ΔΙΤ83 Διαχείριση Τουριστικών Προορισμών

 

Κωδικός ΘΕ: ΔΙΤ83

Πιστωτικές Μονάδες ECTS: 10

Τύπος της ΘΕ: Επιλογής

Χαρακτηρισμός ΘΕ: Επιστημονικής Περιοχής (ΕΠ)

Εξάμηνο στο οποίο προσφέρεται: Όγδοο (8ο)

Συντονιστής ΘΕ:

Γλώσσα διδασκαλίας: Ελληνική

Γενική περιγραφή της Θ.Ε.:

Σκοπός της Θ.Ε. είναι να προσφέρει στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τις γνώσεις που θα τους επιτρέψουν να κατανοήσουν την αναγκαιότητα της διαχείρισης τουριστικών προορισμών στα διαφορετικά στάδια του κύκλου ζωής τους, ώστε να αμβλυνθούν διαπιστωμένες επιπτώσεις, να προσεγγιστεί η προοπτική βιώσιμης τουριστικής ανάπτυξης και να διατηρηθεί η ελκυστικότητα τους. Εξετάζεται το ζήτημα της ορθής τοπικής διακυβέρνησης στον τουρισμό και παρουσιάζονται μοντέλα και εργαλεία διαχείρισης προορισμού. Στο πλαίσιο της Θ.Ε. αναπτύσσεται όλο το εύρος των ζητημάτων διαχείρισης τουριστικών προορισμών, από τη διαχείριση των πόρων, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη τουριστικών προϊόντων, τις πολιτικές και ρυθμίσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη διαχείριση της εικόνας του προορισμού, την τοποθέτηση και το branding προορισμών και τη διαχείριση κρίσεων.

Μαθησιακά Αποτελέσματα:

Αναμένεται πως με την επιτυχή ολοκλήρωση της Θ.Ε οι φοιτήτριες και οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

-          Κατανοούν την έννοια του τουριστικού προορισμού και να αντιλαμβάνονται τη φύση και την πολυπλοκότητα του «προϊόντος» που ο τελευταίος προσφέρει στον τουρίστα-καταναλωτή.

-          Αντιλαμβάνονται την έννοια του βιώσιμου σχεδιασμού και της διαχείρισης τουριστικών προορισμών.

-          Αναγνωρίζουν τους εξωγενείς και ενδογενείς παράγοντες που επηρεάζουν την εξέλιξη των προορισμών και επιδρούν τόσο στο σχεδιασμό όσο και στη διαχείρισή τους.

-          Κατανοούν την επίδραση και τον ρόλο του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα στη διαχείριση των προορισμών και να είναι σε θέση να αναγνωρίσουν τους εμπλεκόμενους φορείς.

-          Κατανοούν τον ρόλο των Οργανισμών Διαχείρισης Προορισμών (DMO).

-          Αντιλαμβάνονται την έννοια και τις λειτουργίες του μάρκετινγκ των τουριστικών προορισμών.

-          Κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα στάδια του κύκλου ζωής των προορισμών.

-          Γνωρίζουν τις απαραίτητες ενέργειες για την τοποθέτηση του τουριστικού προορισμού στην αγορά.

-          Αναλύουν τη συμπεριφορά του τουρίστα-καταναλωτή.

-          Αντιλαμβάνονται τα κίνητρα που ωθούν τους τουρίστες-καταναλωτές να επιλέξουν ή να απορρίψουν έναν τουριστικό προορισμό.

-          Περιγράφουν τις μεθόδους προβολής και προώθησης του προορισμού.

-          Αναγνωρίζουν τον ρόλο των νέων τεχνολογιών στη διαχείριση και προώθηση του τουριστικού προορισμού.

Βαθμολογική βαρύτητα Θεματικής Ενότητας:

α1. Δύο (2) Μικρής έκτασης Γραπτές Εργασίες (ΜΓΕ), με συντελεστή βαρύτητας, στον τελικό βαθμό της ΘΕ 10% η κάθε μία.

α2. Μία (1) Εργασία Εξαμήνου (ΓΕ) με συντελεστή βαρύτητας στον τελικό βαθμό της ΘΕ 20%.

α3. Δικαίωμα συμμετοχής στις τελικές εξετάσεις κατοχυρώνεται εάν συγκεντρωθεί τουλάχιστον το 50% του αθροίσματος του δυνητικά άριστα από το σύνολο των αξιολογούμενων εργασιών, ήτοι 20 μονάδες συνολικά από τις 100, στη βάση των συντελεστών βαρύτητας που αναφέρονται στα σημεία α1 και α2.

α4. Η βαθμολογία των γραπτών εργασιών (ΜΓΕ και ΓΕ) ενεργοποιείται μόνο με βαθμολογία ίσης ή άνω της βάσης (≥5) στις τελικές ή επαναληπτικές εξετάσεις.

Ο τελικός Βαθμός της εκάστοτε Θ.Ε. υπολογίζεται ως εξής:

Κωδικός Θ.Ε.

Γραπτή Εργασία

(B1)

Γραπτή Εργασία

(B2)

Γραπτή Εργασία Εξαμήνου

(B3)

Μ.Ο.

(Β1+Β2+Β3)

Τελική εξέταση

(Β4)

ΧΧ 10% 10% 20% 40% (≥5) 60% (≥5)

Τελικός βαθμός Θ.Ε. = (Β1×0,1) + (Β2×0,1) + (Β3×0,2) + (Β4×0,6)

Προαπαιτούμενα: Δεν υπάρχουν προαπαιτούμενα γι’ αυτή τη Θ.Ε..

Μέθοδος Διδασκαλίας: εξ αποστάσεως με χρήση της Πλατφόρμας Τηλε-εκπαίδευσης του ΕΑΠ και διεξαγωγή Ομαδικών Συμβουλευτικών Συναντήσεων (τηλε-ΟΣΣ, δια ζώσης).

Main Menu