elen
elen

Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

Παρακαλώ επιλέξτε τον σύνδεσμο “LRM Newsletter” για σύντομες πληροφορίες για το πρόγραμμα.

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο “Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες” είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα. Οι θεματικές ενότητες θα προσφέρουν στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπαιδευτική πράξη, τον σχεδιασμό μαθημάτων και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτήτριες/τές με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες στο να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα που συναντούν και θα συναντήσουν στο μέλλον.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/τές την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόηση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της επαφής των γλωσσών. Θα ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτριες/τές να αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων που συνεισφέρουν στις γνώσεις μας για τη μάθηση γλωσσών και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική της γλώσσας, με έμφαση στην κοινωνική δράση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να είναι εφαρμοσμένο, παρέχει ευκαιρίες για τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινού, ενθαρρύνει την σε βάθος εμπλοκή με το πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, σε στρατόπεδα προσφύγων ή άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη μάθηση προσφύγων και μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και σχεδίων εργασίας.

Οι γενικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι να εκπαιδευθούν εξειδικευμένες/οι ερευνήτριες/τές στα κύρια φαινόμενα της γλωσσικής κατάκτησης και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι οποίες/οι να μπορούν να μεταφέρουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη και να είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΜΠΣ θα επιτρέψει στις/στους σπουδάστριες/τές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική έρευνα και εκπαίδευση. Οι φοιτήτριες/τές θα αναπτύξουν ευρύτερη γνώση και δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη γλωσσικών σεναρίων στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης και θα εφαρμόσουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.

Οι θεματικές ενότητες του ΜΠΣ επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και των κωδίκων εξουσίας ως μέρος της ανάπτυξης τυπικών, άτυπων και μη τυπικών, διαδικτυακών και διά ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, στις ΘΕ αναπτύσσεται το πρόγραμμα σπουδών από μια εποικοδομητιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις φωνές των μαθητριών/τών, της κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως μίας κοινότητας μάθησης που συνδιαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τον σχεδιασμό του μαθήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις έννοιες και τις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής ∙ μιας θεωρίας της εκπαίδευσης, που α) δίνει στις/στους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες, και β) δίνει στις/στους εκπαιδευτικούς τη φωνή και τα εργαλεία, για να προβληματιστούν σε σχέση με τη διδακτική τους μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη των μαθητριών/τών τους. Τέλος, το πρόγραμμα προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράσης εντός του σχολείου και της κοινότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ, οι σπουδάστριες/τές αναμένεται να:

 • αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων
 • εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην έρευνα και τη μάθηση της γλώσσας
 • προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόησή τους σχετικά με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα στον τομέα της γλωσσικής μάθησης και διδασκαλίας αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της διαγλωσσικότητας
 • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές της κριτικής παιδαγωγικής, προκειμένου να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες
 • να ολοκληρώσουν τις ικανότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, υιοθετώντας μια προσέγγιση ρεπερτορίου (διαγλωσσικότητα)
 • αναπτύξουν βαθύτερη γνώση και δεξιότητες σε σχέση με τα γλωσσικά σενάρια στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης
 • αναπτύξουν νέους πόρους, με έμφαση στην αραβική γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό, για να τους εφαρμόσουν στη συνέχεια σε ειδικά πλαίσια
 • να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τη γνώση και κατανόηση των πολιτισμικών στοιχείων στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος
 • να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά στο πλαίσιο των ομάδων, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης
 • να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και στην κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία εντός τάξης, στον σχεδιασμό μαθημάτων.
 • να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για τις ανάγκες των μαθητριών/τών τους.
 • να εμπλακούν ενεργά στο πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, σε χώρους διαβίωσης προσφύγων ή σε ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και μη-τυπική μάθηση των προσφύγων και των μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 • εφαρμόζουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.
 • είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα πιο σημαντικά ερευνητικά εργαλεία
 • είναι σε θέση να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τα παγκόσμια, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα
 • μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη και να πραγματοποιούν δράσεις – έργα εφαρμοσμένης έρευνας
 • έχουν αναπτύξει την πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική και κριτική γλωσσική επίγνωσή τους
 • είναι σε θέση να βοηθήσουν άλλα άτομα να αναπτύξουν την πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική επίγνωσή τους

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization
 • Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 • Master of Arts (MA)

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας είναι επίσης η αγγλική.

Γίνονται δεκτοί κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης συγγενούς γνωστικού αντικειμένου με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Β2. Η γλώσσα διδασκαλίας του προγράμματος είναι η αγγλική.

Η γνώση μίας ξένης γλώσσας, πέραν της γλώσσας διδασκαλίας του προγράμματος, καθώς και η εξοικείωση με τη χρήση Η/Υ, e-mail και διαδικτύου θα βοηθήσει σημαντικά στην παρακολούθηση του προγράμματος.

Σημείωση:

Κάτοχοι πτυχίου ή διπλώματος ανώτατης εκπαίδευσης εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών πανεπιστημίων ή ΑΤΕΙ ή οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙΚΑΤΣΑ ή το ΔΟΑΤΑΠ οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής.*

Με τον όρο Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση: Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α’80)».

Απόδειξη καλής γνώσης της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2):

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (καλή Β2) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (Α΄ 185), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (Α΄ 115), ως εξής:

α) Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

β) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

γ) με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Καλή γνώση (Β2):

 • FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή FIRST CERTIFICATE IN ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179.
 • CERTIFICATE IN ADVANCED ENGLISH του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BULATS English Language Test, βαθμολογία 60-74, του Πανεπιστημίου CAMBRIDGE ή του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH (Για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί έως και 19/11/2019)
 • INTERNATIONAL ENGLISH LANGUAGE TESTING SYSTEM (IELTS) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia με βαθμολογία από 5,5 έως 6,5.
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE – VANTAGE (BEC VANTAGE) από το University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ή το CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH ή BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE VANTAGE του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-179
 • BUSINESS ENGLISH CERTIFICATE PRELIMINARY του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • PRELIMINARY ENGLISH TEST του CAMBRIDGE ASSESSMENT ENGLISH overall score 160-170
 • (ECCE)- CERTIFICATE OF COMPETENCY IN ENGLISH του Πανεπιστημίου MICHIGAN (ENGLISH LANGUAGE INSTITUTE ή Cambridge Michigan Language Assessments – CaMLA ή Michigan Language Assessment.)
 • LONDON TESTS OF ENGLISH LEVEL 3 – UPPER INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή PEARSON TEST OF ENGLISH GENERAL LEVEL 3 UPPER- INTERMEDIATE COMMUNICATION- του EDEXCEL ή EDEXCEL LEVEL I CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEF B2)
 • CERTIFICATE IN INTEGRATED SKILLS IN ENGLISH ISE II του TRINITY COLLEGE LONDON.
 • CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (reading, writing and listening) -COMMUNICATOR- και CITY & GUILDS LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (Spoken) -COMMUNICATOR- (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης) ή CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL ESOL – COMMUNICATOR – και CITY & GUILDS CERTIFICATE IN INTERNATIONAL SPOKEN ESOL – COMMUNICATOR – (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Assessment Board for Language Examinations: Level B2 (ABLE B2) του Hellenic American University (Nashua, New Hampshire, USA)
 • TEST OF ENGLISH FOR INTERNATIONAL COMMUNICATION (TOEIC) βαθμολογία από 505 έως 780 του EDUCATIONAL TESTING SERVICE/CHAUNCEY, USA.
 • EDI Level 1 Certificate in ESOL International JETSET Level 5 (CEF B2) ή PEARSON EDI Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2) ή PEARSON LCCI LEVEL 1 CERTIFICATE IN ESOL INTERNATIONAL (CEFR B2)
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • PEARSON LCCI EFB LEVEL 2 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό «Distinction” ή “Credit.
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 1 (Common European Framework equivalent level B2) (μέχρι8.2009)
 • Ascentis Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • ESB Level 1 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level B2).
 • Michigan State University – Certificate of English Language Competency (MSU – CELC): CEF B2.
 • Test of Interactive English, B2 + Level (ACELS)
 • Test of Interactive English, B2 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, Β2 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 1 Certificate in ESOL International (B2).
 • AIM Awards Level 1 Certificate in ESOL International (B2) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • MICHIGAN ENGLISH LANGUAGE ASSESSMENT BATTERY (MELAB) βαθμολογία από 80 έως 90 του CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS ή του MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENT ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading, Speaking) βαθμολογία από 157 έως 189 του Michigan Language Assessment ή CAMBRIDGE MICHIGAN LANGUAGE ASSESSMENTS- CaMLA ή ΜΕΤ – MICHIGAN ENGLISH TEST (Ενότητες: Listening, Reading ή Listening, Reading, Speaking, Writing) βαθμολογία από 53 έως 63 του Michigan Language Assessment
 • LRN Level 1 Certificate in ESOL International (CEF B2)
 • GA Level 1 Certificate in ESOL International -(CEFR: B2) ή GA Level 1 Certificate in ESOL International (Classic B2)
 • Β2 -LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Communicator B2) και Β2 – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Speaking) (Communicator B2) (Συνυποβάλλονται αθροιστικά για την απόδειξη της καλής γνώσης).
 • Open College Network West Midlands Level 1 Certificate in ESOL International (CEFR B2)
 • NYLC -NEW YORK LANGUAGE CENTER CERTIFICATE Level B2
 • LanguageCert Test of English (LTE) – LanguageCert Level 1 Certificate in ESOL International (Listening, Reading) (LanguageCert Test of English B2)

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω, προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από:

(i) βεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

(ii) βεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Σημειώσεις για τους τίτλους σπουδών ξένης γλώσσας:

Οι ανωτέρω τίτλοι γλωσσομάθειας της αγγλικής γίνονται δεκτοί σε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν επικυρωθεί από αρμόδια κατά νόμο αρχή, χωρίς όμως να απαιτείται μετάφρασή τους, σύμφωνα με το άρθρο 58 του ν. 4674/2020, Α΄ 53 (π.χ. γίνεται αποδεκτό φωτοαντίγραφο νομίμως επικυρωμένου από δικηγόρο ή από την εκδούσα αρχή πιστοποιητικού της αγγλικής γλώσσας, χωρίς μετάφραση αυτού).

Πιστοποιητικά γλωσσομάθειας της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Η επίσημη μετάφρασή τους γίνεται από αρμόδια κατά νόμο αρχή του Υπουργείου Εξωτερικών (η οποία καταργήθηκε στις 31.8.2021 σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 478 του ν. 4781/2021) ή την Πρεσβεία ή το Προξενείο της ξένης χώρας στην Ελλάδα ή από δικηγόρο. Σημειώνεται ότι από 1.9.2021, οι υποψήφιοι μπορούν να αναζητούν και να επιλέγουν μεταφραστή στην διεύθυνση: metafraseis.services.gov.gr ή μέσω της εφαρμογής «Πιστοποιημένοι Μεταφραστές» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης.

Επίσης:

α) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Β2, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (Α΄ 186), όπως αντικαταστάθηκε με την περ. α΄ της παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (Α΄ 141).

β) Η καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

α) Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.

β) Είναι αυτονόητο ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας.

Επισήμανση:

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

1ο εξάμηνο

2ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο

4ο εξάμηνο

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) Θεματικές Ενότητες το εξάμηνο.

 • Στο 1ο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την LRM50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την LRM50 και την LRM51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να επιλέξετε τις LRM50, LRM51 και LRM52.

Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις Θ.Ε. των επόμενων εξαμήνων ως εξής:

 • 2ο εξάμηνο: LRM53, LRM54 και LRM55,
 • 3ο εξάμηνο: LRM60, LRM61 και LRM62, εφόσον, κάθε φορά, έχετε ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή έχετε ήδη επιλέξει ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).
 • Στο 4ο εξάμηνο, μπορείτε να δηλώσετε ταυτόχρονα τις LRM63 και LRM64. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία, πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την LRM63.

Η εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (LRM64) προϋποθέτει την επιτυχή παρακολούθηση των εννέα (9) Θ.Ε..

Η προφορική υποστήριξη της Διπλωματικής Εργασίας πραγματοποιείται μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. και της Πρακτικής Άσκησης (LRM63).

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤOΣ ΣΠΟΥΔΩΝ

Παλαιολόγου Νεκταρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Γνωστικό Αντικείμενο: Μετανάστευση, Πολυγλωσσία και Διαπολιτισμική Επικοινωνία (Migration, Multilingualism and Intercultural Communication)

Συντονίστρια Θ.Ε. L.R.M. 51, 54

Η Νεκταρία Παλαιολόγου είναι Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Ανθρωπιστικών Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου, πρώην Αναπληρώτρια Καθηγήτρια στη Σχολή Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ). Επίσης υπηρετεί ως Editor in Chief στο διεθνές περιοδικό Intercultural Education Journal, Taylor and Francis, Routledge  και είναι μέλος σε Editorial Boards σε τακτική βάση σε επτά διεθνή περιοδικά. Είναι συν-συγγραφέας τριών βιβλίων στην ελληνική γλώσσα και  επιμελήτρια τριών βιβλίων στην αγγλική γλώσσα. Από το 1996 μέχρι και σήμερα, έχει συμμετάσχει σε 15 ευρωπαϊκά προγράμματα στις ακόλουθες ερευνητικές περιοχές, όπου έχει δημοσιεύσει εκτενώς μέχρι και σήμερα: Διαπολιτισμική Εκπαίδευση, Εκπαίδευση Μεταναστών και Προσφύγων μαθητών, Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών και Πολυγλωσσία, Τ.Π.Ε. και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές με διαφορετικό γλωσσικό και πολιτισμικό υπόβαθρο.

e-mail: nekpalaiologou@eap.gr

 

Αρβανίτη Ευγενία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γνωστικό Αντικείμενο: Διαπολιτισμικότητα και ετερότητα στην εκπαίδευση

Συντονίστρια Θ.Ε. LRM 62

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα:

 • Διαπολιτισμική Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών
 • Πολιτισμικά κατάλληλη παιδαγωγική
 • Διαφοροποιημένη μάθηση
 • Αφηγήσεις προσφύγων/εκπαιδευτικών 

 

Καρανικόλα Ζωή, Ε.Δ.Ι.Π., Τμήμα Μουσικολογίας, Πανεπιστήμιο Πατρών

Η Καρανικόλα Ζωή είναι Διδάκτωρ στις Επιστήμες της Αγωγής, Πτυχιούχος του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι μεταπτυχιακές σπουδές της είναι στις Κοινωνικές Θεωρίες, Εκπαιδευτικές Πολιτικές και Πρακτικές (Πανεπιστήμιο Πατρών) και η  Διδακτορική Διατριβή της είναι στο πεδίο της διαπολιτισμικής εκπαίδευσης και των πολιτικών διαχείρισής της (Πανεπιστήμιο Πατρών).

Τα επιστημονικά ενδιαφέροντά της άπτονται του πεδίου της επιμόρφωσης, εκπαίδευσης και ανάπτυξης ανθρώπινου δυναμικού, των αντίστοιχων εθνικών και διεθνών πολιτικών, της διαπολιτισμικής και παγκόσμιας ικανότητας. Το επιστημονικό έργο της περιλαμβάνει συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, διεθνείς δημοσιεύσεις, συγγραφή κεφαλαίων σε βιβλία και ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια. Το διδακτικό έργο της είναι στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση της Εκπαίδευσης» του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας, στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Language Education for Refugees and Migrants” του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου (LRM51, LRM52), στην ΑΣΠΑΙΤΕ, στο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών. Σήμερα υπηρετεί ως ΕΔΙΠ στο Τμήμα Μουσειολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

e-mail: karanikola.zoi@ac.eap.gr

 

Κωστούλας Αχιλλέας, Ε.Δ.Ι.Π. στο Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Γνωστικό Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη γλωσσολογία στην εκπαίδευση

Συντονιστής Θ.Ε. LRM 63

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: Διδακτική γλωσσών, εφαρμοσμένη γλωσσολογία, διγλωσσία/πολυγλωσσία

Ο Αχιλλέας Κωστούλας είναι Συνεργαζόμενο Επιστημονικό Προσωπικό στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο, όπου διδάσκει στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών Language Education for Refugees and Migrants. Ακόμη, υπηρετεί στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος ΕΔΙΠ με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση». Στο παρελθόν έχει διδάξει στα Πανεπιστήμια του Γκρατς (Αυστρία), Μάντσεστερ (ΗΒ) και το ΤΕΙ Ηπείρου. Είναι κάτοχος διδακτορικού διπλώματος και μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στη Διδακτική Γλώσσας από το Πανεπιστήμιο του Μάντσεστερ, καθώς και πτυχίου Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Λεπτομέρειες για το διδακτικό, συγγραφικό και λοιπό επιστημονικό του έργο είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα www.achilleaskostoulas.com

 

Μανώλη Πολυξένη, Επίκουρη καθηγήτρια 

Γνωστικό Αντικείμενο: Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση στην πολυγλωσσική εκπαίδευση

Συντονίστρια Θ.Ε. LRM 50

Ερευνητικά ενδιαφέροντα: γλωσσική εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών, γλωσσική διδασκαλία σε πολυγλωσσικά περιβάλλοντα μάθησης,  Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση στην πολυγλωσσική εκπαίδευση, γλωσσική εκμάθηση στην προσχολική εκπαίδευση, η Παιδαγωγική των Πολυγραμματισμών, Κριτικός γραμματισμός, εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη γλωσσική διδασκαλία και στους πολυγραμματισμούς σε διαφοροποιημένα περιβάλλοντα μάθησης 

http://150.140.160.61:8000/el/personfulldetails/69

https://upatras.academia.edu/DrPolyxeniPeggyManoli 

 

Πλιόγκου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια

Συντονίστρια Θ.Ε. LRM 52, 61

e-mail: pliogkou.vasiliki@ac.eap.gr

Η Δρ. Βασιλική Πλιόγκου είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, της Σχολής Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, με γνωστικό αντικείμενο «Παιδαγωγική και Εφαρμογές στην Εκπαίδευση».

Είναι ΣΕΠ και ΣΥΝ στη Θ.Ε. LRM 52 (Critical Pedagogy) & ΣΥΝ στη Θ.Ε. LRM 61 (Human Rights and International Law for Refugees and Migrants) στο αγγλόφωνο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Language Education for Refugees and Migrants” του ΕΑΠ.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζουν στα εξής θέματα: εκπαίδευση στα ανθρώπινα δικαιώματα, παιδική ηλικία και δικαιώματα παιδιών, πολιτειότητα, σύνδεση οικογένειας-σχολείου, φύλο, κι ακόμη σε εκπαιδευτικές εφαρμογές με τη χρήση ποικίλων παιδαγωγικών εργαλείων σε εκπαιδευτικά πλαίσια τυπικής και μη τυπικής εκπαίδευσης.

 

Φωκίδης Εμμανουήλ, Επίκουρος Καθηγητής

Γνωστικό Αντικείμενο: Πληροφορική και εφαρμογές της Εικονικής Πραγματικότητας στην εκπαίδευση

Λέξεις κλειδιά: απτές συσκευές, βίντεο 360o, εικονική πραγματικότητα, επαυξημένη πραγματικότητα, ψηφιακά εκπαιδευτικά παιχνίδια 

Link: http://opensimserver.aegean.gr

Συντονιστής: LRM 53, 55, & 60

e-mail: fokidis.emmanouil@ac.eap.gr

Ο Δρ. Εμμανουήλ Φωκίδης ​είναι μόνιμος Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα μαθήματά του εστιάζουν στις εκπαιδευτικές χρήσεις των αναδυόμενων τεχνολογιών, της εικονικής πραγματικότητας, της ψηφιακής αφήγησης, της επαυξημένης πραγματικότητας και στα τρισδιάστατα εκπαιδευτικά παιχνίδια. Από το 1994 συμμετέχει σε ερευνητικά έργα που αφορούν την εξ αποστάσεως και δια βίου εκπαίδευση, τις εκπαιδευτικές χρήσεις του Διαδικτύου και της εικονικής και επαυξημένης πραγματικότητας. Είναι ιδρυτικό στέλεχος της πρωτοβουλίας Emerging Technologies in Education (ETiE). Το έργο του είναι δημοσιευμένο σε συνέδρια, κεφάλαια σε βιβλία και έγκριτα επιστημονικά περιοδικά. Είναι επίσης συν-συγγραφέας σε τρία βιβλία.

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 300€/ Διπλωματική Εργασία 300€/ Πρακτική Άσκηση 600€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610367321, 2610367325
Ε-mail: lrm@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο