Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Ετήσια > Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός (ΠΣΧ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η απόκτηση γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων σχετικά με την αειφορική διαχείριση και προστασία του περιβάλλοντος από τους επιστήμονες που ασχολούνται με το σχεδιασμό, τον έλεγχο και την διαχείριση των έργων τεχνικής υποδομής, των κτιρίων, του αστικού δημόσιου χώρου, του τοπίου, των πόλεων, των παραγωγικών δραστηριοτήτων και τον έλεγχο της κλιματικής αλλαγής ή της προσαρμογής σε αυτή.

Κατευθύνσεις

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» στις ακόλουθες Κατευθύνσεις:

  1. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»
  2. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων»
  3. «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής»

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος, και ανάλογα με την κατεύθυνση που έχουν επιλέξει, οι φοιτητές/ήτριες θα είναι σε θέση:

  • Να κατανοούν τις βασικές αρχές της αειφορίας, της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και της περιβαλλοντικής αξιολόγησης, να προβούν σε μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων.
  • Να κατανοούν τις αρχές των περιβαλλοντικών διεργασιών και της ρύπανσης, την επίδρασή τους στον άνθρωπο, καθώς και την επίδραση των ανθρωπίνων δραστηριοτήτων στο περιβάλλον.
  • Να μπορούν να σχεδιάσουν τα έργα υποδομής (συγκοινωνιακά, ενεργειακά, υδραυλικά, έργα προστασίας ακτών και από τη διάβρωση, τα έργα προστασίας από τη ρύπανση, κτλ), τα κτίρια, τις πόλεις και παραγωγικές δραστηριότητες με αειφορικά περιβαλλοντικό τρόπο.
  • Να μπορούν να κατανοούν το φαινόμενο της κλιματικής αλλαγής και των επιπτώσεών της, να εφαρμόζουν τρόπους περιορισμού των αερίων θερμοκηπίου και προσαρμογής σε έναν κόσμο με διαφορετικό κλίμα. 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών: 120

Ελάχιστη διάρκεια φοίτησης: 2 έτη

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης: Environmental Protection
– με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

– με βάση τον τομέα εκπαίδευσης:  0712 “Environmental protection technology”

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι συγγενών τμημάτων των ΑΕΙ* της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι αλλοδαποί υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να έχουν πιστοποιημένη επάρκεια της Ελληνικής Γλώσσας επιπέδου τουλάχιστον Γ1. Επίσης, απαιτείται από όλους τους φοιτητές η πολύ καλή γνώση της Αγγλικής Γλώσσας.

*πανεπιστημίων και ΤΕΙ

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

αποφοίτους ΑΕΙ εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει εννέα (9) Θεματικές Ενότητες και Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία και απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) στον «Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό» σε τρεις (3) Κατευθύνσεις.

Η επιλογή της Κατεύθυνσης είναι υποχρεωτική. Η πρώτη ΘΕ ΠΣΧ50 «Αειφορία-Περιβαλλοντική Αξιολόγηση» είναι ΘΕ κορμού, δηλαδή κοινή και στις τρεις (3) Κατευθύνσεις.

Κατεύθυνση 1: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός  Έργων Υποδομής»

1ο έτος σπουδών 

2ο έτος σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ) (40 ECTS) 

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΕ53. 

Στο β’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξει την ΠΣΧ61 ενώ μπορεί παράλληλα να εκπονήσει και τη ΜΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

Κατεύθυνση 2: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός Πόλεων και Κτιρίων» 

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΧ51. Εάν ο/η φοιτητής/ήτρια διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΠ53.

Στο β’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξει την ΠΣΠ62 ενώ μπορεί παράλληλα να εκπονήσει και τη ΜΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης. 

Κατεύθυνση 3: «Περιβαλλοντικός Σχεδιασμός για την Αντιμετώπιση της  Κλιματικής Αλλαγής»  

1ο έτος σπουδών

2ο έτος σπουδών

Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Οδηγίες Δήλωσης ΘΕ

Κατά το α’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ αυτή πρέπει υποχρεωτικά να είναι η ΠΣΧ50, ενώ εάν επιλέξει δύο (2) ΘΕ πρέπει υποχρεωτικά να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ51. Εάν ο φοιτητής διαθέτει τον απαιτούμενο χρόνο, μπορεί να επιλέξει και τη ΘΕ ΠΣΚ52.

Στο β’ έτος σπουδών, εάν ο/η φοιτητής/ήτρια επιλέξει μία (1) ΘΕ πρέπει να επιλέξει την ΠΣΚ60 ενώ μπορεί παράλληλα να εκπονήσει και τη ΜΔΕ.

Διευκρινίζεται ότι, προκειμένου να ολοκληρώσει το πρόγραμμα σε δύο ακαδημαϊκά έτη, ο/η φοιτητής/ήτρια θα πρέπει να ολοκληρώσει επιτυχώς κατά το πρώτο έτος των σπουδών τρεις (3) Θ.Ε., σύμφωνα με τις παραπάνω οδηγίες και κατά το δεύτερο έτος την τελευταία Θ.Ε. της κατεύθυνσης παράλληλα με την εκπόνηση της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας.

Η παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας θα πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θ.Ε. της κατεύθυνσης.

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

H εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 650€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.250€.  

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:
Τμήμα Μητρώου Φοιτητών από Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00:

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367314

Ε-mail: psh@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση