Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ)

Περιγραφή του Προγράμματος

Η δημιουργία ενός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών  για τα συστήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, είναι ένα σημαντικό και δομικό στοιχείο ενός ανοικτού πανεπιστημίου, καθώς δίνει τη δυνατότητα για σπουδές σ’ ένα πεδίο, το οποίο χαρακτηρίζει τη φιλοσοφία και τη φυσιογνωμία του ίδιου του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου.

Το γνωστικό πεδίο της Ανοικτής και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης διδάσκεται αυτή τη στιγμή ως μία Θεματική Ενότητα (ΕΚΠ65) στο πλαίσιο του ΜΠΣ «Επιστήμες Αγωγής». Η αναβάθμισή του σε μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών επιβάλλεται και δικαιολογείται από το γεγονός ότι:

 • Το ΕΑΠ είναι το μόνο Πανεπιστήμιο στην Ελλάδα με αποκλειστική μέθοδο παροχής σπουδών εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και εμπειρία πολλών χρόνων, συνεπώς είναι το πλέον κατάλληλο Πανεπιστήμιο να ιδρύσει ΜΠΣ στη θεματική της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Αποτελεί τον εκπαιδευτικό πυλώνα και τον πυρήνα του ΕΑΠ
 • Γνωρίζει τεράστια ανάπτυξη σε όλες τις μορφές και βαθμίδες εκπαίδευσης, τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό
 • Υιοθετείται ως ουσιαστική μεθοδολογία και φιλοσοφία εκπαίδευσης από το Υπουργείο Παιδείας και εκατοντάδες φορείς του ιδιωτικού και δημοσίου τομέα,  εκπαιδευτικούς φορείς κάθε είδους, επιπέδου και μορφής
 • Αξιοποιεί και αναπτύσσει όλες τις σύγχρονες τεχνολογίες και τις εφαρμόζει στην εκπαίδευση
 • Ενεργοποιείται για πρώτη φορά σε ΜΠΣ στην Ελλάδα η ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και η σύνδεσή της με τις τεχνολογίες  (πάγιο αίτημα Υπουργείου Παιδείας, πανεπιστημίων, εκπαιδευτικών φορέων δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, ερευνητών, εκπαιδευτικών, φοιτητών)
 • Απορροφά και αξιοποιεί κονδύλια από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα
 • Συνδέεται με την επίλυση πολλών εκπαιδευτικών προβλημάτων που προκύπτουν στην ελληνική εκπαίδευση, λόγω της κοινωνικό-οικονομικής κρίσης, των αποστάσεων, της δυσκολίας πρόσβασης μεγάλου μέρους του πληθυσμού 
 • Δίνει διέξοδο για μεταπτυχιακές σπουδές σε τομείς παιδαγωγικών και μεθοδολογίας  εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας,  ελκύοντας μεγάλο αριθμό φοιτητών
 • Στοχεύει στις συνεργασίες με άλλα ανοικτά ή συμβατικά πανεπιστήμια της Ελλάδας και του εξωτερικού, σε επίπεδο μεταπτυχιακών σπουδών, διπλωματικών εργασιών, διδακτορικών, ερευνητικών προγραμμάτων, συνεδρίων, σεμιναρίων, διεπιστημονικών προσεγγίσεων, ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, επιστημονικών φορέων ή ενώσεων κ.α..

Αντικείμενο - Σκοπός

Το ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» έχει ως αντικείμενο και αναφέρεται στην εξειδίκευση ανοικτών πανεπιστημίων, εξ αποστάσεως πανεπιστημίων, συμβατικών ΑΕΙ που προσφέρουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση και κατάρτιση στην πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαίδευση, στη δια βίου εκπαίδευση και εκπαίδευση ενηλίκων, στην ενδοϋπηρεσιακή εκπαίδευση (Δήμοι, επιχειρήσεις, τράπεζες, εταιρείες), στα ΙΕΚ και ΚΕΚ και στην εκπαίδευση ιδιωτικών επιχειρήσεων.

Ο σκοπός του ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» είναι η παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στο διεπιστημονικό αντικείμενο της ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, με έμφαση στην αξιοποίηση της ψηφιακής και συμβατικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στις σύγχρονες διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης, στο σχεδιασμό και ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού, στην έρευνα και σε όλες τις σύγχρονες μορφές τεχνολογίας.

Οι βασικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι η εξειδίκευση των σπουδαστών στην οργάνωση συστημάτων ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, στο σχεδιασμό, στην ανάπτυξη, στη διαχείριση, στην εφαρμογή και στην αξιολόγησή τους.

Οι επιμέρους γενικότεροι στόχοι του ΜΠΣ είναι :

 • Η ανάπτυξη και επεξεργασία των θεωριών που καλύπτουν όλα τα γνωστικά πεδία του προτεινόμενου προγράμματος και οι αλληλεπιδράσεις που δημιουργούνται μεταξύ τους
 • Η σύνδεση και επεξεργασία όλων των γνωστικών πεδίων του προγράμματος με τις θεωρίες / επιστήμες, οι οποίες αποτελούν τα θεμέλια της δομής του (παιδαγωγική, κριτική παιδαγωγική, κοινωνιολογία εκπαίδευσης, θεωρίες μάθησης, διδακτική, επικοινωνία, εκπαίδευση ενηλίκων, τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, ψηφιακά μέσα και αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση, αξιολόγηση, ιστορία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και ανοικτών ιδρυμάτων, ψηφιακή διαχείριση εκπαιδευτικών δομών [e-learning και onlinelearning] ανοικτοί εκπαιδευτικοί πόροι, σχεδιασμός και ανάπτυξη εκπαιδευτικού υλικού, έρευνα και εξ αποστάσεως εκπαίδευση κ.α.).  
 • Η εξειδίκευση σε θέματα οργάνωσης και διαχείρισης ανοικτών, εναλλακτικών και εξ αποστάσεως εκπαιδευτικών φορέων όλων των επιπέδων και βαθμίδων
 • Η αξιοποίηση και χρήση όλων των εναλλακτικών μορφών επικοινωνίας και τεχνολογίας στην εκπαίδευση
 • Η εξειδίκευση και αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών της πληροφορίας και επικοινωνίας στην εκπαίδευση [e-learning και onlinelearning]
 • Η ανάλυση, η επεξεργασία και εξειδίκευση σε θέματα διδασκαλίας και μάθησης
 • Η εξειδίκευση σε ζητήματα μεθοδολογίας της έρευνας στα γνωστικά αντικείμενα που θεμελιώνουν το συγκεκριμένο μεταπτυχιακό
 • Η σύνδεση της θεωρίας με την πράξη σε όλο το φάσμα και τα επιστημονικά πεδία του προγράμματος
 • Η υιοθέτηση και εφαρμογή καινοτόμων και πρωτοποριακών πρακτικών στο σχεδιασμό και την ανάπτυξη του προγράμματος και του εκπαιδευτικού υλικού που δεν έχουν εφαρμοστεί μέχρι σήμερα στο ΕΑΠ

Το ΕΑΠ, ως θεσμοθετημένο δημόσιο πανεπιστήμιο για ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση, μέχρι σήμερα δεν έχει ΜΠΣ στο αντικείμενο με το οποίο διαχειρίζεται όλα τα προγράμματά του και την εκπαίδευση που προσφέρει.

Το ΜΠΣ «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» θα ενδυναμώσει το κύρος του και την δυναμική του διότι θα μπορέσει να προσφέρει ολοκληρωμένες σπουδές στην ίδια του τη φιλοσοφία, μεθοδολογία, στρατηγική, εκπαίδευση και έρευνα, έτσι ώστε να μεταλαμπαδεύσει με σύγχρονους όρους την ίδια του την ταυτότητα σε ένα διαρκές αναπτυσσόμενο επιστημονικό πεδίο.

 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

 

Προϋποθέσεις Εισαγωγής

Ακαδημαϊκό έτος 2020-2021

Προσφερόμενες θέσεις: 400 (200 ανά εξάμηνο)

 

Γίνονται δεκτοί απόφοιτοι όλων των ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Οι υποψήφιοι φοιτητές θα πρέπει να διαθέτουν:

α. Τίτλο Σπουδών  ΑΕΙ ή ΤΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών αναγνωρισμένων ιδρυμάτων της αλλοδαπής

και

β. Πιστοποιημένη επάρκεια της Αγγλικής  Γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον B2. 

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

 

Διάρθρωση

Το Π.Μ.Σ. «Εκπαίδευση και Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης - Επιστήμες της Αγωγής» διαρθρώνεται σε δύο (2) έτη ή τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) Θεματικές Ενότητες χωρίς διπλωματική εργασία ή έξι (6) Θεματικές Ενότητες και εκπόνηση διπλωματικής εργασίας.

Διάθρωση / Θ.Ε. (Χωρίς Διπλωματική Εργασία)

1ο  Εξάμηνο
ΕΤΑ50 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες   (Υ¹, 15 ECTS)
ΕΤΑ51 Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές      (Υ, 15 ECTS)
2ο  Εξάμηνο
ΕΤΑ52  Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης  (Υ, 15 ECTS)
ΕΤΑ53 Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εφαρμογές και υποστήριξη   (Υ, 15 ECTS)
3ο  Εξάμηνο
ΕΤΑ60  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση : online learning και e-learning (Υ, 15 ECTS)
ΕΤΑ61  Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας (Υ, 15 ECTS)
4ο  Εξάμηνο
ΕΤΑ62  Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση και την επικοινωνία  (Υ, 15 ECTS)
ΕΤΑ63  Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Υ, 15 ECTS)
     

 

Διάρθρωση (Με Διπλωματική Εργασία)

1ο  Εξάμηνο  
ΕΤΑ50 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες (Υ¹, 15 ECTS)
ΕΤΑ51 Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές    (Υ, 15 ECTS)
2ο  Εξάμηνο  
ΕΤΑ52  Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης  (Υ, 15 ECTS)
ΕΤΑ53 Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εφαρμογές και υποστήριξη   (Υ, 15 ECTS)
3ο  Εξάμηνο  
ΕΤΑ60  Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση : online learning και e-learning (Υ, 15 ECTS)
ΕΤΑ61  Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας (Υ, 15 ECTS)
4ο  Εξάμηνο  
ΕΤΑΔΕ  Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ECTS)
Σημείωση:  

 

Υ¹: Υποχρεωτική

 

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Μπορείτε να επιλέγετε από μία (1) έως δύο (2) Θ.Ε. το εξάμηνο (30 ECTS ανά εξάμηνο).

Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούνται πρώτα οι Θ.Ε. των προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να αρχίζει η επιλογή Θ.Ε. του επόμενου εξαμήνου. Για παράδειγμα, αν έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς μία (1) Θ.Ε. από το πρώτο εξάμηνο και στο δεύτερο εξάμηνο επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε., πρέπει απαραιτήτως να επιλέξετε τη μία (1) εναπομείνασα Θ.Ε. του πρώτου εξαμήνου και μία (1) από το δεύτερο εξάμηνο κ.ο.κ..

Εφόσον επιλέξετε τη Διάρθρωση χωρίς τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις οκτώ (8) Θ.Ε. του προγράμματος.

Εφόσον, όμως, επιλέξετε τη Διάρθρωση με τη  Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία, απαιτείται για την απόκτηση του μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης να ολοκληρώσετε επιτυχώς τις έξι (6) Θ.Ε. του Προγράμματος, όπως επίσης και τη Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία. Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας ορίζεται η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 

Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης στο πρόγραμμα είναι τα δύο (2) έτη.

Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας

Αντώνης Λιοναράκης, Καθηγητής Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Επικοινωνία

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

τηλ.: 2610 367316  - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.

Τηλεφωνικό Κέντρο για Γενικές Πληροφορίες:

τηλ.: 2610 367300 - fax: 2610 367110 - e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.   

 

Main Menu