ΔΙΤ23 Τουριστική Νομοθεσία

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ23

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Δεύτερο (2ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Αντικείμενο της Θ.Ε. είναι η σπουδή του βασικού νομικού πλαισίου του ελληνικού τουρισμού, με αναφορές στη σχετική ισχύουσα νομοθεσία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα που άπτονται της λειτουργίας των τουριστικών επιχειρήσεων, των ειδικών τουριστικών υποδομών και των εμπλεκόμενων φορέων εφαρμογής των νομοθετικών ρυθμίσεων στον τομέα του τουρισμού. Επίσης, εξετάζεται η σύνδεση των κανόνων δικαίου της ελληνικής νομοθεσίας με την ευρωπαϊκή νομοθεσία. Συνολικά, ο στόχος της ΘΕ είναι η εξοικείωση των φοιτητών και των φοιτητριών με βασικές πτυχές του γνωστικού αντικειμένου ώστε να δύνανται να προσανατολίζονται στη διερεύνηση της τουριστικής νομοθεσίας, ανάλογα με το ζήτημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να κατανοούν ζητήματα που άπτονται με:

-          Διεθνείς διακηρύξεις, συμβάσεις και πράξεις για τα ατομικά και πολιτικά δικαιώματα του ανθρώπου, καθώς και τις εμπορικές συναλλαγές που επηρεάζουν τις διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.

-          Ευρωπαϊκές (μη κοινοτικές) συμβάσεις και συνθήκες που επηρεάζουν τις διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.

-          Συμβάσεις, Οδηγίες και Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που μεταβάλλουν την εσωτερική νομοθεσία των κρατών μελών και επηρεάζουν τις ευρωπαϊκές και διεθνείς τουριστικές μετακινήσεις.

-          Ρυθμίσεις για τον ελληνικό τουρισμό ως συνολικό τομέα, ρυθμίσεις που αφορούν την ξενοδοχία και τις λοιπές μορφές καταλύματος, ρυθμίσεις περί τουριστικών επιχειρήσεων και λοιπών επαγγελματιών

-          Τη νομοθεσία περί προστασίας του τουρίστα-καταναλωτή.

-          Τη νομοθεσία περί χωροταξίας, πολεοδομίας και προστασίας του περιβάλλοντος υπό το πρίσμα της τουριστικής ανάπτυξης.

-          Το εργατικό δίκαιο στον τουρισμό, με έμφαση στις συνθήκες εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις και τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

-          Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει τον τουρισμό και την τοπική αυτοδιοίκηση.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu