ΔΙΣ52 Ιστορία και πηγές

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ52

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Συντονιστής ΘΕ: Φωτεινή Γαζή 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ:

Η επεξεργασία των πηγών, ο εντοπισμός, ο έλεγχος και η ερμηνεία τους, αποτελεί μια από τις πιο κομβικές διαδικασίες της ιστορικής επιστήμης. Η ανάπτυξη ποικίλων μεθόδων για την αξιοποίησή τους, καθώς και η εξέλιξη των θεωρητικών προσεγγίσεων σχετικά με το τι θεωρείται ιστορική πηγή, συμβαδίζει με τη συγκρότηση της ίδιας της ιστορίας σε επιστημονική πειθαρχία και την εξέλιξη της. Στόχος του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών με τις ιστορικές πηγές, τόσο θεωρητικά όσο και πρακτικά, δηλαδή τη διερεύνηση, θεωρητικοποίηση, ανάλυση και σχολιασμό των τρόπων χρήσης και αξιοποίησης πηγών στη σύγχρονη εποχή, διατρέχοντας ποικίλα ιστοριογραφικά ρεύματα και τους τρόπους με τους οποίους το κάθε ένα από αυτά αντιμετώπισε το ζήτημα των πηγών –από τον θετικισμό του 19ου αιώνα ως την πολιτισμική ιστορία και τον μεταμοντερνισμό του 21ου. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην μεθοδολογία της προφορικής ιστορίας καθώς η λήψη συνεντεύξεων και γενικότερα οι προφορικές μαρτυρίες αποτελούν ένα από τα πεδία ενασχόλησης όσων δραστηριοποιούνται στη δημόσια ιστορία.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Μετά το πέρας του μαθήματος οι φοιτητές/τριες:

 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν τις πηγές που έχουν χρησιμοποιηθεί για τη συγγραφή ενός ιστορικού έργου κατανοώντας έτσι τον πυρήνα της ιστορικής έρευνας, πώς δηλαδή ένα γεγονός, αφότου επιλεγεί, εντάσσεται οργανικά σε μία περιγραφή, εξήγηση και ευρύτερο ερμηνευτικό σχήμα.
 • Θα είναι σε θέση να παρουσιάσουν κριτικά ένα ιστορικά τεκμήριο, να το συνδέσουν με την εποχή του και να επισημάνουν πιθανά στοιχεία που συμβάλουν στην προώθηση της ιστορικής έρευνας.
 • Θα είναι σε θέση να συγκρίνουν ένα ευρύ φάσμα τεκμηρίων, από γραπτά κείμενα μέχρι εικόνες και προφορικές μαρτυρίες και να υποδεικνύουν τις διαφορετικές ποιότητες ιστορικής μαρτυρίας που το κάθε ένα μπορεί να προσφέρει στον ερευνητή.
 • Θα είναι σε θέση να εντοπίζουν ένα τεκμήριο σε ένα αρχείο, μία βιβλιοθήκη ή στο διαδίκτυο και να εκφέρουν γνώμη σχετικά με τον βαθμό αυθεντικότητάς του.
 • Θα είναι σε θέση να διαξαγάγουν συνεντεύξεις για τις ανάγκες μιας ιστορικής έρευνας

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

 •  Είδη και εντοπισμός πηγών
 •  Προσέγγιση και ανάλυση πηγών
 •  Προφορική ιστορία
 •  Πηγές και δημόσια ιστορία

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

 •  Είδη και εντοπισμός πηγών
 •  Προσέγγιση πηγών
 •  Προφορική ιστορία

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu