ΔΙΤ51 Τουριστική Γεωγραφία

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ51

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Πέμπτο (5ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι η εξοικείωση των φοιτητριών και φοιτητών με τις δομές, διαδικασίες, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις της γεωγραφικής διάρθρωσης του τουρισμού ως οικονομικού συστήματος και κοινωνικού φαινομένου. Η Θ.Ε. εξετάζει τους παράγοντες που ενθάρρυναν την ανάπτυξη διαφορετικών μορφών τουρισμού σε διάφορα χωρικά επίπεδα από το «παγκόσμιο» ως το «τοπικό», με έμφαση στην εξελικτική πορεία του τουριστικού φαινομένου. Διερευνώνται οι διαφορετικές οικονομικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικό-πολιτιστικές επιδράσεις του τουρισμού στους προορισμούς, σε συνδυασμό με μια θεώρηση του κανονιστικού ρόλου του τουριστικού σχεδιασμού και των τρόπων με τους οποίους μπορεί να συνεισφέρει στην ανάπτυξη αειφόρων μορφών τουρισμού.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Αντιλαμβάνονται τη δυναμική του γεωγραφικού παράγοντα στην τουριστική δραστηριότητα και να μπορούν να προσεγγίζουν την εξέλιξη και την ανάπτυξη της τουριστικής βιομηχανίας γεωγραφικά, μέσα στο χρόνο αλλά στο παρόν.

-          Κατανοούν ότι η τουριστική γεωγραφία περιλαμβάνει τα επιμέρους επιστημονικά πεδία της ανθρωπογεωγραφίας, της κοινωνικής αλλά και της οικονομικής γεωγραφίας, ώστε να μπορούν να εξηγήσουν την εξέλιξη του τουριστικού φαινομένου επιμεριστικά.

-          Εντάσσουν τη χωρική διάσταση σε κάθε περίπτωση που μελετούν, ως προς την τουριστική ανάπτυξη και δραστηριότητα σε διεθνές, εθνικό ή τοπικό επίπεδο.

-          Αντιλαμβάνονται τη γεωγραφική κλίμακα των τόπων υποδοχής που αναπτύσσονται τουριστικά και να μπορούν να αξιολογούν τις επιπτώσεις αυτής της ανάπτυξης στην οικονομία, την κοινωνία, τον πολιτισμό και το περιβάλλον.

-          Ερμηνεύουν γεωγραφικά τις τουριστικές ροές που καταγράφονται από τις χώρες αποστολής τουριστών στις χώρες προορισμούς λαμβάνοντας υπόψη τις ομοιότητες και τις διαφορές στο οικονομικό, το κοινωνικό και το φυσικό περιβάλλον τους.

-          Αναπτύσσουν δεξιότητες που αφορούν σε μεθόδους και τεχνικές ανάλυσης της συγκρότησης του τουριστικού φαινομένου προσεγγίζοντάς το χωρικά, όπως τα μοντέλα βαρύτητας, ο βαθμός προσπελασιμότητας των τουριστικών περιοχών και τα δίκτυα των ροών.

-          Κατανοούν τις αλλαγές στο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης, του διεθνούς εμπορίου και των τεχνολογικών εξελίξεων υπό το πρίσμα της Νέας Οικονομικής Γεωγραφίας και την επιρροή αυτών στην εξέλιξη της τουριστικής δραστηριότητας και ανάπτυξης.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu