Επιστήμες της Αγωγής – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Επιστήμες της Αγωγής (ΕΚΠ) > Επιστήμες της Αγωγής – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΚΠ51: Εκπαιδευτική Ερευνα στην Πράξη

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Βασικός σκοπός της ΘΕ “Εκπαιδευτική Έρευνα στην Πράξη” (ΕΚΠ51) είναι να εισαγάγει και να εξοικειώσει τον/τη φοιτητή/φοιτήτρια με τις διαδικασίες και τα ζητήματα του ερευνητικού σχεδιασμού μέσω της εκπόνησης μιας μικρής κλίμακας εμπειρικής έρευνας.

Στόχος της ΘΕ είναι να αναπτύξει γνώσεις και δεξιότητες των φοιτητριών/τών που αφορούν στα παρακάτω ζητήματα:

 • Τη διαδικασία διεξαγωγής της εμπειρικής εκπαιδευτικής έρευνας (φάσεις ερευνητικού σχεδιασμού)
 • Προσεγγίσεις στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα (ποσοτική, ποιοτική, μεικτή)
 • Αναγνώριση και διατύπωση του ερευνητικού προβλήματος
 • Ανασκόπηση βιβλιογραφίας (αναζήτηση, ανάκτηση, οργάνωση και αξιοποίηση βιβλιογραφικών δεδομένων)
 • Προσδιορισμός στόχου και ερευνητικών ερωτημάτων ή υποθέσεων εργασίας
 • Ερευνητικοί σχεδιασμοί (δειγματοληπτικοί, συσχετιστικοί, πειραματικοί, εθνογραφικοί, αφηγηματικής έρευνας, έρευνας δράσης, μικτών μεθόδων)
 • Επιλογή και τεκμηρίωση καταλληλόλητας ερευνητικών τεχνικών
 • Συγκέντρωση, επεξεργασία, ανάλυση, παρουσίαση και ερμηνεία ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων
 • Ηθική και δεοντολογία στην εμπειρική εκπαιδευτική έρευνα.
 • Αναφορά και αξιολόγηση έρευνας
 • Συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με τη συμπλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Προσδιορίζει μία συγκεκριμένη διάσταση ενός εκπαιδευτικού πεδίου προς διερεύνηση μέσω εμπειρικής έρευνας.
 • Διατυπώνει κατάλληλα ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις εργασίας.
 • Προσδιορίζει το θεωρητικό πλαίσιο της έρευνάς του.
 • Πραγματοποιεί βιβλιογραφική επισκόπηση για τεκμηρίωση (α) της αναγκαιότητας και πρωτοτυπίας της προτεινόμενης έρευνας, (β) του θεωρητικού πλαισίου της έρευνας και (γ) των μεθοδολογικών επιλογών του.
 • Υιοθετεί την κατάλληλη προσέγγιση (ποσοτική ή/και ποιοτική) στη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων.
 • Υλοποιεί το σχέδιο της εμπειρικής έρευνας που δόμησε.
 • Συζητά τα ευρήματα της έρευνάς του σε σχέση με την υπάρχουσα βιβλιογραφία και το υιοθετούμενο θεωρητικό πλαίσιο.
 • Προσδιορίζει τους περιορισμούς της εμπειρικής έρευνάς του.
 • Διαμορφώνει προτάσεις περαιτέρω έρευνας.
 • Συγγράψει μία έκθεση για την εμπειρική έρευνα κατάλληλη για δημοσίευση σε ένα επιστημονικό περιοδικό.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εκπαιδευτική Έρευνα (Ερευνητικός σχεδιασμός, Ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις στην εκπαιδευτική έρευνα, Παραδείγματα εκπαιδευτικής έρευνας, Συγγραφή εκπαιδευτικής έρευνας)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ50: Εξέλιξη του Παιδιού στο Κοινωνικό Περιβάλλον

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ50

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός αυτής της Θεματικής Ενότητας είναι η κατανόηση των σταδίων εξέλιξης του παιδιού από την προσχολική ηλικία μέχρι την εφηβεία. Ειδικότερα εξετάζονται:

 • Οι πρώτες σχέσεις του παιδιού με τα άτομα που τα φροντίζουν, καθώς και η σημασία που έχουν οι σχέσεις αυτές για την εξέλιξή του.
 • Ο ρόλος της γλώσσας ως εργαλείου επικοινωνίας και σκέψης.
 • Πώς μαθαίνουν τα παιδιά στην προσχολική και τη σχολική ηλικία. Πώς οι γονείς και οι άλλοι ενήλικες διδάσκουν τα παιδιά στη διάρκεια της προσχολικής ηλικίας και πώς διαφοροποιείται η διδασκαλία και η μάθηση στο σχολικό περιβάλλον.
 • Ποιος είναι ο ρόλος του ίδιου του παιδιού σε αυτή τη διαδικασία μάθησης και γενικά στην ίδια του την εξέλιξη.
 • Ποια είναι η σημασία των φιλικών σχέσεων για την κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
 • Πώς οι έφηβοι διαπραγματεύονται το θέμα της αυτονομίας και της ανεξαρτησίας τους στον τρόπο σκέψης και δράσης.
 • Στην προσέγγιση αυτή υιοθετείται η κοινωνιοπολιτισμική οπτική, αφού το παιδί που εξελίσσεται είναι προϊόν συγκεκριμένων πολιτισμικών πρακτικών και συγκεκριμένων κοινωνικών διεργασιών και σχέσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της φοίτησής της/του στη Θεματική Ενότητα η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να:

 • κατανοεί τα κεντρικά ζητήματα που αφορούν στην ανάπτυξη του ανθρώπου από την προγεννητική περίοδο μέχρι την εφηβική ηλικία,
 • αναγνωρίζει τα σημαντικότερα επιτεύγματα του αναπτυσσόμενου ανθρώπου σε κάθε στάδιο και υπο-στάδιο ανάπτυξης, από την προγεννητική περίοδο μέχρι την εφηβεία, καθώς και σε κάθε τομέα της ανάπτυξης όπως είναι η βιολογική-κινητική, η γνωστική, η λεκτική η κοινωνικο-συναισθηματική και η ηθική ανάπτυξη,
 • αξιολογεί τη σημασία και το ρόλο που διαδραματίζουν στην ανάπτυξη του παιδιού τα επίσημα και ανεπίσημα περιβάλλοντα μάθησης και αγωγής, όπως για παράδειγμα η οικογένεια, οι θεσμοί προσχολικής φροντίδας και το σχολείο,
 • αποτιμά κριτικά θεωρίες και θέσεις σχετικά με τον τρόπο που τα παιδιά αναπτύσσουν τη σκέψη, κατακτούν τη γλώσσα, συναλλάσσονται κοινωνικά, και αποκτούν τη γνώση,
 • αξιοποιεί θεωρητικές προσεγγίσεις της ανάπτυξης και πορίσματα συναφών ερευνητικών μελετών στην αξιολόγηση και τον χειρισμό θεμάτων σχετικών με την αναπτυξιακή πορεία του παιδιού,
 • αξιολογεί την αποτελεσματικότητα αναπτυξιακών θεωριών και θέσεων στην κατανόηση και ερμηνεία θεμάτων σχετικών με την ανάπτυξη του παιδιού σε διαφορετικά κοινωνιο-πολιτισμικά περιβάλλοντα,
 • κατανοεί το ρόλο του κοινωνιο-πολιτισμικού πλαισίου στα θέματα της ανάπτυξης.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Γνωστική, γλωσσική, κοινωνική, συναισθηματική ανάπτυξη κατά τη βρεφική, νηπιακή, πρώτη και μέση παιδική ηλικία και εφηβεία.
 • Σχέσεις του παιδιού και του εφήβου με σημαντικά πρόσωπα στα κοινωνικά πλαίσια ανάπτυξης (οικογένεια, συνομήλικοι, σχολείο, γειτονιά-κοινότητα, εθνοτική ομάδα κ.ά.).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ60: Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές & Κοινωνικές Ανισότητες

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ60

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Αντικείμενο της ΘΕ «Εκπαίδευση: Πολιτισμικές Διαφορές και Κοινωνικές Ανισότητες» είναι η μελέτη του ρόλου που ασκεί η εκπαίδευση στη διαδικασία δημιουργίας, διατήρησης ή/και ενίσχυσης των κοινωνικών και πολιτισμικών ταξινομιών και ανισοτήτων. Σκοπός της ΘΕ είναι να εξοικειώσει τις/τους φοιτήτριες/τές με τη σύγχρονη επιστημονική έρευνα και να τους προσφέρει εργαλεία που θα τους επιτρέπουν να αναλύουν την εκπαιδευτική πραγματικότητα και να επεξεργάζονται ένα παιδαγωγικό πλαίσιο διαχείρισης των ετεροτήτων. Υιοθετεί μια διεπιστημονική οπτική και επιχειρεί να αναδείξει τους ιδιαίτερους τρόπους και τις έννοιες μέσω των οποίων οι διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις κατασκευάζουν και μελετούν το συγκεκριμένο αντικείμενο.

Αναλυτικότερα, ο τρόπος με τον οποίο η εκπαίδευση χειρίζεται την έννοια της διαφοράς μελετάται σε συνάρτηση με τις έννοιες ταυτότητα/ετερότητα, αντλώντας από τη σχετική προβληματική της κοινωνικής ψυχολογίας. Παράλληλα, δίνεται ιδιαίτερη έμφαση σε προσεγγίσεις που εντάσσονται στην κοινωνιολογία της εκπαίδευσης. Βασικό αντικείμενο ανάλυσης είναι οι κοινωνικές και μορφωτικές διαφορές απέναντι στην εκπαίδευση και οι σχολικοί μηχανισμοί μέσω των οποίων οι διαφορές μετατρέπονται σε ανισότητες νομιμοποιώντας διαδικασίες αποκλεισμού. Εξετάζεται η σχέση της πρότυπης ή της επίσημης γλώσσας του σχολικού θεσμού με την κοινωνική ταξινόμηση που την παρουσιάζει σαν ανώτερη, με σημαντικές επιπτώσεις στην επίδοση μαθητικού πληθυσμού με μητρική μια άλλη γλώσσα ή μια διαλεκτική ποικιλία της εθνικής γλώσσας και παρουσιάζεται η διεθνής βιβλιογραφία για τη διγλωσσία, ιδίως οι σύγχρονες επιστημονικές κατακτήσεις που αναδεικνύουν τη σημασία της μητρικής γλώσσας ως γνωστικού υποβάθρου για την εκμάθηση άλλων γλωσσών ή ποικιλιών καθώς και τη σχέση της γλώσσας με την ταυτότητα. Αντίστοιχα εξετάζεται η σχέση εκπαίδευσης και εθνοπολιτισμικών διαφορών και αναλύονται οι διαδικασίες ιεράρχησης και αποκλεισμού του «διαφορετικού» που συντελούνται στο σχολικό πλαίσιο. Τέλος δίνεται έμφαση στην ανάλυση των εκπαιδευτικών πρακτικών μέσα από την οπτική της εκπαιδευτικής ψυχολογίας και της παιδαγωγικής θεωρίας. Η κριτική εξέταση των διαφορετικών μορφών που έχουν πάρει προγράμματα «διαπολιτισμικής-πολυπολιτισμικής» ή/και «αντιρατσιστικής εκπαίδευσης» έχει στόχο να αναδείξει τα πολλαπλά ερωτήματα που θέτει στο επίπεδο της πράξης η διαχείριση της ανομοιογένειας των σχολικών τάξεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Διακρίνει την ύπαρξη κοινωνικών ομάδων και να κάνει την αναγωγή κοινωνικών συμπεριφορών ή στάσεων στην υπαγωγή των ατόμων σε διάφορες κοινωνικές ομάδες, να κατανοεί την έννοια των «κοινωνικών ταυτοτήτων» της σχετικής θεωρίας και την επιρροή της στη δημιουργία αντιλήψεων του κόσμου και πεποιθήσεων κάθε είδους, ώστε να έχει μια θεώρηση της κοινωνίας που δεν παραβλέπει την ιστορική διάσταση και συνεπώς συνειδητοποιεί τη συνεχή της κίνηση, άρα τις αλλαγές και την εξέλιξη.
 • Έχει αποχτήσει τη θεώρηση της κοινωνίας ως συνόλου διαστρωματωμένου, όπου δεν είναι ισομερής ο καταμερισμός αγαθών και προνομίων, ώστε να μπορεί να διακρίνει ανάμεσα στη «φύση» και την κοινωνία, άρα να μπορεί να τοποθετεί τις κάθε είδους πεποιθήσεις περί κοινωνίας και κοινωνικών ομάδων στην κοινωνική τους διάσταση, πράγμα που σημαίνει να διακρίνει ότι οι ιεραρχήσεις και οι στερεότυπες ιδέες που αποδίδουν κατωτερότητες και ανωτερότητες στις κοινωνικές ομάδες πηγάζουν από τη θέση των ατόμων στην κοινωνική πυραμίδα και όχι από τη φύση.
 • Κατανοεί ότι όλες ανεξαιρέτως οι κοινωνικές διακρίσεις, που αφορούν τα κοινωνικά φύλα, τα κοινωνικά στρώματα και καταλήγουν στις κοινωνικές ομάδες με διαφορετικές εθνικές, θρησκευτικές είτε πολιτισμικές ταυτότητες, στηρίζονται σε ταξινομίσεις από επιστημονική άποψη πλήρως αυθαίρετες καθώς και σε προκαταλήψεις συγγενικές μεταξύ τους που η μία τροφοδοτεί την άλλη. Είναι συνεπώς οι ταξινομίσεις αυτές τελείως αθέμιτες στο πλαίσιο του επιστημονικού λόγου, σύμφωνα με την έγκυρη στη σημερινή εποχή τεκμηρίωση που αναγνωρίζει ως επιστημονική το συντριπτικά μεγαλύτερο ποσοστό της ερευνητικής σε όλους τους κλάδους και ακαδημαϊκής κοινότητας διεθνώς.
 • Να μπορεί να προσεγγίσει τον εκπαιδευτικό θεσμό με οδηγό τις παραπάνω θεωρητικές προκείμενες και την επιστημονική γνώση, ώστε να μη μεταφράζει αυτόματα την κοινωνική διαφορά επίδοσης μεταξύ μαθητών καταφεύγοντας στην ύπαρξη ή απουσία εγγενών διανοητικών ικανοτήτων για διάφορες κατηγορίες μαθητών και άρα να μπορεί να διακρίνει την επίδραση κοινωνικών παραγόντων στην άριστη ή ελλιπή ανταπόκριση στις γνωστικές απαιτήσεις του σχολείου.
 • Γνωρίζει τις διαφορές ανάμεσα στις ομιλούμενες ποικιλίες της εθνικής γλώσσας και την επίσημη/πρότυπη μορφή της, της οποίας η γνώση έχει στενή σχέση με τη σχολική επίδοση, να κατανοεί στην περίπτωση αλλόγλωσσων μαθητών τη σχέση πρώτης και δεύτερης γλώσσας και τη σημασία της για την ανάπτυξη της «ακαδημαϊκής γλώσσας», επίσης να γνωρίζει ότι η επίδοση διαφορετικών ως προς τα εθνοπολιτισμικά χαρακτηριστικά μαθητών δεν έχει αίτια αποκλειστικά τις πολιτισμικές διαφορές αλλά οφείλεται κυρίως σε κοινωνικές ανισότητες όλων των ειδών.
 • Διακρίνει την ισχυρή επίδραση που ασκεί ο εκπαιδευτικός θεσμός στη διαμόρφωση των ιδεών των νέων γενεών, να κατανοεί ότι οι γνώσεις που μεταδίδει το σχολείο δεν είναι ουδέτερες, δηλαδή δεν προσδιορίζονται αποκλειστικά με βάση «καθαρά» επιστημολογικά κριτήρια, άλλωστε γι’ αυτόν το λόγο αλλάζουν από εποχή σε εποχή, ώστε να μπορεί να διακρίνει σε αυτές τις γνώσεις την επίδραση ιδεολογικών παραγόντων και τη σχέση τους με τον «κοινωνικό έλεγχο».

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Κοινωνικές Ταυτότητες/Ετερότητες
 • Κοινωνικές Ανισότητες
 • Διγλωσσία και Σχολείο
 • Εθνοπολιτισμικές Διαφορές και Εκπαίδευση

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ61: Γλώσσα, Κοινωνία και Εκπαίδευση

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θεματικής Ενότητας «Γλωσσική Ανάπτυξη» είναι να προσφέρει στο φοιτητή τη δυνατότητα διείσδυσης στις σύγχρονες έρευνες και τους επιστημονικούς προβληματισμούς σχετικά με την ανάπτυξη του προφορικού και γραπτού λόγου, με ιδιαίτερη έμφαση στις πολιτισμικές και κοινωνικές παραμέτρους που συνδέονται με αυτή τη μαθησιακή διαδικασία. Η Θεματική Ενότητα παρέχει μια οπτική για τα εκπαιδευτικά ζητήματα σε συνδυασμό με τις σύγχρονες γλωσσολογικές θεωρήσεις.

Συγκεκριμένα, εντάσσει τη μελέτη της γλώσσας στα κοινωνικά συμφραζόμενα και αποστασιοποιείται από τη μελέτη της γλώσσας ως αυτόνομου συστήματος που χαρακτηρίζει την παραδοσιακή γραμματική, αλλά και τη γενετική τσομσκιανή αντίληψη. Η μελέτη της σχέσης γλώσσας και κοινωνίας πραγματοποιείται και στο κλασικό κοινωνιογλωσσολογικό μοντέλο, αλλά και κυρίως στο πλαίσιο της «κριτικής ανάλυσης του λόγου». Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο ρόλο που κατέχει η ομιλία στη μάθηση, καθώς και στις πολιτικές γραμματισμού των σύγχρονων κοινωνιών.

Η/Ο φοιτήτρια/τής έρχεται σε επαφή με διαφορετικές επιστημονικές θεωρήσεις με σκοπό να αναπτύξει κριτική οπτική στις ερευνητικές του ενασχολήσεις.

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την επιτυχή ολοκλήρωση της θεματικής ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να:

 • Αντιλαμβάνονται την ανάλυση της γλώσσας από τις διαφορετικές προοπτικές των: δομιστικής και γενετικής γλωσσολογίας, κοινωνιογλωσσολογίας, εθνογραφίας της επικοινωνίας και κριτικής ανάλυσης λόγου.
 • Κατανοούν τη φύση της γραπτής και προφορικής γλώσσας και τις μεταξύ τους διαφορές καθώς και τη σύγχρονη αντίληψη για μια ευρύτερη έννοια του “κειμένου”.
 • Αντιλαμβάνονται τις κοινωνικές, πολιτιστικές και πολιτικές διεργασίες που καθορίζουν τη χρήση της γλώσσας από τους φυσικούς και τους μη φυσικούς ομιλητές.
 • Κατανοούν τις επιμέρους θεωρητικές αντιλήψεις και τις εκπαιδευτικές εφαρμογές της έννοιας του “γραμματισμού”, με έμφαση πολύγλωσσα και πολυπολιτισμικά περιβάλλοντα.
 • Εφαρμόζουν την αποκτηθείσα γνώση στη γλωσσική διδασκαλία και μάθηση.
 • Εκπονούν θεωρητική ή/και εμπειρική έρευνα σε οποιοδήποτε από τα θέματα που πραγματεύεται η ενότητα, συνδέοντας τη θεωρία με την πράξη.
 • Άξιολογούν κριτικά τις διάφορες απόψεις και πρακτικές περί γλώσσας και της σχέσης της με την κοινωνία και την εκπαίδευση.
 • Εφαρμόζουν προχωρημένες δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής και μεθόδων ποιοτικής έρευνας.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Σύγχρονη επιστημονική προσέγγιση της χρήσης του προφορικού και του γραπτού λόγου στα πλαίσια της εκπαιδευτικής πρακτικής και πολιτικής

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ63: Διδακτική των Φυσικών Επιστημών

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ63

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτικής επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: ή Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» έχει ως στόχο την εξοικείωση των φοιτητριών/τών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου με:

 • τη συστηματική εξέταση των προβλημάτων που σχετίζονται με την κατανόηση φυσικο-επιστημονικών εννοιών,
 • την αξιοποίηση των υπαρχόντων ερευνητικών δεδομένων -ειδικά εκείνων που αναφέρονται στις παρανοήσεις των μαθητών- στη διδασκαλία,
 • τη διορθωτική παρέμβαση στο μετασχηματισμό του προς διδασκαλία περιεχομένου,
 • την εκμετάλλευση των υπαρχόντων εργαλείων μάθησης ώστε να εντάσσονται αποδοτικά στη διδασκαλία.

Ειδικότερα, η Θεματική Ενότητα ασχολείται με τα εξής κεντρικά ερωτήματα:

 • Ποιοι είναι οι παράγοντες που καθορίζουν και προσδιορίζουν τη Σχολική Επιστήμη ως αυτόνομο πεδίο γνώσης;
 • Ποιες είναι οι απαραίτητες δεξιότητες, γνώσεις, στάσεις και αξίες που κρίνονται αναγκαίες να αναπτυχθούν από τους μαθητές μέσω της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών;
 • Ποιες είναι οι πρώτες ιδέες των μαθητών αναφορικά με έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών και πώς μπορούν αυτές να αποτελέσουν την αφετηρία για τη συγκρότηση της σχολικής φυσικο-επιστημονικής γνώσης;

Η Θεματική Ενότητα «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών» απευθύνεται σε όσους προτίθενται να εκπονήσουν διδακτορική διατριβή στην περιοχή της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών. Κυρίως όμως, αποσκοπεί στο να συνδράμει τους εκπαιδευτικούς της καθημερινής πράξης, με την εισαγωγή μιας σύγχρονης προβληματικής για την ιδιαιτερότητα των Φυσικών Επιστημών και της διδασκαλίας τους.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • εντοπίζει τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες στην κατανόηση βασικών εννοιών και φαινομένων των Φυσικών Επιστημών
 • αντιλαμβάνεται και να τεκμηριώνει την αναγκαιότητα διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
 • εξηγεί πώς η γνώση των πρακτικο-βιωματικών αντιλήψεων των μαθητών στις Φ.Ε. μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη οργάνωση της διδασκαλίας
 • περιγράφει συνοπτικά τα γενικά χαρακτηριστικά των αντιλήψεων των μαθητών
 • αναφέρει τις σημαντικότερες αλλαγές που εισάγονται στο ρόλο του εκπαιδευτικού με το νέο μοντέλο διδασκαλίας στις Φ.Ε.
 • αναγνωρίζει και να αξιοποιεί διδακτικά εργαλεία όπως η γνωστική σύγκρουση, η αναλογική σκέψη και οι στόχοι-εμπόδια
 • αναγνωρίζει τα βασικά χαρακτηριστικά και τις διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις διαφορετικές επιστημολογικές θέσεις για τη φύση της επιστημονικής γνώσης
 • περιγράφει και να διακρίνει τις διαφορετικές αντιλήψεις που χρησιμοποιούν οι μαθητές προκειμένου να κατανοήσουν και να εξηγήσουν έννοιες και φαινόμενα των Φυσικών Επιστημών
 • αναγνωρίζει το ρόλο και το χαρακτήρα των άτυπων και μη τυπικών μορφών εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες
 • αναγνωρίζει τις αλλαγές που υφίσταται η φυσικο-επιστημονική γνώση κατά τη μετατροπή της σε σχολική γνώση και να συγκρίνει τα χαρακτηριστικά τους
 • αναλύει και να περιγράφει τη συγκρότηση και την οργάνωση της σχολικής εκδοχής των Φυσικών Επιστημών σε διαφόρων τύπων διδακτικό υλικό

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Αναγκαιότητα της συστηματικής εξέτασης της διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών
 • Βασικό εννοιολογικό πλαίσιο της Διδακτικής των Φυσικών Επιστημών
 • Σύγχρονοι μέθοδοι διδασκαλίας των Φυσικών Επιστημών όπως: γενικά χαρακτηριστικά της διδασκαλίας, κριτήρια επιλογής περιεχομένου, διαδικασιών μάθησης, βηματισμού κα μεθόδων αξιολόγησης, σχεδιασμός και ανάπτυξη διδακτικού υλικού

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ67: Εκπαίδευση για το Περιβάλλον και την Αειφορία

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ67

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της ΘΕ: Οι φοιτητές που θα ολοκληρώσουν την μελέτη αυτής της θεματικής ενότητας θα είναι σε θέση να επεξεργάζονται θέματα όπως:

 • Η έννοια της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία (ΕKΠEΑ)
 • Η έννοια του περιβάλλοντος
 • Η έννοια της αειφορίας
 • Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες (κλιματική αλλαγή, ρύπανση, ενεργειακό ζήτημα, υποβάθμιση περιβαλλοντικών συστημάτων, φτώχεια, πείνα, ανισότητες, μετανάστευση κλπ)
 • Βασικές αρχές δομής, λειτουργίας και αειφορικής διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλοντικών συστημάτων
 • Η προβληματική, το εννοιολογικό πεδίο και η στοχοθεσία της ΕKΠEΑ
 • Το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕKΠEΑ
 • Η διδασκαλία και η μάθηση στην τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση
 • Παιδαγωγικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές ενεργούς μάθησης
 • Βασικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού
 • Το αειφόρο σχολείο και οι αειφόρες εκπαιδευτικές δομές
 • Οι θεσμοί και το νομικό πλαίσιο για την ΕKΠEΑ και το Περιβάλλον

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ο/η φοιτητής/τρια θα μπορεί να,

 • Ορίζει το περιβάλλον ως σύστημα αλληλεπίδρασης φυσικών και κοινωνικών διεργασιών.
 • Αντιλαμβάνεται την  αειφορία ως ρυθμιστική και αναδυόμενη έννοια.
 • Αντιλαμβάνεται τις διαστάσεις της αειφορίας (πολιτικές, ιδεολογικές, οικονομικές και πολιτισμικές) και το αξιακό σύστημα που τις υποστηρίζει.
 • Κατανοεί και περιγράφει τη δομή και τη λειτουργία φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλόντων καθώς και το αλληλένδετο μεταξύ των φυσικών φαινομένων και μεταξύ κοινωνίας και φύσης.
 • Κατανοεί τη σημασία της διαχείρισης των φυσικών και ανθρωπογενών περιβαλλόντων στην προοπτική της αειφορίας.
 • Ερμηνεύει, στο πλαίσιο της αειφορίας, συστημικά και κριτικά  τα περιβαλλοντικά προβλήματα αναγνωρίζοντας τις κοινωνικές, φυσικές, οικονομικές και πολιτικές οπτικές τους.
 • Κατανοεί μείζονα κοινωνικά  ζητήματα όπως η φτώχια, η πείνα, οι ανισότητες, η υγεία, η δημοκρατία, η  ειρήνη, τα ανθρώπινα δικαιώματα κλπ καθώς και την άμεση διασύνδεσή τους με την ποιότητα του περιβάλλοντος και της ζωής.
 • Προσδιορίζει το εννοιολογικό πεδίο και την προβληματική της εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία.
 • Θέτει τους στόχους και τα χαρακτηριστικά της ΕKΠEΑ
 • Εξετάζει και εφαρμόζει σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις και διδακτικές τεχνικές ενεργούς μάθησης στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης και κριτικής μελέτης των ζητημάτων
 • Κατανοεί το παιδαγωγικό πλαίσιο της ΕKΠEΑ και ειδικότερα παιδαγωγικές πρακτικές, έννοιες και οπτικές όπως η διεπιστημονικότητα, η συστημική προσέγγιση, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, οι αξίες, η ικανότητα δράσης, η συμμετοχή, η δημοκρατία, ο ενεργός πολίτης.
 • Αξιολογεί το ρόλο και τη σημασία των αντιλήψεων των εκπαιδευόμενων στη διαμόρφωση της διδασκαλίας και της μάθησης
 • Κατανοεί τις αρχές διδασκαλίας και μάθησης της ΕKΠEΑ στην τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση
 • Αναπτύσσει παιδαγωγικές πρακτικές, έννοιες, οπτικές και διδακτικές στρατηγικές της ΕKΠEΑ στη διδασκαλία και σχεδιάζει σχετικές εκπαιδευτικές παρεμβάσεις σε μαθητές, το ευρύτερο κοινό και ομάδες εργαζομένων (αγρότες, εργαζόμενους σε βιομηχανίες κλπ).
 • Κατανοεί και εφαρμόζει τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης σχετικού εκπαιδευτικού υλικού
 • Κατανοεί την έννοια και τις διαστάσεις του αειφόρου σχολείου
 • Αξιολογεί την ΕKΠEΑ και τις περιβαλλοντικές παρεμβάσεις σε σχέση με το θεσμικό τους πλαίσιο
 • Επικαιροποιεί την γνώση σχετικά με τα ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Έννοιες και αντικείμενα της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: (i) Η έννοια του περιβάλλοντος: Δομή και λειτουργία φυσικών και ανθρωπογενών συστημάτων. (ii) Η έννοια της αειφορίας. (iii) Ζητήματα περιβάλλοντος και αειφορίας στις σύγχρονες κοινωνίες (κλιματική αλλαγή, ρύπανση, ενεργειακό ζήτημα, υποβάθμιση περιβαλλοντικών συστημάτων, φτώχεια, πείνα, ανισότητες. μετανάστευση κλπ).
 • Το παιδαγωγικό πλαίσιο της Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία: (i) Βασικά χαρακτηριστικά: η διεπιστημονικότητα, η ολιστική και συστημική προσέγγιση, η κριτική και δημιουργική σκέψη, η συνεργατική μάθηση, οι αξίες, η ικανότητα δράσης, η συμμετοχή, η δημοκρατία, ο ενεργός πολίτης κλπ. (ii) Η διδασκαλία και η μάθηση στην τυπική, τη μη τυπική εκπαίδευση, την εκπαίδευση ενηλίκων και την επαγγελματική εκπαίδευση. (iii) Παιδαγωγικές στρατηγικές και διδακτικές τεχνικές ενεργούς μάθησης. (iv) Το αειφόρο σχολείο και οι αειφόρες εκπαιδευτικές δομές. (v) Σχεδιασμός εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, (vi) Βασικές αρχές ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.

Μέθοδος Διδασκαλίας: Εξ αποστάσεως εκπαίδευση με διεξαγωγή πέντε Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους σε Σαββατοκύριακα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ62: Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ62

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι να προσφέρει στους διοικούντες ή σε εκείνους που πρόκειται να διοικήσουν εκπαιδευτικές μονάδες ή εκπαιδευτικούς οργανισμούς εκπαίδευσης ενηλίκων γνώσεις και δεξιότητες στους τομείς:

 • Σχεδιασμός, προγραμματισμός και διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού.
 • Διασύνδεση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών με τους κοινωνικούς θεσμούς.
 • Οικονομική διαχείριση.
 • Αξιοποίηση προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Βασικοί στόχοι:

 • Η μελέτη και η κατανόηση των σύγχρονων θεωρητικών και ερευνητικών αναζητήσεων σε θέματα που αναφέρονται στην εκπαιδευτική πολιτική και τη διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων, στο σχεδιασμό και τον προγραμματισμό, τη λήψη των αποφάσεων, τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής, την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της εκπαίδευσης, τη διαχείριση και αξιοποίηση των οικονομικών πόρων και του χρόνου σε επίπεδο εκπαιδευτικών μονάδων.
 • Η ανάλυση και η κατανόηση των παραμέτρων και των ζητημάτων που συνδέονται με την ανάπτυξη και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού στην εκπαίδευση, με ιδιαίτερη έμφαση στην επιμόρφωση, στην προώθηση της επικοινωνίας, στους τρόπους υποστήριξης και εμψύχωσης και στην υποδοχή και ενεργητική ένταξη των νέων εκπαιδευτικών στο εκπαιδευτικό σύστημα.
 • Η μελέτη και η κατανόηση του θεωρητικού και ερευνητικού προβληματισμού που συνδέεται με ζητήματα αξιολόγησης, απολογισμού και λογοδοσίας – ελέγχου στην εκπαίδευση, στο πλαίσιο της σχέσης σχολείου και κοινωνικού περιβάλλοντος, σε συνάρτηση με τις εξελίξεις που σημειώνονται στη διαμόρφωση της εκπαιδευτικής πολιτικής στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Η ευαισθητοποίηση και η ανάπτυξη κριτικών ικανοτήτων για το σχεδιασμό, την οργάνωση, τη διοίκηση και τη διαμόρφωση εκπαιδευτικής πολιτικής εκπαιδευτικών μονάδων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Εκπαιδευτικοί στόχοι της θεματικής ενότητας της «Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων» αποτελούν:

 • η ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και στάσεων των φοιτητριών/τών αναφορικά με την επιστημονική διοίκηση των εκπαιδευτικών μονάδων και οργανισμών και
 • η προετοιμασία τους να αναλάβουν ρόλους και να δραστηριοποιηθούν ως στελέχη διοίκησης εκπαιδευτικών μονάδων ασκώντας αποτελεσματικά τις λειτουργίες του μάνατζμεντ.

Μετά την ολοκλήρωση της ενότητας οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι σε θέση να:

 • Αναγνωρίζουν τις βασικές ιδιαιτερότητες των εκπαιδευτικών μονάδων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης και να κατανοούν τη σημασία και τα περιθώρια άσκησης διοίκησής τους στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού συστήματος σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο
 • Συντονίζουν, να ερμηνεύουν, να υλοποιούν και να διαμορφώνουν εκπαιδευτική πολιτική και εκπαιδευτικές καινοτομίες
 • Ασκούν αποτελεσματικά τις επιμέρους λειτουργίες της λήψης αποφάσεων, του προγραμματισμού, της οργάνωσης της διεύθυνσης και του ελέγχου, όπως αυτές μπορούν να εφαρμοστούν σε μια εκπαιδευτική μονάδα
 • Διοικούν αποτελεσματικά τους ανθρώπινους πόρους υιοθετώντας σύγχρονες πολιτικές και πρακτικές αναφορικά με την υποκίνηση, ανάπτυξη, και αξιολόγησης της απόδοσής τους.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Πολιτική
 • Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
 • Κοινωνική και Ευρωπαϊκή διάσταση της Εκπαιδευτικής Διοίκησης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

ΕΚΠ64: Εισαγωγή ΣΤΗΝ Εκπαίδευση Ενηλίκων

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ64

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ είναι η ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων, ώστε οι απόφοιτοι να είναι δυνατόν να σχεδιάζουν, να οργανώνουν, να διαχειρίζονται και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων, καθώς και να διδάσκουν σε αυτά μαθήματα της ειδικότητάς τους.

Βασικοί στόχοι της ΘΕ είναι όσοι την ολοκληρώσουν να μπορούν να:

 • γνωρίζουν το θεωρητικό πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητές της σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία
 • αντιλαμβάνονται την κοινωνική-οικονομική λειτουργία της
 • γνωρίζουν σφαιρικά τη μεθοδολογία λειτουργίας των προγραμμάτων της (είτε πρόκειται για επιχειρησιακά προγράμματα με εθνική εμβέλεια, είτε για επιμέρους προγράμματα που απευθύνονται σε ομάδες εκπαιδευομένων)
 • είναι ικανοί να σχεδιάσουν και να οργανώσουν τα προγράμματα αυτά
 • είναι ικανοί να εκπαιδεύσουν ενήλικους (στα δύο τελευταία σημεία η Θ.Ε. καλύπτει το περιεχόμενο ενός προγράμματος εκπαίδευσης εκπαιδευτών)
 • είναι ικανοί να μελετούν ζητήματα και να αξιολογούν προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/τές πρέπει να έχουν αποκτήσει γνώσεις, αναπτύξει δεξιότητες – ικανότητες και να έχουν υιοθετήσει ανάλογες στάσεις σε θέματα σχετικά με:

 • τις βασικές θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων
 • τον τρόπο με τον οποίο οι ενήλικοι μαθαίνουν
 • τις βασικές θεωρίες για την εκπαίδευση ενηλίκων
 • το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων
 • τους παράγοντες που συνέβαλλαν στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης ενηλίκων στη χώρα μας από τον 19ο αιώνα έως σήμερα
 • τη συμβολή της εκπαίδευσης ενηλίκων στις κοινωνικο-οικονομικές και πολιτιστικές εξελίξεις της χώρας μας
 • τη διαδικασία σχεδιασμού, οργάνωσης, υλοποίησης και αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • τη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησης της αξιολόγησης προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων
 • τις βασικές εκπαιδευτικές μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα προγράμματα εκπαίδευσης ενηλίκων
 • τα είδη και τη λειτουργία των εποπτικών μέσων διδασκαλίας στην εκπαίδευση ενηλίκων
 • τη σημασία του εκπαιδευτικού χώρου και τα εμπόδια που παρατηρούνται
 • τις βασικές αρχές επικοινωνίας στο πλαίσιο λειτουργίας της εκπαιδευτικής ομάδας
 • τη δυναμική των σχέσεων που αναπτύσσονται στην εκπαιδευτική ομάδα
 • τα προγράμματα Συνεχιζόμενης Επαγγελματικής Κατάρτισης που υλοποιούνται στη χώρα μας, καθώς και το ρόλο των εκπαιδευτών και οργανωτών σε αυτά
 • τις καλές πρακτικές στο σχεδιασμό, υλοποίηση και αξιολόγηση προγραμμάτων εκπαίδευσης ενηλίκων

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Το Πεδίο, οι Αρχές Μάθησης και οι Συντελεστές της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Κοινωνική και Οικονομική Λειτουργία της Εκπαίδευσης Ενηλίκων
 • Σχεδιασμός, οργάνωση και αξιολόγηση προγραμμάτων
 • Εκπαιδευτικές μέθοδοι – Λειτουργία της ομάδας των εκπαιδευομένων
 • Η υπάρχουσα κατάσταση στην Ελλάδα

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

 

ΕΚΠ65: Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΚΠ65

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 20

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θεματική Ενότητα επικεντρώνεται σε τρεις βασικές κατευθύνσεις,

 • σχέσεις της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με τους εκπαιδευτικούς και κοινωνικούς θεσμούς, καθώς και βασικές λειτουργίες της
 • σχέσεις και επικοινωνία των διδασκόντων και διδασκομένων
 • σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού με βασική αρχή την αλληλεπίδραση των διδασκομένων και του μαθησιακού υλικού.

Η Θεματική Ενότητα προσεγγίζει επίσης τα εξής σημαντικά στοιχεία της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: γραπτές εργασίες και μεθοδολογία αξιολόγησής τους, διοργάνωση ομαδικών συμβουλευτικών συναντήσεων, βασικές αρχές εκπαιδευτικής αξιολόγησης, προβληματισμός που έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια για την αποτελεσματική χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση.

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της ΘΕ ΕΚΠ65 η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Εξηγεί με σαφήνεια τα ανοικτά εκπαιδευτικά συστήματα και πως συνδέονται με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Γνωρίζει την λειτουργία εκπαιδευτικών φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Συμμετέχει σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα σπουδών που εφαρμόζουν στρατηγικές ανοικτών προσβάσεων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη θεσμών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Υποστηρίζει τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλο για εφαρμογές εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Γνωρίζει το θεωρητικό εύρος και συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους που οδηγούν στη μάθηση
 • Εφαρμόζει την αξιολόγηση θεσμών και διαδικασιών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:

 • Εξοικείωση των φοιτητών με τα Ανοικτά και εξ Αποστάσεως Εκπαιδευτικά Συστήματα
 • Ο ρόλος των Καθηγητών-Συμβούλων
 • Ανάπτυξη διδακτικού υλικού, συμβατού με την εξ αποστάσεως διδασκαλία, χρησιμοποιώντας σύγχρονη τεχνολογία.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε.

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.

 

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

 

Γενικός Κανονισμός Εκπόνησης Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών σε ΠΜΣ με Θ.Ε. ετήσιας διάρκειας.

Για περισσότερες πληροφορίες του Γενικού Κανονισμού, των Οδηγιών εκπόνησης – παρουσίασης των ΔΕ και των εντύπων, απευθυνθείτε στο portal και ειδικότερα στη http://study.eap.gr.

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση