Επικοινωνία της επιστήμης – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΑΠ > ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ > Μεταπτυχιακά > Εξαμηνιαία > Επικοινωνία της Επιστήμης (ΕΕΠ) > Επικοινωνία της επιστήμης – ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ

ΕΕΠ11 Ιστορία των επιστημών

Κωδικός ΘΕ: ΕΠΠ11
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Επιστημονική Επανάσταση και οι απαρχές της νεωτερικότηταςΓνωστικά αντικείμενα:

 • Οι επιστήμες στα χρόνια του Διαφωτισμού και η διαμόρφωση της δημόσιας σφαίρας
 • Επιστήμες και κοινωνία τον 19ο αιώνα. Ακαδημαϊκή και επαγγελματική συγκρότηση της σύγχρονης επιστήμης
 • 20ός αιώνας: Επιστήμη, τεχνολογία και η ανάδυση του τεχνοεπιστημονικού πολιτισμού.

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠ12 Φιλοσοφία των επιστημών

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ12
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Οι απαρχές της νεότερης φιλοσοφίας της επιστήμης: Η σημασία της εμπειρίας. Η χρήση του Λόγου. Η καντιανή σύνθεσηΓνωστικά αντικείμενα:

 • Η φιλοσοφία της επιστήμης τον 19ο και στις αρχές του 20ού αιώνα. Λογικός εμπειρισμός, επαλήθευση και επικύρωση. Πόππερ και διαψευσιοκρατία
 • Η ιστορικιστική στροφή και οι θεωρίες της επιστημονικής αλλαγής
 • Κοινωνιολογικές και ανθρωπολογικές προσεγγίσεις στο πρόβλημα της επιστημονικής γνώσης. Κοινωνική κατασκευασιοκρατία και θεωρία δρώντος-δικτύου

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠ13 Επιστήμες, τεχνολογία, κοινωνία

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ13
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πρώτο (1ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Βιομηχανικές Επαναστάσεις

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Από τον τεχνολογικό ντετερμινισμό στις θεωρίες της συνδιαμόρφωσης
 • Φύλο, τάξεις και τεχνολογία
 • Πολιτικές οικονομίες της γνώσης

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

ΕΕΠ21 Επικοινωνία της επιστήμης

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ21
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Η ιστορία, το παρόν και το μέλλον της επιστημονικής «εκλαΐκευσης»
Γνωστικά αντικείμενα:

 • Θεωρίες αναπαράστασης και πρόσληψης των επιστημών στον δημόσιο χώρο
 • Συμπεριφορές, τάσεις και συμμετοχή του κοινού σε τεχνοεπιστημονικά ζητήματα
 • Τα ΜΜΕ και οι διαφημίσεις ως χώροι κατασκευής της δημόσιας εικόνας των επιστημών και της τεχνολογίας

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠ22 Μουσεία, επιστήμες και τεχνολογία

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ22
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Σύγχρονες προσεγγίσεις και εκπαιδευτικά εργαλεία για την εκπαίδευση στις επιστήμες και την τεχνολογίαΓνωστικά αντικείμενα:

 • Ανάπτυξη εκθεμάτων επιστήμης και τεχνολογίας
 • Ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε μουσεία επιστημών και τεχνολογίας
 • Τεχνικές εξωστρέφειας για μουσεία επιστημών και τεχνολογίας

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠ23 Επιστημονική δημοσιογραφία

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ23
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Θεωρίες των μέσων

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Τεχνικές συγγραφής άρθρων και λήψης συνεντεύξεων για ζητήματα επιστημών και τεχνολογίας
 • Δημιουργία εκπομπών και ντοκιμαντέρ επιστήμης και τεχνολογίας
 • Ζητήματα δεοντολογίας. Έλεγχος εγκυρότητας των πηγών. Καλές πρακτικές συνεργασίας με επιστημονικούς και τεχνολογικούς φορείς
 • Η επιστημονική δημοσιογραφία στο ψηφιακό περιβάλλον

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

ΕΕΠ31 Επιστήμες και Τεχνολογία στη δημόσια σφαίρα

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ31
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Επιστήμη, τεχνολογία και ιδεολογίες

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Επιστημονικές διαμάχες στον δημόσιο χώρο
 • Ειδημοσύνη και δημοκρατία
 • Επιστήμη, τεχνολογία, εξουσία και κοινωνικά κινήματα

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠ32 Σχεδιασμός έρευνας στη Δημόσια Κατανόηση των Επιστημών

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ32
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Ποσοτικές και ποιοτικές μέθοδοι έρευναςΓνωστικά αντικείμενα:

 • Ερευνητικοί σχεδιασμοί (ποιοτικοί, ποσοτικοί και μεικτοί σχεδιασμοί)
 • Εφαρμογές ερευνητικών σχεδιασμών στη Δημόσια Κατανόηση των Επιστημών.
 • Τεχνικές παρουσίασης των αποτελεσμάτων της έρευνας

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠ33 Τεχνοεπιστημονικός πολιτισμός και σύγχρονα προβλήματα

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ33
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Επιστήμη, Τεχνολογία και Διακινδύνευση

Γνωστικά αντικείμενα:

 • Βιοτεχνολογία, Δημόσια Υγεία και Διακυβέρνηση
 • Ζητήματα Βιοηθικής
 • Επιστήμη, Τεχνολογία και Περιβάλλον
 • Φυσικές καταστροφές και τεχνολογικά ατυχήματα

Προαπαιτούμενα: Οι Θ.Ε. ΕΕΠ11 και ΕΕΠ12.

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ).

 

ΕΕΠΔΕ Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Κωδικός ΘΕ: ΕΕΠ
Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 30
Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική
Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τέταρτο (4ο)
Γλώσσα διδασκαλίας: Η γλώσσα εκπόνησης της διπλωματικής εργασίας είναι η Ελληνική, αλλά μετά από αιτιολογημένη σύμφωνη γνώμη του επιβλέποντος και του διευθυντή προγράμματος σπουδών μπορεί να είναι και κάποια άλλη από τις κύριες ευρωπαϊκές γλώσσες.


Προαπαιτούμενα:
 Η επιτυχής ολοκλήρωση των εννέα (9) Θ.Ε. του 1ου, 2ου και 3ου εξαμήνου.Γενική Περιγραφή: Το αντικείμενο της μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας θα πρέπει να συνδέεται άμεσα με τις προηγούμενες θεματικές, με ιδιαίτερη έμφαση στην παρουσία των επιστημών και της τεχνολογίας στον δημόσιο χώρο. Μπορεί να αποτελεί πρωτότυπη έρευνα μέσω της ανάπτυξης συγκεκριμένου υλικού (πχ ιστοσελίδων ή ολοκληρωμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων) ή της παραγωγής πρωτότυπου οπτικοακουστικού υλικού.

Υποβολή αιτήσεων

Κάνε εδώ την αίτησή σου για όποιο πρόγραμμα σε ενδιαφέρει!


Κάνε αίτηση