Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Σκοπός του Μεταπτυχιακού Προγράμματος, το οποίο απευθύνεται κατ’ αρχήν σε εκπαιδευτικούς και των δύο βαθμίδων (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε αποφοίτους AEI και TEI που απασχολούνται ή πρόκειται να απασχοληθούν στην εκπαίδευση, είναι:

  • η παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών και διδακτικών γνώσεων και η ανάπτυξη αντίστοιχων δεξιοτήτων,
  • η καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης και εκπαιδευτικής έρευνας, και
  • η ανάπτυξη προσωπικού άρτια καταρτισμένου και ικανού να στελεχώσει την εκπαίδευση. 
  • Επικαιροποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε πεδία των Επιστημών της Αγωγής.
  • Απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων στην ερευνητική μεθοδολογία.
  • Ανάπτυξη κριτικής επίγνωσης σε θέματα κοινωνικά και πολιτισμικά στο πλαίσιο της εκπαίδευσης.
  •  Απόκτηση δεξιοτήτων ακαδημαϊκής ανάγνωσης και γραφής.
  • Απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού εγγραμματισμού.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120 ECTS

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι δύο (2) ακαδημαϊκά έτη.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

–  μεβάσητοντομέαεκπαίδευσης: 14 Teaching training & Education science

–  με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

–  Με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0111-Education science

Γλώσσα Διδασκαλίας: Η Γλώσσα Διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η Ελληνική.

Γίνονται δεκτοί οι απόφοιτοι των ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Για την παρακολούθηση του προγράμματος είναι απαραίτητη η πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Β2.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Ειδικές Διατάξεις

1ο έτος

ΕΚΠ51 Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη»

ΕΚΠ50 Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

2ο έτος

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες»

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

ΕΚΠ62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΚΠ64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Υ: Υποχρεωτική

Ε: Επιλογής

ΥΕ: Υποχρεωτική Επιλογής

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Στο 1ο έτος σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. ως εξής: Αν επιλέξουν μία (1) ΘΕ επιλέγουν την ΕΚΠ51.

Στο 2ο έτος σπουδών, οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς είτε τρεις (3) Θεματικές Ενότητες είτε δύο (2) Θεματικές Ενότητες και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία σύμφωνα με τις εξής διαρθρώσεις (Διάρθρωση Ι και Διάρθρωση ΙΙ):

Διάρθρωση Ι: Επιτυχής ολοκλήρωση τριών (3) Θεματικών Ενοτήτων

1η Θεματική Ενότητα Υποχρεωτική Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά μία (1) από τις ακόλουθες τέσσερις (4) Θεματικές Ενότητες οποιοδήποτε έτος επιθυμούν.

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

2η και 3η Θεματική Ενότητα Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν δύο (2) από τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες –πέραν της Θεματικής Ενότητας που επέλεξαν ως υποχρεωτική επιλογής.

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

ΕΚΠ62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΚΠ64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

 

Διάρθρωση ΙΙ: Επιτυχής ολοκλήρωση δύο (2) Θεματικών Ενοτήτων και Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας.

1η Θεματική Ενότητα Υποχρεωτική Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν υποχρεωτικά μία από τις ακόλουθες τέσσερις Θεματικές Ενότητες οποιοδήποτε έτος επιθυμούν.

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

2η Θεματική Ενότητα Επιλογής: Οι φοιτητές/φοιτήτριες πρέπει να επιλέξουν μία (1) από τις ακόλουθες Θεματικές Ενότητες –πέραν της Θεματικής Ενότητας που επέλεξαν ως υποχρεωτική επιλογής– οποιοδήποτε έτος επιθυμούν.

ΕΚΠ60 Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες

ΕΚΠ61 Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

ΕΚΠ63 Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

ΕΚΠ67 Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

ΕΚΠ62 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

ΕΚΠ64 Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων

ΕΚΠ65 Ανοικτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: Η εκπόνηση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται είτε μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της συναφούς Θεματικής Ενότητας είτε παράλληλα με την παρακολούθησή της, ανάλογα με τη σχετική απόφαση του αρμόδιου οργάνου (Ομάδα Διδακτικού Προσωπικού) κάθε Θεματικής Ενότητας του Π.Μ.Σ. «Επιστήμες της Αγωγής».

Για την ολοκλήρωση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση τεσσάρων (4) Θεματικών Ενοτήτων και επιπλέον μιας Διπλωματικής Εργασίας ή η επιτυχής ολοκλήρωση πέντε (5) Θεματικών Ενοτήτων, σύμφωνα με τις ΟδηγίεςΔήλωσης ΘΕ.

Προκειμένου οι φοιτητές/φοιτήτριες να ολοκληρώσουν το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, θα πρέπει κατά το πρώτο έτος σπουδών να ολοκληρώσουν επιτυχώς δύο Θ.Ε. και το δεύτερο έτος είτε δύο ΘΕ και τη διπλωματική εργασία είτε τρεις ΘΕ.

Κατά τη διαδικασία δήλωσης ΘΕ πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι ΘΕ προηγούμενου έτους και κατόπιν να αρχίζει η δήλωση ΘΕ επόμενου έτους.

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Βασιλεία Χατζινικήτα, Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Εκπαιδευτική Έρευνα στη Πράξη

e-mail: vhatz@eap.gr

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367323  &  2610367321 & 2610367337

Ε-mail: ekp@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση