elen
elen

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
Σκοπός - Περιγραφή / But
Μαθησιακά αποτελέσματα / Résultats d’apprentissage
Προϋποθέσεις Εισαγωγής / Conditions d'admission
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή / Participation financière
Επικοινωνία / Contact

Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας, στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η Γαλλική.

 

L’objectif principal du Master Mention FLE est de fournir des connaissances spécialisées dans le domaine de la «Didactique du Français Langue Etrangère», conformément aux exigences de la Science et aux enjeux actuels du marché de l’emploi en Grèce et à l’échelle internationale, en combinant des savoirs, des pratiques innovantes et des aptitudes numériques à un niveau de qualification très élevé. La langue d’enseignement du Programme d’Études est le français.

Master Didactique du FLE

 

To ψηφιακό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στοχεύει στη διάδοση και διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας, αλλά και του ευρύτερου γραμματειακού γαλλόφωνου πολιτισμού.

Ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες των γαλλόφωνων φοιτητών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο με την καινοτόμο από τα πρώτα της βήματα στην Ελλάδα, μεθοδολογία της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως πολυμορφικής εκπαίδευσης του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το διδακτικό υλικό προσφέρεται σε ψηφιακή μορφή με εξαμηνιαίες Θεματικές Ενότητες – έναρξη κάθε Οκτώβριο και Μάρτιο- με παρακολούθηση σε δια ζώσης ή τηλε-ΟΣΣ.

Κοινό: εκπαιδευτικοί, ερευνητές, εργαζόμενοι σε πολυεθνικές επιχειρήσεις, διεθνείς οργανισμούς, εκπαιδευτικούς, πολιτισμικούς ή επιμορφωτικούς κοινοτικούς φορείς.

Γίνονται δεκτοί πτυχιούχοι Τμημάτων Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, αλλά και πολύπτυχων Ελληνόφωνων και Ξενόγλωσσων Τμημάτων της ημεδαπής και του εξωτερικού, ικανών να ανταποκριθούν στις διεπιστημονικές προσεγγίσεις του προγράμματος.

 

Le nouveau Master numérique Didactique du Français Langue Étrangère vise à la diffusion et à l’enseignement du Français Langue Étrangère. Il fait ressortir les lignes de force actuelles de la culture et de civilisation françaises et francophones sous divers aspects.

Il répond aux besoins actuels des étudiants francophones à un niveau d’échelle internationale grâce au parcours innovant – depuis sa création – de la formation ouverte et à distance de l’Université Ouverte Hellénique.

Le matériel didactique est disponible sur plateforme numérique. Les cours sont dispensés en présentiel ou à distance par téléconférences – classe virtuée – en Modules semestrielles.

Public concerné : enseignants, chercheurs, personnel travaillant dans des sociétés multinationales, des organismes internationaux, des institutions communautaires éducatives, culturelles ou entre autres des dispositifs de formation éducative.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αναμένεται να είναι σε θέση μεταξύ άλλων :

 • να αντιληφθούν τη συμβολή παλαιότερων και σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών στις διάφορες μεθόδους διδασκαλίας της γαλλικής ως ξένης γλώσσας (επικοινωνιακή προσέγγιση, διαφοροποιημένη παιδαγωγική, βιωματική μάθηση, παιδαγωγική του σχεδίου εργασίας, παιδαγωγική των πολυγραμματισμών)
 • να διερευνούν και να ερμηνεύουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνική, συναισθηματική και γνωστική ανάπτυξη του παιδιού
 • να ενθαρρύνουν και να απελευθερώνουν τη δημιουργικότητα των παιδιών και των εφήβων μέσα από δραστηριότητες δημιουργικής γραφής, εικαστικής έκφρασης και δραματοποίησης, θεατρικού αυτοσχεδιασμού
 • να καλλιεργούν τη φιλαναγνωσία μέσα από σύγχρονες διαπολιτισμικές αναγνώσεις κειμένων, να εστιάζουν σε δεξιότητες αναγνωστικής πρόσληψης και ανταπόκρισης των εκπαιδευομένων τους
 • να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τη δυναμική του προφορικού λόγου σε επικοινωνιακό πλαίσιο, λαμβάνοντας υπόψιν πολλαπλούς κώδικες και σημειωτικά συστήματα (χειρονομίες, φωνή, επιτονισμός)
 • να αναλύουν και να αναγνωρίζουν διαφορετικές παραμέτρους που διέπουν τη δομή και οργάνωση του γραπτού λόγου μέσα από τις σύγχρονες τάσεις της κειμενογλωσσολογίας, της δομικής αφηγηματολογίας, της πραγματολογίας
 • να εξοικειωθούν με τους ρητορικούς τρόπους χρήσης της γαλλικής μέσα από ετερόκλητα είδη λόγου και κειμένων που παράγονται από διαφορετικές ομάδες μητρικών ομιλητών για διαφορετικούς σκοπούς
 • να συνθέτουν και να αξιολογούν δραστηριότητες πρόσληψης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου σε εκπαιδευτικό, και ευρύτερο επιχειρησιακό ή επαγγελματικό πλαίσιο
 • να εφαρμόζουν διαπολιτισμική και πολυπολιτισμική εκπαίδευση και πολιτική στη μετανεωτερική εποχή, ενώ θα συμβάλλουν στην καλλιέργεια διαπολιτισμικών δεξιοτήτων των μαθητών τους μέσω του ευρωπαϊκού Portfolio γλωσσών
 • να συνδυάσουν διεπιστημονικές γνώσεις μέσα από τη σύγχρονη πολιτισμική θεωρία και κριτική δίνοντας έμφαση στον τρόπο με τον οποίο συγκροτούνται στις μέρες μας οι διάφορες πολιτισμικές ταυτότητες με κοινωνικές, τοπικές ή εθνικές διαφορές
 • να έρθουν σε επαφή με τις βασικές αρχές σχεδιασμού και ανάπτυξης Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπουδών αναφορικά με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και να είναι σε θέση να χαράξουν γλωσσική πολιτική
 • να καινοτομούν με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως προς τη διδασκαλία της γαλλικής ως ξένης γλώσσας
 • να αφουγκράζονται τις ανάγκες και τα κίνητρα των μαθητευομένων, υλοποιώντας μία δυναμική ενεργής μάθησης
 • να εστιάζουν στο ρόλο και στις πολλαπλές δεξιότητες του εκπαιδευτικού, του εκπαιδευτικού στελέχους, αλλά και του διαπολιτισμικού μεσολαβητή
 • να εξοικειωθούν με τη μεθοδολογία ενός σχεδίου έρευνας, τη δημιουργία ενός πρότζεκτ, ενώ θα δοκιμαστούν στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική γραφή.

 

À la fin du Master, les étudiantes et les étudiants seront en mesure, entre autres de:

 • Apercevoir la contribution et l’évolution des théories pédagogiques quant à l’enseignement du Français Langue Étrangère
 • Explorer et appréhender les facteurs qui contribuent au développement social, affectif et cognitif de l’enfant
 • Encourager et donner libre cours à l’imagination et à la créativité des enfants et des adolescents grâce à des activités d’écriture créative, des activités d’expression artistique, de dramatisation et/ou d’improvisation théâtrale
 • Déceler les spécificités et la dynamique du discours oral spontané en tenant compte de la diversité des codes et des systèmes sémiotiques comme les gestes, la voix, l’intonation
 • Analyser et identifier les divers paramètres qui régissent la structure et l’organisation du discours écrit conformément aux nouvelles tendances de la linguistique textuelle, de la narratologie structurale, de la pragmatique
 • Produire et évaluer des activités de réception et de production orale et écrite en milieu éducatif, professionnel et/ou d’entreprise
 • Favoriser le goût de la lecture, mettre l’accent sur le développement des compétences de lecture interactive des apprenants
 • Mettre en œuvre une politique éducative interculturelle et pluriculturelle
 • Associer des savoirs transversaux grâce à la théorie et la critique culturelle contemporaine en accordant une importance majeure à la manière dont les identités culturelles multiples sont construites de nos jours, en fonction de différences nées des échanges d’autres groupes sociaux, nations ou peuples
 • Se familiariser avec les principes de base de planification et du développement des Curriculums scolaires pour l’enseignement du FLE
 • Être capable de mener une politique éducative et linguistique
 • Innover grâce à l’usage des outils numériques pour l’enseignement/apprentissage du FLE
 • Mettre l’accent sur le rôle polyvalent et les compétences de l’enseignant, du cadre éducatif et/ou du médiateur culturel
 • Se familiariser avec la méthodologie d’un projet de recherche, la création d’un projet professionnel en s’expérimentant à l’écriture académique ou bien professionnelle.

 

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της γαλλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η γαλλική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Απόδειξη καλής γνώσης της γαλλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2):

Η γνώση της Γαλλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται ως ακολούθως:

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ή DELF B2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας -CIEP.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE (το οποίο χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Paris-Sorbonne Universite.
 • Certificat de competences linguistiques του Institut Superieur des Langues Vivantes (ISLV), Departement de francais, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο Β2
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση: Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Σημειώσεις για τους τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας:

Οι ανωτέρω τίτλοι γλωσσομάθειας της γαλλικής γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από αρμόδια κατά νόμο αρχή, χωρίς όμως να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53 (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένου από δικηγόρο ή από την εκδούσα αρχή πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας, χωρίς μετάφραση αυτού).

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση: metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Επίσης:

α) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Επισήμανση:

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

 

Le Master Didactique du Français Langue Étrangère accepte les diplômés d’établissements d’enseignement supérieur de disciplines connexes titulaires d’une certification du niveau B2 en langue française. L’enseignement est offert en français.

La connaissance d’une langue étrangère supplémentaire à l’exception de la langue du programme et de bonnes compétences en informatique et Internet seraient utiles pour une participation réussie au programme.

À noter :

Par diplômés d’établissements d’enseignement supérieur, nous entendons les titulaires d’un diplôme des universités grecques ou des Instituts d’Enseignement Technologique ou d’un diplôme de départements étrangers équivalent reconnu par le DOATAP / DIKATSA (Centre National Hellénique de l’Information et de la Reconnaissance Académique) respectivement ou titulaires d’un diplôme du premier cycle d’études des établissements étrangers agréés*.

Par le terme Universités, nous entendons les universités, les écoles polytechniques (Polytehnia) et l’École supérieure des beaux-arts.

*Remarque : Selon le paragraphe 7, de l’article 34 de la loi 4485/2017 « Le diplôme d’études supérieures n’est pas décerné à un étudiant dont le diplôme de premier cycle d’un établissement étranger n’a pas été reconnu par le Centre National Hellénique de l’Information et de la Reconnaissance Académique (DOATAP), conformément à la loi 3328/2005 (A’ 80) »

 

Preuve de bonne connaissance de la langue française (Niveau B2) :

La maîtrise de la langue française (niveau B2) peut être prouvée comme suit :

 • Certificat d ’État de connaissance en langues (KPG) du niveau Β2 de la loi 2740/1999, tel que remplacé par le paragraphe 19, article 13, de la loi 3149/2003.
 • DELF 1ER DEGRΕ (UNITES A1, A2, A3, A4) ou DELF B2 ministère de l’Éducation nationale (France)-CIEP.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANÇAISE (délivré jusqu’en 1996) Institut français de Grèce.
 • CERTIFICAT DE LANGUE FRANCAISE-SORBONNE B2 Université Paris-Sorbonne.
 • Certificat de compétences linguistiques de l’Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, Université de Liège – Niveau B2.
 • CERTIFICAT V.B.L.T. NIVEAU SOCIAL de l’Université de Genève.

 

Remarque : Pour les certificats des années précédentes, qui ne sont pas mentionnés ici, un document officiel de l’organisme responsable est requis (Institut français d’Athènes-Service des examens) pour certifier le niveau du certificat.

 

Remarques sur les certificats de langue étrangère :

Les certificats mentionnés ci-dessus qui prouvent la bonne connaissance de la langue française sont acceptés en photocopies claires de documents copiés qui ont été validées par une autorité compétente -la traduction des documents copiés n’est plus requise- conformément à l’article 58 de la loi 4674/2020, A’ 53 (p.ex. une photocopie légalement certifiée par un avocat ou par l’autorité émettrice d’un certificat de langue anglaise est acceptée, sans être traduite).

Les certificats de connaissance en langue étrangère issus à l’étranger doivent être accompagnés d’une traduction officielle en grec. La traduction officielle est effectuée par une autorité légalement compétente du ministère des Affaires étrangères (qui a été supprimée le 31.8.2021 conformément au paragraphe 6 de l’article 478 de la loi 4781/2021) ou l’Ambassade ou le Consulat du pays étranger en Grèce ou par un avocat. Il est à noter qu’à partir du 1.9.2021, les candidats peuvent rechercher et sélectionner des traducteurs à l’adresse suivante : metafraseis.services.gov.gr ou via l’application « Traducteurs certifiés » du Portail numérique unique.

En outre :

a) La bonne connaissance de la langue étrangère est également prouvée par un Certificat d ’État de connaissance en langues du niveau B2 conformément aux dispositions du par. 2 de l’article 1 de la loi 2740/1999 (A’ 186), tel que remplacé par la circonstance a’ du par. 19 de l’article 13 de la loi 3149/2003 (A’ 141).

b) La bonne connaissance de la langue étrangère est également attestée par un diplôme ou un diplôme d’école étrangère de l’enseignement secondaire ou post-secondaire d’une durée d’au moins trois années d’études.

 

Les certificats étrangers doivent être accompagnés d’une attestation du niveau d’études, qui est délivrée par l’Organisation pour l’enseignement et la formation professionnels (O.E.E.K.) ou l’Organisation nationale pour la certification des qualifications (Ε.Ο.Π.Π.) ou l’Organisation nationale pour la certification des qualifications et  l’orientation professionnelle (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.) ou par la Direction compétente du ministère de l’Education et des Cultes. Il est précisé que ce certificat n’est délivré par l’O.E.E.K., l’Ε.Ο.Π.Π. ou l’Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. qu’après la délivrance de l’acte administratif individuel d’équivalence correspondant.

À noter :

a) La preuve de connaissance en langue étrangère n’est pas requise si les certificats demandés ont été obtenus à l’étranger, où les cours sont dispensés dans la même langue.

b) Les certificats de niveau supérieur d’une langue étrangère prouvent automatiquement la connaissance d’un niveau inférieur (requis).

Note :

La certification de compétences dans l’enseignement des langues étrangères ne prouve pas la connaissance en langue étrangère (décret présidentiel 347/2003). Afin de prouver leur compétence dans la langue étrangère, les candidats titulaires de la certification correspondante doivent fournir les certificats de langue étrangère prévus.

 

 

1ο Εξάμηνο

 2ο  Εξάμηνο

 3ο  Εξάμηνο

 4ο Εξάμηνο

 

1 e semestre

FR 10 Didactique du FLE : Développement des compétences communicatives langagières et évaluation du discours écrit et oral   (15 ECTS)

FR 11 L’enseignement précoce du Français Langue Etrangère (FLE)   (15 ECTS)

2e Semestre

FR 20 Didactique du FLE : Planification, développement et évaluation des Programmes d’Etudes et du Matériel Pédagogique   (15 ECTS)

FR 21 L’Education Interculturelle et la didactique du Français Langue Etrangère   (15 ECTS)

3e Semestre

FR 30 Méthodologie de la Recherche et Techniques de rédaction des écrits scientifiques  (15 ECTS)

FR 31 Exploitation des Technologies de l’Information et de la Communication en Didactique du Français Langue Etrangère   (15 ECTS)

4e Semestre

FR M Elaboration de Mémoire de Recherche   (30 ECTS)

Crédits ECTS du Programme d’études: 120 (30 ECTS par semestre)

Durée minimale d’études: deux (2) années universitaires

 

Σημείωση

Υ¹ : Υποχρεωτική

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.:

Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Προγράμματος είναι υποχρεωτικές.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (ΓΑΛΔΕ) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των έξι (6) Θ.Ε.. Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας προϋποθέτει την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των Θεματικών Ενοτήτων του Προγράμματος.

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις έξι (6) Θ.Ε. του Προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.

Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών  
Μαρία Κατσαντώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και Διευθύντρια ΜΠΣ ΓΑΛ
Ευάγγελος Κουρδής, Καθηγητής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Ολυμπία Τσακνάκη, Επίκουρη Καθηγήτρια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Μαρία-Ελευθερία Γαλάνη, Ε.Ε.Π. Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

 

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Μαρία Κατσαντώνη, Αναπληρώτρια ΚαθηγήτριαΓνωστικό Αντικείμενο: Διδασκαλία της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας: ανάπτυξη γλωσσικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων και αξιολόγηση γραπτού και προφορικού λόγου

e-mail: mkatsantoni@eap.gr

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΕΣ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ
ΓΑΛ10 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  mkatsantoni@eap.gr
ΓΑΛ11 ΓΑΛΑΝΗ ΜΑΡΙΑ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ  galani.maria@ac.eap.gr
ΓΑΛ20 ΤΣΑΚΝΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑ  tsaknaki.olympia@ac.eap.gr
ΓΑΛ21 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  mkatsantoni@eap.gr
ΓΑΛ30 ΚΟΥΡΔΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ kourdis.evangelos@ac.eap.gr
ΓΑΛ31 ΚΑΤΣΑΝΤΩΝΗ ΜΑΡΙΑ  mkatsantoni@eap.gr

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 450€/ Διπλωματική Εργασία 900€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€.

 

Le coût du Cursus universitaire est calculé par rapport à ses crédits ECTS, étant donné qu’un (1) crédit ECTS équivaut à 30 €. Par conséquent, chaque module thématique coûte 450 € / le mémoire 900 € et le coût total du Master mention FLE s’élève à 3 600 €.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367318
Ε-mail: galx@eap.gr

 

Pour plus d’informations sur le master, contactez :

Service de la Scolarité Administrative 
Du lundi au vendredi de 9h00 à 13h00
Téléphone: 2610367318
Courriel: galx@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο