ΔΙΤ61 Σχεδιασμός και Πολιτική Τουρισμού

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ61

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Υποχρεωτική

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Έκτο (6ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Η Θ.Ε. εξετάζει με κριτική διάθεση τον σχεδιασμό και την πολιτική του τουρισμού ως διαδικασίες και σύνολα τεχνικών για την επίτευξη βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης. Επικεντρώνεται στο φυσικό περιβάλλον και στην κοινωνική, πολιτιστική και οικονομική πραγματικότητα που διέπουν τον σχεδιασμό και την άσκηση πολιτικής. Σε αυτά τα πλαίσια, αξιολογείται ο ρόλος του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα καθώς και η φύση, οι παράμετροι και οι περιορισμοί που σχετίζονται με την άσκηση τουριστικής πολιτικής σε διαφορετικά περιβάλλοντα. Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα αναπτύξουν μια κατανόηση των διαδικασιών άσκησης τουριστικής πολιτικής και θα αποκτήσουν γνώσεις για την αξιολόγηση και ανάπτυξη τουριστικών σχεδίων και πολιτικών. Το θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο του σχεδιασμού και της πολιτικής του τουρισμού εξετάζεται σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε. οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Διακρίνουν τον ρόλο του κράτους και των διακριτών πολιτικών του στην τουριστική ανάπτυξη ως διεθνές και εθνικό φαινόμενο.

-          Διακρίνουν τη φύση και λειτουργία της διεθνούς και εθνικής τουριστικής πολιτικής.

-          Εντάσσουν την εθνική τουριστική πολιτική στο πλαίσιο των επιμέρους διακριτών πολιτικών του κράτους και να διακρίνουν τα παράλληλα και επάλληλα επίπεδα συναρμοδιοτήτων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.

-          Κατανοούν τους παράγοντες που επιδρούν στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των οργανισμών, φορέων και αρχών που συμμετέχουν στη διαμόρφωση της τουριστικής πολιτικής.

-          Αξιολογούν με κριτική διάθεση διαφορετικές προσεγγίσεις τουριστικής πολιτικής.

-          Ερμηνεύουν τις διεθνείς και εθνικές πολιτικοοικονομικές εξελίξεις ως μεταβλητές διαμόρφωσης της εθνικής τουριστικής πολιτικής.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης)

Main Menu