ΔΕΑ01 Ποσοτικές Μέθοδοι για Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ01

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός του μαθήματος είναι η παρουσίαση βασικών εργαλείων λήψης αποφάσεων μεταξύ των οποίων η περιγραφική στατιστική, παλινδρόμηση, πιθανότητες και γραμμικός προγραμματισμός. Τα εργαλεία αυτά αποτελούν τη βάση για οποιαδήποτε διαδικασία απόφασης στο σύγχρονο επιχειρηματικό περιβάλλον.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε., οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • αναλύουν σύνθετα προβλήματα κάνοντας χρήση σύγχρονων μεθόδων
  • κατανοήσουν σε βάθος τη χρήση πιθανοτήτων, γραμμικού προγραμματισμού, παλινδρόμησης και άλλων στατιστικών μεθόδων
  • χρησιμοποιήσουν εργαλεία όπως το EXCEL για την επίλυση προβλημάτων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu