elen
elen

Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Ε.Α.Π. > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες (ΦΥΕ) > Σπουδές στις Φυσικές Επιστήμες – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΦΥΕ10: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ10

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση από την πλευρά του φοιτητή, της αναγκαίας «γλώσσας», για να μπορέσει να κατανοήσει, ερμηνεύσει, αξιολογήσει αλλά και να περιγράψει ο ίδιος τόσο τις έννοιες όσο και τα φαινόμενα που θα αντιμετωπίσει στην ύλη της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ., που θα κληθεί να μελετήσει στο Πρόγραμμα των Φυσικών Επιστημών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας (Θ.Ε.) ΦΥΕ10 «Μαθηματικά Ι» παρέχει την ευκαιρία η/ο φοιτήτρια/τής να αναπτύξει τις παρακάτω ικανότητες και να μπορεί να:

 • εφαρμόζει τα κριτήρια σύγκλισης αριθμητικών ακολουθιών και σειρών
 • χρησιμοποιεί τα βασικά θεωρήματα (Darboux, Rolle, Cauchy, Μέσης Τιμής, Ύπαρξης Μεγίστης & Ελαχίστης Τιμής) στην επίλυση προβλημάτων, όπως την περιγραφή της συμπεριφοράς πραγματικών συναρτήσεων μιας πραγματικής μεταβλητής, βελτιστοποίησης, ύπαρξης και προσέγγισης λύσεων εξισώσεων κ.α.
 • χρησιμοποιεί πολυωνυμικές προσεγγίσεις (Αναπτύγματα Taylor και Maclauren) αλγεβρικών και υπερβατικών συναρτήσεων και τις συνθήκες (σφάλατα και διαστήματα) κάτω από τις οποίες ισχύουν
 • χρησιμοποιεί Ορισμένα, Αόριστα και Γενικευμένα Ολοκληρώματα στο πλαίσιο συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως την εύρεση αντπαραγώγων, τον υπολογισμό εμβαδών επιπέδων χωρίων, εμβαδών επιφανειών και όγκων στερεών εκ περιστροφής κ.α.
 • προσεγγίζει με τη βοήθεια Σειρών Fourier περιοδικές συναρτήσεις
 • χρησιμοποιεί τα Θεωρήματα Συνέχειας, Παραγωγισιμότητας, Μέσης Τιμής, Ύπαρξης Μεγίστης & Ελαχίστης Τιμής, ΄Υπαρξης Αντιστρόφου Συνάρτησης και το Θεώρημα των Πεπλεγμένων Συναρτήσεων, στην επίλυση προβλημάτων, όπως την ύπαρξη και τη περιγραφή της συμπεριφοράς πραγματικών συναρτήσεων, περισσοτέρων της μιας, πραγματικών μεταβλητών, βελτιστοποίησης και προσέγγισης, με τη βοήθεια του Αναπτύγματος Taylor, των τιμών μιας συνάρτησης δύο μεταβλητών κ.α.
 • χρησιμοποιεί τις μεθόδους Πολλαπλής Ολοκλήρωσης στο πλαίσιο συγκεκριμένων εφαρμογών, όπως, τον υπολογισμό εμβαδών επιπέδων χωρίων, εμβαδών επιφανειών και όγκων στερεών, ροπών αδρανείας, κέντρων βάρους κ.α.
 • επιλύει με τη βοήθεια διανυσμάτων γεωμετρικά προβλήματα
 • περιγράφει, με τη βοήθεια διανυσματικών συναρτήσεων καμπύλες και επιφάνειες σε τρεις διαστάσεις
 • χρησιμοποιεί τα Θεωρήματα Green, Gauss, Stokes και Helmholtz για την περιγραφή διανυσματικών πεδίων

 Γενικά μαθησιακά αποτελέσματα

 Η επιτυχής ολοκλήρωση της ΘΕ ΦΥΕ10 παρέχει στη/ο φοιτήτρια/τή τη δυνατότητα:

 • να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων
 • να κατανοεί και να συνοψίζει επιστημονικές εργασίες στους αντίστοιχους μαθηματικούς τομείς

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Λογισμός μιας Μεταβλητής
 • Λογισμός πολλών Μεταβλητών
 • Εισαγωγικά Μαθηματικά

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ12: ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΟΡΓΑΝΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ12

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/ής τις θεμελιώδεις αρχές της Χημείας, τη στενή σχέση της Χημείας με συγγενή επιστημονικά πεδία (Βιολογίας, Φυσικής κ.λπ.), καθώς και τον κεντρικό ρόλο της Χημείας στην τεχνολογική επανάσταση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «Γενική και Ανόργανη Χημεία» (ΦΥΕ 12), η/ο φοιτήτρια/ής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • Περιγράφει τις ιδιότητες ηλεκτρονίων, πρωτονίων και νετρονίων (δομή του ατόμου)
 • Περιγράφει ισότοπα και τη σύστασή τους
 • Υπολογίζει ατομικά βάρη από την ισοτοπική αφθονία και τις μάζες των ισοτόπων
 • Ονοματίζει και να γράφει τύπους συνήθων δυαδικών και τριαδικών ανόργανων ενώσεων
 • Χρησιμοποιεί χημικούς τύπους για να επιλύει διάφορα είδη χημικών προβλημάτων
 • Συσχετίζει ονόματα με τύπους και φορτία απλών ιόντων
 • Συνδυάζει απλά ιόντα για να γράφει τύπους και ονόματα ιοντικών ενώσεων
 • Αναγνωρίζει και να χρησιμοποιεί τυπικά βάρη και σχέσεις μεταξύ moles
 • Αλληλομετατρέπει μάζες, moles και τύπους
 • Προσδιορίζει την εκατοστιαία σύσταση μιας ένωσης
 • Διατυπώνει ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις για να περιγράφει χημικές αντιδράσεις
 • Ερμηνεύει ισοσταθμισμένες χημικές εξισώσεις και να υπολογίζει τα moles ή τις μάζες αντιδρώντων και προϊόντων
 • Υπολογίζει την εκατοστιαία απόδοση μιας αντίδρασης
 • Υπολογίζει συγκεντρώσεις διαλυμάτων που προκύπτουν από αραίωση
 • Διεξάγει υπολογισμούς που εμπεριέχουν τη χρήση διαλυμάτων σε χημικές αντιδράσεις
 • Περιγράφει τις κυματικές ιδιότητες του φωτός και τη σχέση που συνδέει μήκος κύματος, συχνότητα και ταχύτητα φωτός
 • Ερμηνεύει τον δυϊσμό κύματος – σωματιδίου
 • Ερμηνεύει τη συμβολή των ατομικών φασμάτων στην εξέλιξη της ατομικής θεωρίας
 • Περιγράφει τα κύρια σημεία της κβαντομηχανικής εικόνας του ατόμου
 • Περιγράφει τους τέσσερις κβαντικούς αριθμούς και να συσχετίζει τις τιμές τους με συγκεκριμένα ατομικά τροχιακά
 • Περιγράφει τα σχήματα των τροχιακών και να διατάσσει τα τροχιακά σύμφωνα με τις σχετικές τους ενέργειες
 • Γράφει τις ηλεκτρονικές διατάξεις ατόμων
 • Συσχετίζει την ηλεκτρονική διάταξη ενός ατόμου με τη θέση του στον περιοδικό πίνακα
 • Περιγράφει τον περιοδικό πίνακα και τις σημαντικές σχέσεις που αυτός συνοψίζει
 • Αναπτύσσει τη χημική περιοδικότητα αναφορικά με τις ακόλουθες φυσικές ιδιότητες: Ατομική ακτίνα, Ενέργεια ιοντισμού, Ηλεκτρονική συγγένεια, Ηλεκτραρνητικότητα
 • Γράφει τύπους (δομές) Lewis ατόμων
 • Προβλέπει αν ο δεσμός μεταξύ συγκεκριμένων ατόμων είναι κατά βάση ιοντικός, ομοιοπολικός ή πολωμένος ομοιοπολικός
 • Συγκρίνει και αντιπαραβάλλει τα χαρακτηριστικά ιοντικών και ομοιοπολικών ενώσεων
 • Περιγράφει πώς τα στοιχεία ενώνονται με μεταφορά ηλεκτρονίων (ιοντικός δεσμός)
 • Περιγράφει ενεργειακές σχέσεις σε ιοντικές ενώσεις
 • Προβλέπει τους τύπους ιοντικών ενώσεων
 • Περιγράφει πώς ενώνονται τα στοιχεία μοιράζοντας ηλεκτρόνια μεταξύ τους (ομοιοπολικός δεσμός)
 • Διατυπώνει δομές Lewis για μόρια και πολυατομικά ιόντα
 • Αναγνωρίζει εξαιρέσεις του κανόνα της οκτάδας
 • Γράφει τυπικά φορτία για άτομα ομοιοπολικών ενώσεων
 • Περιγράφει τον συντονισμό και να γνωρίζει πότε και πώς γράφουμε δομές συντονισμού
 • Περιγράφει τις βασικές ιδέες της θεωρίας VSEPR
 • Χρησιμοποιεί τη θεωρία VSEPR για να προβλέπει τη μοριακή γεωμετρία πολυατομικών μορίων
 • Περιγράφει τη σχέση μεταξύ μοριακής γεωμετρίας και πολικότητας των μορίων
 • Προβλέπει αν ένα μόριο είναι πολικό ή όχι
 • Περιγράφει τα κύρια χαρακτηριστικά της θεωρίας του δεσμού σθένους
 • Διακρίνει τα υβριδικά τροχιακά που χρησιμοποιούνται σε πολυατομικά μόρια και ιόντα
 • Χρησιμοποιεί υβριδικά τροχιακά για να περιγράφει το σχηματισμό διπλών και τριπλών δεσμών
 • Περιγράφει τα βασικά σημεία της θεωρίας των μοριακών τροχιακών
 • Σχεδιάζει ένα διάγραμμα μοριακών τροχιακών ενός διατομικού μορίου από τα αντίστοιχα ατομικά τροχιακά
 • Διακρίνει μεταξύ δεσμικών, αντιδεσμικών και μη δεσμικών μοριακών τροχιακών
 • Βρίσκει την τάξη δεσμού σε διατομικά μόρια και ιόντα
 • Συσχετίζει την τάξη δεσμού με τη σταθερότητα του δεσμού
 • Χρησιμοποιεί την έννοια του απεντοπισμού του ηλεκτρονικού νέφους για μόρια για τα οποία η θεωρία του δεσμού σθένους εφαρμόζει την έννοια του συντονισμού
 • Αναγνωρίζει και να περιγράφει μη ηλεκτρολύτες, ισχυρούς ηλεκτρολύτες και ασθενείς ηλεκτρολύτες
 • Περιγράφει τη θεωρία του Arrhenius περί οξέων και βάσεων
 • Περιγράφει τη θεωρία των Brοnsted-Lowry περί οξέων και βάσεων
 • Αναφέρει ιδιότητες υδατικών διαλυμάτων οξέων και βάσεων
 • Κατατάσσει δυαδικά οξέα (οξέα – υδρίδια) κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος
 • Κατατάσσει τριαδικά οξέα (οξυγονούχα οξέα) κατά σειρά αυξανόμενης ισχύος
 • Περιγράφει τη θεωρία του Lewis περί οξέων και βάσεων
 • Συμπληρώνει και ισοσταθμίζει εξισώσεις οξεοβασικών αντιδράσεων
 • Ορίζει όξινα και βασικά οξείδια και άλατα
 • Εξηγεί τον αμφοτερισμό
 • Ισοσταθμίζει εξισώσεις οξείδωσης – αναγωγής
 • Εξηγεί την επίδραση κοινού ιόντος και να αναφέρει σχετικά παραδείγματα
 • Αναγνωρίζει τα ρυθμιστικά διαλύματα και να περιγράφει τη λειτουργία τους
 • Περιγράφει πώς θα παρασκευάσει ένα ρυθμιστικό διάλυμα ορισμένου pH
 • Εξηγεί τι είναι οι δείκτες οξέων – βάσεων και πώς λειτουργούν
 • Περιγράφει ποια χημικά είδη υπάρχουν στα διάφορα στάδια μιας ογκομέτρησης (α) ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, (β) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, (γ) πολυπρωτικού οξέος με ισχυρή βάση
 • Πραγματοποιεί υπολογισμούς βασισμένους σε καμπύλες ογκομέτρησης (α) ισχυρού οξέος με ισχυρή βάση, (β) ασθενούς οξέος με ισχυρή βάση, (γ) πολυπρωτικού οξέος με ισχυρή βάση
 • Γράφει εκφράσεις για σταθερές γινομένων διαλυτότητας Ksp
 • Χρησιμοποιεί σταθερές Ksp σε χημικούς υπολογισμούς
 • Αναγνωρίζει μερικές κοινές, δυσδιάλυτες ιοντικές ενώσεις
 • Περιγράφει την κλασματική καθίζηση και πώς αυτή χρησιμοποιείται στο διαχωρισμό ιόντων
 • Περιγράφει την εμφάνιση στη φύση και τη χρήση των στοιχείων των κυρίων ομάδων
 • Περιγράφει ενώσεις των στοιχείων των κυρίων ομάδων, αντιδράσεις, ιδιότητες και χρήσεις αυτών
 • Περιγράφει τις κύριες πηγές των μετάλλων
 • Περιγράφει τεχνικές προεπεξεργασίας μεταλλευμάτων
 • Περιγράφει αναγωγικές μεθόδους που οδηγούν στην παραγωγή ελεύθερων μετάλλων
 • Περιγράφει μερικές τεχνικές καθαρισμού των μετάλλων
 • Διακρίνει τα d μεταβατικά μέταλλα και να περιγράφει μερικές από τις σημαντικές ιδιότητές τους
 • Περιγράφει τυπικές οξειδωτικές καταστάσεις των μεταβατικών μετάλλων
 • Περιγράφει τις ειδικές μεταλλουργίες τριών μετάλλων: τιτανίου, σιδήρου και χαλκού
 • Αναγνωρίζει τις ενώσεις εντάξεως
 • Χρησιμοποιεί την ορολογία που περιγράφει τις ενώσεις εντάξεως
 • Αναγνωρίζει ορισμένες συνηθισμένες δομές ενώσεων εντάξεως
 • Περιγράφει τα διάφορα είδη συντακτικής ισομέρειας και να διακρίνει τα συντακτικά ισομερή
 • Αναγνωρίζει τα στερεοϊσομερή
 • Περιγράφει τη θεωρία του δεσμού σθένους και τη θεωρία του κρυσταλλικού πεδίου για ενώσεις εντάξεως
 • Ερμηνεύει την προέλευση των χρωμάτων σε σύμπλοκες ενώσεις
 • Χρησιμοποιεί τη φασματοχημική σειρά για να εξηγεί τα χρώματα μιας σειράς συμπλόκων
 • Αναφέρει μερικές εφαρμογές των συμπλόκων στην καθημερινή μας ζωή

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ατομική Δομή – Περιοδικό Σύστημα – Ιδιότητες των Ατόμων
 • Χημεία συμπλόκων και οργανομεταλλικών ενώσεων
 • Σύγχρονες τάσεις και εφαρμογές της ανόργανης χημείας

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

ΦΥΕ14: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ14

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος που προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο κύριος σκοπός είναι η αναβάθμιση των γνώσεων της/ου φοιτήτριας/τή αναφορικά με τις Θεμελιώδεις Αρχές της Φυσικής και με τα απαραίτητα Μαθηματικά Εργαλεία, που απαιτούνται στην επιστημονική περιγραφή των φυσικών φαινομένων. Μετά την επιτυχή παρακολούθηση αυτής της εισαγωγικής θεματικής ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα έχει συσσωρεύσει εκείνες τις γνώσεις και τις δεξιότητες που απαιτούνται για τη γόνιμη παρακολούθηση του Προγράμματος Σπουδών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Περιγράφει με εξισώσεις την κίνηση ενός υλικού σώματος σε 1, 2 και 3 διαστάσεις, τους νόμους του Νεύτωνα και της περιστροφικής κίνησης, τους νόμους διατήρησης της ορμής στροφορμής και μηχανικής ενέργειας. Να εξηγεί τις πλασματικές δυνάμεις σε μη αδρανειακά συστήματα αναφοράς, να διακρίνει τη σημασία των διατηρητικών δυνάμεων και της δυναμικής ενέργειας. Να εξετάζει τη κίνηση στο βαρυτικό πεδίο, τη στατική ισορροπία ενός σώματος, τη κρούση δυο σωμάτων, τα συστήματα μεταβαλλόμενης μάζας, την μεταπτωτική κίνηση και τη σύνθετη κίνηση στερεού σώματος. Να επιλύει σύνθετα προβλήματα χρησιμοποιώντας τα διαγράμματα ελεύθερου σώματος, την ανάλυση της κίνησης σε άξονες, το συνδυασμό των νόμων για την περιγραφή της σύνθετης κίνησης στερεού σώματος.
 • Περιγράφει την απλή αρμονική ταλάντωση, τη λύση της και τη φυσική σημασία των παραμέτρων και των σταθερών αυτής της λύσης, τη συναρτησιακή μορφή των μεγεθών της θέσης, της ταχύτητας και της επιτάχυνσης καθώς και της κινητικής και δυναμικής ενέργειας ενός συστήματος απλού αρμονικού ταλαντωτή. Να εξετάζει την αρμονική κίνηση του απλού, στροφικού και φυσικού εκκρεμούς καθώς και του διπλού αρμονικού ταλαντωτή, να περιγράφει την ταλάντωση παρουσία δύναμης απόσβεσης και εξωτερικής απόσβεσης όπως συμβαίνει στα πραγματικά συστήματα.
 • Περιγράφει τα μεγέθη της πίεσης και της πυκνότητας ενός ρευστού, τη μεταβολή της πίεσης σε ένα στατικό ρευστό, τις αρχές του Pascal και Αρχιμήδη, τα φαινόμενα που σχετίζονται με την επιφανειακή τάση ενός ρευστού, να εφαρμόζει την εξίσωση συνέχειας και την εξίσωση Bernoulli.
 • Προσδιορίζει το ηλεκτρικό δυναμικό και το ηλεκτρικό πεδίο από στατική κατανομή φορτίου, να διατυπώνει το νόμο του Gauss, το νόμο του Ohm, τους κανόνες του Kirchhoff, το νόμο του Ampere, των Biot-Savart, του Faraday και τον κανόνα του Lenz. Να εξηγεί την κίνηση ενός φορτίου σε ηλεκτρικό και μαγνητικό πεδίο και τις πηγές των μαγνητικών πεδίων. Να περιγράφει την έννοια της κινητικής και αμοιβαίας επαγωγής  και να υπολογίζει την αποθηκευμένη ενέργεια σε ένα ηλεκτρικό και ένα μαγνητικό πεδίο.   Να επιλύει προβλήματα με κυκλώματα που περιλαμβάνουν αντιστάσεις και πυκνωτές, να εξηγεί τη λειτουργία του πυκνωτή, του πηνίου, του μετασχηματιστή και της γεννήτριας ηλεκτρικού ρεύματος καθώς και τα βασικά όργανα που χρησιμοποιούνται στις ηλεκτρικές μετρήσεις. Να συμπεραίνει την πληρότητα των εξισώσεων του Maxwell για την επίλυση των προβλημάτων του ηλεκτρομαγνητισμού.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγικές έννοιες Μαθηματικών
 • Εισαγωγική Φυσική

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ20: ΓΕΝΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ20

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι η απόκτηση -από την πλευρά του φοιτητή- της αναγκαίας ικανότητας να κατανοήσει, ερμηνεύσει και περιγράψει βασικές έννοιες και να επιλύσει πολλά προβλήματα της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας κ.λπ. Η μαθηματική αυτή κατάρτιση είναι απαραίτητη για δύο λόγους:

 • εξοικειώνει το φοιτητή με τα Μαθηματικά ως κοινή γλώσσα όλων των θετικών επιστημών και
 • τον καθιστά ικανό, σε ένα επόμενο στάδιο, να εφαρμόσει σωστά τις μεθόδους της Πληροφορικής σε πρακτικά προβλήματα, όπως αυτά που περιγράφονται στην παρούσα Θ.Ε.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, παρέχει την δυνατότητα στις/στους φοιτήτριες/φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους ώστε να είναι σε θέση να:

 • Γνωρίζουν και κατανοούν τις βασικές έννοιες της Γραμμικής Άλγεβρας και ιδιαίτερα του Διανυσματικού Χώρου (γραμμική εξάρτηση-ανεξαρτησία, βάση, διάσταση), καθώς και του Χώρου Εσωτερικού Γινομένου (καθετότητα, ορθογωνιότητα)
 • Γνωρίζουν και να κατανοούν τις βασικές έννοιες της θεωρίας των Πινάκων (Πραγματικών ή Μιγαδικών αριθμών), των Οριζουσών, των Γραμμικών Μετασχηματισμών και των Χαρακτηριστικών μεγεθών πινάκων
 • Συνδυάζουν βασικές μαθηματικές έννοιες με αυτές του Διανυσματικού Χώρου και της θεωρίας των Πινάκων.
 • Χρησιμοποιούν και εφαρμόζουν την θεωρία των Πινάκων, στην διαπίστωση της γραμμικής ανεξαρτησίας των διανυσμάτων ενός δ. χώρου, στην επίλυση Γραμμικών Συστημάτων, στην αναπαράσταση των Γραμμικών Μετασχηματισμών και στην Διαγωνοποίηση
 • Προσδιορίζουν και να περιγράφουν το είδος των κωνικών τομών στο επίπεδο και των επιφανειών στον τρισδιάστατο χώρο με την χρήση των τεραγονικών μορφών συμμετρικών πινάκων
 • Αναγνωρίζουν διαφορικές εξισώσεις, προκειμένου να κατανοήσουν και να εξετάσουν φυσικά προβλήματα, όπως προβλήματα σχετικά με την κίνηση ρευστών, τη ροή του ηλεκτρικού ρεύματος σε κυκλώματα, την απώλεια θερμότητας, την αύξηση και ελάττωση πληθυσμών κ.λ.π.
 • Επιλύουν Συνήθεις Διαφορικές Εξισώσεις πρώτης τάξης (Χωριζόμενων μεταβλητών, Ομογενείς ως προς τις μεταβλητές τους, Ακριβείς ή Τέλειου Διαφορικού, Μη-ακριβείς δ.ε., Γραμμικές σ.δ.ε., Bernoulli, Ricatti, κ.λ.π.)
 • Επιλύουν διαφορικές εξισώσεις ανώτερης τάξης, Ομογενείς Γραμμικές (μέθοδος του D’Alembert), Ομογενείς Γραμμικές με σταθερούς ή μεταβλητούς (τύπου Euler) συντελεστές, Μη Ομογενείς Γραμμικές με σταθερούς (μέθοδος των προσδιοριστέων συντελεστών) ή μεταβλητούς συντελεστές (μέθοδος του Lagrange)
 • Εφαρμόζουν τις μεθόδους των δυναμοσδειρών στην επίλυση γραμμικών δ.ε. 2ης τάξης καθώς και των μεθόδων της Γραμμικής Άλγεβρας στην επίλυση των συστημάτων διαφορικών εξισώσεων
 • Εφαρμόζουν την Γραμμική Άλγεβρα και τις Διαφορικές Εξισώσεις στην περιγραφή και μοντελοποίηση της συμπεριφοράς φυσικών συστημάτων ή φαινομένων, με μαθηματικούς όρους και εξισώσεις

Η επιτυχής ολοκλήρωση της Θ.Ε. παρέχει στην/στον φοιτήτρια/φοιτητή τη δυνατότητα:

 • να οργανώνει και να χρησιμοποιεί τη γνώση που αποκτά στην επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων
 • να κατανοεί και να συνοψίζει επιστημονικές εργασίες στους αντίστοιχους μαθηματικούς τομείς.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γραμμική Άλγεβρα
 • Διαφορικές Εξισώσεις Ι

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ10

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ22: ΦΥΣΙΚΟΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ22

Πιστωτικές Μονάδες ECTS14

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/ής τις θεμελιώδεις αρχές της Φυσικοχημείας, καθώς και τις εφαρμογές της σ’ όλους τους τομείς των Φυσικών Επιστημών.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας «Φυσικοχημεία» (ΦΥΕ 22), η/ο φοιτήτρια/τής θα πρέπει να είναι σε θέση να:

 • περιγράφει τους ορισμούς και τις θεμελιώδεις έννοιες και να αναπτύσσει τους τρεις βασικούς νόμους της Θερμοδυναμικής
 • ορίζει τις βασικές θερμοδυναμικές συναρτήσεις, την έννοια του χημικού δυναμικού και του ιδανικού αερίου
 • εξάγει την καταστατική εξίσωση των ιδανικών αερίων
 • περιγράφει το ιδανικό αέριο μείγμα
 • περιγράφει την απόκλιση της συμπεριφοράς των αερίων από την ιδανική συμπεριφορά και να δίνει παραδείγματα καταστατικών εξισώσεων για τα πραγματικά αέρια
 • ορίζει τη στοιχειομετρία μιας αντίδρασης και να περιγράφει την έννοια της προόδου μιας αντίδρασης
 • γράφει και να κατανοεί τη γενική συνθήκη ισορροπίας χημικής αντίδρασης
 • ορίζει τη σταθερά χημικής ισορροπίας, την πρότυπη ελεύθερη ενέργεια Gibbs μιας αντίδρασης, καθώς και τις πρότυπες θερμοδυναμικές συναρτήσεις σχηματισμού των ενώσεων
 • περιγράφει τη θερμοκρασιακή εξάρτηση της σταθεράς χημικής ισορροπίας και την επίδραση που έχουν οι συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας στην απόδοση μιας χημικής αντίδρασης
 • διατυπώνει τη συνθήκη ισορροπίας φάσεων μέσω των χημικών δυναμικών και να περιγράφετε ποιοτικά την εξάρτηση του χημικού δυναμικού των τριών φάσεων μιας ουσίας από τη θερμοκρασία και την πίεση
 • εξάγει και να γράφει την εξίσωση Clausius–Clapeyron
 • σχεδιάζει τις οριακές γραμμές μεταξύ των τριών φάσεων σε διάγραμμα (p,T) και να περιγράφει τις ισορροπίες δύο ή τριών φάσεων
 • ορίζει το ιδανικό διάλυμα με βάση το χημικό δυναμικό
 • γράφει τους Νόμους του Raoult και του Henry
 • ορίζει τη μικροκατάσταση ενός συστήματος και τη μακροκατάστασή του
 • ορίζει το στατιστικό σύνολο που απαιτείται για τη μελέτη του μακροσκοπικού συστήματος
 • περιγράφει τις προσιτές καταστάσεις ενός συστήματος
 • υπολογίζει το στατιστικό βάρος μιας κατανομής ενός συστήματος μεταξύ των προσιτών του καταστάσεων, το άθροισμα καταστάσεων Q του κανονικού στατιστικού συνόλου, και το θερμικό μήκος κύματος ενός σωματιδίου
 • υπολογίζει τις θερμοδυναμικές συναρτήσεις ενός συστήματος από το κανονικό άθροισμα καταστάσεων
 • αναφέρει και να υπολογίζει τις τέσσερις συνεισφορές στο μοριακό άθροισμα καταστάσεων μιας ουσίας, λόγω των διαφορετικών τρόπων κίνησης που εκτελούν τα μόρια που την αποτελούν
 • περιγράφει την κινητική θεωρία των αερίων και να υπολογίζει, με βάση αυτήν, θερμοδυναμικές ιδιότητες όπως και ιδιότητες μεταφοράς ενός τέλειου αερίου
 • περιγράφει τα κυριότερα χαρακτηριστικά και μεγέθη της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας
 • περιγράφει τις βασικές αρχές της φασματοσκοπίας περιστροφής ή μικροκυμάτων, της φασματοσκοπίας υπερύθρου ή δόνησης διατομικών μορίων και της φασματοσκοπίας Raman
 • περιγράφει τις μαγνητικές ιδιότητες των πυρήνων ατόµων που απαρτίζουν τα µόρια και τις βασικές αρχές και έννοιες της φασματοσκοπίας πυρηνικού μαγνητικού συντονισμού (ΝΜR)
 • περιγράφει τη σύγχρονη τεχνική για τη λήψη φασμάτων NMR υψηλής διακριτικής ικανότητας και να ερμηνεύει τα φάσματα NMR δύο διαστάσεων
 • ορίζει βασικές έννοιες της χημικής κινητικής, όπως η ταχύτητα χημικής αντίδρασης, η κινητική εξίσωση και η τάξη της αντίδρασης
 • εφαρμόζει τις εξής μεθόδους για τον προσδιορισμό της κινητικής εξίσωσης μιας αντίδρασης: τη διαφορική μέθοδο, τη μέθοδο των αρχικών ταχυτήτων, την τεχνική της απομόνωσης, τη μέθοδο της ολοκλήρωσης και τη μέθοδο των χρόνων υποδιπλασιασμού
 • γράφει και να εφαρμόζει την εξίσωση Arrhenius
 • περιγράφει την πορεία αναζήτησης του μηχανισμού μιας χημικής αντίδρασης
 • περιγράφει τους βασικούς μηχανισμούς των αμφίδρομων αντιδράσεων, των διαδοχικών αντιδράσεων, των παράλληλων αντιδράσεων και των αλυσωτών αντιδράσεων, καθώς και τις κύριες μεθόδους κινητικής μελέτης τους
 • περιγράφει τις δύο κύριες θεωρίες των χημικών αντιδράσεων: τη θεωρία των συγκρούσεων και τη θεωρία της μεταβατικής κατάστασης
 • εξηγεί τους όρους ηλεκτροχημικό στοιχείο, ηλεκτρόδιο, ηλεκτρολύτης, άνοδος, κάθοδος, ημιστοιχείο, ημιαντίδραση, ηλεκτρόλυση
 • περιγράφει τον τρόπο λειτουργίας ενός ηλεκτροχημικού στοιχείου και να γράφει την συνολική αντίδραση που λαμβάνει χώρα σε αυτό
 • αναφέρει τους διάφορους τύπους ιοντικών αγωγών (ηλεκτρολυτών)
 • περιγράφει τον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρονται τα ιόντα παρουσία άλλων ιόντων, εξαιτίας των μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων
 • εξηγεί τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η μετακίνηση των ιόντων στο εσωτερικό των ιοντικών αγωγών
 • περιγράφει τη δομή της διεπιφάνειας ηλεκτροδίου – ηλεκτρολύτη
 • εξηγεί τις συμβάσεις για τον τρόπο αναπαράστασης των ηλεκτροχημικών στοιχείων και το πρόσημο της ηλεκτρεγερτικής δύναμης
 • προβλέπει την αυθόρμητη κατεύθυνση ενός οξειδοαναγωγικού συστήματος από μετρήσεις ηλεκτροδιακών δυναμικών
 • περιγράφει την κατάσταση ηλεκτροχημικής ισορροπίας για μια διεπιφάνεια και για μια ηλεκτροχημική αντίδραση
 • εξηγεί την εξάρτηση του δυναμικού ισορροπίας από τις ενεργότητες των ηλεκτροενεργών ειδών
 • να γράφει την εξίσωση του Nernst
 • εξηγεί τη σχέση ανάμεσα στο ρυθμό μιας ηλεκτροχημικής αντίδρασης και τη διαφορά δυναμικού στην ηλεκτρισμένη διεπιφάνεια

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Χημική Θερμοδυναμική
 • Χημική Κινητική
 • Ηλεκτροχημεία
 • Στατιστική Θερμοδυναμική
 • Φασματοσκοπία

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ12

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ24: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ Ι

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ24

Πιστωτικές Μονάδες ECTS14

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της Θ.Ε. είναι να σπουδάσει η/ο φοιτήτρια/τής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κλασικής Μηχανικής, του Κλασικού Ηλεκτρομαγνητισμού και της Θερμοδυναμικής και να τις εφαρμόσει σε μελέτη φαινομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Η θεματική ενότητα ΦΥΕ24 περιλαμβάνει τρία μαθήματα: Κλασική Μηχανική, Θερμοδυναμική και Ηλεκτρομαγνητισμό. Και για τα τρία μαθήματα είναι απαραίτητη η γνώση παραγώγων και ολοκληρωμάτων. Επιθυμητή είναι η γνώση συνήθων διαφορικών εξισώσεων ή η ταυτόχρονη εγγραφή στη θεματική ενότητα ΦΥΕ20. Ειδικά για τον Ηλεκτρομαγνητισμό, απαραίτητη είναι η γνώση διανυσμάτων καθώς και η χρήση τους. Επιθυμητή είναι η γνώση επικαμπυλίων και επιφανειακών ολοκληρωμάτων.

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής :

 • Θα γνωρίζει την ομορφιά της Κλασικής Μηχανικής, ότι δηλαδή όλα τα αποτελέσματά της αποδεικνύονται από τους νόμους του Νεύτωνα.
 • Θα είναι σε θέση να μελετήσει μονοδιάστατες και τριδιάστατες κινήσεις υλικών σημείων είτε με λύση διαφορικής εξίσωσης κίνησης είτε με τη μέθοδο της ενέργειας, όταν αυτό επιτρέπεται.
 • Θα είναι σε θέση να μελετήσει την περιστροφή στερεών σωμάτων περί σταθερό άξονα.
 • Θα είναι σε θέση να γράψει τις εξισώσεις κίνησης σημειακών μαζών σε συζευγμένους αρμονικούς ταλαντωτές (οσουσδήποτε και με οποιοδήποτε τρόπο σύνδεσης).
 • Θα γνωρίζει τις θεμελιώδεις έννοιες της Θερμοδυναμικής (όπως θερμότητα, έργο, εσωτερική ενέργεια, εντροπία) και θα μπορεί να χρησιμοποιήσει τους νόμους της Θερμοδυναμικής για τη λύση απλών προβλημάτων.
 • Θα γνωρίζει τους τέσσερις νόμους του Ηλεκτρομαγνητισμού.
 • Θα μπορεί να υπολογίσει το ηλεκτρικό πεδίο που παράγει μια κατανομή ηλεκτρικού φορτίου και το μαγνητικό πεδίο που παράγει ένα σταθερό ηλεκτρικό ρεύμα.
 • Θα μπορεί να υπολογίσει το ηλεκτρικό πεδίο που προκαλείται από μια μεταβαλλόμενη μαγνητική ροή.
 • Θα μπορεί να υπολογίσει το μαγνητικό πεδίο που προκαλείται από μια μεταβαλλόμενη ηλεκτρική ροή.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Μηχανική
 • Θερμοδυναμική
 • Ηλεκτρομαγνητισμός

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ14

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΕΘΕΦΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ Ι

Κύκλος: Πρώτος (1ος)

Έτος: Δεύτερο (2ο)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.: Η ΕΘΕΦ έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος στις αρχές, τις πειραματικές μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της Κλασσικής και Σύγχρονης Φυσικής.

Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση με τον εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του, καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, εννοιών και φαινομένων της Φυσικής μέσα από την πειραματική διαδικασία, καθώς και στην ανάδειξη της πειραματικής μεθοδολογίας ως το μέσο για την επαλήθευση ή την απόρριψη θεωριών και υποθέσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕΦ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • διεξάγουν πειράματα σχετικά με γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, συγκεκριμένα: Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Θερμοδυναμική, Οπτική, Ρευστομηχανική, Κυματική, Κβαντική Φυσική, Ατομική και Πυρηνική Φυσική
 • χειρίζονται εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως τροφοδοτικά τάσης και ρεύματος, ψηφιακούς παλμογράφους, συσκευές laser, φωτοαισθητήρες και φωτοπολλαπλασιαστές, μικροσκόπια κτλ
 • χειρίζονται μοντέρνα συστήματα συλλογής δεδομένων και να εφαρμόζουν μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και επεξεργασίας σήματος
 • αξιολογούν την επίδραση των στατιστικών και συστηματικών σφαλμάτων στη μέτρηση των φυσικών ποσοτήτων
 • αξιολογούν πειραματικά αποτελέσματα και να συγκρίνουν με θεωρητικές προβλέψεις και αντίστοιχες πειραματικές μετρήσεις.

Η Ε.Θ.Ε. «Εργαστήριο Φυσικής» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Κλασσική Φυσική
 • Σύγχρονη Φυσική

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός του φοιτητή σε κάθε μία από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να είναι ≥5,0 (πέντε), προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την πειραματική του άσκηση στον εργαστηριακό κύκλο.

Ο βαθμός της δεύτερης φάσης (εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές θα πρέπει να ασκηθούν σε όλες τις ασκήσεις του εργαστηριακού κύκλου.

 

ΕΘΕΧΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ Ι

Κύκλος: Πρώτος (1ος)

Έτος: Δεύτερο (2ο)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.: Η ΕΘΕΧ έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της Γενικής και Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας, της Φυσικοχημείας και της Οργανικής Χημείας. Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τον εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, εννοιών και φαινομένων της Χημείας μέσα από την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχει αποκτήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων πειραματικών πρωτοκόλλων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕΧ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν και εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων
 • αξιολογούν και επεξεργάζονται στατιστικά τα πειραματικά αποτελέσματα
 • χειρίζονται εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως υαλικά σκεύη, επιστημονικά όργανα και άλλες εργαστηριακές διατάξεις σχετικές με τη Χημεία
 • χειρίζονται χημικές ουσίες και χημικά αντιδραστήρια
 • διεξάγουν πειράματα σχετικά με γνωστικά αντικείμενα της Χημείας και συγκεκριμένα με την Ανόργανη Χημεία, την Οργανική Χημεία, τη Φυσικοχημεία και την Αναλυτική Χημεία
 • προσδιορίζουν διάφορα πειραματικά μεγέθη στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Χημείας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Αναλυτική Χημεία
 • Φυσικοχημεία
 • Οργανική Χημεία

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός του φοιτητή σε κάθε μία από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να είναι ≥5,0 (πέντε), προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την πειραματική του άσκηση στον εργαστηριακό κύκλο.

Ο βαθμός της δεύτερης φάσης (εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές θα πρέπει να ασκηθούν σε όλες τις ασκήσεις του εργαστηριακού κύκλου.

 

ΦΥΕ30: ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΧΗΜΕΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ30

Πιστωτικές Μονάδες ECTS16

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/ής τη δομή και τις ιδιότητες (φυσικές και χημικές) των μελών των σπουδαιότερων ομόλογων σειρών της Οργανικής Χημείας και απλούς μηχανισμούς των οργανικών αντιδράσεων, τη δομή και τη λειτουργικότητα των οργανικών ενώσεων που απαντώνται στους ζώντες οργανισμούς (βιομορίων) και που συνήθως φέρουν περισσότερες της μίας λειτουργικές ομάδες και τις βασικές φασματοσκοπικές τεχνικές που επιτρέπουν την ταυτοποίηση της δομής των οργανικών ενώσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζει τις δομές των μορίων και τις βασικές αντιδράσεις της Οργανικής Χημείας
 • Γνωρίζει τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές και τους κανόνες της Στερεοχημείας
 • Διακρίνει τις κύριες κατηγορίες των οργανικών ενώσεων & βιομορίων, να κατανοεί τις ιδιότητές τους και τους μηχανισμούς των βασικών τους αντιδράσεων
 • Εφαρμόζει συνδυαστικά τις κύριες φασματοσκοπικές τεχνικές για τη διαλεύκανση της δομής των απλών μορίων
 • Αναλύει αντιθετικά τις δομές των απλών οργανικών μορίων
 • Προτείνει αλληλουχίες αντιδράσεων για τη σύνθεση απλών οργανικών μορίων, σχεδιάζοντας την πλέον αποδοτική αλληλουχία χημικών αντιδράσεων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ομόλογες σειρές
 • Στερεοχημεία και μηχανισμοί οργανικών αντιδράσεων
 • Φασματοσκοπία οργανικών ενώσεων
 • Βιομόρια

Προαπαιτούμενα: Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/ής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2).

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ31: ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΚΥΤΤΑΡΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ31

Πιστωτικές Μονάδες ECTS16

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Οι έννοιες που παρουσιάζονται και αναλύονται στη ΘΕ ΦΥΕ31 στηρίζονται, εν μέρει, σε γνώσεις που έχουν αποκτηθεί στην ΦΥΕ12 (Γενική και Ανόργανη Χημεία) και ΦΥΕ22 (Φυσικοχημεία), ενώ συμπληρώνονται και από γνώσεις που αποκτούνται κατά τη διάρκεια της φοίτησης στη ΘΕ του τρίτου έτους ΦΥΕ30 (Οργανική Χημεία). Η ΦΥΕ31 διαπραγματεύεται θεμελιώδη γνωστικά αντικείμενα της Βιολογίας (Κυτταρική Βιολογία, Βιοχημεία και Μοριακή Βιολογία). Η απαρτιωμένη προσέγγιση που χρησιμοποιείται κατά τη διδασκαλία διευκολύνει στην κατανόηση των εννοιών που παρουσιάζονται στα συγγενή αυτά γνωστικά αντικείμενα και αναδεικνύει την αλληλεξάρτησή τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/ής πρέπει να μπορεί να:

 • Αναγνωρίζει τα μακρομοριακά σύμπλοκα που απαντώνται στα κύτταρα και να τα συνδέει με τις λειτουργίες τους
 • Περιγράφει τη δομή των προκαρυωτικών και ευκαρυωτικών κυττάρων
 • Αναλύει τη σύσταση και τις λειτουργίες των βιολογικών μεμβρανών
 • Αναγνωρίζει τις κυτταρικές λειτουργίες και το υποκυτταρικό διαμέρισμα στο οποίο επιτελούνται
 • Αναπτύσσει τους μηχανισμούς κυτταρικής επικοινωνίας και σηματοδότησης
 • Περιγράφει τα επίπεδα οργάνωσης των πρωτεϊνικών μορίων του κυττάρου
 • Συνδέει τη δομή των πρωτεϊνών με τη λειτουργία τους
 • Περιγράφει τα βασικά βιοχημικά μονοπάτια του καταβολισμού και τα συνδέει με τους μηχανισμούς παραγωγής ενέργειας στα κύτταρα.
 • Περιγράφει τους κύριους μεταβολικούς δρόμους του αναβολισμού που χρησιμοποιεί το κύτταρο για τη σύνθεση των «συστατικών του»
 • Αναγνωρίζει τη ροή της γενετικής πληροφορίας στα κύτταρα και περιγράφει τους μηχανισμούς με τους οποίους αυτή επιτελείται
 • Περιγράφει τους βασικούς τρόπους που χρησιμοποιεί το κύτταρο για να ρυθμίζει την έκφραση των γονιδίων του
 • Αναφέρει τους τρόπους δημιουργίας των μεταλλάξεων και τις επιπτώσεις τους στον οργανισμό

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κυτταρική Βιολογία
 • Βιοχημεία
 • Μοριακή Βιολογία

Προαπαιτούμενα: Συνιστάται εντόνως να παρακολουθήσει η/ο φοιτήτρια/τής τη Θ.Ε. ΦΥΕ30 πρώτα από ή παράλληλα με τη Θ.Ε. ΦΥΕ31, γιατί αλλιώς θα συναντήσει δυσκολία στο μάθημα της Βιοχημείας (ΦΥΕ31/2).

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ34: ΚΛΑΣΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ ΙΙ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ34

Πιστωτικές Μονάδες ECTS16

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ΘΕ προσφέρει τις βασικές γνώσεις στη/ο φοιτήτρια/τή σχετικά με (α) τις συζευγμένες ταλαντώσεις και τα Κύματα, (β) την Ειδική Σχετικότητα και τις αρχές της Γενικής Σχετικότητας, (γ) τις αρχές της Κβαντομηχανικής και της Πυρηνικής Φυσικής καθώς και τις εφαρμογές τους στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά  την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος η/ο φοιτήτρια/τής  θα είναι σε θέση:

 • Να επιδεικνύει κατανόηση των συζευγμένων ταλαντώσεων και να εφαρμόζει τις μαθηματικές τεχνικές προσδιορισμού των συχνοτήτων και σχετικών πλατών των κανονικών τρόπων ταλάντωσης για να επιλύσει σχετικά προβλήματα.
 • Να επιδεικνύει κατανόηση των βασικών αρχών και φαινομένων της Κυματικής όπως τα Μηχανικά και Ηλεκτρομαγνητικά Κύματα, τη Συμβολή και Περίθλαση και τη Γεωμετρική Οπτική και είναι σε θέση να τις εφαρμόζει για να επιλύει σχετικά προβλήματα.
 • Να επιδεικνύει κατανόηση των αρχών της Ειδικής Θεωρίας της Σχετικότητας, των συνεπειών αυτής όπως η διαστολή του χρόνου, η συστολή του μήκους και η μετατόπιση Doppler, να γνωρίζει τους μετασχηματισμούς Lorentz και τους σχετικιστικούς ορισμούς ποσοτήτων όπως η ορμή και ενέργεια και να είναι σε θέση να τα εφαρμόζει για να επιλύει σχετικά προβλήματα. Να περιγράφει τις αρχές της Γενικής Σχετικότητας.
 • Να περιγράφει τα πειραματικά αποτελέσματα τα οποία οδήγησαν στην εισαγωγή της κβαντικής μηχανικής καθώς και των βασικών εννοιών και αρχών αυτής όπως η κυματοσυνάρτηση και η σύνδεσή της με την πυκνότητα πιθανότητας, η εξίσωση του Schrödinger, η απροσδιοριστία, ο δυϊσμός  σωματιδίου-κύματος και να αναγνωρίζει και κατανοεί τις λύσεις της εξίσωσης του Schrödinger για προβλήματα που αφορούν είτε σε μονοδιάστατα δυναμικά όπως απειρόβαθο πηγάδι, το σκαλοπάτι, ο αρμονικός ταλαντωτής, είτε στο τριδιάστατο δυναμικό Coulomb και  των συνεπειών τους όπως η κβάντωση της ενέργειας και της στροφορμής, το φαινόμενο σήραγγας και να μπορεί να τις χρησιμοποιεί για να ερμηνεύει σχετικά φαινόμενα  και να επιλύει συναφή απλά προβλήματα.
 • Να περιγράφει τους νόμους της στατιστικής που διέπουν την συμπεριφορά των διαφόρων ειδών σωματίων (μποζόνια, φερμιόνια) και να μπορεί να τους χρησιμοποιεί για να ερμηνεύει σχετικά φαινόμενα, και να επιλύει συναφή απλά προβλήματα.
 • Να περιγράφει τις προβλέψεις της κβαντικής θεωρίας για τα Άτομα, Μόρια και Στερεά όπως ο περιοδικός πίνακας των στοιχείων, τα φάσματα εκπομπής και απορρόφησης και η θεωρία ζωνών καθώς και τις μοντέρνες εφαρμογές της κβαντομηχανικής όπως το λέιζερ και το τρανζίστορ.
 • Να επιδεικνύει κατανόηση των βασικών εννοιών και εφαρμογών της πυρηνικής φυσικής όπως το μοντέλο πυρήνα, τις αποδιεγέρσεις α,β,γ, τη ραδιενέργεια, τη ραδιοχρονολόγηση, τις πυρηνικές αντιδράσεις, την πυρηνική σχάση, τη σύντηξη και να  γνωρίζει τις θεμελιώδεις αλληλεπιδράσεις της φύσης και τα Στοιχειώδη Σωματίδια ως θεμελιώδεις λίθους της ύλης και να τις εφαρμόζει για να επιλύει συναφή απλά προβλήματα.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σχετικότητα
 • Από την Κλασική στην Κβαντική Φυσική
 • Ταλαντώσεις και Κύματα

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ24

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΕΘΕΧΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΧΗΜΕΙΑΣ ΙΙ

Έτος: Τρίτο (3ο)

Κύκλος: Δεύτερος (2ος)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.: Η ΕΘΕΧ έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της Γενικής και Ανόργανης Χημείας, της Αναλυτικής Χημείας, της Φυσικοχημείας και της Οργανικής Χημείας. Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τον εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, εννοιών και φαινομένων της Χημείας μέσα από την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχει αποκτήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων πειραματικών πρωτοκόλλων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕΧ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν και εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων
 • αξιολογούν και επεξεργάζονται στατιστικά τα πειραματικά αποτελέσματα
 • χειρίζονται εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως υαλικά σκεύη, επιστημονικά όργανα και άλλες εργαστηριακές διατάξεις σχετικές με τη Χημεία
 • χειρίζονται χημικές ουσίες και χημικά αντιδραστήρια
 • διεξάγουν πειράματα σχετικά με γνωστικά αντικείμενα της Χημείας και συγκεκριμένα με την Ανόργανη Χημεία, την Οργανική Χημεία, τη Φυσικοχημεία και την Αναλυτική Χημεία
 • προσδιορίζουν διάφορα πειραματικά μεγέθη στα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα.

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Χημείας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Γενική και Ανόργανη Χημεία
 • Αναλυτική Χημεία
 • Φυσικοχημεία
 • Οργανική Χημεία

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός του φοιτητή σε κάθε μία από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να είναι ≥5,0 (πέντε), προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την πειραματική του άσκηση στον εργαστηριακό κύκλο.

Ο βαθμός της δεύτερης φάσης (εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές θα πρέπει να ασκηθούν σε όλες τις ασκήσεις του εργαστηριακού κύκλου.

ΕΘΕΒΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ Ι

Έτος: Τρίτο (3ο)

Κύκλος: Δεύτερος (2ος)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.: Η ΕΘΕΒ έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της Βιολογίας Κυττάρου, της Μοριακής Βιολογίας, της Γενετικής, της Βιοχημείας, της Βιοπληροφορικής και της Φυσιολογίας ζώων. Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τον εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, εννοιών και φαινομένων της Βιολογίας μέσα από την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχει αποκτήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων πειραματικών πρωτοκόλλων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕΒ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν και εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων ως προς την χρήση βιολογικών δειγμάτων και αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού
 • χειρίζονται εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως φυγοκέντρους, επωαστικούς θαλάμους, φωτόμετρο, μικροπιπέτες, θερμοκυκλοποιητή, φωτονικά μικροσκόπια κτλ
 • χειρίζονται μικροβιακές καλλιέργειες, αναλύουν βιολογικά δείγματα, πραγματοποιούν ενζυμικές αντιδράσεις κτλ
 • διεξάγουν πειράματα σχετικά με γνωστικά αντικείμενα της βιολογίας και συγκεκριμένα Βιολογία Κυττάρου, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία, Βιοπληροφορική και Φυσιολογία ζώων
 • περιηγούνται σε βάσεις δεδομένων βιολογικού ενδιαφέροντος
 • ανασύρουν και επεξεργάζονται νουκλεοτιδικές και αμινοξικές αλληλουχίες από βάσεις δεδομένων
 • αξιολογούν και επεξεργάζονται πειραματικά αποτελέσματα.

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Βιολογίας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Βιολογία Κυττάρου
 • Μοριακή Βιολογία
 • Γενετική
 • Βιοχημεία
 • Βιοπληροφορική
 • Φυσιολογία

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός του φοιτητή σε κάθε μία από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να είναι ≥5,0 (πέντε), προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την πειραματική του άσκηση στον εργαστηριακό κύκλο.

Ο βαθμός της δεύτερης φάσης (εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές θα πρέπει να ασκηθούν σε όλες τις ασκήσεις του εργαστηριακού κύκλου.

ΦΥΕ40: ΚΒΑΝΤΙΚΗ ΦΥΣΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ40

Πιστωτικές Μονάδες ECTS14

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να σπουδάσει η/ο φοιτήτρια/τής σε βάθος τις θεμελιώδεις αρχές της Κβαντομηχανικής αποκτώντας παράλληλα υπολογιστικές δεξιότητες, ώστε να μελετήσει φαινόμενα της Ατομικής-Μοριακής Φυσικής, Πυρηνικής Φυσικής και Φυσικής Στοιχειωδών Σωματιδίων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων η/ο φοιτήτρια/τής δύναται να:

 • Καταλαβαίνει τις θεμελιώδεις αρχές της κβαντικής φυσικής.
 • Εφαρμόζει την κβαντική θεωρία για την επίλυση προβλημάτων δέσμιων καταστάσεων και απλών διεργασιών σκέδασης.
 • Χαρακτηρίζει και αναλύει τη συμπεριφορά των πυρήνων.
 • Συγκρίνει τα θεωρητικά αποτελέσματα με τα πειραματικά δεδομένα.
 • Κατανοεί τις βασικές αρχές των στοιχειωδών σωματιδίων (φυσικές ιδιότητες, ταξινόμηση και αλληλεπιδράσεις).
 • Κατανοεί και αξιολογεί μοντέρνα αποτελέσματα που είναι δημοσιευμένα σε ορισμένα επιστημονικά περιοδικά.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κβαντομηχανική
 • Εισαγωγή στην Πυρηνική Φυσική
 • Εισαγωγή στη Φυσική των Στοιχειωδών Σωματίων

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ34

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΦΥΕ43: ΓΕΝΕΤΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS14

Τύπος Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στόχος αυτής της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/τής τις βασικές αρχές σε τρεις επιμέρους κλάδους της Βιολογίας: τη Γενετική, τη Φυσιολογία και την Εξέλιξη, καθώς και τη μεταξύ τους σχέση. Θα γνωρίσει τα στοιχεία της κληρονομικότητας και πώς αυτά μεταβιβάζονται από γενιά σε γενιά, πώς δημιουργείται η ποικιλότητα των ζωντανών οργανισμών και τους εξελικτικούς μηχανισμούς που διαμόρφωσαν τη σημερινή εικόνα τους, την προέλευση και διατήρηση της ζωής μέσω της κατανόησης της δομής, λειτουργίας και αλληλεπίδρασης των φυσιολογικών συστημάτων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές της γενετικής στους προκαρυωτικούς και ευκαρυωτικούς οργανισμούς
 • Κατανοούν τη σχέση μεταξύ φαινοτύπου και γονοτύπου
 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές της γενετικής χαρτογράφησης
 • Κατανοούν τη ρύθμιση της γονιδιακής έκφρασης
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της μεταλλαξιγένεσης
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της αναπτυξιακής γενετικής
 • Κατανοούν τις βασικές αρχές της γενετικής μηχανικής
 • Εξηγούν εισαγωγικές έννοιες της φυσιολογίας του ανθρώπου
 • Περιγράφουν την κυτταρική και ιστική οργάνωση του ανθρώπινου σώματος σε σχέση με τις λειτουργίες και τις αλληλεπιδράσεις των διαφορετικών κυτταρικών τύπων και ιστών.
 • Περιγράφουν τις βασικές αρχές και θεωρίες της εξέλιξης
 • Εξηγούν τις διαδικασίες και τους μηχανισμούς της εξέλιξης

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γενετική
 • Φυσιολογία
 • Εξέλιξη

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ31

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΕΘΕΦΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΙ

Έτος: Τέταρτο (4ο)

Κύκλος: Δεύτερος (2ος)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.: Η ΕΘΕΦ έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος στις αρχές, τις πειραματικές μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της Κλασσικής και Σύγχρονης Φυσικής.

Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση με τον εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα, στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του, καθώς και στην εφαρμογή μεθόδων επεξεργασίας και ανάλυσης πειραματικών δεδομένων. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, εννοιών και φαινομένων της Φυσικής μέσα από την πειραματική διαδικασία, καθώς και στην ανάδειξη της πειραματικής μεθοδολογίας ως το μέσο για την επαλήθευση ή την απόρριψη θεωριών και υποθέσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕΦ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • διεξάγουν πειράματα σχετικά με γνωστικά αντικείμενα της Φυσικής, συγκεκριμένα: Μηχανική, Ηλεκτρομαγνητισμός, Θερμοδυναμική, Οπτική, Ρευστομηχανική, Κυματική, Κβαντική Φυσική, Ατομική και Πυρηνική Φυσική
 • χειρίζονται εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως τροφοδοτικά τάσης και ρεύματος, ψηφιακούς παλμογράφους, συσκευές laser, φωτοαισθητήρες και φωτοπολλαπλασιαστές, μικροσκόπια κτλ
 • χειρίζονται μοντέρνα συστήματα συλλογής δεδομένων και να εφαρμόζουν μεθόδους στατιστικής ανάλυσης δεδομένων και επεξεργασίας σήματος
 • αξιολογούν την επίδραση των στατιστικών και συστηματικών σφαλμάτων στη μέτρηση των φυσικών ποσοτήτων
 • αξιολογούν πειραματικά αποτελέσματα και να συγκρίνουν με θεωρητικές προβλέψεις και αντίστοιχες πειραματικές μετρήσεις.

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Φυσικής» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Κλασσική Φυσική
 • Σύγχρονη Φυσική

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός του φοιτητή σε κάθε μία από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να είναι ≥5,0 (πέντε), προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την πειραματική του άσκηση στον εργαστηριακό κύκλο.

Ο βαθμός της δεύτερης φάσης (εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές θα πρέπει να ασκηθούν σε όλες τις ασκήσεις του εργαστηριακού κύκλου.

 

ΕΘΕΒΙΙ: ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΘΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΙΙ

Έτος: Τέταρτο (4ο)

Κύκλος: Δεύτερος (2ος)

Τύπος εργαστηρίου: Υποχρεωτικό

Χαρακτηρισμός εργαστηρίου: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Πιστωτικές Μονάδες (ECTS): 6

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική Περιγραφή της Ε.Θ.Ε.: Η ΕΘΕΒ έχει σκοπό την εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών του προγράμματος στις αρχές, τις μεθόδους, την οργανολογία και τις εφαρμογές της Βιολογίας Κυττάρου, της Μοριακής Βιολογίας, της Γενετικής, της Βιοχημείας, της Βιοπληροφορικής και της Φυσιολογίας ζώων. Στοχεύει στην ουσιαστική πρακτική εξοικείωση του φοιτητή με τον εργαστηριακό και πειραματικό εξοπλισμό που σχετίζεται με τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα και στην ορθή και αποτελεσματική χρήση του. Επίσης, στοχεύει στην κατανόηση των βασικών αρχών, εννοιών και φαινομένων της Βιολογίας μέσα από την εφαρμογή των θεωρητικών γνώσεων που έχει αποκτήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων πειραματικών πρωτοκόλλων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕΒ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • αναφέρουν και εφαρμόζουν τους κανόνες ασφάλειας εργαστηρίων ως προς την χρήση βιολογικών δειγμάτων και αντίστοιχου εργαστηριακού εξοπλισμού
 • χειρίζονται εργαστηριακό εξοπλισμό, όπως φυγοκέντρους, επωαστικούς θαλάμους, φωτόμετρο, μικροπιπέτες, θερμοκυκλοποιητή, φωτονικά μικροσκόπια κτλ
 • χειρίζονται μικροβιακές καλλιέργειες, αναλύουν βιολογικά δείγματα, πραγματοποιούν ενζυμικές αντιδράσεις κτλ
 • διεξάγουν πειράματα σχετικά με γνωστικά αντικείμενα της βιολογίας και συγκεκριμένα Βιολογία Κυττάρου, Μοριακή Βιολογία, Γενετική, Βιοχημεία, Βιοπληροφορική και Φυσιολογία ζώων
 • περιηγούνται σε βάσεις δεδομένων βιολογικού ενδιαφέροντος
 • ανασύρουν και επεξεργάζονται νουκλεοτιδικές και αμινοξικές αλληλουχίες από βάσεις δεδομένων
 • αξιολογούν και επεξεργάζονται πειραματικά αποτελέσματα.

Η Εργαστηριακή Θ.Ε. «Εργαστήριο Βιολογίας» είναι διάρκειας δύο (2) εργαστηριακών κύκλων με:

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Βιολογία Κυττάρου
 • Μοριακή Βιολογία
 • Γενετική
 • Βιοχημεία
 • Βιοπληροφορική
 • Φυσιολογία

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Ε.Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός του φοιτητή σε κάθε μία από τις εργαστηριακές ασκήσεις θα πρέπει να είναι ≥5,0 (πέντε), προκειμένου να ολοκληρώσει επιτυχώς την πειραματική του άσκηση στον εργαστηριακό κύκλο.

Ο βαθμός της δεύτερης φάσης (εργαστηριακής εξέτασης) λαμβάνεται υπόψη σε ποσοστό 70% για τη διαμόρφωση του τελικού βαθμού. Οι φοιτητές θα πρέπει να ασκηθούν σε όλες τις ασκήσεις του εργαστηριακού κύκλου.

 

ΦΥΕ41: Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ41

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Προαπαιτούμενες γνώσεις:

Οι φοιτητές πρέπει να έχουν καλή γνώση της Γενικής Φυσικής και ειδικών θεμάτων Κυματικής, Θερμοδυναμικής, Ηλεκτρομαγνητισμού, Κβαντικής & Μοντέρνας Φυσικής.

Περιεχόμενα

Ιστορία της Φυσικής και της Χημείας (με έμφαση στους αρχαίους χρόνους, τους Άραβες(10ος-12ος αι), την Επιστημονική Επανάσταση(16ος 17ος αι & την μοντέρνα φυσική).

Ιστορία της Βιολογίας (αντιλήψεις για τα φαινόμενα της ζωής στην αρχαιότητα και τον μεσαίωνα, αναγέννηση, σύγχρονη εποχή).

Φιλοσοφία της Επιστήμης (Φιλοσοφικά ρεύματα, Ιστορική διάσταση στην φιλοσοφία της επιστήμης, σύγχρονες τάσεις στην φιλοσοφία της επιστήμης, Εννοιολογική προσέγγιση.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής αυτής ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι ενήμερος της γενικής πορείας της εξέλιξης των ιδεών στις Φυσικές Επιστήμες. Θα συνειδητοποιήσει ότι ενώ τα φυσικά φαινόμενα παραμένουν τα ίδια η ανθρώπινη προσέγγιση και η ερμηνεία τους ποικίλει στην διάρκεια της ιστορίας!

Ειδικότερα, η/ο φοιτήτρια/τής θα γνωρίσει την ιστορία της Φυσικής, της Χημείας, της Βιολογίας, και χαρακτηριστικές «περιπέτειες» στην προσέγγιση της ερμηνείας των φυσικών φαινομένων από τον άνθρωπο.

Η/Ο φοιτήτρια/τής θα γνωρίσει επίσης, την υποδοχή που είχαν προταθείσες ερμηνείες από την επιστημονική κοινότητα και την δομημένη κοινωνία. Θα συνειδητοποιήσει ότι το πεδίο της επιστημονικής έρευνας είναι ανοικτό στο μέλλον και επιφυλάσσει εκπλήξεις που οδηγούν σε ανατροπές καθιερωμένων αντιλήψεων, προτύπων, θεωριών.

Γενικές δεξιότητες:

 • Γενική γνώση του πεδίου των φυσικών επιστημών.
 • Ικανότητα μάθησης, δημιουργικότητα.
 • Ικανότητα κριτικής & αυτοκριτικής.
 • Διεπιστημονικότητα.
 • Γραπτή & προφορική επικοινωνία.
 • Ύπαρξη ηθικού κώδικα στην επιστήμη.
 • Χρήση μιας δεύτερης γλώσσας.

Ειδικές δεξιότητες:

 • Γνώση και κατανόηση θεωριών για την ερμηνεία φυσικών φαινομένων.
 • Απόκτηση κουλτούρας φυσικής (Physics culture).
 • Απόκτηση δεξιοτήτων χρησίμων για την διδασκαλία της φυσικής.
 • Γνώση της χρονικής εξέλιξης θεωριών, μοντέλων, προτύπων.
 • Εξοικείωση με την αναζήτηση και την αξιολόγηση πληροφοριών.
 • Σφαιρική γνώση της φυσικής – εννοιολογική προσέγγιση.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Ιστορία της Φυσικής & Χημείας
 • Ιστορία της Βιολογίας
 • Φιλοσοφία της Επιστήμης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των έξι (6) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τέσσερις (4) από τις έξι (6) γραπτές εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

ΦΥΕ42: ΠΛΑΝΗΤΗΣ ΓΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΦΥΕ42

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Περίγραμμα ΘΕ

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι να γνωρίσουν οι φοιτητές τις εφαρμογές της Φυσικής στο Περιβάλλον, αρχίζοντας από την επιφάνειας της Γης και τους Ωκεανούς και καταλήγοντας στο Διάστημα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θ.Ε., η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να γνωρίζει:

 • Τα βασικά στοιχεία της δομής του στερεού φλοιού της Γης, τα είδη των πετρωμάτων, τους μηχανισμούς σχηματισμού τους, το μηχανισμό δημιουργίας και την ταξινόμηση των ηφαιστείων. Θα γνωρίζει επίσης τα αίτια δημιουργίας και τα βασικά χαρακτηριστικά των σεισμών καθώς και μια απλοποιημένη μεθοδολογία εκτίμησης του μεγέθους και της θέσης της εστίας τους.
 • Τη δομή και τη σύσταση των ωκεανών και του βυθού τους, τα φαινόμενα αλληλεπίδρασης ωκεανών – ατμόσφαιρας – ξηράς, τις εξισώσεις οι οποίες διέπουν την κινηματική των ωκεανών, τα ήδη των κυμάτων και τους μηχανισμούς σχηματισμού τους καθώς και τις παλίρροιες.
 • Τη γενική περιγραφή και τα χαρακτηριστικά της βιόσφαιρας, τα οικοσυστήματα και τη ροή ενέργειας και τους κύκλους της ύλης σε αυτά και τα βασικά χαρακτηριστικά, χωρικά και χρονικά, των βιοκοινοτήτων.
 • Τη δομή και τη χημική σύσταση της ατμόσφαιρας της Γης, το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τους μηχανισμούς δημιουργίας και καταστροφής του στρατοσφαιρικού όζοντος, τη δυναμική της ατμόσφαιρας. Επίσης, τα βασικά χαρακτηριστικά και μετεωρολογικά αίτια που προκαλούν την ατμοσφαιρική ρύπανση καθώς και το απλό γκαουσιανό πρότυπο εκτίμησης της διασποράς των αερίων ρύπων συναρτήσει των μετεωρολογικών συνθηκών σε μία περιοχή.
 • Τις βασικές αρχές της μαγνητοϋδροδυναμικής και της Φυσικής του Πλάσματος, τα χαρακτηριστικά του Ήλιου και του ηλιακού ανέμου, τη γήινη μαγνητόσφαιρα καθώς και τις βασικές εξισώσεις της ουράνιας μηχανικής.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Λιθόσφαιρα
 • Υδρόσφαιρα
 • Βιόσφαιρα
 • Ατμόσφαιρα
 • Διαστημική Φυσική

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση πέντε (5) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των πέντε (5) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις πέντε (5) εργασίες.

Ενδιάμεση Εξέταση: Δίνεται η  δυνατότητα προαιρετικής συμμετοχής σε ενδιάμεση εξέταση, μετά την ολοκλήρωση του α’ μέρους της ύλης.  Το β’ μέρος της ύλης θα εξετάζεται μετά την ολοκλήρωσή του, ως συνέχεια της εξεταστικής περιόδου, ενώ η επαναληπτική εξέταση θα προσφέρεται και για τα δύο μέρη, ανεξάρτητα, και θα διεξάγεται σύμφωνα με τα ισχύοντα. Η  ενδιάμεση εξέταση προσφέρεται ως προαιρετική και σε περίπτωση αποτυχίας, οι φοιτητές/ήτριες που δεν εξασφαλίσουν προβιβάσιμο βαθμό στην ενδιάμεση εξέταση, διατηρούν το δικαίωμα συμμετοχής στην τελική και στην επαναληπτική εξέταση στο τέλος του ακαδημαϊκού έτους.

 

ΠΛΗ10: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ10

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσει η/ο φοιτήτρια/τής θεμελιώδεις αρχές της Επιστήμης της Πληροφορικής και της διαχείρισης πληροφοριών, να αποκτήσει βασικές γνώσεις για αλγορίθμους επίλυσης προβλημάτων, τεχνικές, εργαλεία και γλώσσες δομημένου προγραμματισμού, καθώς και αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων. Επίσης, σκοπός είναι να αποκτήσει γνώσεις στην χρήση απλών και σύνθετων δομών δεδομένων και στη διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων, ώστε να καταστεί ικανός να ακολουθήσει την εξελικτική πορεία της Τεχνολογίας, της Πληροφορικής και των εφαρμογών τους στο παρόν και στο μέλλον.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

ΤΟΜΟΣ 1: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

α) Γνώσεις

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

 • την ιστορική εξέλιξη του υπολογιστών
 • τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και τις εφαρμογές της
 • τη δομή του υπολογιστή και τη λειτουργικότητα των διαφόρων υποσυστημάτων του
 • τον τρόπο αποθήκευσης και αναπαράστασης των δεδομένων και πληροφοριών σε έναν υπολογιστή
 • τα διαφορετικά συστήματα αρίθμησης και τις αριθμητικές πράξεις σε αυτά
 • την περιγραφή των βασικών λογικών πυλών και κυκλωμάτων
 • τις έννοιες του προγραμματισμού, των αλγορίθμων και των γλωσσών προγραμματισμού

β) Κατανόηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα κατανοούν:

 • τους τρόπους αποθήκευσης, μετάδοσης και επεξεργασίας δεδομένων
 • τις πράξεις σε διάφορα αριθμητικά συστήματα
 • τη διαδικασία κατασκευής λογικών – ψηφιακών κυκλωμάτων
 • τις έννοιες του αλγορίθμου, του λογισμικού εφαρμογών και συστημάτων

γ) Εφαρμογή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να εκτελούν μετατροπές αριθμών και αριθμητικές πράξεις σε διαφορετικά αριθμητικά συστήματα
 • να σχεδιάζουν λογικά (ψηφιακά) ακολουθιακά κυκλώματα

δ) Ανάλυση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να περιγράφουν τα διάφορα υποσυστήματα του υπολογιστή και τη λειτουργικότητά τους
 • να κατηγοριοποιούν τα βασικά γνωστικά αντικείμενα της Πληροφορικής και εφαρμογών της.

ε) Σύνθεση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να συνθέτουν λογικά κυκλώματα από πύλες

στ) Αποτίμηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να αξιολογούν την επίδραση της Πληροφορικής στο παρόν και το μέλλον της τεχνολογίας και της κοινωνίας

ΤΟΜΟΣ 2: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

α) Γνώσεις

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

 • την έννοια των αλγορίθμων, τις πρακτικές προγραμματισμού, τις αρχές σχεδιασμού προγραμμάτων, τα κριτήρια ελέγχου καταλληλότητας προγραμμάτων, τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού και τις προγραμματιστικές δομές
 • τις προηγμένες τεχνικές διαδικασιακού προγραμματισμού, όπως χρήση υποπρογραμμάτων, αναδρομή και οπισθοδρόμηση
 • ειδικά ζητήματα προγραμματισμού (τεκμηρίωση λογισμικού, αποσφαλμάτωση)

β) Κατανόηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα κατανοούν:

 • τα στάδια αντιμετώπισης ενός προβλήματος, τον τρόπο σχεδιασμού προγραμμάτων και τις αρχές ανάπτυξης προγραμμάτων
 • τις έννοιες μεταβλητή, τύπος δεδομένων, δομή δεδομένων, τελεστής, παράμετρος και έκφραση
 • την επικοινωνία κυρίως προγράμματος – υποπρογραμμάτων,
 • τη λειτουργία των αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης
 • την εμβέλεια δήλωσης μεταβλητών.

γ) Εφαρμογή

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να αναφέρουν τα χαρακτηριστικά ενός αλγορίθμου
 • να περιγράφουν έναν αλγόριθμο με λεκτική (ψευδοκώδικας)
 • να σχεδιάζουν αλγορίθμους με εφαρμογή βασικών πρακτικών προγραμματισμού
 • να εφαρμόζουν τεχνικές αμυντικού προγραμματισμού
 • να εκτελούν αλγορίθμους ταξινόμησης και αναζήτησης

δ) Ανάλυση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να κατηγοριοποιούν τις κυριότερες γλώσσες προγραμματισμού.

ε) Σύνθεση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να σχεδιάζουν αλγορίθμους με χρήση πινάκων

στ) Αποτίμηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • να επιλέγουν προγραμματιστικές δομές για την υλοποίηση αλγορίθμων
 • να αποτιμούν την καταλληλότητα προγραμμάτων
 • να αποτιμούν την αποδοτικότητα ενός αλγορίθμου

ΤΟΜΟΣ 3: ΔΟΜΕΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

α) Γνώσεις

 • την έννοια της δομής δεδομένων (αφηρημένος τύπος δεδομένων) και τη διαφορά της από έναν ατομικό τύπο δεδομένων
 • Μονοδιάστατοι και δισδιάστατοι πίνακες (έννοια, ορισμός, αναπαράσταση μνήμης, εισαγωγή, εκτύπωση, αναζήτηση-ταξινόμηση χρησιμοποιώντας διάφορους αλγόριθμους) έχουν ήδη περιγραφεί σε προηγούμενους τόμους
 • Την έννοια των Δυναμικών Δομών Δεδομένων και συγκεκριμένα: Απλά Συνδεδεμένες λίστες, Διπλά Συνδεδεμένες Λίστες, Κυκλικά Συνδεδεμένες Λίστες, με διάφορες πράξεις όπως: Εισαγωγή, Διαγραφή τιμών, Αναζήτηση, Ταξινόμηση με διάφορους αλγόριθμους
 • Τις έννοιες στοίβα και ουρά. Στατική και Δυναμική υλοποίηση. Εισαγωγή (Enqueue) Εξαγωγή (dequeue)
 • Την έννοια του δέντρου ως δυναμική δομή δεδομένων.
 • Πιο συγκεκριμένα: Τις έννοιες Δυαδικό δέντρο, Πλήρες δυαδικό δέντρο, δέντρο δυαδικής αναζήτησης, δέντρο σωρός

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Η έννοια της Δομής (struct) έχει περιγραφεί στον Τόμο 4 (Γλώσσες Προγραμματισμού).

β) Κατανόηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα κατανοούν:

 • τους διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους μία δομή δεδομένων μπορεί να αναπαρασταθεί στην κύρια μνήμη του υπολογιστή
 • Το πόσο σημαντικές είναι οι Δομές Δεδομένων για την ανάπτυξη αποτελεσματικών αλγορίθμων και προγραμμάτων.
 • Τους κατάλληλους τρόπους επιλογής Δομών Δεδομένων για την επίλυση αλγοριθμικών προβλημάτων
 • Πολλούς αλγορίθμους ταξινόμησης και τους διαφορετικούς τρόπους αναζήτησης χρησιμοποιώντας δομές δεδομένων
 • Ταξινόμηση Φυσαλίδας, Ταξινόμηση Συνένωσης, Ταξινόμηση Επιλογής
 • Γραμμική Αναζήτηση, Δυαδική αναζήτηση

γ) Εφαρμογή

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να αναπτύσσουν τις πιο πάνω δομές δεδομένων, σε γλώσσα προγραμματισμού C και να τις αναπτύσσουν σε προγράμματα C.
 • ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ: Να επιλύουν προβλήματα-εφαρμογές του πραγματικού κόσμου υιοθετώντας κατάλληλες Δομές Δεδομένων (Δυναμικές ή Στατικές).
 • Αναπτύσσουν αλγοριθμικές Εφαρμογές, με τεχνικές αναζήτησης ή ταξινόμησης υιοθετώντας κατάλληλες Δομές Δεδομένων σε κάθε εφαρμογή
 • Σχεδιάζουν παραλλαγές και /ή συνδυασμούς διαφόρων αλγορίθμων ταξινόμησης και αναζήτησης
 • Σχεδιάζουν τροποποιήσεις, επεκτάσεις ή συνδυασμούς βασικών αλγορίθμων, πράξεων πάνω σε λίστες, στοίβες, ουρές, δυαδικά δέντρα αναζήτησης και δέντρα σωρού

δ) Ανάλυση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να κατηγοριοποιούν τις δομές δεδομένων και τις διάφορες εφαρμογές τους
 • Να υιοθετούν αναλυτικό τρόπο σκέψης, που σημαίνει ότι:
 • Θα μπορούν να αναλύουν προβλήματα του πραγματικού κόσμου και να επιλέγουν τις κατάλληλες δομές δεδομένων για την αντιμετώπισή τους
 • Εφαρμόζουν προγράμματα ανά περίπτωση χρήσης που απαιτούν την υιοθέτηση των κατάλληλων δομών δεδομένων (πίνακας, λίστα, στοίβα, ουρά, δέντρο).

ε) Σύνθεση

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Να υλοποιούν προγράμματα που χρησιμοποιούν τις βασικές δομές δεδομένων (πίνακας, λίστα, στοίβα, ουρά, δέντρα)

στ) Αποτίμηση

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν:

 • Σχεδιάζουν και εφαρμόζουν αποδοτικούς αλγορίθμους παράλληλα με τη δυνατότητα επιλογής των κατάλληλων δομών δεδομένων για επίλυση προβλημάτων πραγματικού κόσμου
 • Να είναι σε θέση να πειραματίζονται με μια δομή δεδομένων

ΤΟΜΟΣ 4: ΓΛΩΣΣΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

α) Γνώσεις:

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τετάρτου τόμου, οι φοιτητές θα γνωρίζουν:

 • Την έννοια και τις βασικές αρχές του Δομημένου Προγραμματισμού
 • Τους βασικούς τύπους δεδομένων της γλώσσας προγραμματισμού C και τη χρήση τους για αναπαράσταση των δεδομένων των προγραμμάτων τους
 • Την αναγκαιότητα χρήσης σχολίων σε ένα πρόγραμμα C
 • Τις βασικές βιβλιοθήκες της γλώσσας προγραμματισμού C
 • Τη δήλωση των σταθερών στη γλώσσα προγραμματισμού C
 • Τη δομή ενός προγράμματος C (Σαν μια περίπτωση δομημένης γλώσσας προγραμματισμού)
 • Την έννοια του compiler
 • Την έννοια του λογικού και του συντακτικού σφάλματος (αποσφαλμάτωση) με τη χρήση debugging ή ιχνηλάτησης (tracing)
 • Τους λογικούς τελεστές και τις  λογικές πράξεις της γλώσσας προγραμματισμού C
 • Τις εντολές εισόδου/εξόδου scanf, printf και τη χρήση τους
 • Την υλοποίηση όλων των αλγοριθμικών δομών επιλογής στην γλώσσα C
 • Στατικές Δομές Δεδομένων. Η έννοια του μονοδιάστατου και διδιάστατου πίνακα στη γλώσσα προγραμματισμού C
 • Δήλωση, εισαγωγή και εμφάνιση στοιχείων πίνακα στη γλώσσα προγραμματισμού C
 • Η έννοια της συμβολοσειράς
 • Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης στη C (Διαίρει και βασίλευε μέθοδοι)
 • Αλγόριθμοι αναζήτησης και ταξινόμησης σε πίνακες στη C (Διαίρει και βασίλευε μέθοδοι)
 • Δουλεύοντας με την μνήμη – Η έννοια του Δείκτη στη C
 • Η έννοια της συνάρτησης στην C
 • Ανάπτυξη προγραμμάτων με τη χρήση συναρτήσεων στη C
 • Οι έννοιες Τυπικές και Πραγματικές παράμετροι
 • Πέρασμα παραμέτρων με τιμή
 • Πέρασμα με αναφορά (με δείκτες)
 • Ανάπτυξη σχετικών παραδειγμάτων στη C
 • Χρήση αναδρομής στη C
 • Η Δομή (struct)
 • Χρήση Πινάκων από Δομές
 • Κατανόηση χρήσης δεικτών και δομών για τη σχεδίαση και ανάπτυξη απλά συνδεδεμένων λιστών και εισαγωγή τιμών σε αυτές (Εννοιολογική – Θεωρητική συζήτηση)
 • Σχεδίαση κατάλληλων δομών (struct) για διάφορες περιπτώσεις
 • τη δομή ενός προγράμματος σε γλώσσα προγραμματισμού C ως σύνολο συναρτήσεων

β) Κατανόηση

 Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τέταρτου τόμου, οι φοιτητές θα μπορούν να κατανοούν:

 • Τις διαφορές μεταξύ των τριών Δομών Αλγοριθμικής Επανάληψης στη γλώσσα προγραμματισμού C (for, while, do – while) καθώς και τα κριτήρια επιλογής καθεμιάς στην ανάπτυξη προγραμμάτων C.
 • Πώς να δηλώνουμε και να αναπτύσσουμε συναρτήσεις στη γλώσσα προγραμματισμού C
 • Πως να περνούν μεταβλητές σε συναρτήσεις και να επιστρέφουν την τιμή τους στο κυρίως πρόγραμμα
 • Συναρτήσεις τύπου void στη C
 • Την επιλογή ανάμεσα σε στατικές και δυναμικές Δομές δεδομένων
 • Δυναμική Διαχείριση μνήμης στη γλώσσα C
 • Την έννοια των αναδρομικών συναρτήσεων όπως και τα πλεονεκτήματα/μειονεκτήματα σε σχέση με κλασικές συναρτήσεις που εκτελούν επαναλήψεις

γ) Εφαρμογή

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τέταρτου τόμου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναπτύσσουν λύσεις σε πραγματικά προβλήματα ή υπολογιστικά προβλήματα αναπτύσσοντας προγράμματα στο C
 • Περιγράφουν τη λειτουργία καθώς και τα αποτελέσματα ενός απλού προγράμματος στη γλώσσα C
 • Χρησιμοποιούν ένα απλό περιβάλλον προγραμματισμού IDE (το Dev-C++ Integrated Development Environment – στη Θεματική Ενότητα ΠΛΗ-10
 • Εντοπίζουν σφάλματα προγραμμάτων με λογικά και συντακτικά λάθη, χρησιμοποιώντας ιχνηλάτηση ή debuggers (προγράμματα εντοπισμού σφαλμάτων) ειδικά στις περιπτώσεις δεικτών).
 • Εκμεταλλεύονται τις δυνατότητες δυναμικής μνήμης στη γλώσσα προγραμματισμού C για να αποθηκεύουν δυναμικά μεταβαλλόμενες δομές δεδομένων
 • Περνούν παραμέτρους σε συναρτήσεις χρησιμοποιώντας δείκτες

δ) Ανάλυση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τέταρτου τόμου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Αναλύουν ένα σύνθετο πρόβλημα σε μικρά δομικά στοιχεία, καθένα από τα οποία θα εκτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, με βάση τις αρχές του δομημένου προγραμματισμού
 • Σχεδιάζουν και αναπτύσσουν συναρτήσεις κατάλληλου τύπου, με βάση την προηγούμενη ανάλυση
 • Επιλέγουν τις κατάλληλες αλγοριθμικές – προγραμματιστικές δομές, καθώς και μεταβλητές (στατική ή δυναμική μνήμη) για τις βασικές λειτουργίες των προγραμμάτων τους

ε) Σύνθεση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τέταρτου τόμου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Σχεδιάζουν ένα πρόγραμμα σε γλώσσα προγραμματισμού C που θα εφαρμόσει τη λύση ενός πραγματικού προβλήματος, χρησιμοποιώντας τεχνικές δομημένου προγραμματισμού

στ) Αποτίμηση

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τέταρτου τόμου, οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Παρέχουν μια εκτίμηση των απαιτήσεων μνήμης και χρόνου εκτέλεσης για τις συναρτήσεις που υλοποιούν (είτε χρησιμοποιώντας μια αναδρομική είτε μια επαναληπτική προσέγγιση)
 • Βελτιστοποιούν τις προγραμματιστικές τους δεξιότητες και τεχνικές

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εισαγωγή στην Επιστήμη των Υπολογιστών
 • Τεχνικές Προγραμματισμού
 • Δομές Δεδομένων
 • Γλώσσες Προγραμματισμού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή την Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

ΠΛΗ11: ΑΡΧΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ11

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της Θ.Ε. είναι να γνωρίσουν οι φοιτήτριες/τές την Πληροφορική ως μια εφαρμοσμένη επιστήμη της μηχανικής, η οποία παρέχει ένα σύνολο τεκμηριωμένων αρχών, μεθοδολογιών και τεχνικών, με τη βοήθεια των οποίων μπορεί κανείς να αναπτύξει ποιοτικά προϊόντα λογισμικού. Οι φοιτήτριες/τές θα εκπαιδευθούν αρχικά στις βασικές αρχές και έννοιες της Τεχνολογίας Λογισμικού, πριν μελετήσουν ειδικότερα ζητήματα και περιοχές εφαρμογής των μεθοδολογιών που αυτή περιλαμβάνει. Δύο πολύ σημαντικές και διαδεδομένες περιοχές εφαρμογής της Πληροφορικής είναι τα Λειτουργικά Συστήματα και οι Βάσεις Δεδομένων. Ακόμη, οι φοιτήτριες/τές θα μελετήσουν τεχνικές αξιολόγησης της πολυπλοκότητας και πρακτικής εφαρμογής των αλγορίθμων επίλυσης προβλημάτων με τη χρήση υπολογιστή. Εκτός από τη μετάδοση γνώσεων και την απόκτηση δεξιοτήτων εφαρμογής των μεθοδολογιών της Τεχνολογίας Λογισμικού, η Θ.Ε. στοχεύει στην υιοθέτηση εκ μέρους των φοιτητριών/τών θετικής στάσης σχετικά με την εφαρμογή στην ανάπτυξη λογισμικού διαδεδομένων αρχών και μεθοδολογιών. Ο απώτερος στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας του λογισμικού, η ανάπτυξη πνεύματος συνεργασίας και η ικανοποίηση των αναγκών για τις οποίες αναπτύχθηκε το σύστημα λογισμικού

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ I

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί:

 • Να περιγράψει και να εξηγήσει τις βασικές έννοιες της τεχνολογίας λογισμικού (λογισμικό, εργαλεία, διαδικασίες, μεθοδολογίες, κύκλος ζωής κλπ).
 • Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη σημασία των βασικών αρχών της τεχνολογίας λογισμικού στην ανάπτυξη ποιοτικού λογισμικού και εφαρμογών.
 • Να περιγράψει τις διαφορετικές φάσεις από τις οποίες διέρχεται μία εφαρμογή λογισμικού καθώς και τα βασικά χαρακτηριστικά των σημαντικότερων μοντέλων κύκλου ζωής λογισμικού.
 • Να διακρίνει τις απαιτήσεις μίας εφαρμογής λογισμικού και να χρησιμοποιήσει τις αρχές της δομημένης ανάλυσης για την περιγραφή τους.
 • Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τα γνωστότερα διαγραμματικά μοντέλα παράστασης λογισμικού (διαγράμματα ροής δεδομένων, διαγράμματα μετάβασης καταστάσεων κλπ) για την ανάλυση των απαιτήσεων μίας εφαρμογής.
 • Να σχεδιάσει μία εφαρμογή λογισμικού με βάση τις αρχές της δομημένης σχεδίασης (αρχιτεκτονική σχεδίαση, σχεδίαση διαπροσωπειών, λεπτομερής σχεδίαση μονάδων κλπ).
 • Να κατανοήσει και να εφαρμόσει βασικές έννοιες της αντικειμενοστραφούς μεθοδολογίας για την ανάλυση και σχεδίαση εφαρμογών λογισμικού.
 • Να εξηγήσει και να εφαρμόσει κατά την κωδικοποίηση μίας εφαρμογής λογισμικού τις κατάλληλες τεχνικές αποφυγής σφαλμάτων για την παραγωγή ποιοτικού πηγαίου κώδικα χωρίς σφάλματα.
 • Να περιγράψει τα διαφορετικά στάδια και να εξηγήσει τις διαφορετικές στρατηγικές που ακολουθούνται για τον έλεγχο μονάδων και συστημάτων λογισμικού.

ΒΑΣΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί:

 • Να περιγράψει τις βασικές έννοιες και μοντέλα των βάσεων δεδομένων καθώς και τις βασικές διαφορές μεταξύ μίας βάσης δεδομένων και ενός συστήματος διαχείρισης βάσεων δεδομένων.
 • Να αναγνωρίσει τη θεμελιώδη ανάγκη χρήσης της τεχνολογίας των βάσεων δεδομένων σε κάθε είδους εφαρμογή που απαιτεί αποδοτική οργάνωση και διαχείριση μεγάλου όγκου συσχετιζόμενων μεταξύ τους δεδομένων.
 • Να εξηγήσει τους διαφορετικούς τρόπους οργάνωσης και προσπέλασης δεδομένων (πεδία, εγγραφές, ευρετήρια, δέντρα κ.α.) στα σύγχρονα συστήματα βάσεων δεδομένων.
 • Να διακρίνει τα διαφορετικά επίπεδα ανάλυσης και σχεδιασμού μιας βάσης δεδομένων (εννοιολογικό, λογικό και φυσικό επίπεδο).
 • Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά το μοντέλο οντοτήτων-συσχετίσεων για τον εννοιολογικό σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων.
 • Να ολοκληρώσει το σχεδιασμό μίας βάσης δεδομένων στο λογικό επίπεδο με χρήση του σχεσιακού μοντέλου, ως άμεση συνέχεια του αρχικού εννοιολογικού σχεδιασμού.
 • Να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά θεωρητικές γλώσσες ερωτήσεων (π.χ. σχεσιακή άλγεβρα) για την ανάκτηση δεδομένων από μία σχεσιακή βάση δεδομένων.
 • Να υλοποιήσει μία βάση δεδομένων σε ένα σύγχρονο σχεσιακό σύστημα διαχείρισης βάσεων δεδομένων και να εφαρμόσει στην πράξη γνωστά πρότυπα γλωσσών ερωτήσεων (π.χ. SQL) για τον αποδοτική οργάνωση, διαχείριση, και ανάκτηση δεδομένων από αυτήν.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ I

 Με την επιτυχή ολοκλήρωση του μαθήματος, η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί:

 • Να περιγράψει τις βασικές λειτουργίες ενός λειτουργικού συστήματος.
 • Να αναγνωρίσει το θεμελιώδη ρόλο των λειτουργικών συστημάτων στην απόδοση των σύγχρονων εφαρμογών και συστημάτων, μέσω των αυξημένων δυνατοτήτων ταυτόχρονης εκτέλεσης πολλαπλών διεργασιών και ταυτόχρονης εξυπηρέτησης πολλαπλών χρηστών που αυτά προσφέρουν.
 • Να περιγράψει τους διαφορετικούς τρόπους χρονοδρομολόγησης διεργασιών στην κεντρική μονάδα επεξεργασίας ενός υπολογιστικού συστήματος και να εξηγήσει τις διαφορές τους και τα πλεονεκτήματα-μειονεκτήματα του καθενός.
 • Να εξηγήσει το πρόβλημα του αμοιβαίου αποκλεισμού και να χρησιμοποιήσει αποτελεσματικά τους βασικούς μηχανισμούς συγχρονισμού και επικοινωνίας διεργασιών (σημαφόρους κ.α.) ενός πολυδιαδικασιακού λειτουργικού συστήματος.
 • Να περιγράψει τον τρόπο λειτουργίας και να διακρίνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των διαφορετικών μεθόδων οργάνωσης και διαχείρισης της κύριας μνήμης ενός υπολογιστικού συστήματος.
 • Να εξηγήσει και να γενικεύσει τη χρήση των βασικών μεθόδων οργάνωσης μνήμης (σελιδοποίηση, τμηματοποίηση) σε πιο σύνθετα υβριδικά συστήματα μνήμης όπως αυτά χρησιμοποιούνται πλέον στα σύγχρονα υπολογιστικά συστήματα.
 • Να εξηγήσει τον τρόπο λειτουργίας της οργάνωσης της ιδεατής μνήμης και να διακρίνει τους διαφορετικούς αλγόριθμους αντικατάστασης σελίδων που ακολουθούνται στα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα.
 • Να επιλύσει πρακτικά προβλήματα και ασκήσεις που αφορούν στις ανωτέρω βασικές έννοιες και μηχανισμούς ενός σύγχρονου λειτουργικού συστήματος (διαχείριση διεργασιών, χρονοδρομολόγηση κεντρικής μονάδας επεξεργασίας, συγχρονισμός και επικοινωνία διεργασιών, διαχείριση κύριας μνήμης, οργάνωση ιδεατής μνήμης).

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τεχνολογία Λογισμικού Ι
 • Λειτουργικά Συστήματα Ι
 • Βάσεις Δεδομένων

Προαπαιτούμενα: Για την παρακολούθηση της ΠΛΗ11 απαιτείται η ταυτόχρονη παρακολούθηση ή ολοκλήρωση της ΠΛΗ10.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

ΠΛΗ23: ΤΗΛΕΜΑΤΙΚΗ, ΔΙΑΔΙΚΤΥΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ23

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Κύριος σκοπός της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις βασικές εννοιολογικές και τεχνολογικές εκδοχές των υπηρεσιών τηλεματικής και τεχνολογιών διαδικτύου, να γνωρίσει τις γλώσσες προγραμματισμού και να εξοικειωθεί με τις τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού, καθώς και να μελετήσει την κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κύριος σκοπός είναι η κατανόηση των βασικών εννοιών των δικτύων τηλεματικής και του υπολογισμού της μεταφερόμενης πληροφορίας, με τις έννοιες της μετάδοσης δεδομένων/πακέτων σε ευρυζωνικά δίκτυα, της απόδοσης δικτύων τηλεματικής, της διαχείρισης της πληροφορίας σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά των δικτύων τηλεματικής, της IP Διευθυνσιοδότησης, να εξοικειωθεί με τις βασικές έννοιες των κυψελωτών συστημάτων κινητών τηλεπικοινωνιών, με τις έννοιες της προσφερόμενης κίνησης και του βαθμού εξυπηρέτησης, με την επαναχρησιμοποίηση συχνοτήτων κλπ. Επίσης, στόχος της είναι η εξοικείωση με τις τεχνολογίες διαδικτύου, με το πρωτόκολλο Internet HTTP και η κατανόηση βασικών στοιχείων αλληλεπίδρασης του χρήστη με τις σελίδες του διαδικτύου, η πρακτική εξοικείωση με την απόδοση του πρωτοκόλλου HTTP, καθώς και η γνωριμία με εργαλεία ανάλυσης πρωτοκόλλων διαδικτύου. Επίσης, η ΘΕ έχει ως κύριο στόχο την ανάπτυξη απλών και προηγμένων Ιστοσελίδων, να γνωρίσει ο φοιτητής τις γλώσσες προγραμματισμού και να εξοικειωθεί με τις τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών παγκόσμιου ιστού: HTML, CSS, Javascript, PHP, MySQL; να αποκτήσει την ικανότητα να κρίνει και να επιλέγει την κατάλληλη γλώσσα/τεχνολογία, διαδικτυακού προγραμματισμού, να αναγνωρίζει τη σημασία της αυθεντικοποίησης και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης χρηστών σε μία εφαρμογή παγκόσμιου ιστού. Η κατανόηση και η εφαρμογή τεχνικών προγραμματισμού Παγκόσμιου Ιστού με χρήση XML, DTD, DOM, XSL.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν να:

 • Εξηγούν και παρουσιάζουν τις βασικές αρχές των σύγχρονων δικτύων και υπηρεσιών τηλεματικής.
 • Αναλύουν και σχεδιάζουν ασύρματα και κινητά (GSM, UMTS κ.α.) δίκτυα.
 • Εξηγούν τα σχήματα διευθυνσιοδότησης του Internet.
 • Διακρίνουν τους αλγόριθμους δρομολόγησης και τα πρωτόκολλα του Internet.
 • Συσχετίζουν τις υπηρεσίες τηλεματικής με κατανεμημένη αντικειμενοστραφή τεχνολογία και αρχιτεκτονική προσανατολισμένη προς τις υπηρεσίες.
 • Αξιοποιήσουν διάφορες τεχνολογίες διαδικτυακού προγραμματισμού και να αναπτύξουν μία εφαρμογή παγκόσμιου ιστού.
 • Αποκτήσουν την ικανότητα να κρίνουν και να επιλέγουν την κατάλληλη γλώσσα/τεχνολογία διαδικτυακού προγραμματισμού.
 • Αναγνωρίζουν τη σημασία της αυθεντικοποίησης και της εξουσιοδοτημένης πρόσβασης χρηστών σε μία εφαρμογή παγκόσμιου ιστού.
 • Συζητούν την αρχιτεκτονική του Παγκόσμιου Ιστού (WWW).
 • Συνθέτουν μεθόδους του πρωτοκόλλου HTTP.
 • Δημιουργούν απλές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας HTML και CSS.
 • Κατασκευάζουν δυναμικές εφαρμογές του Παγκόσμιου Ιστού εισάγοντας σενάρια από την πλευρά του πελάτη (JavaScript) και από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) σε HTML κώδικα.
 • Ολοκληρώνουν σενάρια από την πλευρά του εξυπηρετητή (PHP) με Βάσεις Δεδομένων (MySQL).
 • Σχεδιάζουν την περιγραφή δεδομένων στον Παγκόσμιο Ιστό με XML.
 • Μετασχηματίζουν XML περιγραφές με χρήση XSL.
 • Εφαρμόσουν τεχνικές προγραμματισμού εφαρμογών Παγκόσμιου Ιστού με χρήση XML, DTD, DOM, XSL
 • Μετρούν και αξιολογούν την απόδοση του Internet και του Παγκόσμιου Ιστού.
 • Αναλύουν τις τεχνικές προσωρινής αποθήκευσης (caching) και διαμεσολάβησης (proxy) στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Εξηγούν τους μηχανισμούς αναζήτησης και ασφάλειας στον Παγκόσμιο Ιστό.
 • Συζητούν την αυξανόμενη και διαφοροποιούμενη κοινωνική επίδραση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Τηλεματική
 • Διαδίκτυα – Ιστός (Web)
 • Υπολογιστές και Κοινωνία, Information society

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

ΠΛΗ35: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ35

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Ασφάλεια Υπολογιστών

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/τές:

 • Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής
 • Θα γνωρίζουν τα βασικά θέματα Ασφάλειας Λειτουργικών Συστημάτων
 • Θα μπορούν να αναπτύξουν και να διαχειριστούν τεχνικές ελέγχου προσπέλασης
 • Θα μπορούν να προστατεύσουν ένα πληροφοριακό σύστημα από ιομορφικό λογισμικό
 • Θα κατανοούν και εφαρμόζουν μεθόδους αποτίμησης επικινδυνότητας
 • Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας προσωπικών δεδομένων
 • Θα μπορούν να αναπτύξουν το Σχέδιο Ασφάλειας ενός Πληροφοριακού Συστήματος

Ασφάλεια Δικτύων

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/ές:

 • Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής
 • Θα κατανοούν την αρχιτεκτονική ασφάλειας δικτύων OSI
 • Θα μπορούν να διαχειρίζονται ζητήματα ασφάλειας στο Διαδίκτυο
 • Θα γνωρίζουν πώς να εφαρμόσουν τεχνικές ασφάλειας στο επίπεδο εφαρμογής
 • Θα μπορούν να διαχειριστούν επιλεγμένα συστήματα ασφάλειας εφαρμογών
 • Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα προστασίας απόρρητου επικοινωνιών

Κρυπτογραφία

Με τη επιτυχή ολοκλήρωση του συγκεκριμένου μαθήματος, οι φοιτήτριες/ές:

 • Θα γνωρίζουν την βασική ορολογία της επιστημονικής αυτής περιοχής
 • Θα γνωρίζουν το βασικό μαθηματικό υπόβαθρο της Κρυπτογραφίας
 • Θα γνωρίζουν δυνατότητες και περιορισμούς των σύγχρονων κρυπτοσυστημάτων
 • Θα μπορούν να διαχειρίζονται ένα κρυπτοσύστημα
 • Θα μπορούν να αξιοποιήσουν τις ψηφιακές υπογραφές
 • Θα γνωρίζουν βασικά νομικά θέματα χρήσης εφαρμογών Κρυπτογραφίας

Γνωστικά Αντικείμενα:

 • Ασφάλεια Υπολογιστών
 • Ασφάλεια Δικτύων   
 • Κρυπτογραφία       

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

ΠΛΗ37: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ37

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η μελέτη των ζητημάτων ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση. Τα βασικά σημεία στα οποία εστιάζει η ύλη της θεματικής ενότητας είναι: η διδασκαλία με τη βοήθεια υπολογιστή, οι θεωρίες μάθησης, το εκπαιδευτικό λογισμικό, τα ανοικτά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, η θέση της πληροφορικής στην εκπαίδευση, η διδακτική της πληροφορικής, ο προγραμματισμός ως αντικείμενο εκπαίδευσης, η σχεδίαση εκπαιδευτικού λογισμικού, τα μοντέλα και τα εργαλεία ανάπτυξης, η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού, η πρωτοτυποποίηση και ο ποιοτικός έλεγχος.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

ΤΟΜΟΣ 1: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν:

 • τη θέση της Πληροφορικής στην Εκπαίδευση ως γνωστικό αντικείμενο και ως εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης (μοντέλα και θεωρητικές προσεγγίσεις)
 • τη θέση της Πληροφορικής στην ελληνική Εκπαίδευση (προγράμματα σπουδών, διδακτικές προσεγγίσεις)
 • τις βασικές έννοιες που συγκροτούν το γνωστικό πεδίο της Διδακτικής της Πληροφορικής
 • το ρόλο της προγραμματιστικής δραστηριότητας ως αντικείμενο εκπαίδευσης
 • ειδικά θέματα διδακτικής της πληροφορικής και ιδιαίτερα του δομημένου και του οντοκεντρικού προγραμματισμού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν:

 • το ρόλο της πληροφορικής ως γνωστικό αντικείμενο στην εκπαίδευση
 • τις βασικές διδακτικές προσεγγίσεις της Πληροφορικής καθώς και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) σε όλες τις βαθμίδες της σχολικής εκπαίδευσης

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του πρώτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν:

 • να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής
 • να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία της Πληροφορικής
 • να εφαρμόζουν και να αξιολογούν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου της Πληροφορικής

ΤΟΜΟΣ 2: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν:

 • τις προσεγγίσεις και τα θεωρητικά μοντέλα ένταξης των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
 • την εξέλιξη της θέσης της Πληροφορικής και των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
 • τα διάφορα είδη εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τις κατηγορίες των εκπαιδευτικών λογισμικών και των υπολογιστικών περιβαλλόντων υποστήριξης διδασκαλίας και μάθησης
 • τις θεωρίες μάθησης και τις διδακτικές στρατηγικές με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση (συμπεριφορισμός, εποικοδομισμός, κοινωνικοπολιτισμική προσέγγιση)
 • βασικές αρχές επικοινωνίας και αλληλεπίδρασης χρήστη – υπολογιστή
 • βασικές αρχές σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν:

 • την έννοια του εκπαιδευτικού λογισμικού και τη χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική πράξη
 • την έννοια του ανοικτού υπολογιστικού περιβάλλοντος και τη χρησιμότητά του στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • βασικά ζητήματα σχεδίασης και αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του δευτέρου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν:

 • να χρησιμοποιούν κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά στη διδασκαλία των επιμέρους γνωστικών αντικειμένων της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
 • να χρησιμοποιούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στη διδασκαλία και τη μάθηση
 • να κρίνουν αποτελεσματικά τις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών στην εκπαίδευση
 • να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες και εκπαιδευτικά σενάρια για τη διδασκαλία και τη μάθηση σε όλο το εύρος του προγράμματος σπουδών
 • να σχεδιάζουν διδακτικές δραστηριότητες με τη χρήση περιβαλλόντων e-learning

ΤΟΜΟΣ 3: ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα γνωρίζουν:

 • τις αρχές διδακτικής σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τις αρχές σχεδίασης οθόνης, διεπαφής, πλοήγησης, περιεχομένου και αλληλεπίδρασης
 • τα μοντέλα ανάπτυξης εκπαιδευτικών λογισμικών
 • τα εργαλεία ανάπτυξης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • θέματα ψηφιοποίησης ήχου, εικόνας και βίντεο
 • θέματα τεκμηρίωσης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τις αρχές αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τις αρχές της διδακτικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τις αρχές της τεχνολογικής αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τις αρχές ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα κατανοούν:

 • τη σημασία της σχεδίασης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τη σημασία της αξιολόγησης εκπαιδευτικού λογισμικού
 • τη σημασία ποιοτικού ελέγχου και εξασφάλισης ποιότητας εκπαιδευτικού λογισμικού

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της μελέτης του τρίτου τόμου, οι φοιτήτριες/τές θα μπορούν:

 • να σχεδιάζουν πολυμεσικό υλικό για εκπαιδευτική χρήση
 • να σχεδιάζουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τη χρήση εργαλείων e-learning
 • να σχεδιάζουν απλά εκπαιδευτικά λογισμικά
 • να αναπτύσσουν εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης για τη διδασκαλία της πληροφορικής
 • να αξιολογούν εκπαιδευτικά λογισμικά
 • να αξιολογούν περιβάλλοντα e-learning
 • να αξιολογούν περιβάλλοντα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • να χρησιμοποιούν ποιοτικές και ποσοτικές μεθόδους, τεχνικές και εργαλεία αξιολόγησης εκπαιδευτικών λογισμικών

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Διδακτική της Πληροφορικής
 • Πληροφορική και Εκπαίδευση
 • Σχεδίαση Εκπαιδευτικού Λογισμικού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

ΠΛΗ44: ΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΙΚΟΝΑΣ

Κωδικός Θ.Ε.: ΠΛΗ44

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εισαγωγή της/του φοιτήτριας/τή στα σήματα και στην επεξεργασία τους. Το πεδίο των σημάτων και των συστημάτων αποτελεί πλέον ένα ενιαίο σύνολο βασικών και θεμελιωδών γνώσεων για ένα ευρύ φάσμα περιοχών που σχετίζονται με την παραγωγή, την επεξεργασία, την αποθήκευση και τη μετάδοση της πληροφορίας. Στον Τόμο Α παρουσιάζουμε τις βασικές έννοιες των σημάτων και των συστημάτων, καθώς και τα βασικά μαθηματικά εργαλεία (μετασχηματισμούς Fourier και Laplace). Στον Τόμο Β ασχολούμαστε αποκλειστικά με την ψηφιακή επεξεργασία σήματος και εικόνας. Γνωρίζουμε τον διακριτό μετασχηματισμό Fourier και τον μετασχηματισμό-z ώστε να μπορέσουμε να συνεχίσουμε στη σχεδίαση ψηφιακών φίλτρων. Τέλος, εισάγουμε τις βασικές έννοιες της ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας. Στον Τόμο Γ συνεχίζουμε με την ψηφιακή επεξεργασία εικόνας, εστιάζοντας την προσοχή μας στη βελτίωση, κατάτμηση και περιγραφή της, καθώς και στα συστήματα.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση:

 • Να κατανοεί τις βασικές έννοιες σημάτων και συστημάτων, του μετασχηματισμού Fourier, των μετασχηματισμών Laplace και Ζ, της συνέλιξης, της δειγματοληψίας, της απόκρισης συχνότητας και των ψηφιακών φίλτρων μονοδιάστατων σημάτων και εικόνων.
 • Να επεξεργάζεται σήματα μιας διάστασης (ομιλία, ηλεκτροκαρδιογράφημα, σεισμικό σήμα, κ.ά.) ή περισσοτέρων διαστάσεων, να ψηφιοποιεί σωστά διαφορετικά συνεχή σήματα, να υπολογίζει το συχνοτικό περιεχόμενο των σημάτων και να σχεδιάζει βασικά φίλτρα για την επεξεργασία τους.
 • Να εφαρμόζει τεχνικές ψηφιακής επεξεργασίας εικόνας, όπως βελτίωση, κατάτμηση και περιγραφή της, όπως αυτές υιοθετούνται σε συστήματα.
 • Να αναλύει και να σχεδιάζει συστήματα επεξεργασίας σημάτων συνεχούς και διακριτού χρόνου.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σήματα & Συστήματα
 • Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνων & Σημάτων
 • Ανάλυση Εικόνας & Αναγνώριση Προτύπων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

ΕΚΠ63: ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΩΝ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20

Τύπος Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/τών με:

 • τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση φυσικο-επιστημονικών εννοιών,
 • την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων -ειδικά εκείνων που αναφέρονται στις παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία,
 • τη διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου,
 • την εκμετάλλευση των υπαρχόντων εργαλείων μάθησης ώστε να εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία.

Ειδικότερα, η Θεματική Ενότητα ασχολείται με τα εξής κεντρικά ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν και προσδιορίζουν τη Σχολική Επιστήμη ως αυτόνομο πεδίο γνώσης;
 • Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες που κρίνονται αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών;
 • Ποιες είναι οι πρώτες ιδέες των μαθητών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών και πώς μπορούν αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία για τη συγκρότηση της σχολικής φυσικο-επιστημονικής γνώσης;

 Η Θεματική Ενότητα απευθύνεται σε όσους προτίθενται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Κυρίως όμως αποσκοπεί στο να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς της καθημερινής πράξης, με την εισαγωγή μιας σύγχρονης προβληματικής για την ιδιαιτερότητα των Φυσικών Επιστημών και της διδασκαλίας τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να,

 • εντοπίζει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση βασικών εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών
 • αντιλαμβάνεται και να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
 • εξηγεί πώς η γνώση των πρακτικο-βιωματικών αντιλήψεων των μαθητών στις ΦΕ μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας
 • περιγράφει συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών
 • αναφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού με το νέο μοντέλο διδασκαλίας στις ΦΕ.
 • αναγνωρίζει και να αξιοποιεί διδακτικά εργαλεία όπως η γνωστική σύγκρουση, η αναλογική σκέψη και οι στόχοι-εμπόδια
 • αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διαφορετικές επιστημολογικές θέσεις για τη φύση της επιστημονικής γνώσης
 • περιγράφει και να διακρίνει τις διαφορετικές αντιλήψεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν και να εξηγήσουν έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών
 • αναγνωρίζει το ρόλο και το χαρακτήρα των άτυπων και μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
 • αναγνωρίζει τις αλλαγές που υφίσταται η φυσικο-επιστημονική γνώση κατά τη μετατροπή της σε σχολική γνώση και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους
 • αναλύει και να περιγράφει τη συγκρότηση και την οργάνωση της σχολικής εκδοχής των Φυσικών Eπιστημών σε διαφόρων τύπων διδακτικό υλικό

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αναγκαιότητα της συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
 • Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φ.Ε.
 • Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας των Φ.Ε όπως: γενικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, κριτήρια επιλογής περιεχομένου, διαδικασιών μάθησης, βηματισμού και μεθόδων αξιολόγησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%. Ο βαθμός των γραπτών εργασιών ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των τεσσάρων (4) εργασιών και (β) υποβληθούν τουλάχιστον τρεις (3) από τις τέσσερις (4) γραπτές εργασίες.

 

Ε.Θ.Ε. ΜΑΘ: ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Κωδικός Ε.Θ.Ε.: Ε.Θ.Ε. ΜΑΘ

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος Ε.Θ.Ε.: Επιλογής

Χαρακτηρισμός Ε.Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ), Ανάπτυξης Δεξιοτήτων (ΑΔ)

Έτος που προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική, Αγγλική

Περίγραμμα Θ.Ε.

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι η εκπαίδευση των φοιτητών/τριων του προγράμματος στις σύγχρονες τεχνολογίες που υποστηρίζουν τη θεωρητική και εργαστηριακή εκπαίδευση. Συγκεκριμένα η Ε.Θ.Ε. στοχεύει:

 • στην εκμάθηση  βασικών γνώσεων προγραμματισμού με γλώσσες τύπου  Octave, WolframAlpha, Sage
 • στο σχεδιασμό αλγοριθμικών διαδικασιών για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων
 • στην εκμάθηση βασικών αρχών μοντελοποίησης
 • στη μελέτη μαθηματικών μοντέλων φυσικών, χημικών και βιολογικών­ διαδικασιών και φαινομένων
 • στην εκμάθηση μεθόδων επίλυσης Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων πρώτης και δεύτερης τάξης καθώς και Προβλημάτων Αρχικών Τιμών και Συνοριακών Συνθηκών
 • στην εκμάθηση της στατιστικής γλώσσας Προγραμματισμού R για την ανάλυση δεδομένων και την ποιοτική μελέτη τους, αναπαράσταση τους, και εξαγωγή συμπερασμάτων.  

Για τους σκοπούς της ΕΘΕ ΜΑΘ θα αξιοποιηθεί εργαστηριακός εξοπλισμός  του Εργαστηρίου Εφαρμοσμένων Μαθηματικών  του ΕΑΠ.

Η εκπαίδευση των φοιτητών στην ΕΘΕ ΜΑΘ, αξιοποιεί και διευρύνει τις θεωρητικές γνώσεις που αποκτήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος ΦΥΕ και παρέχει επιπλέον θεωρητικά και υπολογιστικά Μαθηματικά και Στατιστικά  εργαλεία και υπολογιστικές δεξιότητες για την αντιμετώπιση των σύγχρονων προβλημάτων  των Επιστημών και της Τεχνολογίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΘΕ ΜΑΘ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • σχεδιάζουν αλγοριθμικές διαδικασίες για την επίλυση μαθηματικών προβλημάτων,
 • γνωρίζουν και να εφαρμόζουν βασικές εντολές σε γλώσσες προγραμματισμού όπως η Octave, η WolframAlpha, Sagemath και η R,
 • συντάσσουν κώδικες για την επίλυση προβλημάτων,
 • μοντελοποιούν προβλήματα  φυσικών επιστημών με χρήση Συνήθων και Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων,
 • μελετούν και να επιλύουν  προβλήματα Αρχικών και Συνοριακών Τιμών με αναλυτικές και αριθμητικές μεθόδους,
 • πειραματίζονται στην ανάπτυξη μαθηματικών μοντέλων  φυσικών επιστημών, 
 • επεξεργάζονται  τα αποτελέσματα με γραφικές παραστάσεις και προσομοιώσεις,
 • γνωρίζουν βασικές εντολές της στατιστικής γλώσσας προγραμματισμού R,
 • κάνουν στατιστική ανάλυση σε δεδομένα με τη χρήση της γλώσσας R.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΕΘΕ ΜΑΘ: 

 • Βασικές γνώσεις προγραμματισμού       
 • Μαθηματικά μοντέλα Μερικών Διαφορικών  Εξισώσεων
 • Ανάλυση Δεδομένων

Προαπαιτούμενα: ΦΥΕ10, ΦΥΕ14, ΦΥΕ20, ΦΥΕ24

Αξιολόγηση: Εκπόνηση έξι (6) εργαστηριακών ασκήσεων και δυνητική τελική παρουσίαση project κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΕΘΕ κατά 30%. Ο βαθμός των εργαστηριακών ασκήσεων ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο βαθμός των τελικών ή επαναληπτικών εξετάσεων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της ΕΘΕ κατά 70%.

Το δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές/επαναληπτικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν (α) συγκεντρωθούν τουλάχιστον 30 βαθμοί από τις εργαστηριακές ασκήσεις και τις τυχόν άλλες δραστηριότητες και (β) υποβληθούν τουλάχιστον πέντε (5) από τις έξι (6) εργαστηριακές ασκήσεις.

Θεματικές Ενότητες

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο