ΔΙΣ55 Ιστορία και χώρος

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΣ55

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ: ΓΙΑΝΝΙΤΣΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή – Σκοπός της ΘΕ:

Στόχος αυτής της ενότητας είναι η χρήση του χώρου ως πεδίου ιστορικής έρευνας και ο μετασχηματισμός της σε πρακτικές δημόσιας ιστορίας, σε μεθόδους και τρόπους που μετατρέπουν την επιστημονική έρευνα σε πράξη στο δημόσιο χώρο. Επικεντρώνοντας στις πόλεις θα εξετάσουμε την κοινωνική διάσταση του χώρου, τον χώρο δηλαδή ως δημιούργημα της κοινωνίας και ταυτόχρονα ως πεδίο εκδήλωσης των κοινωνικών σχέσεων. Σε αυτό το πλαίσιο μας ενδιαφέρει να δούμε την ιστορικότητα του χώρου, τους κοινωνικούς, πολιτικούς και οικονομικούς μηχανισμούς παραγωγής του, τη δημόσια και ιδιωτική του χρήση, τη βιωματική σχέση των ανθρώπων με αυτόν και τις αντιλήψεις που συγκροτούνται για αυτόν. Μας ενδιαφέρει ο χώρος ως δομικό υλικό συγκρότησης εθνικής, ταξικής και πολιτισμικής ταυτότητας και ως πεδίο εκδήλωσης-δημόσιας τέλεσης των χαρακτηριστικών της.

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Μετά το πέρας της ανωτέρω Θεματικής Ενότητας οι φοιτητές και φοιτήτριες αναμένεται να:

 • χρησιμοποιούν τον χώρο ως πεδίο ιστορικής έρευνας αναδεικνύοντας τη σημασία του στη διαμόρφωσης της ιστορικής κουλτούρας,
 • εντοπίζουν στο χώρο τα ίχνη της μνήμης, επίσημης και μη,
 • σχεδιάζουν ιστορικές διαδρομές στην πόλη για εκπαιδευτική και τουριστική χρήση,
 • διενεργούν προφορικές συνεντεύξεις με στόχο την ανάδειξη της μνήμης συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων (μετανάστες, πρόσφυγες, εργάτες, φοιτητές κ.α.),
 • επεξεργάζονται μεθόδους ανάδειξης της Ιστορίας στη δημόσια σφαίρα,
 • εντοπίζουν και να επεξεργάζονται αρχειακές πηγές τοπικής ιστορίας (αρχεία δήμων, σωματείων, συλλόγων, αθλητικών σωματείων κ.α.),
 • δημιουργούν ψηφιακές βάσεις δεδομένων,
 • επιλέγουν αρχειακό υλικό για τη διενέργεια ιστορικών εκθέσεων, ιστορικών ντοκιμαντέρ ή ιστορικών site στο διαδίκτυο,
 • χρησιμοποιούν τα μέσα μαζικής δικτύωσης για ν’ αναδεικνύουν την ιστορική έρευνα,
 • διακρίνουν τα ποικίλα κινήματα πολιτικής διαμαρτυρίας και να εντάξουν τη δράση τους στο ευρύτερο πολιτικό, οικονομικό και κοινωνικό της πλαίσιο,
 • συνεργάζονται με άτομα διαφορετικών επιστημονικών πεδίων (αρχιτέκτονες, πολεοδόμους, εικαστικούς, δημοσιογράφους) στο σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων Δημόσιας Ιστορίας, συνδυάζοντας θεωρητική γνώση και πράξη.

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής από το 2018-2019)

 • Κοινωνική και πολιτισμική ιστορία της πόλης
 • Τοπική ιστορία και ιστορία του «τοπικού»
 • Χώρος και προφορική ιστορία
 • Χώρος και μνήμη
 • Πολιτικές του πολιτισμού, πολιτιστική κληρονομιά και χώρος

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: (έτος εισαγωγής έως το 2017-2018)

 • Ιστορία των πόλεων
 • Τοπική και προφορική Ιστορία
 • Χώρος και μνήμη

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη ΘΕ

Διδακτικό Υλικό: Το ΔΥ είναι σε ψηφιακή μορφή 

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu