ΔΙΣ54 Ιστορία και ΜΜΕ

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ54

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΜΠΑΛΤΑ ΑΘΑΝΑΣΙΑ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή – Σκοπός της ΘΕ:

Η σχέση ιστορίας και ΜΜΕ είναι μια σχέση πολύπλευρη και πολύπλοκη αλλά και δυναμική. Ο Τύπος και τα παραδοσιακά πλέον ηλεκτρονικά ΜΜΕ, το ραδιόφωνο και η τηλεόραση απετέλεσαν μέχρι πρόσφατα, εξακολουθούν δε να αποτελούν ακόμη τους βασικούς διαμορφωτές και εκφραστές της δημόσιας ιστορίας: η Ιστορία στον πολιτικό και εν γένει δημόσιο λόγο παράγεται και εκφράζεται μέσω αυτών διαμορφώνοντας με καθοριστικό τρόπο την πολιτική και ιστορική κουλτούρα μιας κοινωνίας. Ο Τύπος και τα υπόλοιπα ΜΜΕ καταγράφουν αλλά και διαμορφώνουν την σχέση των νεωτερικών κοινωνιών με την ιστορία και την διαχείριση της συλλογικής τους μνήμης, διαχέουν και παράγουν ιστορική γνώση, αντιλήψεις και στερεότυπα. Θα εξετασθούν: η λειτουργία τους ως παραγόντων διαμόρφωσης πολιτικής κουλτούρας και ιστορικής συνείδησης, ο διαμεσολαβητικός ρόλος τους μεταξύ πολιτικής και ιστορίας και οι ιδιοτελείς χρήσεις της ιστορίας. Ο Τύπος αντανακλά τις αλλαγές που γίνονται σε μία κοινωνία, τις προσδοκίες των συγχρόνων αλλά και τους τρόπους με τους οποίους αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα την οποία βιώνουν. Παρά τις αποσιωπήσεις, η συστηματική μελέτη του και η συγκρότηση των κειμένων σε  corpus αποτυπώνει όψεις της ανθρώπινης εμπειρίας που δεν είναι σε άλλες πηγές ανιχνεύσιμες από τον ιστορικό. Σκοπός της ΘΕ είναι αφενός μεν να μελετήσει τις ιστορικές διαστάσεις αυτής της σχέσης, αφετέρου δε να αναδείξει τους τρόπους που λειτουργεί στην σημερινή πραγματικότητα.

Μαθησιακά αποτελέσματα

Μετά το πέρας της Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται:

  • να έχουν κατανοήσει τις πολλαπλές λειτουργίες των ΜΜΕ στη διαμόρφωση της συλλογικής ιστορικής κουλτούρας·
  • να κατανοούν την σημερινή πολύπλοκη και μεταβαλλόμενη πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα.
  • να αναπτύξουν σύνθετη ιστορική σκέψη και να διαμορφώσουν ανοιχτή ιστορική κουλτούρα.·

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

  • Τύπος και Νεωτερικότητα. Θέματα ιστορίας του ευρωπαϊκού και ελληνικού Τύπου (15ος-20ος αι.)
  • Ο Τύπος ως ιστορική πηγή.
  • Θέματα ιστορίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης.
  • Η ιστορία του 20ου αι. και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ.
  • Η ιστορία στον Τύπο και τα ηλεκτρονικά ΜΜΕ σήμερα (ένθετα, ντοκυμαντέρ, ραδιοφωνικές εκπομπές).

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

  •  Τύπος και Ιστορία
  •  Η Ιστορία στην τηλεόραση και το ραδιόφωνο

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu