Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ)
Υπό την αιγίδα της Ελληνικής Ολυμπιακής Επιτροπής
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του προγράμματος είναι η παροχή εξειδικευμένων σπουδών υψηλού επιπέδου στη «Διοίκηση Αθλητισμού» που οδηγούν στην απόκτηση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κύριος σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι να αποκτήσουν οι φοιτητές/τριες τη γνώση, αλλά και να εξοπλιστούν με τα κατάλληλα εργαλεία έτσι ώστε να είναι σε θέση να ασκήσουν αποτελεσματική διοίκηση στο χώρο των αθλητικών κερδοσκοπικών, μη κερδοσκοπικών, δημοτικών και δημόσιων οργανισμών.  

Στο τέλος του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα είναι σε θέση να:

• Αναγνωρίζουν τη δομή και την πολυπλοκότητα του Ελληνικού αθλητισμού και του αθλητισμού παγκοσμίως.
• Κατανοούν και να εφαρμόζουν τις αρχές χρηστής διακυβέρνησης σε αθλητικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις και να αναπτύσσουν στρατηγική κατεύθυνση και προγραμματισμό εντός των οργανισμών.
• Σχεδιάζουν, να οργανώνουν και να αξιολογούν προγράμματα και υπηρεσίες που παρέχουν δημόσιοι και δημοτικοί οργανισμοί καθώς και επιχειρήσεις στην αθλητική αγορά.
• Κατανοούν τη συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν εξειδικευμένες στρατηγικές και πρακτικές μάρκετινγκ για την ανάπτυξη/προώθηση αθλητικών υπηρεσιών και προγραμμάτων.
• Αναγνωρίζουν τη διεπιστημονικότητα της Διοίκησης Αθλητισμού μέσα από την ανάλυση μίας σειράς θεμάτων σχετικά με τις διεθνείς σχέσεις, την επικοινωνία, τη χρήση της τεχνολογίας, και την ηθική στο χώρο εργασίας.
• Κατανοούν βασικά οικονομικά στοιχεία των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων και να μελετούν τις βασικές παραμέτρους της ανταγωνιστικότητας των πρωταθλημάτων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0488 Inter-disciplinary programmes and qualifications involving business, administration and law.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα Διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η ελληνική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική ή η αγγλική.

Γίνονται δεκτοί/ές:

Απόφοιτοι/ες ελληνικών Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. καθώς και απόφοιτοι/ες Πανεπιστημίων και Τ.Ε.Ι. χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και χωρών εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η γλώσσα διδασκαλίας του ΠΜΣ είναι η Ελληνική.

Για την παρακολούθηση του ΠΜΣ είναι απαραίτητη, επιπλέον της γλώσσας διδασκαλίας, η επάρκεια γνώσης της Αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Β2.

(κατά δήλωση των υποψηφίων).

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. και οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (ΔΟΑΤΑΠ), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80).

1ο  Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

 3ο Εξάμηνο

 4ο Εξάμηνο

1η Επιλογή (ΜΔΕ)

2η Επιλογή (Επιλογή τριών θεματικών ενοτήτων από τις ΔΑΘ40, ΔΑΘ41, ΔΑΘ42, και ΔΑΘ43)

Σημειώσεις:

Υ¹ : Υποχρεωτική

Ε² : Επιλογής

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Οι φοιτήτριες/φοιτητές μπορούν να επιλέγουν από μία (1) έως τρεις (3) Θ.Ε. το εξάμηνο.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου.

Κατά την επιλογή Θ.Ε. για το πρώτο εξάμηνο σπουδών, συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν, κατά σειρά, τις Θ.Ε. ΔΑΘ10, ΔΑΘ11 και ΔΑΘ12.

Για το δεύτερο εξάμηνο σπουδών συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν, κατά σειρά, τις Θ.Ε. ΔΑΘ20, ΔΑΘ21 και ΔΑΘ22.

Στο τρίτο εξάμηνο σπουδών συνιστάται οι φοιτήτριες/τές να επιλέξουν, κατά σειρά, τις Θ.Ε. ΔΑΘ30, ΔΑΘ31 και ΔΑΘ32.

Τέλος, στο τέταρτο εξάμηνο σπουδών οι φοιτήτριες/τές έχουν δύο επιλογές:

να επιλέξουν την εκπόνηση Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας (ΔΑΘΔΕ) ή να επιλέξουν (3) Θ.Ε. από τις προσφερόμενες (ΔΑΘ40, ΔΑΘ41, ΔΑΘ42 & ΔΑΘ43).

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου  εξαμήνου.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Θεοδωράκης Νικόλαος
Αν. Καθηγητής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ (Πρόεδρος ΕΑΕ)

Δημητράς Αυγουστίνος
Αν. Καθηγητής, ΣΚΕ ΕΑΠ

Στεργίου Δημήτριος
Επ. ΚαθηγητήςΣΚΕ ΕΑΠ

Αυθίνος Ιωάννης, Καθηγητής
ΤΕΦΑΑ ΕΚΠΑ

Κώστας Γεώργιος
ΤΕΦΑΑ ΔΠΘ

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Νικόλαος Θεοδωράκης, Αναπληρωτής Καθηγητής
Γνωστικό Αντικείμενο: Οργάνωση – Διοίκηση στη Φυσική Αγωγή και τον Αθλητισμό

e-mail: theodorakis.nikolaos@ac.eap.gr

 

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 300€/ Διπλωματική Εργασία 900€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367331
Ε-mail: dath@eap.gr  

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση