Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς (ΑΔΕ) > Σύγχρονες Τάσεις Στη Γλωσσολογία για Εκπαιδευτικούς – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΑΔΕ50 ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ50 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • αρχές ακαδημαϊκής γραφής: διατύπωση ερευνητικών ερωτημάτων, δόμηση και σύνταξη ακαδημαϊκών κειμένων 
 • διαχείριση των βιβλιογραφικών πηγών 
 • αρχές ερευνητικής δεοντολογίας της έρευνας και αποφυγή της λογοκλοπής· 
 • μέθοδοι συλλογής και επεξεργασίας γλωσσικών δεδομένων 
 • αρχές και μέθοδοι στατιστικής ανάλυσης γλωσσικών δεδομένων 

Μαθησιακά Αποτελέσματα: 

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ50,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • χειρίζεται με άνεση την ελληνική γλώσσα στη συγκρότηση κειμένων ακαδημαϊκού περιεχομένου, σύμφωνα με τις διεθνώς αναγνωρισμένες πρακτικές· 
 • γνωρίζει και θα είναι σε θέση να εφαρμόζει με επιτυχία τις αρχές της ακαδημαϊκής γραφής· 
 • αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα σεβασμού της ακαδημαϊκής και ερευνητικής δεοντολογίας και των αρχών εφαρμογής της· 
 • γνωρίζει την έννοια της λογοκλοπής και τους τρόπους αποφυγής της· 
 • είναι σε θέση να διαχειρίζεται τις βιβλιογραφικές πηγές, έντυπες και ηλεκτρονικές, ακολουθώντας το διεθνές βιβλιογραφικό σύστημα ΑΡΑ 
 • διακρίνει με σαφήνεια τα διάφορα είδη συλλογής γλωσσικών δεδομένων και θα είναι σε θέση να επιλέγει τα καταλληλότερα για την κάθε ερευνητική ανάγκη· 
 • κατανοεί και θα είναι σε θέση να χειρίζεται και να εφαρμόζει τις βασικές αρχές και τα βασικά εργαλεία ποσοτικής και στατιστικής επεξεργασίας και παρουσίασης των γλωσσικών δεδομένων· 
 • διαθέτει γνώσεις ακαδημαϊκής και ερευνητικής υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να παρακολουθήσει με επιτυχία και τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Δεξιότητες ακαδημαϊκής γραφής  
 • Μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής και ανάλυσης γλωσσικού υλικού 
 • Ποιοτικές και ποσοτικές μέθοδοι περιγραφής και επεξεργασίας δεδομένων  

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ51 ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΗΣ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ51 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • εκλαϊκευμένες προσεγγίσεις για τη γλώσσα 
 • προφορά, γραφή και ορθογραφία 
 • λέξη και λεξικό απόθεμα 
 • πρόταση και εκφώνημα 
 • κατάκτηση και εκμάθηση της γλώσσας 
 • γεωγραφική και κοινωνική ποικιλία  

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 51, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • είναι σε θέση να συζητά τις εκλαϊκευμένες αντιλήψεις σχετικά με τη συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας και να τις αντιπαραβάλλει με τις αντίστοιχες επιστημονικές 
 • αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς ανανέωσης του λεξικού αποθέματος μιας ζωντανής γλώσσας, κυρίως μέσω του δανεισμού 
 • διακρίνει με σαφήνεια τον προφορικό από τον γραπτό λόγο και να αντιλαμβάνεται τις διαφορές που έχουν μεταξύ τους στη σύσταση και στη χρήση τους 
 • αντιλαμβάνεται τη στοιχειώδη διαφορά μεταξύ προφοράς και ορθογραφίας και να αναγνωρίζει το συμβατικό χαρακτήρα των ορθογραφικών κανόνων και κωδίκων 
 • κατανοεί τη διαφορά μεταξύ της κατάκτησης και της εκμάθησης μιας γλώσσας και το ρόλο της γλωσσικής διδασκαλίας στο σχολείο 
 • αντιλαμβάνεται την έννοια της γλωσσικής ποικιλίας σε κοινωνικό και γεωγραφικό επίπεδο 
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί, σε πρώτο επίπεδο, τα πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 
 • διαθέτει γνώσεις υποδομής στη γλωσσολογία ώστε να παρακολουθήσει με επιτυχία και τις υπόλοιπες ΘΕ του ΜΠΣ  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Γενική γλωσσολογία 
 • Θεωρητική γλωσσολογία  

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ52 Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ52 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • μύθοι και αλήθειες για την ιστορία της ελληνικής γλώσσας 
 • διερεύνηση της σχέσης μεταξύ αρχαίας και νέας ελληνικής 
 • μελέτη της ιστορίας και εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας  

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 52, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • γνωρίζει την έννοια του όρου «συνέχεια της ελληνικής» 
 • είναι σε θέση να συζητά για τους γλωσσικούς μύθους, αντιπαραθέτοντας τις τεκμηριωμένες απόψεις της επιστήμης σχετικά με τη συγχρονία και διαχρονία της γλώσσας 
 • κατανοεί τις διαφορές και τις ιδιαιτερότητες της νέας και της αρχαίας ελληνικής· 
 • αναγνωρίζει την ανάγκη διαφύλαξης της ανεξαρτησίας της διδασκαλίας της νέας ελληνικής από την διδασκαλία της αρχαίας 
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί την γνώση της ιστορίας της ελληνικής για την καλύτερη διδασκαλία της νέας ελληνικής 
 • αντιλαμβάνεται τους μηχανισμούς ανανέωσης του λεξικού αποθέματος μιας ζωντανής γλώσσας, κυρίως μέσω του διαχρονικού δανεισμού (π.χ. συγκρότηση του λόγιου λεξιλογίου) 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Ιστορική γλωσσολογία 
 • Ιστορία της ελληνικής 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ60 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ60 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • περιγραφή της δομής της νέας ελληνικής (μορφολογία και σύνταξη) 
 • περιγραφή και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, από την σκοπιά της τυπικής γλωσσολογικής προσέγγισης της ελληνικής 
 • γραμματικές αναφοράς και σχολικές γραμματικές της ελληνικής 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 60,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • είναι σε θέση να συζητά για τους γλωσσικούς μύθους, αντιπαραθέτοντας τις τεκμηριωμένες απόψεις της επιστήμης σχετικά με τη συγχρονία της γλώσσας 
 • είναι σε θέση να συγκρίνει και να αξιολογεί περιγραφικά και διδακτικά τον τρόπο παρουσίασης των γλωσσικών φαινομένων σε πρόσφατες γραμματικές αναφοράς και στις σχολικές γραμματικές 
 • γνωρίζει τη σημασία και χρήση της ορολογίας στην περιγραφή της γραμματικής δομής 
 • έχει εξοικειωθεί και ασκηθεί στην περιγραφή και ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, από τη σκοπιά της γλωσσολογίας 
 • κατανοεί τη γλωσσολογική ανάλυση των μορφοσυντακτικών χαρακτηριστικών της νέας ελληνικής 
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης γραμματικής περιγραφής στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Θεωρητική γλωσσολογία 
 • Μορφολογία 
 • Σύνταξη 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ61 ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ61 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • όψεις της γεωγραφικής, κοινωνικής και λειτουργικής ποικιλότητας 
 • κάθετη διαφοροποίηση: γλωσσική ποικιλία των κοινωνιόλεκτων 
 • ζητήματα γλώσσας και φύλου, γλώσσας και εξουσίας 
 • στάσεις απέναντι στη γλώσσα των νέων 
 • σύγχρονα κοινωνιογλωσσολογικά πορίσματα και γλωσσική διδασκαλία 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 61,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • είναι σε θέση να αναγνωρίζει την αλληλεξάρτηση γλώσσας και κοινωνίας 
 • αντιλαμβάνεται την καίρια σημασία αναγνώρισης της ετερογένειας του γλωσσικού συστήματος 
 • γνωρίζει τη σύνθετη έννοια της γλωσσικής ποικιλότητας 
 • αντιλαμβάνεται σε θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο τα ζητήματα γλώσσας και φύλου, γλώσσας και εξουσίας καθώς και στάσεων απέναντι στη γλώσσα των νέων 
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα σύγχρονα κοινωνιογλωσσολογικά πορίσματα στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Κοινωνιογλωσσολογία 
 • Εκπαιδευτική γλωσσολογία 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ62 ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ62 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • διάλεκτος 
 • πρότυπη γλώσσα 
 • επίσημη γλώσσα 
 • διάλεκτος και γλωσσικό μάθημα 
 • διαλεκτόφωνοι και κριτική γλωσσολογία 

Mαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 62, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • γνωρίζει τις φιλοσοφικές αφετηρίες και τους ιστορικούς λόγους έμφασης των περισσοτέρων εκπαιδευτικών συστημάτων στην επίσημη γλώσσα του κράτους 
 • αναγνωρίζει τις στρεβλές επιπτώσεις της αποδοχής της επίσημης γλώσσας ως μοναδικού αποδεκτού – άρα και «σωστού» – γλωσσικού συστήματος στο εκπαιδευτικό σύστημα 
 • γνωρίζει τις ευεργετικές επιδράσεις της αναγνώρισης των διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων με τα οποία οι μαθητές εισέρχονται στο σχολείο, ακόμη και για την εκμάθηση της επίσημης γλώσσας 
 • αντιλαμβάνεται ποια μπορεί να είναι τα θετικά αποτελέσματα της διδασκαλίας διαλέκτων στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος 
 • αναγνωρίζει την ανάγκη αναίρεσης των αρνητικών στερεοτύπων για τους διαλεκτόφωνους, στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού 
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της σύγχρονης διαλεκτολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Διαλεκτολογία 
 • Ανάλυση λόγου 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ70 ΠΟΛΥΓΛΩΣΣΙΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ70 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • διγλωσσία – πολυγλωσσία 
 • ψυχογλωσσικές διαστάσεις: νευρολογικές βάσεις, κατάκτηση Γ1 και Γ2, μείξη και εναλλαγή κώδικα 
 • κοινωνιογλωσσικές διαστάσεις: πολύγλωσσες κοινότητες, γλωσσικός ιμπεριαλισμός, εθνοτικότητα 
 • πολυγλωσσία στην ιστορία των ευρωπαϊκών εθνών-κρατών 
 • διγλωσσία – πολυγλωσσία στην Ευρώπη και στην Ελλάδα 
 • γλωσσική πολιτική και διγλωσσία – πολυγλωσσία 
 • διγλωσσία – πολυγλωσσία και εκπαιδευτική πολιτική: πολυγλωσσία και γραμματισμός 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 70, η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • διαθέτει οργανωμένη γνώση για τις έννοιες της διγλωσσίας και πολυγλωσσίας σε ψυχογλωσσολογικό, κοινωνιογλωσσολογικό και εκπαιδευτικό επίπεδο· 
 • γνωρίζει, σε ψυχογλωσσολογικό επίπεδο, τι σημαίνει ότι κάποιος κατέχει δύο ή και περισσότερες «μητρικές» γλώσσες 
 • αναγνωρίζει τα ζητήματα που εγείρει η δίγλωσση – πολύγλωσση γνώση για τη γλωσσική και γνωστική ανάπτυξη του ατόμου και την ανάπτυξη δεξιοτήτων στον γραπτό και προφορικό λόγο· 
 • αναγνωρίζει την ύπαρξη του παράγοντα της πολυγλωσσίας στο ελληνικό σχολείο αλλά και στο πλαίσιο της δια βίου μάθησης 
 • γνωρίζει τρόπους σεβασμού της πολυγλωσσίας στην εκπαιδευτική διαδικασία 
 • είναι σε θέση να συζητά για την κυρίαρχη θέση που κατέχει ακόμα και σήμερα η γλωσσική ιδεολογία της ταύτισης ενός κράτους με μία γλώσσα (βλ. “εθνική γλώσσα”) τόσο στην εκπαίδευση όσο και στην κοινωνική πρακτική  

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Ψυχογλωσσολογία και Κατάκτηση Γλώσσας 
 • Κοινωνιογλωσσολογία της διγλωσσίας και της πολυγλωσσίας 
 • Διδακτική της πολυγλωσσίας 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

ΑΔΕ71 ΚΡΙΤΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕ71 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 15 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της ΘΕ: 

 • (κριτικός) γραμματισμός 
 • πρότυπα (κριτικού) γραμματισμού 
 • είδη και μοντέλα (προφορικής) αφήγησης 
 • κριτική εξέταση όψεων της αφήγησης: ανάδυση και κατασκευή ταυτοτήτων, χρήση προσφωνήσεων/πραγματολογικών δεικτών, χιούμορ 
 • συγκριτική ανάλυση αφηγήσεων από διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας (π.χ. καθημερινές συνομιλίες, δημοσιογραφικά άρθρα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης (Facebook και twitter) 

Μαθησιακά Αποτελέσματα:  

Με την επιτυχή ολοκλήρωση της ΘΕ ΑΔΕ 71,  η/ο φοιτήτρια/τής αναμένεται να: 

 • διαθέτει επικαιροποιημένες γλωσσολογικές γνώσεις με βάση τις πιο πρόσφατες εξελίξεις στη γλωσσική επιστήμη 
 • αντιλαμβάνεται την αναγκαιότητα ανάπτυξης της κριτικής επίγνωσης των μαθητών/τριών μέσα από την εφαρμογή προγραμμάτων κριτικής γλωσσικής εκπαίδευσης 
 • είναι σε θέση να γνωρίζει τις βασικές έννοιες και τα μοντέλα του γραμματισμού 
 • διαθέτει οργανωμένη γνώση για το κειμενικό είδος της αφήγησης και τους τρόπους διδακτικής αξιοποίησής του 
 • αναγνωρίζει την ανάγκη για καλλιέργεια της κριτικής συνειδητοποίησης των μαθητών/τριών, μέσα από τη γλωσσική διδασκαλία 
 • είναι σε θέση να αξιοποιεί τα πορίσματα της εκπαιδευτικής γλωσσολογίας στο πλαίσιο της γλωσσικής διδασκαλίας 

Γνωστικά Αντικείμενα της ΘΕ: 

 • Κριτική ανάλυση λόγου 
 • Εκπαιδευτικός γλωσσικός σχεδιασμός 

Βαθμολογική βαρύτητα Θ.Ε. 

(Α.) Εκπόνηση μίας (1) Γραπτής Εργασίας (ΓΕ) κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, της οποίας ο βαθμός συμμετέχει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας της Θ.Ε. κατά 20% επί του συνόλου.  

(Β.) Η εκπόνηση των Εκπαιδευτικών Δραστηριοτήτων (ΕΔ) (ερωτήσεις ανοικτού ή/και κλειστού τύπου) στη πλατφόρμα εκπαίδευσης συμβάλλει στη διαμόρφωση της τελικής βαθμολογίας με ποσοστό 30% επί του συνόλου. 

 (Γ.) Γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 50%.  

Δικαίωμα συμμετοχής στις Γραπτές Εξετάσεις: Ως προϋπόθεση για να προχωρήσει η/o φοιτήτρια/τής στις Γραπτές Εξετάσεις ορίζεται να έχει συγκεντρώσει τουλάχιστον το 50% του ανώτατου βαθμού της βαθμολογικής κλίμακας, το οποίο προκύπτει από τον μέσο όρο του αθροίσματος: (Α.) του βαθμού της γραπτής εργασίας (Β.) και του συνολικού βαθμού που δίδεται στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες.  

Θ.Ε. ΑΔΕ  Αξιολόγηση 
Γραπτή Εργασία  20% (≥5) 
Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες  30% (≥5) 
Γραπτές Εξετάσεις  50% (≥5) 
Σύνολο                100 % 

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε.. 

 

Κωδικός Θ.Ε.: ΑΔΕΔΕ 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Προαπαιτούμενα: Η επιτυχής ολοκλήρωση των οκτώ (8) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου. 

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση