ΔΙΤ32 Κοινωνιολογία Τουρισμού

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ32

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Τρίτο (3ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Ο σκοπός της Θ.Ε. είναι να εισάγει τις φοιτήτριες και τους φοιτητές στην κοινωνιολογική διάσταση του τουρισμού, με έμφαση στην κοινωνική ανάπτυξη των κοινωνιών υποδοχής. Σε αυτά τα πλαίσια, εξετάζεται η ιστορική εξέλιξη της κοινωνικής εμφάνισης του τουριστικού φαινομένου και αναλύονται τα χαρακτηριστικά και οι παράμετροι που επηρεάζουν και διαμορφώνουν τη λειτουργία του τουρίστα και την καταναλωτική του συμπεριφορά. Επιπλέον εξετάζονται θεμελιώδη κοινωνικά ζητήματα που εγείρονται στον τουριστικό κλάδο, όπως είναι ο τουρισμός ως μορφή καταναλωτισμού, οι κοινωνικές επιπτώσεις της τουριστικής ανάπτυξης, ζητήματα ηθικής στην τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα, η ποιότητα ζωής και η έννοια του οφέλους στους τουριστικούς προορισμούς.    

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Κατανοούν την ιστορική πορεία της ανάπτυξης και λειτουργίας του τουρισμού ως κοινωνικού φαινομένου.

-          Γνωρίζουν τους παράγοντες οι οποίοι συνέβαλαν στην ανάπτυξη του τουρισμού ως διεθνοποιημένου τομέα της οικονομίας.

-          Διακρίνουν τη σημασία των διαφορετικών κοινωνιολογικών προσεγγίσεων στον τουρισμό.

-          Αντιλαμβάνονται τις πολιτικές και θεσμικές διαστάσεις της ανάδειξης του τουρισμού ως σημαντικής κοινωνικής δραστηριότητας.

-          Κατανοούν τη σύγχρονη εξέλιξη του τουρισμού με τις κοινωνικές αλλαγές στον ελεύθερο χρόνο, την εργασία και το κοινωνικό κράτος.

-          Γνωρίζουν τις αιτίες οι οποίες λόγω της τουριστικής ανάπτυξης οδηγούν σε κοινωνικές αλλαγές και επιπτώσεις στους τουριστικούς προορισμούς.

-          Αντιλαμβάνονται τις αλλαγές οι οποίες επέρχονται στην τοπική κοινωνία και τον πολιτισμό από την ανάπτυξη του τουρισμού.

-          Γνωρίζουν τη συμβολή της κοινωνιολογίας του τουρισμού στην αναζήτηση νέων προτύπων ανάπτυξης σχετικών με τη βιωσιμότητα και τις ειδικές και εναλλακτικές μορφές τουρισμού.    

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

 

Main Menu