elen
elen

Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Προπτυχιακά > Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ) > Σπουδές στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΠΟ10: ΓΕΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ10 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Γενική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση του φοιτητή με τη γενική ιστορική εξέλιξη του ευρωπαϊκού κόσμου από τον 6ο έως τα τέλη του 20ου αιώνα. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να είναι σε θέση:  

 • Να περιγράφουν και να προσδιορίζουν τις σημαντικότερες ιστορικές εξελίξεις που διαμόρφωσαν την Ευρώπη και την πολιτισμική της ταυτότητα από το τέλος του αρχαίου κόσμου μέχρι τη σύγχρονη εποχή.  
 • Να εξηγούν και να αξιολογούν τα ιστορικά γεγονότα που οδήγησαν στην ανάδυση των ποικίλων ευρωπαϊκών πολιτικών θεσμών, των θρησκευτικών συστημάτων και των διανοητικών φαινομένων από τον Μεσαίωνα μέχρι τη σύγχρονη εποχή. 
 • Να παραγάγουν ουσιαστικά επιχειρήματα, με τα οποία θα διαφωτίζουν και θα εξηγούν τα γεγονότα και τις εξελίξεις, τις αιτίες τους, τα αποτελέσματά τους και τις μακροπρόθεσμες συνέπειές τους. 
 • Να αναγνωρίζουν και να συζητούν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των ποικιλόμορφων ιστορικών διαδρομών της ευρωπαϊκής ιστορίας. 
 • Να προσδιορίζουν και να συζητούν τις πιο σημαντικές ιστορικές συνέχειες και ασυνέχειες της ευρωπαϊκής ιστορίας. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Ευρώπης. 
 • Γενική επισκόπηση των περιόδων στ’ έως τον κ΄ αιώνα 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ21: ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ21 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της ΘΕ «Ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας» είναι η εξοικείωση της/του φοιτήτριας/τή με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά ρεύματα που αναπτύχθηκαν στον ευρωπαϊκό χώρο από τον 6ο έως και τον 20ό αιώνα, καθώς και η άσκηση στην κριτική ανάγνωση λογοτεχνικών κειμένων. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση των σπουδών του, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι ικανή/ός: 

 • Να γνωρίζει τις βασικές περιόδους και να διακρίνει τα καλλιτεχνικά ρεύματα/τις πνευματικές τάσεις που αποτελούν σταθμούς στην ιστορία της λογοτεχνίας των ευρωπαϊκών χωρών από τον 12ο αι. έως και τον 20ο αι. 
 • Να γνωρίζει κορυφαίους συγγραφείς και έργα που ανήκουν στον “κανόνα” της ευρωπαϊκής λογοτεχνίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι. και τα βασικά λογοτεχνικά είδη (genres) που αναπτύχθηκαν σε διάφορες περιόδους της ευρωπαϊκής λογοτεχνικής ιστορίας από τον 12ο αι. έως και τον 20ό αι., τις εκφάνσεις και τις μετεξελίξεις τους μέσα στο χρόνο. 
 • Να αναλύει λογοτεχνικά κείμενα σχετικά με το είδος τους, τη θεματική τους, το ύφος τους, τις ιδεολογικές τους προεκτάσεις. 
 • Να συγκρίνει λογοτεχνικά κείμενα ίδιας ή διαφορετικής παράδοσης ή τάσης βάσει της θεματικής τους, των ειδολογικών και των υφολογικών τους χαρακτηριστικών, αλλά και των ιδεών που πραγματεύονται.  
 • Να συνθέτει εργασίες όπου θα δύναται να συνδυάσει διαδοχικά γραμματολογικά στοιχεία, που αφορούν σε συγκεκριμένα λογοτεχνικά είδη ή έργα, με τη μορφολογική και ιδεολογική ανάλυσή τους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Εισαγωγή στην Ιστορία της Λογοτεχνίας 
 • Η ιστορία της Ευρωπαϊκής Λογοτεχνίας από τον στ’ έως τον κ΄ αιώνα 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ31: ΟΙ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ & ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ31 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η Θ.Ε. “Οι επιστήμες της φύσης και του ανθρώπου στην Ευρώπη” αποτελεί μία επισκόπηση της ιστορίας της επιστήμης στην Ευρώπη από τον Μεσαίωνα ως τον 20ό αιώνα. Παρουσιάζονται τόσο τα στάδια στην ανάπτυξη της επιστήμης σε διάφορους τομείς με έμφαση στις επιστήμες της φύσης – όσο και οι θεωρίες για την επιστημονική γνώση που αναπτύσσονται παράλληλα. Ο στόχος είναι μία πρώτη επαφή και γνώση αυτής της συναρπαστικής ιστορίας. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση να: 

 • Αφηγηθούν τα σπουδαιότερα επεισόδια από την ιστορία της επιστήμης και να περιγράψουν τις σημαντικότερες γνωσιολογικές διαμάχες μέσα από τις οποίες η επιστήμη πήρε τη σημερινή μορφή της. 
 • Εξηγήσουν τους λόγους για τους οποίους η επιστήμη σήμερα αποτελεί το ηγεμονικό γνωσιολογικό πρότυπο, αλλά και τις αντιφάσεις που είναι συνυφασμένες με αυτό το πρότυπο, όσον αφορά τη βεβαιότητα της γνώσης. 
 • Σκιαγραφήσουν το ρόλο της επιστήμης και της τεχνολογίας στη διαμόρφωση του ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
 • Αντιληφθούν, να αναλύσουν και να συζητήσουν τα προβλήματα που θέτει σήμερα στην κοινωνία η επιστημονική και τεχνολογική εξέλιξη. 
 • Συμβάλουν στη λύση ζητημάτων επιστημονικής και τεχνολογικής πολιτικής. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Η Ιστορία και η Θεωρία των Επιστημών κατά το Μεσαίωνα 
 • Η Ιστορία και η Θεωρία των Επιστημών στη Νεότερη Ευρώπη 
 • Η εποχή του Θετικισμού και η υπέρβασή του 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτουςο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ11: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ11 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:  

Σκοπός της ΘΕ «Κοινωνική και Οικονομική Ιστορία της Ευρώπης» είναι η εξοικείωση της/του φοιτήτριας/τή με το αντικείμενο ώστε να κατανοήσει την περιοδολόγηση διαδικασιών και την αλληλεξάρτηση ανάμεσα σε οικονομικές δομές και συγκυρίες, ανάμεσα σε οικονομικά και κοινωνικά φαινόμενα που καθόρισαν τη φυσιογνωμία της Ευρώπης. Η Θ.Ε. καλύπτει εξελίξεις από τον πρώιμο μεσαίωνα, ως τον ύστερο 20ό αιώνα. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την ολοκλήρωση αυτής της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση: 

 • Να διαχωρίσουν την Οικονομική Ιστορία από τη Γενική Ιστορία. 
 • Να αξιολογούν και να συγκρίνουν θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις της οικονομικής και της κοινωνικής ιστορίας  

Να αντιλαμβάνονται, να κατανοούν και να εξηγούν βασικές διαδικασίες της μακρο-οικονομικής ανάπτυξης: τη μετάβαση από τη φεουδαρχία στον καπιταλισμό και τις 

 • διάφορες μορφές της, τις διάφορες φάσεις της βιομηχανικής επανάστασης, την εκδήλωση οικονομικών κρίσεων. 
 • Να μπορούν να αναπτύσσουν συνθετικές και αναλυτικές δεξιότητες ώστε: α. να αναλύουν και να συγκρίνουν πρότυπα ανάπτυξης του Βορρά, του Νότου και της Ανατολής, β. να διακρίνουν μορφές και φάσεις παγκοσμιοποίησης. 
 • Να αξιολογούν κριτικά την επίδρασή των διαδικασιών αυτών στη δομή και τη μεταβολή της κοινωνίας, της επιχειρηματικότητας και των επιχειρήσεων. 
 • Να έχουν αποκτήσει τις βάσεις για μεταπτυχιακές σπουδές στην Οικονομική Ιστορία, την Κοινωνική Ιστορία και την Ιστορία των Επιχειρήσεων, στις επιχειρησιακές (business) σπουδές στα Οικονομικά, καθώς επίσης στον τομέα των Ευρωπαϊκών Σπουδών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εισαγωγή στην Κοινωνική και οικονομική ιστορία της Ευρώπης 
 • Κοινωνική και οικονομική εξέλιξη από τον στ΄ έως και τον κ΄ αιώνα 

ΠροαπαιτούμεναΕΠΟ10 και ΕΠΟ31 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ12: ΓΕΝΙΚΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ, ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΩΓΡΑΦΙΑ & ΥΛΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ12 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:Η Θεματική Ενότητα (Θ.Ε.) ΕΠΟ 12 είναι μία από τις λίγες Θ.Ε. του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.) στον Ευρωπαϊκό Πολιτισμό (ΕΠΟ), που αναφέρεται στη σύγχρονη Ευρώπη του 20oύ και 21ου αιώνα. Αναφέρεται στο πολυπρισματικό γνωστικό πεδίο της Γεωγραφίας και αναλυτικότερα στην Ανθρωπογεωγραφία και τον Υλικό Πολιτισμό της Ευρώπης με ματιές προς το παρελθόν, που ερμηνεύει πολλές από τις σημερινές διαρθρώσεις, αλλά και προς το μέλλον, προς την παγκοσμιοποίηση και τις χωρικές επιπτώσεις της τεχνολογικής ανάπτυξης. Επιδιώκεται η παρουσίαση διαφορετικών απόψεων και οι φοιτήτριες/ές καλούνται να προσεγγίζουν το υλικό τους κριτικά και να στοχάζονται πάνω στις διάφορες προσεγγίσεις και εκδοχές για την κατανόηση της πραγματικότητας.  

Η Θ.Ε. ΕΠΟ 12 φιλοδοξεί να σας εισαγάγει σε έναν τύπο μελέτης και σε μια πανεπιστημιακή οπτική της Γεωγραφίας της Ευρώπης διαφορετική από αυτήν που μέχρι σήμερα έχετε γνωρίσει, στα μαθητικά σας, κυρίως, χρόνια. Η παραδοσιακή μορφή εκμάθησης της Γεωγραφίας, η «σχολική» Γεωγραφία, προσδιορίζεται από την περιγραφική της διάσταση (όπως στην Ιστορία τονίζεται η παραθετική διάσταση). Η επιστήμη της Γεωγραφίας, αντίθετα, απομακρύνεται από την περιγραφή για να εξηγήσει τις χωρικές διαρθρώσεις και να ερμηνεύσει πλείστα κοινωνικο – οικονομικά φαινόμενα με επίκεντρο τη χωρικότητα της κοινωνικής ζωής και γενικότερα το χώρο. Η Θ.Ε. ΕΠΟ 12 επιλέγει από το τεράστιο φάσμα μιας επιστήμης όσα ενδιαφέρουν τις/τους φοιτήτριες/τές του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με τριπλό σκοπό:  

 • Να σας εισαγάγει στην επιστήμη της Γεωγραφίας όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια και να εμβαθύνει στις ανακατατάξεις στη γεωγραφική επιστημολογία, την αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων 
 • Να συνδέσει τη Γεωγραφία με την ευρωπαϊκή σκέψη και πολιτισμό – υλικό αλλά και άυλο και πνευματικό, μια και αυτά είναι όλα αλληλένδετα – στην εξέλιξή του, παρακολουθώντας την Κοινωνική και Πολιτιστική Γεωγραφία της Ευρώπης  
 • Να σας εισαγάγει σε συγκεκριμένα ζητήματα αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη με έμφαση στις Ανθρωπογεωγραφικές διαδικασίες από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα σε αλληλεπίδραση με τον υλικό πολιτισμό, την τεχνολογική ανάπτυξη, την κοινωνικο-οικονομική αναδιάρθρωση και τις πολιτικές διεργασίες στο χώρο της Ευρώπης 

Όταν θα έχετε μελετήσει το Διδακτικό Υλικό που προσφέρεται στην ΘΕ ΕΠΟ 12, θα μπορείτε να κατανοήσετε την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες. Θα μπορείτε επίσης να διακρίνετε τις διαχρονικές ανακατατάξεις σημαντικών φαινομένων στο χώρο, που ερμηνεύουν και ερμηνεύονται από πολιτιστικές, οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις και δομές στην Ευρώπη και στους τόπους της, στο πλαίσιο των διαδικασιών παγκοσμιοποίησης. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ12 αναμένεται ότι οι φοιτητές θα δύνανται, 

 • Να κατανοούν την έννοια και τη σημασία της «Ευρώπης» από τότε που κατονομάστηκε στην αρχαιότητα, να αναγνωρίζουν τα σύνορά της σε διάφορες περιόδους και να ανακαλούν τους μετασχηματισμούς των ορίων γύρω από και εντός της Ευρώπης, καθώς και τις ανακατατάξεις και ιεραρχήσεις των συνόρων από το 16ο αιώνα και τις περιόδους της αποικιοκρατίας και της παγκοσμιοποίησης, μέχρι την ευρωπαϊκή ενοποίηση και την κρίση της ΕΕ στις ημέρες μας. 
 • Να εξετάζουν τη Γεωγραφία όπως θεραπεύεται στα Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια, ως κεντροβαρική επιστήμη του χώρου που εδράζεται στην αρχαία ελληνική επιστημονική παράδοση, και να συνειδητοποιοήσουν την υποβάθμιση της επιστήμης αυτής στη σύγχρονη Ελλάδα. Να διαχωρίζουν την σύνθετη και διεπιστημονική προσέγγιση που εφαρμόζει η συγκεκριμένη επιστήμη από την περιγραφική (σχολική) Γεωγραφία. 
 • Να κατανοούν το ρόλο της Γεωγραφίας στη διαμόρφωση του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, υλικού αλλά και του αλληλένδετου άυλου και πνευματικού, και αντιστρόφως. Να αντιλαμβάνονται τις διαδικασίες κατασκευής της ευρωπαϊκής και της εθνικής ταυτότητας να εκτιμούν και να αξιολογούν τον πρωταρχικό ρόλο της χωρικότητας στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, και να κατανοούν τις αλλαγές στους Ευρωπαϊκούς πολιτισμούς σε συνάρτηση με το χώρο τους. 
 • Να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις επιστημολογικές τομές στην Γεωγραφία και να κατανοούν τις διαφοροποιήσεις στην αφήγηση, τις μεθόδους και τους τρόπους ερμηνείας θεμελιωδών κοινωνικο-οικονομικών φαινομένων. Να κατανοούν την αλληλεπίδραση χώρου και ανθρώπινης δραστηριότητας διαμεσολαβούμενης από τις επιστημολογικές καμπές και τις γεωγραφικές φαντασίες, κεντροβαρικές στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό. 
 • Να αναλύουν την άνιση ανάπτυξη στο γεωγραφικό χώρο, από το παγκόσμιο μέχρι το τοπικό επίπεδο, τις ανισότητες μεταξύ Ευρωπαϊκών περιφερειών, τη συμβολή συγκεκριμένων τόπων στον Ευρωπαϊκό πολιτισμό, στις επιστήμες, στην ανάπτυξη, και να αντιλαμβάνονται τη χωρική αλληλεπίδραση, τη δικτύωση και τον κοσμοπολιτισμό των καινοτομικών δραστηριοτήτων και διαδικασιών. 
 • Να αναλύουν πλείστες διαδικασίες διαφοροποίησης και αναδιάρθρωσης του χώρου στη σύγχρονη Ευρώπη και τις περιφερειακές υποδιαιρέσεις της, από την εποχή της βιομηχανικής επανάστασης μέχρι την παγκοσμιοποίηση – κυρίως από τον 19ο έως και τον 21ο αιώνα – και συγκεκριμένα:  αστικοποίηση, αστικό τοπίο από την ανθρωπο-οικολογία μέχρι τη μετανεωτερικότητα, μετανάστευση, βιομηχανική αναδιάρθρωση, τεχνολογική ανάπτυξη, κοινωνικο-οικονομικό μετασχηματισμό, πολιτικές διεργασίες και κινήματα στο χώρο της Ευρώπης. 
 • Να κατανοούν και να ερμηνεύουν χαρτογραφικά δεδομένα μετά από εξοικείωση με τους χάρτες και τη θεματική χαρτογραφία της Ευρώπης. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Γενική Γεωγραφία 
 • Ανθρωπογεωγραφία και Υλικός Πολιτισμός της Ευρώπης 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ22: ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ22 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της θεματικής ενότητας “Φιλοσοφία στην Ευρώπη” είναι να σας φέρει σε επαφή με τις φιλοσοφικές ιδέες που διαμόρφωσαν αλλά και συνεχίζουν να διαμορφώνουν την πνευματική ταυτότητα της Δύσης, από τη σκοπιά κυρίως της γνωσιολογίας, της ηθικής και της πολιτικής φιλοσοφίας. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές που ολοκληρώνουν με επιτυχία τη ΘΕ ΕΠΟ22 αναμένεται να αναπτύξουν μια σειρά δεξιοτήτων εκ των οποίων οι σημαντικότερες είναι οι ακόλουθες: 

 • Η ικανότητα να αναγνωρίζουν και να αξιολογούν τις σημαντικότερες έννοιες και θεωρίες που αναπτύχθηκαν στον χώρο της φιλοσοφίας καθώς και να τις εντάσσουν στο ιστορικό πλαίσιο εντός του οποίου αναδύθηκαν. 
 • Η ικανότητα σύγκρισης και αξιολόγησης διαφορετικών ή και αντιμαχόμενων φιλοσοφικών παραδόσεων και επιχειρημάτων.  
 • Η ανάπτυξη του αυτόνομου κριτικού στοχασμού αλλά και αναλυτική ικανότητας, που μπορούν να συμβάλλουν ουσιαστικά και στη διαμόρφωση ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων και συνεπώς και υπεύθυνων και ενεργών πολιτών.  
 • Η μελέτη και ερμηνεία πρωτότυπων φιλοσοφικών κειμένων καθώς και η κριτική αποτίμηση της  δευτερεύουσας βιβλιογραφίας. 
 • Η ανάπτυξη και τεκμηρίωση λογικών επιχειρημάτων  
 • Η συγγραφή φιλοσοφικών δοκιμίων ακαδημαϊκού χαρακτήρα. 
 • Η σύνδεση των προβληματισμών του φιλοσοφικού στοχασμού με την τρέχουσα κοινωνική πραγματικότητα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 Η ΘΕ περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες (γνωστικά αντικείμενα): 

 • Η Φιλοσοφία από τον στ΄- ιστ΄ αιώνα 
 • Η εποχή του Διαφωτισμού (Ιζ΄- ιη΄αιώνας) 
 • Νεότερα και σύγχρονα φιλοσοφικά ρεύματα (ιθ΄- κ΄αιώνας) 

ΠροαπαιτούμεναΕΠΟ10 και ΕΠΟ31. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ20: Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ  

ΚΩΔΙΚΟΣ Θ.Ε.: ΕΠΟ20 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

 Τύπος της Θ.Ε.: Yποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Υποβάθρου (Υ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Ο σκοπός της Θεματικής Ενότητας “Η Ιστορία των Τεχνών στην Ευρώπη” είναι η εξοικείωση των φοιτητριών/τών με τον εικαστικό χώρο της Ευρώπης και η γνωριμία σημαντικών έργων τέχνης από τον 15ο μέχρι τον 20ό αιώνα. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Με την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας, η/ο φοιτήτρια/τής θα είναι σε θέση να 

 • Αναφέρει καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, ονόματα σημαντικών καλλιτεχνών, αρχιτεκτονικά στοιχεία, παραδείγματα έργων, καλλιτεχνικές καινοτομίες, ιστορικούς παράγοντες, καλλιτεχνικά προγράμματα, κατηγορίες καλλιτεχνικών θεμάτων, βασικά χαρακτηριστικά μουσικών ειδών  
 • Εκθέτει ομοιότητες/διαφορετικές εικαστικών έργων, κατευθύνσεις στην αρχιτεκτονική σε σχέση με την τεχνολογία και την αισθητική  
 • Διακρίνει καλλιτεχνικά στυλ, διαφορές ανάμεσα σε καλλιτεχνικά στυλ, εικονογραφικά στοιχεία, ιδιαίτερα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά, μουσικά ιδιώματα, τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά, τη συμβολή των μουσικών ειδών στην εξέλιξη της μουσικής, νεωτερισμούς στην μουσική  
 • Κατανοεί καλλιτεχνικά ιδιώματα, μουσικούς όρους, μεθόδους της μουσικής, μεταβάσεις στη μουσική, εξελίξεις στις εικαστικές τέχνες και την μουσική, χρήση και δυνατότητες νέων υλικών στην τέχνη  
 • Περιγράφει εικαστικά και μουσικά έργα, καλλιτεχνικά φαινόμενα, τεχνοτροπικά ευρήματα, καλλιτεχνικές τεχνικές, αρχιτεκτονικά-κατασκευαστικά προβλήματα, μουσικά είδη, μουσικά φαινόμενα, μουσικά χαρακτηριστικά, χρήση μουσικών οργάνων, μουσικές φόρμες, χρήση μουσικών φορμών 
 • Αναλύει τη σχέση ιστορίας/τέχνης, τη σημασία της καλλιτεχνικής παραγωγής, τα καλλιτεχνικά χαρακτηριστικά, τους καλλιτεχνικούς όρους, τα καλλιτεχνικά κινήματα και τις μουσικές φόρμες, εικονογραφικά θέματα  
 • Εξετάζει τις αλλαγές στην τέχνη, διαφορές ανάμεσα στα στυλ, ανάπτυξη μουσικών ειδών, μεταβάσεις στην εξέλιξη της μουσικής, τους καλλιτεχνικούς στόχους, τις καλλιτεχνικές τεχνικές, τον τρόπο λειτουργίας των εικαστικών έργων, τα μουσικά επιτεύγματα, ειδικά μορφολογικά στοιχεία, καλλιτεχνικές κατηγορίες και τάσεις  
 • Συσχετίζει/αντιπαραθέτει εικαστικά και μουσικά έργα, θεωρίες της τέχνης, καλλιτεχνικά στυλ  
 • Εξειδικεύει ατομικά καλλιτεχνικά στοιχεία. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Εικαστικές Τέχνες στο Μεσαίωνα έως την ύστερη Αναγέννηση 
 • Οι Εικαστικές Τέχνες από τη ύστερη Αναγέννηση (Μανιερισμός 1530) έως το τέλος του 20ου αιώνα 
 • Η μουσική στην Ευρώπη 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ30: ΒΥΖΑΝΤΙΝΟΣ & ΔΥΤΙΚΟΣ ΚΟΣΜΟΣ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ30 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Η θεματική αυτή ενότητα χωρίζεται σε τρία μέρη. Στόχος του πρώτου μέρους είναι να παρουσιάσει τον Βυζαντινό πολιτισμό σε παράλληλη πορεία με τον πολιτισμό που αναπτύχθηκε στη Δύση και να ανιχνεύσει τις διάφορες πτυχές αλληλεπίδρασής τους. Τα δύο επόμενα μέρη πραγματεύονται δυο νευραλγικές για τη διαμόρφωση του Δυτικού πολιτισμού ιστορικές περιόδους, όπως η Αναγέννηση και η Μεταρρύθμιση, με τις οποίες έχετε ήδη έρθει σε μια πρώτη επαφή από τη μελέτη της Γενικής Ιστορίας. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα: Mετά την ολοκλήρωση της Θεματικής Ενότητας οι φοιτήτριες/τές θα είναι σε θέση: 

 • να ανακαλούν στη μνήμη τους και να αναγνωρίζουν κομβικά γεγονότα που σφράγισαν την πορεία της βυζαντινής Ανατολής και της λατινοϊταλικής Δύσης καθώς και τις μεταξύ τους σχέσεις. 
 • να περιγράφουν και να ερμηνεύουν φαινόμενα σύγκλισης, απόκλισης και σύγκρουσης των δύο κόσμων, χρησιμοποιώντας εύστοχα παραδείγματα. 
 • να αναλύουν παράγοντες που άσκησαν αποφασιστική επίδραση στις σχέσεις των δύο κόσμων και να διακρίνουν τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις τους.  
 • να αναπτύσσουν προβληματισμό για επιμέρους θεματικές των πολύπλοκων σχέσεων Ανατολής-Δύσης και να μπορούν να συνθέτουν κείμενα, έχοντας επιλέξει υλικό από δημοσιευμένες πηγές. 
 • να προβαίνουν σε εκτιμήσεις για τις διακυμάνσεις στις σχέσεις των δύο κόσμων και να αποφαίνονται με κριτική ικανότητα και συγκροτημένη επιχειρηματολογία για τα ζητήματα αυτά.  
 • να αξιοποιούν το γνωστικό υλικό για την πληρέστερη κατανόηση της εξέλιξης των σχέσεων Ανατολής-Δύσης κατά τους νεότερους και σύγχρονους χρόνους. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Βυζαντινός και Δυτικός Πολιτισμός: Συγκλίσεις και αποκλίσεις 
 • Αναγέννηση και ουμανισμός 
 • Μεταρρύθμιση και αντιμεταρρύθμιση 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ32: Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ: ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ32 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Γενική περιγραφή  : Παρουσίαση και ανάλυση της εκπαίδευσης και των παιδαγωγικών ιδεών, στην ιστορική και την κοινωνική τους εξέλιξη από τον μεσαίωνα έως την σύγχρονη εποχή, της νεωτερικότητας και μετά-νεωτερικότητας. Μέσα από την προσέγγιση αυτή των θεμάτων της αγωγής μελετάται και ο ρόλος της εκκλησίας, αναφορικά με την θεμελίωση και την εποπτεία της παρεχόμενης εκπαίδευσης και την επιρροή της στις εκπαιδευτικές διεργασίες. Τα περιεχόμενα της ενότητας ενσωματώνουν τόσο τις παιδαγωγικές ιδέες και την εξέλιξη τους, όσο και την ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συστημάτων αργότερα, σε αλληλεπίδραση με τα κοινωνικά πράγματα, καθώς και θέματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και δια βίου μάθησης. 

Περίγραμμα ΘΕ

Mαθησιακά Αποτελέσματα

Με το πέρας της ενότητας οι φοιτήτριες και οι φοιτητές αναμένεται:

 • Να κατανοούν την εκπαίδευση ως έναν από τους βασικότερους θεσμούς που συμβάλλουν στην διαμόρφωση των κοινωνικών σχηματισμών και μετασχηματισμών. 
 • Να ανασχηματίζουν τις αντιλήψεις τους για την εκπαίδευση: από ελληνοκεντρικές να τις εμπλουτίσουν με το ευρωπαϊκό και το παγκόσμιο παράδειγμα. 
 • Επίσης να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές τους να πραγματεύονται μείζονα κοινωνικά ζητήματα διαμέσου της συσχέτισης τους με τις εκπαιδευτικές εξελίξεις.
 • Να επιτυγχάνουν μία αμφίδρομη διαδικασία κατανόησης των εκπαιδευτικών συστημάτων: από το παρελθόν προς το παρόν και αντιστρόφως.

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Ιστορία της Εκπαίδευσης 
 • Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 
 • Ιστορικές και κοινωνιολογικές διαστάσεις της Εκπαίδευσης Ενηλίκων 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ33: ΕΞΕΛΙΞΗ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ 

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ33 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Έχετε επιλέξει να σπουδάσετε μια από τις λίγες ΘΕ του ΕΠΟ που αφορούν το Β’ ήμισυ του 20ου αιώνα και τον 21ο και αναλύουν σύγχρονα ζητήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αναγκαστικά, εδώ συμπτύσσονται τα πλέον θεμελιώδη θέματα του σύγχρονου Ευρωπαϊκού Πολιτισμού σε 3 βιβλία. Η μελέτη τους σκοπεύει: Α) Να σας εισαγάγει στις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ., Ε.Ε.) και στις ιστορικές συνθήκες οι οποίες επηρέασαν την πορεία της ενοποίησης κατά το Β’ μισό του περασμένου αιώνα. Β) Να σας παρουσιάσει, ιδιαίτερα συνοπτικά, τη δομή και θεσμική συγκρότηση της σύγχρονης Ευρώπης των 25 κρατών-μελών. 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ΕΠΟ33 αναμένεται ότι οι φοιτητές θα μπορούν να γνωρίζουν και να αναλύουν με προσέγγιση διεπιστημονική και κριτική, 

 • Τη μεταβαλλόμενη έννοια της «Ευρώπης» και τις βασικές συνιστώσες της δημιουργίας και της εξέλιξης των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (Ε.Κ., Ε.Ε.), των 27 και σύντομα των 28, της συγκρότησης του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), της πολιτικής Ευρωπαϊκής γειτονίας μέσα από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισμό Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ), της αλλαγής και ιεράρχησης των συνόρων, των διακρίσεων μεταξύ ΕΕ και Ευρωζώνης σε αντιδιαστολή με την «λοιπή» Ευρώπη σε διάφορες χρονικές περιόδους, καθώς και τις πολιτιστικές συνέπειες αυτών στις έννοιες του έθνους κράτους, ιδιότητας του πολίτη, πολιτιστικής ταυτότητας και κοσμοπολιτισμού κατά την πορεία της ενοποίησης από τον περασμένο αιώνα. 
 • Τις συνιστώσες και τις επιπτώσεις των διαδοχικών διευρύνσεων και τις ανακατατάξεις, μεταβάσεις και μεταμορφώσεις του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, που αυτές δημιούργησαν και δημιουργούν, καθώς και τη μοναδικότητα του εγχειρήματος της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που συνιστά μια ιδιότυπη μορφή συνεργασίας μεταξύ εθνών κρατών, κοινής οργάνωσης θεσμικών πλαισίων και ανάπτυξης πολιτικών που αποτελεί ιδιαιτερότητα της Ευρώπης και του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
 • Τη σημερινή δυναμική του ευρύτερου Ευρωπαϊκού Χώρου και τη διαδικασία εξευρωπαϊσμού ως αμφιλεγόμενου πολιτισμικού προτάγματος, σε αντιδιαστολή με τις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες του κάθε κράτους-μέλους στο πλαίσιο των γενικότερων τάσεων που διαμορφώνονται στην πορεία Ευρωπαϊκής Ολοκλήρωσης. Η ΕΕ εμπεριέχει διαφορετικά, ενίοτε και αντιφατικά, πολιτισμικά συλλογικά αξιακά διακυβεύματα, τα οποία αποτυπώνονται σε θεσμική οργάνωση αφενός και διαφορετικότητα κοινωνιών πολιτών αφετέρου, και η ΕΠΟ33 οδηγεί τους φοιτητές στην κατανόησή τους. 
 • Την πολιτική και θεσμική διάσταση του Ευρωπαϊκού Πολιτισμού με το φαινόμενο της Ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης που μετασχημάτισε την πολιτική και την διπλωματία όπως και την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική ζωή στην Ευρώπη: τη δομή, τη θεσμική συγκρότηση και τις πολιτικές της σύγχρονης Ευρώπης των 27 κρατών-μελών, με κατεύθυνση προς το νεωτερικό πολιτισμό ως σύστημα θεσμών και πρακτικών, που αναπτύσσονται από κοινωνικούς και πολιτικούς φορείς, καθώς και την εδραίωση ενός ιδιότυπου διευθυντηρίου εντός της ΕΕ υπό την ηγεμονία του νεοφιλελευθερισμού, που με τις αποφάσεις του συντελεί αλλά και ταυτόχρονα αδυνατεί να διαχειριστεί την κρίση κατά τον 21ο αιώνα. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Η μεταπολεμική διαδικασία δημιουργίας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων & η παρακολούθηση της εξέλιξής τους 
 • Η δημιουργία θεσμικών οργάνων, πολιτικών & διαδοχικών διευρύνσεων μέχρι σήμερα 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ42: ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΩΝ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ42 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές με την ολοκλήρωση την ΘΕ ΕΠΟ42 θα μπορούν με επάρκεια: 

 • Να ανασύρουν, να διατυπώνουν και να αναπαράγουν τα βασικά επιχειρήματα σχετικά με τη γέννηση και εξέλιξη του καπιταλιστικού συστήματος όπως αυτό σχηματίστηκε και αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού. 
 • Να αναζητούν και να διατυπώνουν αλυσίδες επιχειρημάτων σχετικά με την συγκρότηση του εκσυγχρονιστικού παραδείγματος στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού πολιτισμού, καθώς επίσης να μπορούν να δικαιολογούν και να διαπιστώνουν τους παράγοντες και τους μηχανισμούς που επιδρούν στην επέκταση του καπιταλισμού σε χώρες εκτός του Δυτικού κόσμου. 
 • Να συνδιαλέγονται με το θεωρητικό υλικό που διδάχθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος, καθώς επίσης να είναι σε θέση να αναλύουν και να συγκρίνουν τη χρήση των θεωρητικών εννοιών από διαφορετικούς επιστήμονες και διανοητές.  
 •  Να κατανοούν και να αξιοποιούν τις θεωρητικές έννοιες που διδάχθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος (όπως π.χ. κοινωνική δομή, κοινωνική δράση, κοινωνικό κεφάλαιο, κοινωνία πολιτών, κ.λπ.) και να τις αντιπαραθέτουν στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα εντός της οποίας ζουν και δραστηριοποιούνται.  
 • Να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ των θεωρητικών εννοιών/εργαλείων, των παρατηρήσεων βάσει των θεωρητικών εννοιών και της εμπειρικής πραγματικότητας που βιώνουν ή έχουν πληροφόρηση, ώστε να κατανοήσουν τη χρησιμότητα όπως και τους περιορισμούς της θεωρίας για τη μελέτη των κοινωνικών, οικονομικών, πολιτικών και πολιτισμικών φαινομένων. 
 • Να αξιολογούν και να ερμηνεύουν τα σύγχρονα κοινωνικά φαινόμενα εντός του ιστορικού, κοινωνικοπολιτικού και πολιτισμικού πλαίσιου στο οποίο εκδηλώνονται, ενώ παράλληλα να κατασκευάζουν ερμηνείες για τα φαινόμενα αυτά βασιζόμενοι/βασιζόμενες σε επιχειρήματα που έχουν συγκροτηθεί στη βάση των παρατηρήσεων που έχουν κάνει. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.:  

 • Η θέση του Weber για την προτεσταντική ηθική της εργασίας 
 • Φιλελεύθερος ριζοσπαστισμός και επαναστατικά κινήματα κατά το ιθ΄ αιώνα 
 • Αποικίες και ανταγωνισμοί 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ43: ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΙΔΕΟΛΟΓΙΕΣ ΤΟΝ ΕΙΚΟΣΤΟ ΑΙΩΝΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ43 

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Επιλογής 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο) ή Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.: Σκοπός της παρούσας θεματικής ενότητας είναι α) να εξετάσει την έννοια της ιδεολογίας β) να παρουσιάσει συγκριτικά τις σημαντικότερες πολιτικές ιδεολογίες της εποχής μας, ανιχνεύοντας τις ιστορικές καταβολές τους και εξετάζοντας τόσο τη θεωρητική τους σημασία όσο και τις πρακτικές προεκτάσεις τους. Πρόκειται για τις ιδεολογίες του Φιλελευθερισμού, του Συντηρητισμού, του Σοσιαλισμού, του Εθνικισμού, του Αναρχισμού, του Φασισμού, του Φεμινισμού, του Οικολογισμού, και του Θρησκευτικού Ζηλωτισμού 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Έχοντας ολοκληρώσει τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα οι φοιτήτριες/τές αναμένεται να: 

 • Διαθέτουν επαρκή κατανόηση της έννοιας της ιδεολογίας και του πολλαπλού της ρόλου στον πολιτικό και κοινωνικό βίο. 
 • Μπορούν να αξιολογούν τη σχέση ανάμεσα στην ιδεολογία και τη θεωρία και να τοποθετούνται στην αντιπαράθεση γύρω από το τέλος των ιδεολογιών. 
 • Είναι εξοικειωμένοι με τα κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα του φιλελευθερισμού, του σοσιαλισμού, του συντηρητισμού, του φασισμού, του αναρχισμού και του εθνικισμού. 
 • Έχουν την ικανότητα να εκθέτουν και να αναλύουν τις βαθύτερες αρχές οι οποίες διέπουν κάθε ιδεολογία και να αξιολογούν τις κριτικές που απευθύνει η μία ιδεολογία στην άλλη. 
 • Αντιλαμβάνονται κριτικά τις ιδεολογικές απαρχές εναλλακτικών δημόσιων πολιτικών. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Ευρωπαϊκές πολιτικές ιδεολογίες κατά τον 20ο αιώνα με έμφαση στα πιο σύγχρονα ιδεολογικά ρεύματα, ιδιαίτερα κατά τη Μετασοβιετική Περίοδο 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

ΕΠΟ41: ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΑΙ ΝΕΩΤΕΡΙΚΟΤΗΤΑ  

Κωδικός Θ.Ε.: ΕΠΟ41  

Πιστωτικές Μονάδες ECTS20 

Τύπος της Θ.Ε.: Υποχρεωτική 

Χαρακτηρισμός Θ.Ε.: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ) 

 Έτος στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο) 

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική 

Περίγραμμα ΘΕ

Μαθησιακά Αποτελέσματα: Οι φοιτήτριες/τές ολοκληρώνοντας την ΘΕ ΕΠΟ 41 θα πρέπει να είναι σε θέση να: 

 • ανακαλούν, σκιαγραφούν και περιγράφουν βασικές διαστάσεις της κοινωνικής σκέψης αναφορικά με το ζήτημα της νεωτερικότητας 
 • συζητούν, συγκρίνουν και αναλύουν τις σχετικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα σε στοχαστές και σχολές σκέψης ως προς την νεωτερικότητα 
 • εντάσσουν τις θεωρητικές αυτές αναζητήσεις με τον τεράστιο πρακτικό αντίκτυπό τους στο ευρύ ρεύμα του ευρωπαϊκού πολιτισμού και της επιτεινόμενης παγκοσμιοποίησης του. 

Γνωστικά Αντικείμενα της Θ.Ε.: 

 • Ο Βιτγκενστάιν και η φιλοσοφία της γλώσσας 
 • Οι επιστήμες του ανθρώπου 

ΠροαπαιτούμεναΔεν υπάρχουν προαπαιτούμενα για αυτή τη Θ.Ε. 

Αξιολόγηση: Εκπόνηση τεσσάρων (4) γραπτών εργασιών κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, ο μέσος όρος των βαθμών των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 30%, εφόσον υπάρξει προβιβάσιμος στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις. Τελικές γραπτές εξετάσεις, ο βαθμός των οποίων συμμετέχει στη διαμόρφωση του τελικού βαθμού της Θ.Ε. κατά 70%.  

 

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση
Μετάβαση στο περιεχόμενο