Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Γλωσσική Εκπαίδευση για Πρόσφυγες και Μετανάστες (LRM)
Σκοπός - Περιγραφή
Μαθησιακά αποτελέσματα
Προϋποθέσεις Εισαγωγής
Διάρθρωση
Εκπαιδευτικό Προσωπικό
Οικονομική Συμμετοχή
Επικοινωνία

To Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΕΑΠ με τίτλο “Γλωσσική Εκπαίδευση για πρόσφυγες και μετανάστες” είναι σχεδιασμένο για τις/τους εκπαιδευτικούς και απόφοιτες/τους που επιθυμούν να συμπληρώσουν ή να εμβαθύνουν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, καθώς και να αναπτύξουν νέους πόρους που αργότερα μπορούν να εφαρμόσουν σε συγκεκριμένα πλαίσια και επίπεδα. Οι θεματικές ενότητες θα προσφέρουν στις/στους μεταπτυχιακές/ούς φοιτήτριες/τές ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και κατάλληλη μεθοδολογία για την εκπαιδευτική πράξη, τον σχεδιασμό μαθημάτων και μια εισαγωγή στα σημαντικότερα ερευνητικά εργαλεία.

Το πρόγραμμα έχει ως στόχο την παροχή εξειδικευμένων παιδαγωγικών γνώσεων σε εκπαιδευτικούς και των δύο επιπέδων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας) και σε απόφοιτες/τους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης οι οποίες/οι επιθυμούν να διδάξουν, καθώς και σε εκπαιδευτικούς που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων σε προσφυγικά ή μεταναστευτικά περιβάλλοντα. Το ΜΠΣ εκπαιδεύει φοιτήτριες/τές με καταγωγή από την Ελλάδα ή άλλες χώρες στο να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία και την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας στα αναρίθμητα, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα που συναντούν και θα συναντήσουν στο μέλλον.

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί για να προσφέρει στις/στους φοιτήτριες/τές την ευκαιρία να προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόηση τόσο θεωρητικών όσο και πρακτικών ζητημάτων στο πεδίο της γλωσσικής εκπαίδευσης αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της επαφής των γλωσσών. Θα ενθαρρύνει τις/τους φοιτήτριες/τές να αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων. Επιπλέον, το πρόγραμμα αυτό πραγματοποιεί τις συνδέσεις μεταξύ των διαφόρων κλάδων που συνεισφέρουν στις γνώσεις μας για τη μάθηση γλωσσών και θεμάτων που σχετίζονται με την παιδαγωγική της γλώσσας, με έμφαση στην κοινωνική δράση ως απαραίτητη προϋπόθεση για την κοινωνική αλλαγή και τη δικαιοσύνη. Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί, για να είναι εφαρμοσμένο, παρέχει ευκαιρίες για τη δημιουργία ειδικού εκπαιδευτικού υλικού κατάλληλου για τις ανάγκες του συγκεκριμένου κοινού, ενθαρρύνει την σε βάθος εμπλοκή με το πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, σε στρατόπεδα προσφύγων ή άλλα ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και άτυπη μάθηση προσφύγων και μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και άλλες χώρες, καθώς και μέσω δραστηριοτήτων ομαδοκεντρικής διδασκαλίας και σχεδίων εργασίας.

Οι γενικοί στόχοι του ΜΠΣ είναι να εκπαιδευθούν εξειδικευμένες/οι ερευνήτριες/τές στα κύρια φαινόμενα της γλωσσικής κατάκτησης και της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας οι οποίες/οι να μπορούν να μεταφέρουν τα ερευνητικά αποτελέσματα στην εκπαιδευτική πράξη και να είναι σε θέση να εκπονούν σχέδια εφαρμοσμένης έρευνας. Η εκπαίδευση στο πλαίσιο του ΜΠΣ θα επιτρέψει στις/στους σπουδάστριες/τές να εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών στη γλωσσική έρευνα και εκπαίδευση. Οι φοιτήτριες/τές θα αναπτύξουν ευρύτερη γνώση και δεξιότητες σχετικά με την ανάπτυξη γλωσσικών σεναρίων στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης και θα εφαρμόσουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.

Οι θεματικές ενότητες του ΜΠΣ επικεντρώνονται στην ενσωμάτωση των γλωσσικών και πολιτισμικών στοιχείων, καθώς και των κωδίκων εξουσίας ως μέρος της ανάπτυξης τυπικών, άτυπων και μη τυπικών, διαδικτυακών και διά ζώσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Επιπλέον, στις ΘΕ αναπτύσσεται το πρόγραμμα σπουδών από μια εποικοδομητιστική προσέγγιση που αναγνωρίζει τις φωνές των μαθητριών/τών, της κοινότητας και των εκπαιδευτικών ως μίας κοινότητας μάθησης που συνδιαμορφώνει το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών και τον σχεδιασμό του μαθήματος. Το πρόγραμμα εισάγει τις/τους συμμετέχουσες/οντες στις έννοιες και τις βασικές αρχές της κριτικής παιδαγωγικής ∙ μιας θεωρίας της εκπαίδευσης, που α) δίνει στις/στους επαγγελματίες την ευκαιρία να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες, και β) δίνει στις/στους εκπαιδευτικούς τη φωνή και τα εργαλεία, για να προβληματιστούν σε σχέση με τη διδακτική τους μεθοδολογία λαμβάνοντας υπόψη την κριτική σκέψη των μαθητριών/τών τους. Τέλος, το πρόγραμμα προωθεί την ισότητα και την κοινωνική δικαιοσύνη μέσω της έρευνας-δράσης εντός του σχολείου και της κοινότητας.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του ΜΠΣ, οι σπουδάστριες/τές αναμένεται να:

 • αναπτύξουν μια ευρεία θεωρητική βάση που αντανακλά την τρέχουσα έρευνα αιχμής στο πεδίο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και των συναφών κλάδων
 • εμβαθύνουν τις γνώσεις τους στην εφαρμοσμένη γλωσσολογία, ιδίως αναφορικά με την κατάκτηση της δεύτερης γλώσσας, τον κριτικό γραμματισμό και την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην έρευνα και τη μάθηση της γλώσσας
 • προβληματιστούν και να αναπτύξουν περαιτέρω την κατανόησή τους σχετικά με θεωρητικά και πρακτικά ζητήματα στον τομέα της γλωσσικής μάθησης και διδασκαλίας αντλώντας από τις αρχές της κριτικής παιδαγωγικής και της διαγλωσσικότητας
 • κατανοήσουν τις βασικές έννοιες και αρχές της κριτικής παιδαγωγικής, προκειμένου να αναστοχαστούν σχετικά με τις δικές τους εκπαιδευτικές πεποιθήσεις, πρακτικές και διαδικασίες
 • να ολοκληρώσουν τις ικανότητές τους στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος σε διάφορες γλώσσες, υιοθετώντας μια προσέγγιση ρεπερτορίου (διαγλωσσικότητα)
 • αναπτύξουν βαθύτερη γνώση και δεξιότητες σε σχέση με τα γλωσσικά σενάρια στα σχολεία και σε χώρους μη-τυπικής εκπαίδευσης
 • αναπτύξουν νέους πόρους, με έμφαση στην αραβική γλώσσα και τον αραβικό πολιτισμό, για να τους εφαρμόσουν στη συνέχεια σε ειδικά πλαίσια
 • να είναι σε θέση να ενσωματώσουν τη γνώση και κατανόηση των πολιτισμικών στοιχείων στο πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος
 • να είναι σε θέση να επικοινωνούν και να συνεργάζονται αποτελεσματικά στο πλαίσιο των ομάδων, αναγνωρίζοντας τα οφέλη της συνεργατικής μάθησης
 • να αποκτήσουν ένα ισχυρό υπόβαθρο στη θεωρητική βιβλιογραφία, καθώς και στην κατάλληλη εκπαιδευτική μεθοδολογία εντός τάξης, στον σχεδιασμό μαθημάτων.
 • να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό, κατάλληλο για τις ανάγκες των μαθητριών/τών τους.
 • να εμπλακούν ενεργά στο πεδίο της πρακτικής μέσω επισκέψεων σε σχολεία, σε χώρους διαβίωσης προσφύγων ή σε ιδρύματα που σχετίζονται με την τυπική και μη-τυπική μάθηση των προσφύγων και των μεταναστριών/τών σε διάφορες περιοχές της Ελλάδα και σε άλλες χώρες.
 • εφαρμόζουν αναστοχαστικές διδακτικές πρακτικές.
 • είναι σε θέση να αναγνωρίζουν και να χρησιμοποιούν με κατάλληλο τρόπο τα πιο σημαντικά ερευνητικά εργαλεία
 • είναι σε θέση να θέτουν και να απαντούν βασικά ερωτήματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και της κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας, λαμβάνοντας υπόψη τα παγκόσμια, ποικιλόμορφα, πολύγλωσσα περιβάλλοντα
 • μεταφέρουν τα αποτελέσματα της έρευνας στην εκπαιδευτική πράξη και να πραγματοποιούν δράσεις – έργα εφαρμοσμένης έρευνας
 • έχουν αναπτύξει την πολυπολιτισμική, πολυγλωσσική και κριτική γλωσσική επίγνωσή τους
 • είναι σε θέση να βοηθήσουν άλλα άτομα να αναπτύξουν την πολυπολιτισμική και πολυγλωσσική επίγνωσή τους

Πιστωτικές μονάδες ECTS Προγράμματος Σπουδών
Το σύνολο των πιστωτικών μονάδων (ECTS) που απαιτούνται για την απόκτηση του Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) είναι 120 ECTS.

Ταξινόμηση σύμφωνα με τον κώδικα ISCED-2013 της Unesco

 • Mε βάση τον τομέα εκπαίδευσης: 0114-Teacher training with subject specialization
 • Mε βάση το επίπεδο σπουδών: 7

Χαρακτηρισμός Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών

 • Master of Arts (MA)

Διάρκεια φοίτησης
Η ελάχιστη χρονική διάρκεια για την ολοκλήρωση του προγράμματος είναι δύο (2) έτη, ήτοι τέσσερα (4) εξάμηνα.

Γλώσσα διδασκαλίας
Η γλώσσα διδασκαλίας του Προγράμματος είναι η αγγλική. Η γλώσσα εκπόνησης των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, των γραπτών εργασιών και της διπλωματικής εργασίας είναι επίσης η αγγλική.

Γίνονται δεκτοί  απόφοιτοι Τμημάτων Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών των ΑΕΙ της ημεδαπής ή ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής με πιστοποιημένη επάρκεια της αγγλικής γλώσσας, επιπέδου τουλάχιστον Γ1.
Οι υποψήφιες/οι που έχουν ολοκληρώσει τις προπτυχιακές σπουδές τους ή την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευσή τους στην αγγλική γλώσσα, δεν απαιτείται να προσκομίσουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας.
Για την επιτυχή παρακολούθηση των θεματικών ενοτήτων του Π.Μ.Σ. είναι απαραίτητη η γνώση οποιαδήποτε ευρωπαϊκής γλώσσας ή αραβικής ή φαρσί σε επίπεδο τουλάχιστον Α1.

Σημείωση:
Όπου στα προηγούμενα γίνεται αναφορά σε:

 1. Πτυχιούχους Τμημάτων Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι τμημάτων ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι. ή οι  έχοντες ισότιμους και αντίστοιχους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών των ως άνω τμημάτων ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.
 2. Πτυχιούχους Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., εννοούνται οι πτυχιούχοι ελληνικών Πανεπιστημίων ή Τ.Ε.Ι., οι έχοντες ισότιμους τίτλους της αλλοδαπής αναγνωρισμένους από το ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. ή το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ή το Ι.Τ.Ε. αντίστοιχα ή οι κάτοχοι πρώτου κύκλου σπουδών ομοταγών ιδρυμάτων της αλλοδαπής*.

 Με τον όρο δε Πανεπιστήμια εννοούμε Πανεπιστημιακές Σχολές, Πολυτεχνεία και την Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών.

*Επισήμανση:
Σύμφωνα με την παρ. 7, αρ. 34 του ν. 4485/2017 «Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών δεν απονέμεται σε φοιτητή του οποίου ο τίτλος σπουδών πρώτου κύκλου από ίδρυμα της αλλοδαπής δεν έχει αναγνωριστεί από το Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων  (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.), σύμφωνα με το ν.3328/2005 (Α΄80)».

Πιστοποίηση γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε επίπεδο Γ1

Η γνώση της Αγγλικής γλώσσας (πολύ καλή Γ1/C1) αποδεικνύεται με βάση το άρθρο 1 π.δ. 146/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 50/2001 Καθορισμός προσόντων διορισμού σε θέσεις φορέων του δημόσιου τομέα όπως αυτό ισχύει» (ΦΕΚ 185/3.8.2007/τ.Α΄), σε συνδυασμό με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 1 π.δ. 116/2006 «Τροποποίηση του άρθρου 28 του π.δ. 50/2001…….» (ΦΕΚ 115/9.6.2006/τ.Α΄), ως εξής:

 • Με Κρατικό Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας αντίστοιχου επιπέδου του ν. 2740/1999, όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 του άρθρου 13 του ν. 3149/2003.

ή

 • με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου των πανεπιστημίων CAMBRIDGE ή MICHIGAN

ή

 • με πιστοποιητικά αντίστοιχου επιπέδου άλλων φορέων (πανεπιστημίων ή μη) ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, εφόσον είναι πιστοποιημένοι ή αναγνωρισμένοι από την αρμόδια αρχή της οικείας χώρας για να διενεργούν εξετάσεις και να χορηγούν πιστοποιητικά γνώσης της αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Εάν δεν υπάρχει φορέας πιστοποίησης ή αναγνώρισης στην οικεία χώρα, απαιτείται βεβαίωση του αρμόδιου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα ότι τα πιστοποιητικά που χορηγούνται από τους παραπάνω φορείς σε τρίτους, οι οποίοι δεν έχουν ως μητρική γλώσσα την Αγγλική, είναι αποδεκτά σε δημόσιες υπηρεσίες της αυτής χώρας ως έγκυρα αποδεικτικά γνώσης της Αγγλικής γλώσσας στο αντίστοιχο επίπεδο. Ως οικεία χώρα νοείται η χώρα στην οποία η μητρική ή επίσημη γλώσσα είναι η Αγγλική.

Γίνονται δεκτά, πέραν του Κρατικού Πιστοποιητικού γλωσσομάθειας, τα εξής πιστοποιητικά:

Πολύ καλή γνώση (Γ1/C1):

 • Certificate in Advanced English (CAE) τουΠανεπιστημίουτου Cambridge ήτου Cambridge Assessment English ή Certificate in Advanced English του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
 • Certificate of Proficiency in English του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
 • First Certificate in English του Cambridge Assessment English overall score 180-190.
 • Bulats English Language Test, βαθμολογία 75-89, τουΠανεπιστημίουτου Cambridge ήτου Cambridge Assessment English.
 • International English Language Testing System (IELTS) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ήτο Cambridge Assessment English – The British Council – IDP Education Australia IELTS Australia μεβαθμολογίααπό 7 έως 8.
 • Business English Certificate – Higher (BEC Higher) απότο University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES) ήτο Cambridge Assessment English ή Business English Certificate Higher του Cambridge Assessment English overall score 180-199.
 • Business English Certificate Vantage του Cambridge Assessment English overall score 180-190.
 • London Tests of English Level 4 -Advanced Communication – του Edexcel ή Pearson Test of English General Level 4 -Advanced Communication – του Edexcel ή Edexcel Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • Certificate in Integrated Skills in English ISE III του Trinity College London.
 • City & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (reading, writing and listening) – Expert – καιCity & Guilds Level 2 Certificate in ESOL International (spoken) – Expert – (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης) ή City & Guilds Certificate in International ESOL -Expert – καιCity & Guilds Certificate in International Spoken ESOL – Expert – (Συνυποβάλλονταιαθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).
 • Advanced Level Certificate in English (ALCE) του Hellenic American University (Manchester, ΝΗ-USA) καιτηςΕλληνοαμερικανικήςΕνώσεως.
 • Τest of English for International Communication (TOEIC), βαθμολογίααπό 785 έως 900 του Educational Testing Service/Chauncey, USA.
 • EDI Level 2 Certificate in ESOL International JETSET Level 6 (CEF C1) ή Pearson EDI level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1) ή Pearson LCCI level 2 Certificate in ESOL International (CEFR C1).
 • Pearson LCCI EFB Level 4 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, σε περίπτωση που η μία  εκ των ενοτήτων είναι με βαθμό “Pass”).
 • Pearson LCCI EFB  Level 3 (Ενότητες: Reading, Writing, Listening, Speaking, μεβαθμό “Distinction” ή “Credit”).
 • OCNW Certificate in ESOL International at Level 2  (Common European Framework equivalent level C1) (μέχρι 31/8/2009).
 • Ascentis Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • ESB Level 2 Certificate in ESOL International All Modes (Council of Europe Level C1).
 • Test of Interactive English, C1 +  Level (ACELS).
 • Test of Interactive English, C1 Level (ACELS) ή Test of Interactive English, C1 Level (Gatehouse Awards).
 • NOCN Level 2 Certificate in ESOL International (C1).
 • AIM Awards Level 2 Certificate in ESOL International (C1) (Ενότητες: Listening, Reading, Writing, Speaking).
 • Michigan English Language Assessment Battery (MELAB) βαθμολογίααπό 91 έως 99 του  Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
 • Michigan English Test (MET) βαθμολογίααπό 190 έως 240 του Cambridge Michigan Language Assessments (CaMLA).
 • LRN Level 2 Certificate in ESOL International (CEF C1).
 • GA Level 2 Certificate in ESOL International – (CEFR: C1) ή GA Level 2 Certificate in ESOL International (Classic C1).
 • C1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Listening, Reading, Writing) (Expert C1) καιC1 – LanguageCert Level 2 Certificate in ESOL International (Speaking) (Expert C1) (Συνυποβάλλονται  αθροιστικάγιατηναπόδειξητηςπολύκαλήςγνώσης).

Πιστοποιητικά άλλα, πλην των ανωτέρω προκειμένου να αξιολογηθούν για την απόδειξη της γνώσης της αγγλικής γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από τα παρακάτω:

 1. Bεβαίωση του φορέα που το εξέδωσε, ότι τόσο ο φορέας όσο και το συγκεκριμένο πιστοποιητικό γλωσσομάθειας είναι πιστοποιημένα από την αρμόδια προς τούτο εθνική αρχή

ή

 1. Bεβαίωση του αρμοδίου Υπουργείου ή της Πρεσβείας της χώρας στην Ελλάδα (σε περίπτωση μη υπάρξεως φορέα πιστοποίησης ή αναγνώρισης), ότι το προσκομιζόμενο πιστοποιητικό είναι αποδεκτό σε δημόσιες υπηρεσίες της οικείας χώρας ως έγκυρο αποδεικτικό γνώσης της Αγγλικής γλώσσας σε αντίστοιχο επίπεδο.

Όλοι οι τίτλοι σπουδών ξένης γλώσσας πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.

Επίσης:
Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με κρατικό πιστοποιητικό γλωσσομάθειας επιπέδου Γ1 κατά τα οριζόμενα στην παρ.2 του άρθρου 1 του ν. 2740/1999 (ΦΕΚ 186 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 19 παρ. α΄ του άρθρου 13 του ν. 3149/2003 (ΦΕΚ 141 Α΄). Η πολύ καλή γνώση της ξένης γλώσσας αποδεικνύεται και με απολυτήριο ή πτυχίο σχολείου της αλλοδαπής δευτεροβάθμιας ή μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης τριετούς τουλάχιστον φοίτησης.

Οι τίτλοι σπουδών της αλλοδαπής πρέπει να συνοδεύονται επιπλέον και από βεβαίωση για το επίπεδο της εκπαιδευτικής βαθμίδας στην οποία ανήκουν, η οποία χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. ή από την αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων. Διευκρινίζεται ότι η εν λόγω βεβαίωση χορηγείται από τον Ο.Ε.Ε.Κ. ή Ε.Ο.Π.Π. ή Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. μόνο μετά την έκδοση της αντίστοιχης ατομικής διοικητικής πράξης ισοτιμίας.

Σημείωση:

 1. Δεν απαιτείται η απόδειξη της γνώσης της ξένης γλώσσας εάν οι επικαλούμενοι τίτλοι σπουδών έχουν αποκτηθεί στο εξωτερικό, όπου τα μαθήματα διδάσκονται στην ίδια γλώσσα.
 2. Είναι αυτονόητο, ότι τίτλοι σπουδών γνώσης ξένης γλώσσας υπερκείμενου επιπέδου, αποδεικνύουν και τη γνώση κατώτερου (ζητούμενου) επιπέδου της ξένης γλώσσας

Η άδεια επάρκειας διδασκαλίας ξένης γλώσσας, δεν αποδεικνύει την γνώση ξένης γλώσσας (π.δ. 347/2003). Οι υποψήφιοι που είναι κάτοχοι της σχετικής άδειας, προκειμένου να αποδείξουν τη γνώση της ξένης γλώσσας, πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα, κατά περίπτωση, στο παρόν Παράρτημα, πιστοποιητικά ξένης γλώσσας.

1ο εξάμηνο

2ο εξάμηνο

3ο εξάμηνο

4ο εξάμηνο

 

Οδηγίες Επιλογής Θ.Ε.

Οι φοιτήτριες/τές μπορούν να επιλέξουν από μία (1) έως τρεις (3) Θεματικές Ενότητες το εξάμηνο.
Στο πρώτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να επιλέξετε μία (1) Θ.Ε., θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώσετε την LRM50. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε δύο (2) Θ.Ε. θα πρέπει να δηλώσετε υποχρεωτικά την LRM50 και την LRM51. Εάν επιθυμείτε να επιλέξετε τρεις (3) Θ.Ε. πρέπει να επιλέξετε τις LRM50, LRM51 και LRM52.
Στη συνέχεια πρέπει να επιλέξετε κατά σειρά προτεραιότητας τις Θ.Ε. των επόμενων εξαμήνων ως εξής: 2ο εξάμηνο: 53, 54 και 55, 3ο εξάμηνο: 60, 61 62, εφόσον, κάθε φορά, έχετε ολοκληρώσει όλες τις Θ.Ε. του προηγούμενου εξαμήνου ή έχετε ήδη επιλέξει ταυτόχρονα όσες σας έχουν απομείνει (από το προηγούμενο εξάμηνο).
Στο τέταρτο εξάμηνο, εάν επιθυμείτε να πραγματοποιήσετε την Πρακτική Άσκηση (LRM63) θα πρέπει είτε να έχετε ολοκληρώσει επιτυχώς τις Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων, είτε να έχετε σε εκκρεμότητα την παράδοση της τελικής γραπτής εργασίας μέχρι και δύο Θ.Ε. του τρίτου εξαμήνου.
Τέλος, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. των τριών πρώτων εξαμήνων, μπορείτε να προχωρήσετε στην εκπόνηση της Διπλωματικής Εργασίας (LRM64).

 

Το περιεχόμενο θα είναι σύντομα διαθέσιμο.

Το κόστος του Προγράμματος Σπουδών υπολογίζεται σε σχέση με τις πιστωτικές μονάδες του, καθώς μια (1) Πιστωτική Μονάδα (ECTS) ανέρχεται σε 30€. Επομένως, η εκάστοτε Θεματική Ενότητα κοστολογείται στα 300€/ Διπλωματική Εργασία 300€/ Πρακτική Άσκηση 600€ και το συνολικό κόστος του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών ανέρχεται στις 3.600€. 

Για πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα επικοινωνήστε με:

Τμήμα Μητρώου Φοιτητών

Τηλέφωνο Επικοινωνίας: 2610 367326
Ε-mail: lrm@eap.gr

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση