el
el

Παραστατικές Τέχνες (ΠΑΤ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Παραστατικές Τέχνες (ΠΑΤ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Παραστατικές Τέχνες» αποσκοπεί στη θεωρητική μελέτη και ερευνητική προσέγγιση των παραστατικών τεχνών τόσο στο διαχρονικό τους εύρος, εκκινώντας από την αρχαιότητα μέχρι τη σύγχρονη εποχή, όσο και στο θεματικό, προσφέροντας στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα για μία εις βάθος κριτική προσέγγιση του αντικειμένου μέσω αφενός της συγκρότησης τριών ειδικεύσεων και αφετέρου της δημιουργίας ενός ευρύτατου φάσματος Θεματικών Ενοτήτων (Θ.Ε.).

Οι Θεματικές Ενότητες, οι οποίες κλιμακώνονται εύρυθμα και διακλαδίζονται στοχευμένα σε τρεις ειδικεύσεις, βασίζονται σε θεματικό υλικό από πολυάριθμους κλάδους των παραστατικών τεχνών, όπως παραστασιολογία, αρχαίο και παγκόσμιο θέατρο, ιστορία και θεωρία του χορού, λυρικό θέατρο, σύγχρονες μορφές επιτέλεσης κ.ά. Επίσης, στο ως άνω μεταπτυχιακό πρόγραμμα περιλαμβάνονται αντικείμενα που έχουν άρρηκτη σύνδεση με τον χώρο των παραστατικών τεχνών και εν γένει του πολιτισμού (όπως είναι η εκπαίδευση, η πολιτισμική πολιτική και διαχείριση και η πληροφορική).

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Arts (MA)

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0215 – Music and Performing Arts

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες», οι φοιτητές και οι φοιτήτριες:

  • Θα έχουν αποκτήσει επιστημονική εξειδίκευση στο πεδίο των παραστατικών τεχνών.
  • Θα είναι σε θέση να κατανοούν, να αναλύουν και να τεκμηριώνουν τα έργα τέχνης σε όλο τους το χρονικό εύρος και το θεματικό φάσμα.
  • Θα κατέχουν την ορολογία και θα διαθέτουν τα απαραίτητα εννοιολογικά εργαλεία των παραστατικών μορφών τέχνης.
  • Θα διαθέτουν την ικανότητα να προσδιορίζουν και να ταξινομούν τις βασικές περιόδους και εξελίξεις των παραστατικών τεχνών, καθώς και τα επιμέρους ειδολογικά τους χαρακτηριστικά γνωρίσματα.
  • Θα είναι σε θέση να αξιοποιούν πρωτογενείς πηγές και βιβλιογραφικά εργαλεία για την προετοιμασία ερευνητικών εργασιών στο πεδίο των παραστατικών τεχνών.
  • Θα έχουν αποκτήσει την απαραίτητη θεωρητική κατάρτιση, προκειμένου να απασχοληθούν επαγγελματικά στο πεδίο των παραστατικών τεχνών, αλλά και στον ευρύτερο χώρο του πολιτισμού, της εκπαίδευσης και της έρευνας.

Γίνονται δεκτοί:

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Παραστατικές Τέχνες» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα.

Στο πρώτο και δεύτερο εξάμηνο προσφέρονται συνολικά έξι (6) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.).

Στο τρίτο εξάμηνο παρέχονται οι ακόλουθες τρεις (3) ειδικεύσεις: (α.) Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο, (β.) Σύγχρονο Θέατρο, (γ.) Λυρικό Θέατρο.

Στην εκάστοτε ειδίκευση προσφέρονται δύο (2) υποχρεωτικές Θ.Ε. και τρεις (3) επιλογής.

Στο τέταρτο εξάμηνο προσφέρεται η Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (ΜΔΕ).

Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Θ.Ε. 1ο Εξάμηνο ECTS
ΠΑΤ50 Εισαγωγή στις Παραστατικές Τέχνες (Υ¹, 10 ECTS)
ΠΑΤ51 Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο: Από το Κείμενο στην Παράσταση (Υ, 10 ECTS)
ΠΑΤ52 Νεότερο και Σύγχρονο Παγκόσμιο Θέατρο: Ιστορία, δραματολογία και αισθητικά ρεύματα (Υ, 10 ECTS)

 

Θ.Ε. 2ο Εξάμηνο ECTS
ΠΑΤ53 Μορφές και Είδη του Μουσικού Θεάτρου (Υ, 10 ECTS)
ΠΑΤ54 Η Τέχνη του Χορού: Θεωρία, Ιστορία και Παράσταση (Υ, 10 ECTS)
ΠΑΤ55 Παραστασιολογία: Μέθοδοι Ανάλυσης της Παράστασης (Υ, 10 ECTS)

 

Θ.Ε. 3ο Εξάμηνο ECTS
  Ειδίκευση 1: Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο  
ΠΑΤ60 Σύγχρονες Ερμηνευτικές Προσεγγίσεις στο Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο (Υ, 10 ECTS)
ΠΑΤ61 Τελετουργία και Επιτέλεση στο Αττικό Δράμα (Υ, 10 ECTS)
  Ειδίκευση 2: Σύγχρονο Θέατρο  
ΠΑΤ62 Θέατρο και Χορός: Σύγχρονες Σκηνικές Δραματουργίες (Υ, 10 ECTS)
ΠΑΤ63 Η Τέχνη της Περφόρμανς (Υ, 10 ECTS)
  Ειδίκευση 3: Λυρικό Θέατρο  
ΠΑΤ64 Ιστορία της Όπερας (Υ, 10 ECTS)
ΠΑΤ65 Το Μουσικό Θέατρο στη Νέα Ελληνική Σκηνή (Υ, 10 ECTS)
  Μία Θ.Ε. επιλογής ανά Ειδίκευση:  
ΠΑΤ66 Όψεις της Σκηνής: Από την Αρχαιότητα έως την Ψηφιακή Εποχή (Ε², 10 ECTS)
ΠΑΤ67 Παραστατικές Τέχνες και Εκπαίδευση (Ε, 10 ECTS)
ΠΑΤ68 Πολιτιστική Πολιτική και Διαχείριση των Παραστατικών Τεχνών (Ε, 10 ECTS)
     

 

  4ο Εξάμηνο  
ΠΑΤΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ, 30 ΕCTS)

Ανδρέας Γ. Μαρκαντωνάτος (Πρόεδρος), Καθηγητής της Αρχαίας Ελληνικής Φιλολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Ελένη Παπαλεξίου (Μέλος), Επίκουρη Καθηγήτρια Θεατρολογίας, Τμήμα Θεατρικών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου

Σπυρίδων Συρόπουλος (Μέλος), Καθηγητής Αρχαίας Ελληνικής Γραμματείας, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Αργυρώ Λουκάκη (Μέλος), Καθηγήτρια στις Τέχνες Ι: Ελληνικές Εικαστικές Τέχνες, Επισκόπηση Ελληνικής Aρχιτεκτονικής και Πολεοδομίας, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Ελένη Μπολιάκη (Μέλος), Αν. Καθηγήτρια στην Εισαγωγή στον Ελληνικό Πολιτισμό, Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε. και 1.200€ η Μ.Δ.Ε.. Η συνολική οικονομική συμμετοχή είναι 3.900€.

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

 Τηλ.: 2610367318 – E-mail: pat@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr   

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο