ΔΕΑ43 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΕΑ43

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής στις Κατευθύνσεις Α΄ & Β΄

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Αγγλική

Σκοπός της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι η ανάλυση του εννοιολογικού υπόβαθρου καθώς και των σύγχρονων θεωριών και πρακτικών της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού. Στα πλαίσια του μαθήματος δίνεται έμφαση στη συστημική προσέγγιση των οργανώσεων και αναλύονται μια σειρά από αλληλένδετες ενότητες, οι οποίες στο σύνολό τους, αποτελούν υποσυστήματα στο σύστημα διοίκησης ανθρώπινων πόρων. Έμφαση δίνεται σε θέματα ηγεσίας και μεθόδων διαχείρισης ομάδων εργασίας.

Μαθησιακά αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

  • κατανοούν τις λειτουργίες της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού
  • κατανοούν την αναγκαιότητα ανάπτυξης εργαλείων και μεθόδων που θα συμβάλλουν στην ικανοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού και στην επίτευξη των στόχων των επιχειρήσεων και των οργανισμών
  • προσαρμόζουν τα θεωρητικά εργαλεία και τις έννοιες της επιστήμης της Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού στα πλαίσια ομάδων διαχείρισης εφοδιαστικών αλυσίδων

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu