el
el

Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία (ΙΤΑ)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Σύγχρονος Ιταλικός Πολιτισμός Και Ειδικά Ζητήματα Ορολογίας Και Ερμηνεία (ΙΤΑ)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Επιτροπή Ακαδημαϊκής Εποπτείας
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Αντικείμενο – Σκοπός
Κύριος στόχος του συγκεκριμένου Προγράμματος Σπουδών αποτελεί η παροχή εξειδικευμένων και συστηματικών γνώσεων στο πεδίο του Σύγχρονου Ιταλικού Πολιτισμού, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της επιστήμης και τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς εργασίας στην Ελλάδα και διεθνώς. Η επιστημονική οπτική που υιοθετείται αφορά στην απόκτηση γνώσεων, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων-ικανοτήτων και επικοινωνιακής ευελιξίας στον τομέα της ιταλικής γλώσσας, με άξονα τις σύγχρονες, ειδικές επαγγελματικές προοπτικές. Η γλωσσολογική διδακτική προσέγγιση δομείται με βάση ειδικά λεξιλόγια και εξειδικευμένη ορολογία στο πλαίσιο των προτεινόμενων επαγγελματικών και επιστημονικών τομέων.

Με τον όρο σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός περιγράφεται το σύνολο των πολιτισμικών φαινομένων που εκδηλώθηκαν και αναπτύχθηκαν στο ιταλικό έδαφος από το 1861, έτος της ενοποίησης της Ιταλίας και της σύστασης του σύγχρονου ιταλικού κράτους, έως και σήμερα. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εστιάζει στη διακλαδική και διεπιστημονική προσέγγιση επιλεκτικών θεματικών, με στόχο τη σκιαγράφηση της διαμόρφωσης και της εξέλιξης του ιταλικού πολιτισμού του 20ού αιώνα και την ένταξή του σε ένα ευρύτερο πλαίσιο αισθητικών και ιδεολογικών θεωρήσεων, καθώς και πολιτισμικών ζυμώσεων, θέτοντας τους εξής επιστημονικούς στόχους:

  1. Σύνδεση των κεκτημένων γνώσεων με τη σύγχρονη εποχή και την ευρωπαϊκή πραγματικότητα·
  2. Κατάδειξη της αδιάλειπτης σχέσης του ελληνικού με τον ιταλικό πολιτισμό, ως συνέπεια της γεωγραφικής γειτνίασης και της πολιτισμικής συγγένειας των εν λόγω χωρών·
  3. Προσέγγιση ποικίλων πραγματιστικών σκοπών κοινωνικο-επαγγελματικής φύσης.

Πιστωτικές Μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Χαρακτηρισμός ΠΜΣ
Master of Literature and linguistics

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2011 της UNESCO
Με βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της UNESCO
Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0232- Literature and linguistics

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος, όπως και της εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η ελληνική.

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη διάρκεια φοίτησης είναι τα δύο (2) ακαδημαϊκά έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών, οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

  1. να έχουν αποκτήσει βασικές γνώσεις και αναπτύξει δεξιότητες στην ιταλική γλώσσα (κοινή και ειδικά λεξιλόγια) ικανές να εξυπηρετήσουν ποικίλους επικοινωνιακούς, εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και επαγγελματικούς σκοπούς·
  2. να έχουν αναπτύξει βασικές προσληπτικές και παραγωγικές δεξιότητες σε ποικίλες περιστάσεις προφορικής επικοινωνίας στην ιταλική γλώσσα·
  3. να έχουν αποκτήσει γνώσεις που αφορούν σε διάφορες εκφάνσεις του παραδοσιακά νοούμενου ιταλικού πολιτισμού και του σύγχρονου ιταλικού κόσμου·
  4. να έχουν αναπτύξει κριτική και επιστημονικά τεκμηριωμένη θεώρηση σχετικά με αντιπροσωπευτικά ρεύματα και έργα της ιταλικής διανόησης στο πλαίσιο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών.
  5. να έχουν κατανοήσει τη δομή της πολιτισμικής εξέλιξης του ιταλόφωνου κόσμου, όπως καταγράφεται στη σύγχρονη εποχή, και να είναι σε θέση να την εντάξουν σε ένα πλέγμα αλληλεπιδράσεων, τόσο με τον ελληνικό όσο και με τον ευρύτερο ευρωπαϊκό πολιτισμό·
  6. να έχουν κατανοήσει τις βασικές έννοιες, θεωρίες και αρχές που διέπουν την επιστήμη των Διεθνών Σχέσεων, με άξονα την τοποθέτηση της σύγχρονης ιταλικής διπλωματίας στο πολιτικό και πολιτισμικό ευρωπαϊκό στερέωμα·
  7. να είναι σε θέση να υποστηρίζουν την κατάλληλη επιλογή και τη γόνιμη εφαρμογή της αποδοτικότερης -ανά περίσταση- μεθοδολογίας, σχετικά με την έρευνα και τις τεχνικές συγγραφής επιστημονικών εργασιών, με στόχο την επαγγελματική τους ανάπτυξη.

Γίνονται δεκτοί:

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου.

Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η ελληνική. Η γνώση μίας ξένης γλώσσας καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονος ιταλικός πολιτισμός και ειδικά ζητήματα ορολογίας και ερμηνείας» διαρθρώνεται σε τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα, τα οποία περιλαμβάνουν οκτώ (8) υποχρεωτικές Θεματικές Ενότητες (Θ.Ε.), μία (1) Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) επιλογής,  δύο (2) Εργαστηριακές Θεματικές Ενότητες (Ε.Θ.Ε.) επιλογής και μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία. Ο ελάχιστος χρόνος φοίτησης είναι τα τέσσερα (4) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι υποχρεωτική η επιτυχής ολοκλήρωση είτε οκτώ (8) Θ.Ε. και δύο (2) Ε.Θ.Ε., είτε εννέα (9) Θ.Ε. και μίας (1) Ε.Θ.Ε. καθώς και η επιτυχής εκπόνηση και παρουσίαση της Μεταπτυχιακής Διπλωματικής Εργασίας και στις δύο επιλογές.

Αναλυτικά, η διάρθρωση του Π.Μ.Σ. είναι η ακόλουθη:

Α’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΙΤΑ50 Ο πρωτοποριακός λόγος στον ιταλικό πολιτισμό του 20ού αιώνα και η υποδοχή του στην Ελλάδα. Φουτουρισμός, Ντανταϊσμός, Σουρεαλισμός (Υ¹,10 ECTS)
ΙΤΑ51 Ιταλική γλώσσα (Υ,10 ECTS)
ΙΤΑ52 Στοιχεία γλώσσας και πολιτισμού: ιταλική και νεοελληνική διαλεκτολογία με έμφαση στη γλωσσική επαφή (Υ,10 ECTS)
B’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΙΤΑ53 Στοιχεία γλώσσας και πολιτισμού: Φρασεολογία και Παροιμιολογία (Υ,10 ECTS)
ΙΤΑ54 Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: ΜΜΕ και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, Δημοσιογραφία, Αθλητισμός (Υ,10 ECTS)
ΙΤΑ55 Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: εμπόριο, μόδα, τουρισμός, οινογνωσία (Υ,10 ECTS)
Γ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε./Ε.Θ.Ε. Τίτλος ECTS
ΙΤΑ60 Ιστορία της Λογοτεχνίας της σύγχρονης Ιταλίας: ιταλο-ελληνικές αλληλεπιδράσεις (Υ,10 ECTS)
ΙΤΑ61 Ιταλικά για ειδικές χρήσεις: νομική και διπλωματική ορολογία (Ε¹,10 ECTS)
ΙΤΑ62 (ΕΘΕ) Ψηφιακές μορφές τέχνης (Ε, 10 ECTS)
ΙΤΑ63 (ΕΘΕ) Οινογνωσία ιταλικών κρασιών (Ε, 10 ECTS)
Δ’ εξάμηνο (30 ECTS)
Θ.Ε./Μ.Δ.Ε. Τίτλος ECTS
ΙΤΑ64 Η πολιτική σκέψη στην Ιταλία του 20ού αιώνα. Πολιτικές θεωρίες, διεθνείς σχέσεις και διπλωματία (Υ,10 ECTS)
ΙΤΑΔΕ Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία (Υ,20 ECTS)
Σημειώσεις:
Υ¹: Υποχρεωτική
Ε²: Επιλογής

Αντιγόνη Βλαβιανού Δετζώρτζη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών (ΕΑΠ) (Προέδρος ΕΑΕ)

Γεράσιμος Ζώρας, Καθηγητής του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Γεωργία Μηλιώνη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Ελισάβετ Μενελάου, Διδάκτωρ και Συμβασιούχος Διδάσκουσα του τμήματος Ιταλικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ)

Αθανασία Δρακούλη, Διδάκτωρ του Ιταλικού τμήματος του ΕΚΠΑ και Συμβασιούχος Διδάσκουσα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης

Η οικονομική συμμετοχή των φοιτητών/τριών στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών προκύπτει ως ακολούθως: 300€ ανά Θ.Ε., 400€ ανά E.Θ.Ε. και 800€ η Μ.Δ.Ε.. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για όσους/όσες ολοκληρώσουν το Π.Μ.Σ. με οκτώ (8) Θ.Ε., δύο (2) Ε.Θ.Ε. και Μ.Δ.Ε. είναι 4.000€. Η συνολική οικονομική συμμετοχή για όσους/όσες ολοκληρώσουν το Π.Μ.Σ. με εννέα (9) Θ.Ε., μία (1) Ε.Θ.Ε. και Μ.Δ.Ε. είναι 3.900€.

Επικοινωνία:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών: 

 Τηλ.: 2610367316 – E-mail: ita@eap.gr

Γραφείο εξυπηρέτησης φοιτητών:

Τηλ.: 2610 367600 – E-mail: info@eap.gr    

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο