Διοίκηση Αθλητισμού – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διοίκηση Αθλητισμού (ΔΑΘ) > Διοίκηση Αθλητισμού – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

Θεματικές Ενότητες 

ΔΑΘ10 Δομή και Οργάνωση του Αθλητισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ10 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:
Η ενότητα παρουσιάζει στους/στις φοιτητές/τριες τη δομή του Ελληνικού και παγκόσμιου αθλητικού κινήματος. Τα θέματα που πραγματεύεται η ενότητα αφορούν τον τρόπο οργάνωσης του ερασιτεχνικού και επαγγελματικού αθλητισμού, το ρόλο των κρατικών αθλητικών φορέων, τον τρόπο λειτουργίας των Ελληνικών και διεθνών αθλητικών ομοσπονδιών και τη σπουδαιότητα του κινήματος των Ολυμπιακών Αγώνων.    

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

ΔΑΘ11 Αθλητικό Μάνατζμεντ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ11 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   

 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ενότητα πραγματεύεται τις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές που σχετίζονται με το μάνατζμεντ των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη των απαραίτητων δεξιοτήτων που συνδέονται με τις βασικές λειτουργίες του αθλητικού μάνατζμεντ. Επιπλέον, η ενότητα αυτή παρουσιάζει και αναλύει θέματα αθλητικής στρατηγικής και ανάπτυξης. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ12 ΔΑΘ12 Αθλητικό Μάρκετινγκ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι ο προσδιορισμός, η ανάλυση και η εμβάθυνση σε θέματα και πρακτικές αθλητικού μάρκετινγκ. Έμφαση δίνεται σε θέματα που αφορούν τόσο στη δημιουργία και προώθηση αθλητικών προγραμμάτων και υπηρεσιών, όσο και στην ανάπτυξη  και αξιολόγηση χορηγικών προγραμμάτων. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ20 Διακυβέρνηση Αθλητικών Οργανισμών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ20 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ενότητα  εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές θεωρίες και προσεγγίσεις της έννοιας της «διακυβέρνησης αθλητικών οργανισμών» παρουσιάζοντας κώδικες χρηστής διακυβέρνησης  διεθνών αθλητικών οργανισμών και αναλύοντας τον τρόπο εφαρμογή τους σε αυτούς. Επίσης δίνεται έμφαση στο ρόλο και τη λειτουργία του διοικητικού συμβουλίου των αθλητικών οργανισμών εστιάζοντας σε θέματα σύνθεσης του συμβουλίου, ηθικής και οργανωσιακής συμπεριφοράς των μελών του, στρατηγικής σκέψης, απόδοσης, και αξιολόγησης. Η ενότητα παραθέτει εφαρμογές για αθλητικές ομοσπονδίες, ενώσεις και αθλητικούς συλλόγους. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ21 Ηγεσία και Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων στον Αθλητισμό 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ21 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις σύγχρονες θεωρίες και πρακτικές της  διοίκησης ανθρώπινων πόρων στο χώρο του αθλητισμού. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει σύγχρονες θεωρίες ηγεσίας και παρακίνησης του προσωπικού των αθλητικών οργανισμών και επιχειρήσεων. Μεταξύ των θεμάτων που πραγματεύεται η ενότητα είναι η επαγγελματική ικανοποίηση και η επαγγελματική εξουθένωση στον αθλητισμό. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ22 Συμπεριφορά Αθλητικών Καταναλωτών 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ22 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα παρουσιάζει μια σειρά θεωριών και υποδειγμάτων που σχετίζονται με τη συμπεριφορά των αθλητικών καταναλωτών. Η ενότητα αναλύει τη διαδικασία λήψης αποφάσεων από τον αθλητικό καταναλωτή, αλλά και την επίδραση μίας σειράς ψυχολογικών, κοινωνικών, πολιτισμικών και δημογραφικών παραγόντων στη διαμόρφωση της αγοραστικής συμπεριφοράς θεατών και συμμετεχόντων σε αθλητικές δραστηριότητες και διοργανώσεις. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ30 Διοίκηση Λειτουργιών Αθλητικών Εγκαταστάσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ30 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ενότητας είναι η παρουσίαση και ανάλυση θεμάτων διοίκησης των λειτουργιών των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι οποίες αποτελούν τον χώρο παραγωγής και κατανάλωσης των αθλητικών υπηρεσιών. Στο πλαίσιο αυτό δίνεται έμφαση σε μία σειρά εξειδικευμένων λειτουργιών όπως η ασφάλεια και η διαχείριση κινδύνων, η διαχείριση πλήθους και η συντήρηση των εγκαταστάσεων. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ31  Οικονομικά του Αθλητισμού 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ31 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας είναι να εξετάσει  τις κυριότερες οικονομικές πτυχές του αθλητισμού. Βασικά επιμέρους ζητήματα που πραγματεύεται η ενότητα είναι:  Οι αθλητικές ομάδες ως επιχειρήσεις, Πρωταθλήματα και ανταγωνισμός, Συλλογικές διαπραγματεύσεις και εργασία, Δημόσια χρηματοδότηση αθλητικών σταδίων και εκδηλώσεων, Συλλογικός, διεθνής και ερασιτεχνικός αθλητισμός. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).  

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ32 ΔΑΘ32 Διεκδίκηση και Διοργάνωση Αθλητικών Γεγονότων 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα εξετάζει ένα εύρος ζητημάτων που σχετίζονται με την επιτυχημένη διοργάνωση αθλητικών γεγονότων και που εκτείνονται από τη διαδικασία διεκδίκησης τους μέχρι τις βασικές επιχειρησιακές αρχές διοργάνωσης και την αξιολόγηση της επιτυχίας τους.  Επιπλέον, η θεματική ενότητα εστιάζει στις διαστάσεις που διαμορφώνουν τη συνολική εμπειρία των συμμετεχόντων καθώς και στις διασυνδέσεις των μεγάλων αθλητικών γεγονότων με την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη.  Τα ζητήματα αυτά προσεγγίζονται μέσα από το πρίσμα της βιώσιμης διαχείρισης αθλητικών γεγονότων και υποστηρίζονται από την ανάλυση στοχευόμενων περιπτώσεων μελέτης. 

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘΔΕ 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 
Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική (Στη Διάρθρωση με ΜΔΕ) 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Προαπαιτούμενα:
Οι Θ.Ε. του 1ου , 2ου και 3ου εξαμήνου.  Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της διπλωματικής εργασίας είναι να δώσει τη δυνατότητα στους/στις φοιτητές/τριες να εφαρμόσουν τις γνώσεις που απέκτησαν κατά η διάρκεια των σπουδών τους στο Πρόγραμμα Σπουδών ερευνώντας ένα σύγχρονο πρόβλημα/ζήτημα στον ευρύτερο χώρο της διοίκησης του αθλητισμού. Τα προβλήματα/ζητήματα αυτά μπορεί να συνδυάζουν ποσοτικές και ποιοτικές μεθόδους έρευνας καθώς επίσης και τη θεωρία με την πράξη. 

Κανονισμός Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών των ΠΜΣ της ΣΚΕ (ισχύει από το ακ. έτος 2019-20)

Για ζητήματα που δεν προβλέπονται στον Κανονισμό ΜΔΕ της ΣΚΕ, μπορείτε να μεταβείτε στον Γενικό Κανονισμό Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. εξαμηνιαίας διάρκειας 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με τις Προδιαγραφές – Χρήσιμο Υλικό για συγγραφή Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών και ανάρτηση Διπλωματικής Εργασίας στο Αποθετήριο του ΕΑΠ, μπορείτε να μεταβείτε στον Ψηφιακό Χώρο Εκπαίδευσης http://courses.eap.gr και δη στην ενότητα Πρόγραμμα Σπουδών. 

 

ΔΑΘ40 Αθλητική Αναψυχή 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ40 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής (Στη Διάρθρωση χωρίς ΜΔΕ) 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η ενότητα εισάγει τους/τις φοιτητές/τριες στις βασικές και θεμελιώδεις αρχές και θεωρίες του ελεύθερου χρόνου και της αθλητικής αναψυχής. Σκοπός της ενότητας είναι να παρουσιάσει τρόπους σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων αθλητικής αναψυχής και άσκησης για όλους. Μεταξύ των θεμάτων που διαπραγματεύεται η ενότητα είναι η οργάνωση εταιρειών σπορ περιπέτειας, εργασιακού αθλητισμού και θεραπευτικής αναψυχής. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ41 Αθλητική Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ41 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής (Στη Διάρθρωση χωρίς ΜΔΕ) 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα παρουσιάζει και διαπραγματεύεται θέματα που αφορούν στην ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας στο χώρο του αθλητισμού. Οι διαδικασίες, οι πρακτικές και τα παραδείγματα που παρουσιάζονται αφορούν τόσο τις μικρομεσαίες, όσο και τις νεοφυείς αθλητικές επιχειρήσεις. Αναλύονται διεξοδικά θέματα σχετικά με την ανάπτυξη καινοτόμων αθλητικών ιδεών, υπηρεσιών, τεχνολογιών και προϊόντων, δημιουργίας βιώσιμων επιχειρηματικών μοντέλων και τρόπων χρηματοδότησής τους. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

ΔΑΘ42  Λογιστική Αθλητικών Οργανισμών και Επιχειρήσεων 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ42 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής (Στη Διάρθρωση χωρίς ΜΔΕ) 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   


Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας
: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική ενότητα έχει στόχο την εισαγωγή σε θέματα χρηματοοικονομικής πληροφόρησης εστιάζοντας στο  περιεχόμενο, την κατάρτιση και την ανάλυση χρηματοοικονομικών καταστάσεων, με αναφορά στον χώρο του αθλητισμού. Επίσης, παρουσιάζει την έννοια του κόστους, τις  μεθόδους κοστολόγησης και τη χρήση κόστους για λήψη αποφάσεων με ιδιαίτερη αναφορά στην ανάλυση όγκου δραστηριότητας – κόστους – κέρδους. Τέλος, η ενότητα πραγματεύεται ζητήματα κατάρτισης λειτουργικών προϋπολογισμών και προϋπολογισμών δαπανών κεφαλαίου, στον χώρο των αθλητικών συλλόγων και διοργανώσεων. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

ΔΑΘ43 Αθλητική Επικοινωνία και Ψηφιακά ΜΜΕ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΔΑΘ43 
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 
Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής (Στη Διάρθρωση χωρίς ΜΔΕ) 
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική   

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας: Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Στη θεματική ενότητα παρουσιάζονται οι βασικές αρχές της εταιρικής επικοινωνίας στο χώρο του αθλητισμού. Μέσα από  την παρουσίαση του στρατηγικού μοντέλου αθλητικής επικοινωνίας αναλύονται η ανάπτυξη προγραμμάτων κοινωνικής ευθύνης και οι τρόποι αξιοποίησης της ψηφιακής επικοινωνίας από τους αθλητικούς οργανισμούς και τις επιχειρήσεις. 

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.  

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.  

α3 Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.  

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. 

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:  

Γραπτή Εργασία 

(B1) 

Γραπτή Εργασία 

(B2) 

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου 

(B3) 

Μ.Ο. 

(Β1+Β2+Β3) 

Τελική εξέταση 

(Β4) 

10%  10%  20%  40% (≥5)  60% (≥5) 

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6) 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

Μέθοδος Διδασκαλίας:εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης). 

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση