥΕ10 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ hadjinicolaou@eap.gr https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C
ΦΥΕ12 ΣΑΛΙΦΟΓΛΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ salifoglou.athanasios@ac.eap.gr https://cheng.auth.gr/%CE%B4%CE%B5%CF%80-v1/salifoglou-athanasios/
ΦΥΕ14 ΨΑΡΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ psarras.georgios@ac.eap.gr https://www.matersci.upatras.gr/el/people/faculty/psarras
ΦΥΕ20 ΣΠΑΡΤΑΛΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ spartalis.stefanos@ac.eap.gr http://utopia.duth.gr/~sspart/
ΦΥΕ22 ΜΠΟΓΟΣΙΑΝ ΣΟΓΟΜΩΝ bogosian.sogomon@ac.eap.gr https://www.chemeng.upatras.gr/el/personnel/faculty/39
ΦΥΕ24 ΛΟΥΚΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ loukopoulos.vasileios@ac.eap.gr http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=tmimaHomepage&subCatExist=true&u=101
ΦΥΕ30 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ-ΚΟΚΟΤΟΥ ΒΙΟΛΕΤΤΑ konstantinou.violetta@ac.eap.gr http://fst.aua.gr/el/userpages/243
ΦΥΕ31 ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ sgourou@eap.gr https://www.eap.gr/dep/sgourou/
ΦΥΕ34 ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ perivolaropoulos.leandros@ac.eap.gr http://www.physics.uoi.gr/el/node/454
ΦΥΕ40 ΡΙΖΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ rizos.ioannis@ac.eap.gr http://www.physics.uoi.gr/el/node/435
ΦΥΕ41 ΧΑΤΖΗΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΑΡΙΑ hadjinicolaou@eap.gr https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A7%CE%B1%CF%84%CE%B6%CE%B7%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%AC%CE%BF%CF%85.pdf
ΦΥΕ42 ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ kazantzidis.andreas@ac.eap.gr http://www.physics.upatras.gr/index.php?page=tmimaHomepage&subCatExist=true&u=115
ΦΥΕ43 ΓΑΖΟΥΛΗ ΜΑΡΙΑ gazouli.maria@ac.eap.gr https://biology.med.uoa.gr/fileadmin/depts/med.uoa.gr/biology/uploads/Gazouli_GR_short_CV.pdf
ΕΘΕΒ ΣΓΟΥΡΟΥ ΑΡΓΥΡΩ sgourou@eap.gr https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%A3%CE%B3%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%BF%CF%8D.pdf
ΕΘΕΦ ΛΕΙΣΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ leisos@eap.gr https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9B%CE%AD%CE%B9%CF%83%CE%BF%CF%82.pdf
ΕΘΕΧ ΜΠΟΥΡΙΚΑΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ bourikas@eap.gr https://www.eap.gr/wp-content/uploads/2020/10/%CE%92%CE%B9%CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%B9%CE%BA%CF%8C-%CE%9C%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%BA%CE%AC%CF%82.pdf

 

H κάθε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 500€, η κάθε Εργαστηριακή Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 500€ και το σύνολο των διδάκτρων του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, ανέρχεται στα 7.500€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367320
Ε-mail: fye@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο