Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης-Επιστήμες της Αγωγής (ΕΤΑ) > Εκπαίδευση & Τεχνολογίες σε συστήματα εξ αποστάσεως διδασκαλίας και μάθησης – Επιστήμες της Αγωγής – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 

ΕΤΑ50 Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ50
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση: θεωρία, θεσμοί και λειτουργίες», η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Εξηγεί με σαφήνεια τα ανοικτά εκπαιδευτικά συστήματα και πώς συνδέονται με την ανοικτή και εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Αναγνωρίζει την ιστορική πορεία και το κοινωνικό πλαίσιο των ανοικτών ιδρυμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Κατανοεί τη θεωρία πίσω από την πράξη και πώς έχουν διαμορφωθεί
 • Γνωρίζει την λειτουργία και τις υποδομές των εκπαιδευτικών φορέων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Συμμετέχει αποτελεσματικά σε εκπαιδευτικά ιδρύματα και προγράμματα σπουδών που εφαρμόζουν στρατηγικές ανοικτών προσβάσεων και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Συμμετέχει στην οργάνωση και διοικητική υποστήριξη θεσμών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Κατανοεί τα ηθικά και νομικά ζητήματα και αξιοποιεί θέματα που έχουν σχέση με πνευματικά δικαιώματα, ασφάλεια, προστασία περιεχομένων, διαδίκτυο
 • Διαμορφώνει μια σφαιρική εικόνα για την πορεία και την ανάπτυξη των εναλλακτικών μορφών εκπαίδευσης και τις σύγχρονες τάσεις
 • Διακρίνει τις κοινωνικές και εκπαιδευτικές διαστάσεις της τυπικής, μη τυπικής και άτυπης μάθησης
 • Κατανοήσει τα κοινωνικά και πολιτικά δρώμενα που οδήγησαν στην ίδρυση του ΕΑΠ
 • Γνωρίζει τις οργανωτικές, εκπαιδευτικές και διαχειριστικές λειτουργίες και ιδιαιτερότητες του ΕΑΠ
 • Συγκρίνει τις ομοιότητες και διαφορές των συμβατικών πανεπιστημίων και του ΕΑΠ
 • Κατανοήσει και γνωρίσει τις εκπαιδευτικές και ακαδημαϊκές λειτουργίες του ΕΑΠ και άλλων ανάλογων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων
 • Εφαρμόζει την αξιολόγηση θεσμών και διαδικασιών ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ51 Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές   

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ51
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Καινοτομία στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση: παιδαγωγικές και τεχνολογικές εφαρμογές»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Συνδυάζει τη θεωρία με τις πρακτικές εφαρμογές στη διδασκαλία και μάθηση
 • Κατανοεί στη θεωρία και στην πράξη τη σημαντικότητα των γνωστικών δεξιοτήτων και πως αυτές οδηγούν στη μάθηση
 • Έχει μια αρχική εικόνα για τις τεχνολογίες και τη θεωρία που σκιαγραφούν τα συστήματα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Διαχωρίζει τις βασικές αρχές και κοινωνικές διαστάσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων και της σχολικής εκπαίδευσης
 • Σκιαγραφεί τις εφαρμογές και κοινωνικές διαστάσεις της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε φορείς μη τυπικής μάθησης
 • Ερμηνεύει τις πολιτικές και στρατηγικές που εφαρμόζονται στην εκπαίδευση ενηλίκων και στη δια βίου μάθηση
 • Κατανοεί τα βασικά χαρακτηριστικά και τις προϋποθέσεις της πιστοποίησης και αξιολόγησης της σχολικής εξ αποστάσεως εκπαίδευσης σε εκπαιδευτικό και θεσμικό επίπεδο

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ52 Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ52
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Το εκπαιδευτικό υλικό και ο σχεδιασμός της διδασκαλίας και μάθησης»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Κατανοεί τις διεργασίες που απαιτούνται για τον σχεδιασμό εξ αποστάσεως εκπαιδευτικού υλικού
 • Κατανοεί τις θεωρίες που σχετίζονται με τις επιλογές και το σχεδιασμό εκπαιδευτικού υλικού
 • Διαχωρίσει τα μοντέλα και τους τρόπους που σχεδιάζεται το εκπαιδευτικό υλικό
 • Αναλύσει τις διεργασίες της ομάδας εκπαιδευτικού υλικού
 • Προσδιορίσει τις διαφορές του έντυπου από το ψηφιακό υλικό
 • Προσδιορίσει τις ιδιαιτερότητες που συνδέονται με κάθε τύπο ψηφιακού υλικού
 • Γνωρίζει το θεωρητικό εύρος και συγκεκριμένες παιδαγωγικές μεθόδους που οδηγούν στη μάθηση
 • Κατανοεί τις διαφοροποιήσεις μεταξύ διδασκαλίας και μάθησης
 • Προσδιορίσει τις γνωστικές δεξιότητες που απαιτούνται και αναπτύσσονται στο πλαίσιο του εκπαιδευτικού υλικού
 • Αναγνωρίζει τους τύπους των δραστηριοτήτων και ασκήσεων αυτοαξιολόγησης που εντάσσονται στο υλικό
 • Σχεδιάζει ο ίδιος/α εκπαιδευτικό υλικό κάθε μορφής αξιοποιώντας κάθε είδους εργαλεία
 • Διακρίνει τις κακές από τις καλές πρακτικές εκπαιδευτικού υλικού
 • Σχεδιάσει εκπαιδευτικό υλικό έχοντας υπόψη τις ιδιαιτερότητες και τις βαθμίδες εκπαίδευσης
 • Προσδιορίσει το εκπαιδευτικό υλικό με βάση διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης
 • Αξιοποιεί διδακτικές τεχνικές μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ53 Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εφαρμογές και υποστήριξη 

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ53
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική


Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Διδάσκοντες και Διδασκόμενοι σε περιβάλλοντα ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης: εφαρμογές και υποστήριξη»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Σχεδιάσει και οργανώσει ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις σε δια ζώσης περιβάλλον με βάση τη δυναμική της ομάδας
 • Σχεδιάσει και οργανώσει ομαδικές συμβουλευτικές συναντήσεις (τηλεσυναντήσεις) σε ψηφιακό περιβάλλον
 • Σχεδιάσει, οργανώσει και υλοποιήσει διδακτικές δραστηριότητες σε περιβάλλον ανοικτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Σχεδιάσει, με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χρονοδιάγραμμα μελέτης για τους φοιτητές
 • Σχεδιάσει, με βάση συγκεκριμένες προϋποθέσεις, χρονοδιάγραμμα διδασκαλίας για τους διδάσκοντες
 • Σχεδιάσει και υποστηρίξει προϋποθέσεις και μεθοδολογία εκπόνησης ακαδημαϊκής γραφής
 • Κατανοήσει πλήρως και να οργανώσει ο ίδιος/α δεδομένα και ζητούμενα ακαδημαϊκής εργασίας
 • Αξιοποιήσει ψηφιακά επικοινωνιακά εργαλεία για την υποστήριξη της μελέτης και μάθησης
 • Σχεδιάζει και αξιοποιεί συστήματα υποστήριξης των φοιτητών
 • Γνωρίζει τα χαρακτηριστικά της ομάδας
 • Κατανοεί και αξιοποιεί τη δυναμικής της ομάδας
 • Γνωρίζει και ενεργοποιεί το πνεύμα της ομαδικής εργασίας σε όλες τις εκπαιδευτικές εκφάνσεις

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ60 Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση : online learning και e-learning

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ60
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Μαθησιακά αποτελέσματα:

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση : online learning και e-learning»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:

 • Αναγνωρίζει την οργάνωση και λειτουργία των μοντέλων εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση,
 • Παρουσιάζει την εφαρμογή των ΤΠΕ και την ΑεξΑΕ, στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, στα προγράμματα σπουδών και στην επιμόρφωση, στις Ευρωπαϊκές εκπαιδευτικές πολιτικές και τις σχετικές εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις.
 • Ερμηνεύει το θεωρητικό εύρος και συγκεκριμένες μεθόδους της Παιδαγωγικής θεμελίωσης της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.
 • Αναλύει τη λειτουργία των ΤΠΕ ως διδακτικό / μαθησιακό   εργαλείο  – μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές.
 • Αναδεικνύει τη διάσταση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε σχέση με άλλα επιστημονικά πεδία.
 • Προσεγγίζει κριτικά τη χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση.
 • Αναγνωρίζει τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση των ΑΜΕΑ
 • Αναδεικνύει/προσδιορίζει τις διαστάσεις της Online εκπαίδευσης και τα Περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές
 • Συμμετέχει ενεργά σε περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ61 Μεθοδολογία Έρευνας, σχεδιασμός και συγγραφή επιστημονικής εργασίας

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ61
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Μεθοδολογία και έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις τεχνολογίες»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Είναι σε θέση να κατανοήσει πλήρως το σχεδιασμό ερευνητικής πρότασης διπλωματικής εργασίας
 • Σχεδιάσει τα βήματα της διπλωματικής του εργασίας, έτσι ώστε να ξεκινήσει την ολοκλήρωσή της στη διάρκεια της ΘΕ
 • Προσδιορίζει ερευνητικά ερωτήματα ή υποθέσεις που να εντάσσονται στα επιστημονικά πεδία  της ΘΕ «Μεθοδολογία και έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση και τις τεχνολογίες» ή του συγκεκριμένου ΜΠΣ
 • Εντοπίζει και αξιολογεί τις πηγές που είναι διαθέσιμες για την πραγματοποίηση της έρευνας
 • Αναγνωρίζει τη θέση και τη σημασία των θεωριών τόσο στις ποσοτικού τύπου, όσοι και στις ποιοτικού τύπου έρευνες
 • Αναζητά και αξιοποιεί σύγχρονη βιβλιογραφία σε επιστημονικά περιοδικά, συνέδρια βιβλία κτλ. προκειμένου να πραγματοποιήσει βιβλιογραφική επισκόπηση στο πλαίσιο της έρευνας του
 • Διαμορφώνει με επάρκεια κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο για την  έρευνα του, τηρώντας όλα τα απαραίτητα κριτήρια
 • Αναλύει και ερμηνεύει κριτικά τη σύγχρονη βιβλιογραφία
 • Τεκμηριώνει και να περιγράφει τις μεθοδολογικές επιλογές στην έρευνα του και να μπορεί να τις πραγματοποιεί
 • Δημιουργεί τα κατάλληλα εργαλεία για τις ποιοτικού και ποσοτικού τύπου έρευνες και να τα αξιοποιεί προκειμένου να πραγματοποιήσει την έρευνα που έχει σχεδιάσει
 • Αναγνωρίζει και αξιοποιεί τις κατηγοριοποιήσεις της έρευνας στην εκπαίδευση (εφαρμοσμένη, βασική, αξιολόγηση, ανάπτυξης, έρευνα δράσης).
 • Εξοικειωθεί με την απαραίτητη τεκμηρίωση και επιχειρηματολογία στο πλαίσιο μιας έρευνας στα επιστημονικά πεδία του συγκεκριμένου ΜΠΣ
 • Συλλέγει και αναλύει δεδομένα ποιοτικού και ποσοτικού τύπου στην έρευνα στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Περιγράφει τους περιορισμούς της έρευνας του
 • Διατυπώνει τεκμηριωμένες προτάσεις για περαιτέρω έρευνα
 • Αναγνωρίζει και τηρεί τη δεοντολογία της έρευνας σε ζητήματα ηθικής και πνευματικών δικαιωμάτων
 • Είναι ικανός να παρουσιάσει τα ευρήματα της έρευνάς του γραπτά και προφορικά και να τα συζητήσει κριτικά
 • Συγγράψει επιστημονικά άρθρα για δημοσίευση σε επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ62 Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση και την επικοινωνία 

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ62
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική στη Διάρθρωση χωρίς Διπλωματική Εργασία
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Ψηφιακά Μέσα στην εκπαίδευση και την επικοινωνία»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Περιγράφει την ιστορική αναδρομή και εξέλιξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση – τάσεις και προοπτικές
 • Οργανώνει ψηφιακά συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης και συστήματα Διαχείρισης Περιεχομένου
 • Σχεδιάζει παιδαγωγικές εφαρμογές web0.
 • Δημιουργεί δραστηριότητες μάθησης αξιοποιώντας ψηφιακό περιεχόμενο.
 • Εξετάζει κριτικά/αξιολογεί νέες τάσεις και προοπτικές στην οnline εκπαίδευση, στις διαδικτυακές εξελίξεις και στα κοινωνικά δίκτυα (web0, web 4.0 κτλ.)
 • Αναδεικνύει/προσδιορίζει τις διαστάσεις της Online εκπαίδευσης και τα Περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο μέσα από παραδείγματα, μελέτες περίπτωσης και εφαρμογές
 • Συμμετέχει ενεργά σε περιβάλλοντα μάθησης στο Διαδίκτυο.
 • Συνδυάζει δημιουργικά εναλλακτικές μορφές εκπαίδευσης και επικοινωνίας όπως π.χ. Mobile learning, Game based learning, Ψηφιακή Αφήγηση

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ63 Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

Κωδικός ΘΕ: ΕΤΑ63
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική στη Διάρθρωση χωρίς Διπλωματική Εργασία
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Με την ολοκλήρωση της ΘΕ «Σχεδιασμός, ανάπτυξη και διαχείριση προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης»,  η/ο φοιτήτρια/τής θα μπορεί να:Μαθησιακά αποτελέσματα:

 • Αναγνωρίζει, κατανοήσει και σχεδιάσει ο ίδιος/α προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Διαχειριστεί όλα το φάσμα των παραμέτρων και προϋποθέσεων για να σχεδιάσει εξ αρχής προγράμματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Εκτιμήσει τα πολιτικά, κοινωνικά και οικονομικά στοιχεία που επηρεάζουν τη δημιουργία προγραμμάτων και να διαχειριστεί το σχεδιασμό και την υλοποίησή τους
 • Αναγνωρίζει παράγοντες κλειδιά στη διαδικασία σχεδιασμού, ανάπτυξης και διαχείρισης προγραμμάτων εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
 • Κατανοεί τον ρόλο του πλαισίου στο οποίο σχεδιάζεται, αναπτύσσεται και αξιολογείται ένα εξ αποστάσεως πρόγραμμα εκπαίδευσης
 • Αναγνωρίζει βασικές έννοιες και όρους σχετικούς με τη διασφάλιση και τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας στην πανεπιστημιακή εξ αποστάσεως εκπαίδευση
 • Διακρίνει τις σχέσεις ανάμεσα στην αξιολόγηση, τη διασφάλιση ή τη βελτίωση και την πιστοποίηση της ποιότητας
 • Κατανοεί τον κομβικό ρόλο της αξιολόγησης για τη διασφάλιση και διαρκή βελτίωση της ποιότητας σε κάθε λειτουργία ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος
 • Διακρίνει την εσωτερική από την εξωτερική αξιολόγηση, τη στοχοθεσία και τη συμπληρωματική λειτουργία τους.
 • Αναγνωρίζει βασικούς παράγοντες σε συστήματα διαρκούς βελτίωσης της ποιότητας στη διδασκαλία και μάθηση όπως προκύπτουν από τη διερεύνηση της μαθησιακής εμπειρίας των φοιτητών και της διδακτικής εμπειρίας των διδασκόντων
 • Διακρίνει χαρακτηριστικά ποιότητας του εκπαιδευτικού υλικού σε έντυπη αλλά και σε ψηφιακή μορφή
 • Κρατά κριτική στάση απέναντι σε κατατάξεις πανεπιστημίων και αξιολογήσεις τύπου ISO
 • Σχεδιάζει συστήματα αξιολόγησης για εξ αποστάσεως εκπαιδευτικά προγράμματα
 • Αξιοποιεί τεχνικές αξιολόγησης μέσα από παραδείγματα και μελέτες περίπτωσης
 • Κατανοεί το σημαντικό ρόλο της Πιστοποίησης στη λειτουργία, στις δομές, στα προγράμματα σπουδών που παρέχουν εκπαιδευτικά ιδρύματα, οργανισμοί και γενικότερα φορείς εκπαίδευσης, όσον αφορά στην ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουν.
 • Γνωρίζει τα κριτήρια ποιότητας που εφαρμόζουν εκπαιδευτικοί πάροχοι στην εκπαιδευτική διαδικασία
 • Κατανοεί πώς τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης επηρεάζουν τη διαμόρφωση των κριτηρίων πιστοποίησης εκπαιδευτικών ιδρυμάτων, οργανισμών και προγραμμάτων σπουδών.
 • Κατανοεί τα κριτήρια πιστοποίησης των οποίων την ύπαρξη, απαιτεί ένας φορέας πιστοποίησης
 • Αναγνωρίζει τα κριτήρια που με βάση τα χαρακτηριστικά της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, πιστοποιούν το έντυπο και ψηφιακό διδακτικό υλικό.
 • Αξιοποιεί το μοντέλο – κριτήρια πιστοποίησης και χρησιμοποιεί με ευέλικτο τρόπο το περιεχόμενό του, προσαρμόζοντάς το στις εκάστοτε απαιτήσεις εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε.:

Ο τρόπος βαθμολόγησής της ΘΕ περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα:

 

Θ.Ε.

Αξιολόγηση

Γραπτή Εργασία (ΓΕ)

40% (≥5)

Δραστηριότητες Αξιολόγησης (e-portfolio)

10%

Τελική Εξέταση

50%(≥5)

Σύνολο

100%

 

Συγκεκριμένα, για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. απαιτείται να:

 • Εκπονήσετε μία (1) Γραπτή Εργασία (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου έκτασης περίπου 1200 λέξεων. Ο βαθμός της επίδοσης στην ΓΕ προσμετράται (σε ποσοστό 40%) στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. Ο/η Καθηγητής/τρια-Σύμβουλος θα αξιολογήσει με βαθμό της κλίμακας από το ένα (1) έως το δέκα (10).
 • Ανταποκριθείτε στις Δραστηριότητες Αξιολόγησης που έχουν αναρτηθεί στη πλατφόρμα. Οι δραστηριότητες αυτές (στην αρίθμησή τους προτάσσεται το γράμμα «Υ») αριθμητικά ποικίλουν ανά Εβδομάδα Μελέτης, ανάλογα με τον φόρτο εργασίας που έχει προβλεφθεί, ώστε να ανταποκρίνεται στον αριθμό των ECTS που αναλογούν στη δεδομένη ΘΕ. Τις Δραστηριότητες αυτές μπορείτε να τις υλοποιήσετε ψηφιακά στην πλατφόρμα, δημιουργώντας το ατομικό σας e-portfolio εντός της ΘΕ ΕΤΑ50. Η αξιολόγηση της συμμετοχής και της επίδοσής σας σε αυτές προσμετράται στην τελική βαθμολογία της Θ.Ε. (σε ποσοστό 10%) από τον/την Καθηγητή/τρια Σύμβουλο. Το σημαντικότερο, όμως, που θα κερδίσετε από την εκπόνησή τους είναι η εμπέδωση των βασικών γνωστικών πεδίων της ΕΤΑ50, γεγονός που θα σας οδηγήσει με ασφάλεια προς τις τελικές εξετάσεις της ΘΕ.
 • Επιτύχετε στις Εξετάσεις της ΘΕ. Η βαθμολόγηση των εξετάσεων προσμετράται (σε ποσοστό 50%) στην τελική βαθμολογία της ΘΕ. Για την επιτυχή ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, στη βαθμολογία από 1 έως 10, ο βαθμός της τελικής εξέτασης θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του πέντε (≥5).

Σημείωση: Για να έχετε δικαίωμα στις εξετάσεις θα πρέπει η βαθμολογία σας στη ΓΕ να είναι ίση ή μεγαλύτερη του πέντε (≥5).

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

ΕΤΑ ΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία

Κωδικός: ΕΤΑ ΔΕ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική στη Διάρθρωση με Διπλωματική Εργασία
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική και δυνητικά μπορεί να γίνει και στην αγγλική


Προαπαιτούμενα:
 Η επιτυχής ολοκλήρωση των έξι (6) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου

 

 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση