Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (ΓΑΛ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Ο κύριος σκοπός του Μ.Π.Σ. είναι η παροχή ειδικευμένων γνώσεων στο γνωστικό αντικείμενο «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας», σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς συνδυάζοντας γνώσεις, καινοτόμες πρακτικές και ψηφιακές δεξιότητες, ώστε να παρέχεται υψηλού επιπέδου κατάρτιση ακολουθώντας τις εξελίξεις που διέπουν το σύγχρονο επαγγελματικό περιβάλλον. Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η Γαλλική.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται να είναι σε θέση:

 • Να κατανοούν και να έχουν κριτική άποψη για τη θέση του προφορικού και γραπτού λόγου στις μεθοδολογίες διδασκαλίας/εκμάθησης της γαλλικής ως ξένης γλώσσας.
 • Να εξοικειωθούν με τις θεωρητικές αρχές ανάπτυξης επικοινωνιακής ικανότητας στον προφορικό και γραπτό λόγο.
 • Να αναλύουν τις ιδιαιτερότητες του προφορικού και γραπτού λόγου σε γλωσσολογικό, πραγματολογικό, κινησιολογικό επίπεδο και να καλλιεργούν στρατηγικές δεξιότητες.
 • Να αναλύουν και να παράγουν δραστηριότητες κατανόησης / παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
 • Να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές, τα κριτήρια και τις σχάρες αξιολόγησης των προφορικών και γραπτών δραστηριοτήτων καθώς και με την έννοια και τους στόχους της αυτοαξιολόγησης.
 • Να αξιολογούν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των διαφορετικών παιδαγωγικών θεωριών στην εκπαίδευση και τις μεθόδους διδασκαλίας.
 • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν τους παράγοντες που συμβάλλουν στην κοινωνικο-συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού.
 • Να επιλέγουν τη διαφοροποιημένη παιδαγωγική και να αξιοποιούν τα διαφορετικά προφίλ μάθησης ανάλογα με το ερέθισμα (οπτικό, ακουστικό, κιναισθητικό).
 • Να υλοποιούν μία δυναμική ενεργής μάθησης και να επεξεργάζονται υλικό, που να ανταποκρίνεται στο επίπεδο δεξιοτήτων των εκπαιδευόμενων.
 • Να καλλιεργούν την πολυγλωσσία και τον πολυπολιτισμό και να συμβάλλουν στην καλλιέργεια της διαπολιτισμικής συνείδησης καθώς και στην ανάπτυξη διαπολιτισμικών δεξιοτήτων μέσω του ευρωπαϊκού portfolio γλωσσών.
 • Να σχεδιάζουν και να υλοποιούν διδακτικές ενότητες (Modules), βάσει συγκεκριμένων επιχειρησιακών στόχων ακολουθώντας γνωστικά, κοινωνικο-συναισθηματικά και ψυχοκινητικά κριτήρια στη Διδακτική της Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σύμφωνα με τις αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής.
 • Να αναπτύσσουν και να αξιολογούν διδακτικό υλικό καθώς και προγράμματα σπουδών
 • Να κατανοούν και να επεξηγούν έννοιες, που σχετίζονται με τη πολιτισμική ταυτότητα, διαπολιτισμική διαμεσολάβηση, προσθετική πολυπολιτισμικότητα, πολιτισμικά στερεότυπα.
 • Να έχουν επίγνωση των σύγχρονων τάσεων στη διδασκαλία της γαλλικής για ειδικούς και ακαδημαϊκούς σκοπούς.
 • Να επιλέγουν και να υλοποιούν μεθόδους επίλυσης προβλημάτων (méthodes de résolution de problèmes) και να χρησιμοποιούν τα κατάλληλα παιδαγωγικά εργαλεία.
 • Να σχεδιάζουν και να δημιουργούν παιδαγωγικά σενάρια (scénario de communication ou scénario-action) και προσομοιώσεις (simulations globales) μικρής ή μεγάλης διάρκειας.
 • Να εφαρμόζουν παιδαγωγικά σενάρια μάθησης με αξιοποίηση των εφαρμογών ΤΠΕ σε διαφορετικά πλαίσια εκμάθησης γλώσσας σε σύγχρονη και ασύγχρονη εκπαίδευση, λαμβάνοντας υπόψη τις αρχές της αντεστραμμένης τάξης (classe inversée) και ιδιαίτερα περιβάλλοντα μάθησης,
 • Να αξιοποιούν τα σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία και να επιλέγουν τις τεχνολογίες Ιστού στην εκπαιδευτική πρακτική (Web 2.0, 3.0, 4.0 technologies).
 • Να αναλύουν παιδαγωγικά σενάρια χρήσης των ΤΠΕ από μια κριτική σκοπιά, συμπεριλαμβανομένης της εκμάθησης των πόρων και να ελέγχουν το αντικείμενο και τους στόχους διαδικτυακής μάθησης δίνοντας έμφαση στην αλληλεπίδραση καθηγητή-μέντορα και μαθητή συνδέοντας πραγματολογικά και κοινωνιογλωσσικά κριτήρια στη παιδαγωγική διαδικασία,
 • Να μυηθούν και να εφαρμόζουν τους κανόνες συγγραφής μιας επιστημονικής εργασίας.
 • Να αναπτύξουν δεξιότητες ώστε να προβούν στον σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας έρευνας με αντικείμενο τη διδακτική γλωσσών-πολιτισμών
 • Να εξοικειωθούν με την υιοθέτηση των κατάλληλων ερευνητικών μεθόδων συλλογής δεδομένων και τη χρήση των κατάλληλων ερευνητικών εργαλείων στην εφαρμογή της μεθοδολογίας της έρευνας
 • Να σχεδιάζουν, να υλοποιούν και υποστηρίζουν προφορικά ερευνητικές μελέτες συναφείς με το επιστημονικό τους αντικείμενο στοχεύοντας στην ανάπτυξη επαγγελματικών δεξιοτήτων.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της Unesco
Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών
Master of Education, M.Ed.

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ είναι η γαλλική. Η γλώσσα εκπόνησης διπλωματικής εργασίας είναι η γαλλική.

Στο Π.Μ.Σ. «Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας» γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ (πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της  αλλοδαπής με: (α) πιστοποιημένη επάρκεια της Γαλλικής Γλώσσας, επιπέδου Γ (Γ1 & Γ2) σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (Κ.Ε.Π.Α.) του Συμβουλίου της Ευρώπης και (β) γνώση οποιασδήποτε άλλης ευρωπαϊκής, ασιατικής ή αφρικανικής γλώσσας, επιπέδου Β1.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

Η πιστοποιημένη γνώση της Γαλλικής γλώσσας επιπέδου Γ αποδεικνύεται ως εξής:

α) Η άριστη γνώση Γ2/C2 αποδεικνύεται, ως εξής:

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ2 του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Δίπλωμα Alliance Française.
 • Πιστοποιητικό D.A.L.F. – Οption Lettres ή DALF C2 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP.
 • Diplôme de Langue et Littérature Françaises (Sorbonne II) [Μέχρι το 1999 ο τίτλος του διπλώματος ήταν : Diplôme d’Etudes Françaises (Sorbonne II) Paris-Sorbonne Université).
 • Diplôme Supérieur d’Etudes Françaises (Sorbonne 3ème Degré) Paris-Sorbonne Université.
 • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C2.
 • Certificat V.B.L.T. Niveau Professionnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Επίσης:

Η άριστη γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με τους εξής τρόπους:

 • Με Πτυχίο Ξένης Γλώσσας και Φιλολογίας ή Πτυχίο Ξένων Γλωσσών Μετάφρασης και Διερμηνείας ΑΕΙ της ημεδαπής ή αντίστοιχο και ισότιμο σχολών της αλλοδαπής.
 • Με Πτυχίο, προπτυχιακό ή μεταπτυχιακό δίπλωμα ή διδακτορικό δίπλωμα οποιουδήποτε αναγνωρισμένου ιδρύματος τριτοβάθμιας εκπαίδευσης της αλλοδαπής.
 • Με Απολυτήριο τίτλο ισότιμο των ελληνικών σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, εφόσον έχει αποκτηθεί μετά από κανονική φοίτηση τουλάχιστον έξι ετών στην αλλοδαπή. Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ ή Ε.Ο.Π.Π ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

β) Η πολύ καλή γνώση (Γ1/C1)

 • Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.
 • Diplôme d’ Etudes Supérieures (DES) (χορηγείτο μέχρι το 1996) Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος.
 • DELF 2nd Degré (Unités A5 et A6) ή DALF C1 Γαλλικό Υπουργείο Παιδείας – CIEP.
 • Certificat Pratique de Langue Française (Sorbonne I) ή (Paris-Sorbonne C1) Paris-Sorbonne Université.
 • Certificat de compétences linguistiques του Institut Supérieur des Langues Vivantes (ISLV), Département de Français, του Πανεπιστημίου της Λιέγης – Επίπεδο C1
 • Certificat V.B.L.T. Niveau Opérationnel του Πανεπιστημίου Γενεύης.

Σημείωση:

Για τα πιστοποιητικά παλαιοτέρων ετών τα οποία δεν αναγράφονται στο παρόν, απαιτείται βεβαίωση, από τον οικείο φορέα (Γαλλικό Ινστιτούτο Αθηνών-Υπηρεσία Εξετάσεων), για το επίπεδο του πιστοποιητικού.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

 

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

1ο Εξάμηνο

 2ο  Εξάμηνο

 3ο  Εξάμηνο

 4ο Εξάμηνο

Σημείωση

Υ¹ : Υποχρεωτική

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Όλες οι Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.) του Προγράμματος είναι υποχρεωτικές.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..

Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης απαιτείται να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις έξι (6) Θ.Ε. του Προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Ευθυμιάδου Ευφροσύνη, Αν. Καθηγήτρια Σχολής Ικάρων & Διευθύντρια ΠΜΣ ΓΑΛ

Papa Christian, Επ. Καθηγητή Ιονίου Πανεπιστημίου

Τσακνάκη Ολυμπία, Επ. Καθηγήτρια Αριστοτελείου Πανεπιστημίου

Διδακτική της Γαλλικής ως Ξένης Γλώσσας (έως το 2017-18)

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 450€/ Διπλωματική Εργασία 900€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€.

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών
Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 9:00 έως τις 13:00
Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367325
Ε-mail: galx@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση