Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)

Αντικείμενο – Σκοπός

Αντικείμενο – Σκοπός

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Αθλητισμού» που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη γνώση, αλλά και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο των αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών.  

Μαθησιακά αποτελέσματα

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

  • Αναγνωρίζουν τη δομή και την πολυπλοκότητα του Ελληνικού αθλητισμού και του αθλητισμού παγκοσμίως.
  • Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και να αναπτύσσουν στρατηγική κατεύθυνση και προγραμματισμό εντός των οργανισμών.
  • Σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα και υπηρεσίες που παρέχουν δημόσιοι και δημοτικοί οργανισμοί καθώς και επιχειρήσεις στην αθλητική αγορά.
  • Κατανοούν τη συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν εξειδικευμένες στρατηγικές και πρακτικές μάρκετινγκ για την ανάπτυξη/προώθηση αθλητικών υπηρεσιών και προγραμμάτων.
  • Αναγνωρίζουν τη διεπιστημονικότητα της Διοίκησης Αθλητισμού μέσα από την ανάλυση μίας σειράς θεμάτων σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, και την ηθική στο χώρο εργασίας.
  •         Κατανοούν βασικά οικονομικά στοιχεία των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και να μελετούν τις βασικές παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας των πρωταθλημάτων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0488 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law.

 Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS. 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Προϋποθέσεις εισαγωγής

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Αριθμός παρεχόμενων θέσεων: 200 (100 ανά εξάμηνο)

Γίνονται δεκτοί/ές:

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

(κατά δήλωση των υποψηφίων).

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80).

Διάρθρωση - Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Διάθρωση / Θ.Ε.

 

1ο  Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΑΘ10 Δομή και Οργάνωση του Αθλητισμού (, 10 ECTS)

ΔΑΘ11 Αθλητικό Μάνατζμεντ (Y, 10 ECTS)

ΔΑΘ12 Αθλητικό Μάρκετινγκ (Y, 10 ECTS)

 

2ο Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΑΘ20 Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών (Y, 10 ECTS)

ΔΑΘ21 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον Αθλητισμό (Y, 10 ECTS)

ΔΑΘ22 Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών (Y, 10 ECTS)

 

 

3ο Εξάμηνο (30 ECTS)

ΔΑΘ30 Διοίκηση Λειτουργιών Αθλητικών Εγκαταστάσεων (Y, 10 ECTS)

ΔΑΘ31 Οικονομικά του Αθλητισμού (Y, 10 ECTS)

ΔΑΘ32 Διεκδίκηση και Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων (Y, 10 ECTS)

 

4ο Εξάμηνο (30 ECTS)

1η Επιλογή

(ΜΔΕ)

ΔΑΘΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Y, 30 ECTS)

2η Επιλογή

(Επιλογή τριών θεματικών ενοτήτων από τις ΔΑΘ40, ΔΑΘ41, ΔΑΘ42, και ΔΑΘ43)

ΔΑΘ40 Αθλητική Αναψυχή (Ε², 10 ECTS)

ΔΑΘ41 Αθλητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (Ε, 10 ECTS)

ΔΑΘ42 Λογιστική Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων (Ε, 10 ECTS)

ΔΑΘ43 Αθλητική Επικοινωνία και Ψηφιακά ΜΜΕ (Ε, 10 ECTS)

 

Σημειώσεις:

Υ¹ : Υποχρεωτική

Ε² : Επιλογής

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου.

Κατά την επιλογή Θ.Ε. για το πρώτο εξάμηνο σπουδών, συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν, κατά σειρά, τις Θ.Ε. ΔΑΘ10, ΔΑΘ11 και ΔΑΘ12.

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν, κατά σειρά, τις Θ.Ε. ΔΑΘ20, ΔΑΘ21 και ΔΑΘ22.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν, κατά σειρά, τις Θ.Ε. ΔΑΘ30, ΔΑΘ31 και ΔΑΘ32.

Τέλος, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτήτριες/τές έχουν δύο επιλογές:

να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΑΘΔΕ) ή να επιλέξουν (3) Θ.Ε. από τις προσφερόμενες (ΔΑΘ40, ΔΑΘ41, ΔΑΘ42 & ΔΑΘ43).

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου  εξαμήνου.

 

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

 

Θεοδωράκης Νικόλαος, Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (Πρόεδρος ΕΑΕ)

Δημητράς Αυγουστίνος, Αν. Καθηγητής, ΣΚΕ ΕΑΠ

Στεργίου Δημήτριος, Επ. Καθηγητής, ΣΚΕ ΕΑΠ

Αυθίνος Ιωάννης, Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Κώστας Γεώργιος, ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

Επικοινωνία

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

Τηλ: 2610 367316 - Fax: 2610 367110 - E-mail: dath@eap.gr  

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

 Τηλ.: 2610 367300 - Fax: 2610 367650 - E-mail: info@eap.gr

Σκοπός – Περιγραφή

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του ΜΠΣ ΔΕΑ είναι να εξοπλιστούν οι σπουδαστές με τα κατάλληλα εργαλεία και γνώση έτσι ώστε να αποκτήσουν ηγετικές δεξιότητες στο χώρο της εφοδιαστικής αλυσίδας, ώστε να είναι σε θέση να αξιολογούν και να αναλύουν εξωτερικά ή εσωτερικά δεδομένα σε οποιοδήποτε επιχειρησιακό περιβάλλον προκειμένου να εφαρμόζουν τις κατάλληλες αποφάσεις.

 

Μαθησιακά αποτελέσματα

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος, οι απόφοιτοί του θα είναι σε θέση να:

-      κατανοήσουν σε βάθος βασικές αρχές της εφοδιαστικής αλυσίδας και των logistics

-      ενδυναμώσουν τη στρατηγική τους σκέψη σε θέματα εφοδιασμού, παραγωγής και διανομής  

-      είναι σε θέση να προσεγγίζουν και να λύνουν σύνθετα προβλήματα με έναν συστημικό τρόπο σκέψης

-      κατανοούν σε βάθος τις σύγχρονες προκλήσεις που πηγάζουν από το σχεδιασμό των προϊόντων και υπηρεσιών έως την παράδοσή τους στον τελικό καταναλωτή

-      αποκτήσουν τεχνικές ανάλυσης δεδομένων για ολοκληρωμένη λήψη αποφάσεων

-      εξοικειωθούν με σύνθετα εργαλεία λήψης αποφάσεων

-      αναπτύξουν στοιχεία ηγετικής συμπεριφοράς

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Τίτλου Σπουδών «Διοίκηση Εφοδιαστικής Αλυσίδας» (ΔΕΑ) (Supply Chain Management) είναι 120 ECTS (30 ECTS ανά εξάμηνο).

 

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Master of Science (M.Sc.)

 

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

-με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0413 - Management and administration

-με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

 

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

 

Γλώσσα Διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των γραπτών εργασιών και της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας είναι η Αγγλική.

Main Menu