Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων (ΓΧΝ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Το κοινό εξ αποστάσεως Δι-ιδρυματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών (εφεξής Π.Μ.Σ.) «Διαχείριση γήρανσης και χρόνιων νοσημάτων» έχει ως αντικείμενο την ει­δίκευση πτυχιούχων επιστημών υγείας. Πτυχιούχοι ΑΕΙ από ένα ευρύ επιστημονικό πεδίο θα έχουν τη δυνατότητα να ειδικευτούν στη διαχείριση ηλικιωμέ­νων και πασχόντων από χρόνια νοσήματα, ένα τομέα που παρουσιάζει ιδιαίτερη σημασία αλλά και σημαντι­κά προβλήματα. Σκοπός του Π.Μ.Σ. είναι ο εφοδιασμός αποφοίτων με τις απαραίτητες γνώσεις σχετικά με τις σύγχρονες εξελίξεις στην παροχή υπηρεσιών φροντίδας υγείας και στην εφαρμογή αυτών των γνώσεων στην διαχείριση της γήρανσης και των χρόνιων νοσημά­των και στην προαγωγή της υγείας και της ποιότητας της ζωής. Το Π.Μ.Σ. προσφέρει εξειδίκευση η οποία θα καλύψει υπαρκτές και ουσιαστικές ανάγκες και θα συμβάλει στην αναβάθμιση του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση του Προγράμματος οι φοιτήτριες και οι φοιτητές:

 • Θα διαθέτουν σε ικανοποιητικό βαθμό σύγχρονες γνώσεις και δεξιότητες σε πεδία των Επιστημών της Υγείας και της κοινωνικής πολιτικής.
 • Θα είναι σε θέση να αξιολογούν κριτικά κοινωνικά, οικονομικά, ηθικά και πολιτισμικά θέματα στο πλαίσιο της φροντίδας ηλικιωμένων και χρονίως πασχόντων.
 • Θα αναγνωρίζουν ικανοποιητικά θέματα που σχετίζονται με τη νοσηρότητα της γήρανσης και τις οικονομικές συνέπειές της.
 • Θα ανακαλούν το περιεχόμενο και την πρακτική εφαρμογή του νομικού πλαισίου που διέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα των ηλικιωμέ­νων και των χρονίως πασχόντων.
 • Θα αναγνωρίζουν το περιεχόμενο των χρηματοοικονομικών καταστάσεων που καταρτίζουν οι μονάδες φροντίδας χρονίως πασχόντων και ηλικιωμένων και θα διακρίνουν τις παραμέτρους που επηρεάζουν επιχειρησιακές και επενδυτικές αποφάσεις.
 • Θα είναι σε θέση εφαρμόζουν αποτελεσματικά σύγχρονα ερευνητικά εργαλεία.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0921- Care of elderly and of disabled adults
 • Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

Master of Science (MSc)

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών

Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Διάρκεια φοίτησης

Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα. Η μέγιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του κοινού ΠΜΣ ορίζεται στα έξι (6) έτη.

Γλώσσα διδασκαλίας

Η γλώσσα διδασκαλίας του Π.Μ.Σ. είναι η ελληνική.

Κατηγορίες Πτυχιούχων

Στο Π.Μ.Σ. γίνονται δεκτοί απόφοιτοι:

Ιατρικής ΑΕΙ, Φαρμακευτικής ΑΕΙ, Οδοντιατρικής ΑΕΙ, Βιολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας ΑΕΙ, Βιολογικών Εφαρμογών & Τεχνολογιών ΑΕΙ, Μοριακής Βιολογίας & Γενετικής ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου ΑΕΙ, Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Βιοχημείας & Βιοτεχνολογίας ΑΕΙ, Επιστήμης Διαιτολογίας & Διατροφής ΑΕΙ, Ειδικής Αγωγής ΑΕΙ, Ψυχολογίας ΑΕΙ, Νοσηλευτικής ΑΕΙ, Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης ΑΕΙ, Κοινωνικής Διοίκησης ΑΕΙ, Κοινωνικής Πολιτικής ΑΕΙ, Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής AEI, Κοινωνιολογίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας & Ιστορίας ΑΕΙ, Κοινωνικής Ανθρωπολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής & Ψυχολογίας ΑΕΙ, Φιλοσοφίας & Παιδαγωγικής ΑΕΙ, Φιλοσοφικών & Κοινωνικών Σπουδών ΑΕΙ, Επιστήμης Τροφίμων & Διατροφής AΕΙ, Κοινωνικής Εργασίας ΤΕΙ, Φυσικοθεραπείας ΤΕΙ, Επισκεπτριών/ων Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας- Δημόσιας Υγείας ΤΕΙ, Δημόσιας Υγείας και Κοινοτικής Υγείας – Κοινοτικής Υγείας ΤΕΙ, Εργοθεραπείας ΤΕΙ, Λογοθεραπείας ΤΕΙ, Διατροφής και Διαιτολογίας ΤΕΙ, Ιατρικών Εργαστηρίων ΤΕΙ, Νοσηλευτικής ΤΕΙ, Οδοντικής Τεχνολογίας ΤΕΙ, Ραδιολογίας Ακτινολογίας ΤΕΙ.

Άλλων συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ. τμημάτων των Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αναγνωρισμένων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής.

Πτυχιούχοι αντίστοιχων, συναφών με τα αντικείμενα και τους σκοπούς του Π.Μ.Σ., τμημάτων των Τ.Ε.Ι.

Για την επιτυχή παρακολούθηση του προγράμματος απαιτείται αποδεδειγμένη καλή γνώση της Αγγλικής σε επίπεδο Β2, καθώς μέρος του διδακτικού υλικού προσφέρεται στην αγγλική γλώσσα.

Σημείωση:

Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

α. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων: ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

β. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχαή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.  

Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση:Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Απόδειξη καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Β2)

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α’), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ.1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α’», ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν.2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 του άρθρου 13 του ν.3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική , είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Καλή γνώση (Β2) :

First Certificate in English του Πανεπιστημίου Cambridge ή του Cambridge Assessment English ή First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.

 • Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου του Cambridge ή του Cambridge Assessment English.
 • International English Language Testing System (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή του Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • Business English Certificate – Vantage (BEC Vantage) από το University of   Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 160-179.
 • Business English Certificate Preliminary του Cambridge Assessment English overall score 160-170.
 • Preliminary English Test του Cambridge Assessment English overall score 160-170.
 • (ECCE)- Examination for the Certificate of Competency in English του Πανεπιστημίου Michigan (Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA) ή του Michigan Language Assessment.
 • London Tests of English Level 3 – Upper Intermediate Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 3 Upper – Intermediate Communication – του Edexcel ή Edexcel Level I Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • Certificate in Integrated Skills in English ISE II του Trinity College London.
 • City & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening)-Communicator – καιCity & Guilds Level 1 Certificate in ESOL International (spoken) -Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL – Communicator – καιCity & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Communicator – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Test of English for International Communication (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International  JETSET Level 5 (CEF B2) ή Pearson EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή Pearson LCCI Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2).
 • PearsonLCCIEFBLevel 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • Pearson LCCI EFB Level 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, με βαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2+ Level (ACELS).
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, B2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 • Michigan English Test (MET) βαθμολογία από 157 έως 189 του Cambridge Michigan Language Assessments.
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2).
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International – (CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2).
 • Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) καιΒ2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

 1. i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

‘Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:

Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2 κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α’), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ.19 παρ. α’ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α’). Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονταιεπιπλέονκαι από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.Διευκρινίζεταιότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003).Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

1ο Εξάμηνο

2ο Εξάμηνο

3ο Εξάμηνο

4ο Εξάμηνο

Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής
Μέθοδος διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Οδηγίες Επιλογής ΘΕ
Οι φοιτητές πρέπει να ολοκληρώσουν τις ενότητες του 1ου εξαμήνου στη συνέχεια μπορούν να εγγραφούν σε ενότητες τους 2ου εξαμήνου κοκ έως το 4ο εξάμηνο.
1ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ10 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ11, ΓΧΝ12, ΓΧΝ13.
2ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ20 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ21, ΓΧΝ22, ΓΧΝ23.
3ο εξάμηνο: Υποχρεωτική παρακολούθηση της Θεματικής Ενότητας ΓΧΝ30 και επιλογή 2 Θεματικών Ενοτήτων από τις ΘΕ: ΓΧΝ31, ΓΧΝ32, ΓΧΝ33.
Κατά τη διαδικασία δήλωσης Θ.Ε. πρέπει να εξαντλούν πρώτα τις Θ.Ε. προηγούμενων εξαμήνων και κατόπιν να δηλώνουν τις Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου ή να επιλέγουν όσες τους έχουν απομείνει από το/α προηγούμενο/α εξάμηνο/α και να συμπληρώνουν την επιλογή τους με Θ.Ε. επόμενου εξαμήνου. Στο τέταρτο εξάμηνο, για την εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας απαιτείται η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. που προσφέρονται στα τρία πρώτα εξάμηνα.

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 300€/ Διπλωματική Εργασία 900€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367312
Ε-mail: gxn@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση